Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych a Krajowy System Usług dla MSP Prezentacja wyników badania Warszawa, 10 czerwca 2008 r. Niniejsze badanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych a Krajowy System Usług dla MSP Prezentacja wyników badania Warszawa, 10 czerwca 2008 r. Niniejsze badanie."— Zapis prezentacji:

1 Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych a Krajowy System Usług dla MSP Prezentacja wyników badania Warszawa, 10 czerwca 2008 r. Niniejsze badanie prowadzone jest w ramach projektu własnego PARP pt. Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU), realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych. Anna Forin Zastępca Dyrektora Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Cele badania Badania zostało zrealizowane w okresie styczeń-kwiecień 2008 przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem nadrzędnym, do osiągnięcia którego przyczynić ma się przeprowadzone badanie, jest budowa zintegrowanego, efektywnego systemu instytucji pożyczkowych i poręczeniowych, służących ułatwieniu dostępu do finansowania zewnętrznego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Operacyjnie badanie miało służyć: opracowaniu koncepcji funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w KSU, zidentyfikowaniu potrzeb funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w zakresie wsparcia pozainwestycyjnego oraz wypracowaniu systemu komplementarnego i systematycznego wsparcia szkoleniowego i doradczego dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych będących członkami KSU, wypracowaniu metodologii badania i analizy jakości usług finansowych świadczonych przez ww. podmioty. Prezentujemy tylko jego wybrane wyniki. 2

3 3 Metodologia Analiza dokumentów programowych i opracowań (desk research). Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) wśród funduszy i innych kluczowych instytucji (15 wywiadów), zostały zrealizowane w okresie luty-marzec 2008. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) zrealizowano w marcu i kwietniu 2008. Prezentowane dane liczbowe pochodzą z badań przedstawicieli funduszy pożyczkowych oraz funduszy poręczeń kredytowych przeprowadzonych w dniach 31 marca – 9 kwietnia 2008 techniką wywiadu telefonicznego ze wspomaganiem komputerowym (CATI). Ogółem zrealizowano 51 wywiadów z przedstawicielami funduszy poręczeń kredytowych oraz 65 wywiadów z przedstawicielami funduszy pożyczkowych. W sumie nie udało się zrealizować tylko 2 założonych wywiadów.

4 4 Punkt wyjścia badania Odmienna sytuacja funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, praktycznie w każdym wymiarze. Wielkie wyzwanie, jakim pozostają zasady przyznawania i wykorzystywania środków na wsparcie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w ramach regionalnych programów operacyjnych i ich wpływ na system (?) obu rodzajów funduszy. Inicjatywa JEREMIE, jej ostateczny kształt i wpływ na system obu rodzajów funduszy.

5 5 Sytuacja obu rodzajów funduszy Fundusze poręczeniowe Niski stopień uczestnictwa w KSU (19% liczby, 13% kapitału). Znaczna grupa funduszy skupiona w KGP (fundusze z udziałem BGK). Dyskusyjność konkurencji między funduszami, szczególnie regionalnymi, jednocześnie zaś konieczność szanowania praw nabytych. Wtórność instrumentu, jakim są poręczenia i stąd kluczowa rola sektora bankowego. Fundusze pożyczkowe Niezły stopień uczestnictwa w KSU (53% liczby, 61% kapitałów). Brak instytucji skupiającej większość funduszy. Całkowicie wolna konkurencja między różnymi rodzajami funduszy. Brak uzależnienia od sektora bankowego.

6 6 Fundusze pożyczkowe

7 7 Członkowie KSU: czy członkostwo w KSU przynosi Państwu korzyści w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością pożyczkową? N=41

8 8 Członkowie KSU: czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi KSU N=41 ZGADZAM SIĘNIE ZGADZAM SIĘ

9 9 Członkowie KSU: czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi KSU N=41 ZGADZAM SIĘNIE ZGADZAM SIĘ

10 10 Fundusze nie będące członkami KSU: czy Pana(i) zdaniem Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dysponuje interesującą ofertą dla funduszy pożyczkowych? N=21

11 11 Fundusze nie będące członkami KSU: czy rozważaliście lub rozważacie Państwo możliwość wstąpienia do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw? N=21

12 12 Czy według Pana(i) wiedzy istniejąca obecnie w Polsce sieć funduszy pożyczkowych ma charakter spójnego systemu? N=65

13 13 Fundusze poręczeniowe

14 14 Członkowie KSU: czy członkostwo w KSU przynosi Państwu korzyści w związku z prowadzoną przez Państwa działalnością poręczeniową? N=17

15 15 Fundusze nie będące członkami KSU: czy rozważaliście lub rozważacie Państwo możliwość wstąpienia do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw? N=27

16 16 Fundusze nie będące członkami KSU: czy Pana(i) zdaniem Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw dysponuje interesującą ofertą dla funduszy poręczeniowych? N=27

17 17 Członkowie KSU: czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi KSU N=17 ZGADZAM SIĘNIE ZGADZAM SIĘ

18 18 Członkowie KSU: czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami dotyczącymi KSU N=17 ZGADZAM SIĘNIE ZGADZAM SIĘ

19 19 Czy według Pana(i) wiedzy istniejąca obecnie w Polsce sieć funduszy poręczeniowych ma charakter spójnego systemu? N=51

20 20 Czy Pana(i) zdaniem za stworzenie, koordynację i rozwój spójnego systemu funduszy poręczeniowych w Polsce powinien być odpowiedzialny(a)? N=51

21 21 Fundusze pożyczkowe – wybrane wnioski (badania ilościowe, jakościowe, desk research) Niezła, choć mieszana opinia na temat KSU, w szczegółach szereg zastrzeżeń (brak konkretnej oferty, dyskusyjne ISO dla niektórych funduszy, dyskusyjne postanowienia niektórych zapisów rozporządzenia). Niedostatek szkoleń, wspólnych spotkań etc. Zasadne wprowadzenie standardów pożyczkowych, choć o ograniczonym charakterze. Niejasne opinie, co do istnienia i przyszłości systemu funduszy pożyczkowych. Problemy związane z finansowaniem w ramach RPO.

22 22 Fundusze poręczeniowe – wybrane wnioski (badania ilościowe, jakościowe, desk research) Mieszana opinia na temat KSU, w szczegółach szereg zastrzeżeń (brak konkretnej oferty, dyskusyjne ISO dla niektórych funduszy, dyskusyjne postanowienia niektórych zapisów rozporządzenia ). Zdecydowanie zasadne wprowadzenie standardów poręczeniowych. Problemy związane z finansowaniem w ramach RPO. Pomysły związane z rozwijaniem nowych produktów. Rola systemu regwarancji. Zdecydowanie brak systemu funduszy – pytania o szereg rozstrzygnięć: (nie) dopuszczanie konkurencji, rola BGK, akceptowalnego poziomu strat i mnożnika. Kluczowa rola współpracy z bankami i jasnego prawnego wyodrębnienia funduszy poręczeniowych. Niejasności, dotyczące interpretacji przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej.

23 REKOMENDACJE Krajowy System Usług dla MSP 23

24 24 Oba rodzaje funduszy Atrakcyjna, dostosowana do potrzeb różnych funduszy oferta szkoleniowo-doradcza. Ułatwianie dostępu do kapitału. Zmiana niektórych postanowień rozporządzenia KSU. Opracowanie i monitorowanie standardów działalności poręczycielskiej / pożyczkowej. Uruchomienie systemu monitoringu działalności pożyczkowej / poręczeniowej oraz wypracowanie odpowiednich wskaźników. Współpraca w ramach KSU koordynowana przez odpowiedni sekretariat branżowy.

25 25 Okresowe badanie jakości usług (badanie stosowania odpowiednich procedur, satysfakcji klientów oraz analiza ekonomiczno-finansowa funduszy i efektów ich działalności. Badanie i doskonalenie kompetencji pracowników funduszy. Fundusze pożyczkowe: Pomoc w promocji funduszy pożyczkowych wobec przedsiębiorców. Fundusze poręczeniowe: Uzgodnienie zakresu wspierania z BGK. Promocja działalności funduszy poręczeniowych wobec banków.

26 REKOMENDACJE OGÓLNE 26

27 Oba rodzaje funduszy Dokonanie kompleksowej ewaluacji obu systemów. Opracowanie docelowego kształtu systemu funduszy pożyczkowych w Polsce z uwzględnieniem roli KSU. Opracowanie docelowego kształtu systemu funduszy poręczeniowych w Polsce z uwzględnieniem roli KSU. Działania mające na celu doskonalenie kompetencji pracowników administracji publicznej. Wyjaśnienie odwiecznego problemu statusu udzielanych poręczeń w kontekście przepisów, dotyczących pomocy publicznej.

28 Dziękuję za uwagę Informacje: ksu@parp.gov.pl


Pobierz ppt "Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych a Krajowy System Usług dla MSP Prezentacja wyników badania Warszawa, 10 czerwca 2008 r. Niniejsze badanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google