Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Struktura programu PROGRAM COMENIUS Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

3 Jan Amos Komeński czeski filozof, pedagog, reformator protestancki. Żył w latach Stworzył podwaliny współczesnych zasad pedagogiki. Był propagatorem jednolitego systemu powszechnego nauczania. Zalecał objęcie nauczaniem wszystkich, niezależnie od stanu i płci, a także nauczanie w języku ojczystym. PROGRAM COMENIUS

4 Kraje uprawnione do udziału w programie Comenius Kraje UE: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej; Kraje EFTA i EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria; Kraj kandydujący: Turcja, Chorwacja. PROGRAM COMENIUS

5 Zaproszenie do składania wniosków PROGRAM COMENIUS

6 Cele szczegółowe Programu COMENIUS Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej; Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. PROGRAM COMENIUS

7 Cele operacyjne Program u COMENIUS Poprawa jakości i ilości partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska tak, aby objąć działaniami w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów; Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych; Wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) treści, usług, metodologii uczenia; Wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli; Wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami; PROGRAM COMENIUS

8 Odbiorcy oferty Programu Comenius - Nauczyciele oraz studenci kierunków nauczycielskich. - Szkoły i placówki realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki. PROGRAM COMENIUS

9 Typy projektów w Programie Comenius Partnerskie projekty edukacyjne realizowane w ramach międzynarodowej współpracy między szkołami i placówkami edukacyjnymi; Indywidualne mobilności uczniów i nauczycieli. PROGRAM COMENIUS

10 Struktura Programu C OMENIUS Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Asystentura Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Regio Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów PROGRAM COMENIUS

11 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej: Comenius umożliwia nauczycielom udział w kursach doskonalenia zawodowego oferowanych z katalogu kursów Comenius/Grundtvig. Beneficjenci mogą brać udział w: - kursach szkoleniowych, - konferencjach, - seminariach, - job-shadowing. PROGRAM COMENIUS

12 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej: Celem akcji jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach odbywających się w krajach europejskich Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni do 6 tygodni. W tej grupie wyróżniamy: kursy językowe, kursy językowo- metodyczne, kursy tematyczne. Konferencje i seminaria to krótsze formy doskonalenia, które trwają nawet 1 dzień. PROGRAM COMENIUS

13 Asystentura Comeniusa Akcja skierowana jest do studentów kierunków nauczycielskich oraz do szkół/przedszkoli, które chciałyby gościć asystenta; Rola asystenta: nauczanie języka obcego nauczanie innego przedmiotu pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce promowanie informacji o swym kraju ojczystym przygotowywanie materiałów dydaktycznych PROGRAM COMENIUS

14 Asystentura Comeniusa Akcja obejmuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 13 do 45 tygodni; W trakcie pobytu studenci otrzymują stypendium (wysokość zależy od kraju pobytu), a szkoła goszcząca korzysta z pomocy i pracy asystenta nieodpłatnie Szkoła goszcząca wyznacza dla asystenta opiekuna, w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, który nadzoruje pracę asystenta, sprawuje nad nim opiekę, monitoruje jego postępy i działa jako osoba kontaktowa przez cały okres asystentury. PROGRAM COMENIUS

15 Wizyta przygotowawcza: Taka wizyta umożliwia partnerom potencjalnego projektu spotkanie mające na celu: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu; określenie roli i zadań partnerów; opracowanie budżetu i planu pracy; wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie projektu. PROGRAM COMENIUS

16 Seminarium kontaktowe: Seminaria organizują Narodowe Agencje krajów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie Służą: uzyskaniu informacji o możliwościach współpracy europejskiej w dziedzinie, której dotyczy seminarium; poznaniu osób z innych krajów europejskich, utworzenie z nimi grupy partnerskiej; uzyskaniu konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników itp.); uzyskaniu praktycznych informacji np. dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków PROGRAM COMENIUS

17 Projekty wielostronne Projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie; mogą się koncentrować wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką. PROGRAM COMENIUS

18 Projekty dwustronne Projekty realizowane przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie, w harmonogramie działań muszą zawierać co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10-osobowe, w obu partnerskich szkołach. Projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży. PROGRAM COMENIUS

19 Partnerskie Projekty Regio: Składają się z : jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa oraz kuratoria oświaty, co najmniej jednej szkoły uprawnionej do udziału w programie Comenius, co najmniej jednej instytucji, organizacji działającej w danym regionie w obszarze edukacji (między innymi: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea). PROGRAM COMENIUS

20 Partnerskie Projekty Regio: Partnerstwo składa się z dwóch konsorcjów (zawierających jednostkę samorządu terytorialnego lub kuratorium oświaty, szkołę i inną organizację) z dwóch krajów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie, w tym jeden z krajów musi być członkiem Unii Europejskiej. PROGRAM COMENIUS

21 Ogólna charakterystyka projektów COMENIUSA Jasno wyznaczone realistyczne cele i adekwatne do nich mierzalne rezultaty; Zaplanowane systematycznie, spójne działania zmierzające do osiągnięcia celów; Szeroko zakrojona współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z rodzicami uczniów, lokalnymi władzami samorządowymi i oświatowymi, mediami oraz w zależności od tematyki projektu z przedstawicielami różnych organizacji, lokalnego biznesu lub instytucji kultury. PROGRAM COMENIUS

22 Ogólna charakterystyka projektów COMENIUSA Wspólne działania projektowe mają doprowadzić do powstania tzw. produktów końcowych, czyli udokumentowanych rezultatów w postaci np. publikacji, wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych, stron internetowych, kursów e-learningowych, prezentacji multimedialnych, filmów, itp. Uwieńczeniem działań w projekcie jest prezentacja wspólnych osiągnięć przed szerokim audytorium. PROGRAM COMENIUS

23 MOBILNOŚCI czyli wzajemne wizyty Każdy z projektów Comeniusa powinien zawierać w harmonogramie działań wizyty uczniów i nauczycieli w placówkach partnerskich, czyli mobilności. W zależności od typu projektu mogą to być różne rodzaje wizyt: Wizyta robocza nauczycieli i uczniów; Wizyta studyjna dyrektora placówki; Wymiana nauczycieli; Staż nauczycielski; Wymiana grup uczniów/klas i towarzyszących im nauczycieli- opiekunów. PROGRAM COMENIUS

24 Zasady finansowania projektów w programie COMENIUS PPS Wnioski na dofinansowanie do dwuletnich działań składa się raz w roku – termin jest wspólny dla wszystkich krajów uprawnionych i ustala go Komisja Europejska; PROGRAM COMENIUS

25 Zasady finansowania projektów w programie COMENIUS PPS Kwota dofinansowania przyznana przez NA jest kwotą ryczałtową, co oznacza, że beneficjent nie musi dostarczać dokumentacji poniesionych kosztów, jednakże NA w terminie do 5 lat (licząc od końca roku, w którym dofinansowanie zostało przyznane), zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli obejmującej sprawdzenie dokumentacji finansowej. PROGRAM COMENIUS

26 Czas trwania projektów i zasady finansowania w programie COMENIUS PPS Czas trwania projektu wynosi dwa lata - oznacza to, że wszystkie działania powinny być podejmowane w tym okresie – zarówno działania lokalne, jak i wyjazdy zagraniczne (mobilności). Beneficjent otrzymuje 80% przyznanej kwoty na realizację zaplanowanych we wniosku działań i 20% po nadesłaniu raportów potwierdzających ich przeprowadzenie. Placówki oświatowe otrzymują środki finansowe na konto ich organu prowadzącego (dla szkół publicznych organem prowadzącym jest samorząd lokalny). PROGRAM COMENIUS

27 KOLEJNE KROKI DLA NAUCZYCIELI 1.Poznanie zasad uczestnictwa w programie i terminu składania wniosków (patrz: strona 2.Poszukanie inspiracji w bazie European Share Treasure na stronie 3.Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów i nauczycieli – przedyskutowanie ich z radą pedagogiczną; 4.Znalezienie partnerów; 5.Ustalenie z partnerami obszaru wspólnych zainteresowań oraz omówienie szczegółów dot. przyszłego projektu; PROGRAM COMENIUS

28 POSZUKIWANIE PARTNERÓW Kontakty prywatne; Bazy szkół poszukujących partnerów na stronie Programu Comenius i Programu eTwinning Władze samorządowe; Przedstawicielstwa innych krajów w Polsce; Wizyty przygotowawcze i s eminaria kontaktowe; PROGRAM COMENIUS

29 KOLEJNE KROKI DLA NAUCZYCIELI 6.Dokładna analiza formularza wniosku aplikacyjnego; 7.Zaplanowanie projektu – ustalenie celów, działań, rezultatów, produktów, terminów; 8.Ustalenie kosztów związanych z wyjazdami oraz pozostałymi zadaniami; 9.Sporządzenie harmonogramu budżetowego i opisu projektu w języku roboczym projektu; 10. Przesłanie opisu do wszystkich członków grupy partnerskiej; PROGRAM COMENIUS

30 KOLEJNE KROKI DLA NAUCZYCIELI 11.Śledzenie bieżących informacji na stronie 12.Wypełnienie wniosku on-line i przesłanie w terminie wersji papierowej wniosku (pieczęć placówki, pieczęć organu prowadzącego placówkę, podpisy dyrektora szkoły i osoby reprezentującej organ prowadzący placówkę). PROGRAM COMENIUS

31 GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJĘ I POMOC? pracownicy Narodowej Agencji – Program Comenius strona internetowa na której jest publikowane zaproszenie do składania wniosków;www.comenius.org.pl forum programu Comenius; koordynatorzy wojewódzcy. PROGRAM COMENIUS

32 Dziękuję za uwagę! Pytania, uwagi…? Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie


Pobierz ppt "Program Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja szkolna Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google