Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia Osób Prawnych Kraków 9.06.2009 Anna Bulka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia Osób Prawnych Kraków 9.06.2009 Anna Bulka."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia Osób Prawnych Kraków 9.06.2009 Anna Bulka

2 AGENDA Informacje o ZLSP i AR i PS Zasady i wartości spółdzielcze Osoba prawna Spółdzielnia Zasady zakładania i funkcjonowania spółdzielni Pytania i odpowiedzi

3 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy jest dobrowolną i samodzielną organizacją spółdzielczą zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje, które założyły Związek lub do niego przystąpiły. Związek działa od 1991 na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze.

4 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spółdzielni; prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażowej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej; prowadzenie archiwów i składnic dokumentów.

5 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy prowadzi swoją działalność w trzech zasadniczych zakresach: Pomoc istniejącym spółdzielniom w rozwijaniu ich działalności; Rozwój nowych form spółdzielczych; Udział w instytucjonalizacji i integracji sektora polskiej ekonomii społecznej;

6 Pomoc istniejącym spółdzielniom Promocja dokonań spółdzielni (produktów i usług), pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych, pomoc w udziale w targach i innych imprezach wystawienniczych; Zespół Konsultacyjny, mający na celu pomoc spółdzielniom w zakresie doradztwa prawnego, finansowego, księgowego i organizacyjnego, pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw; Pomoc w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania, przede wszystkim z funduszy strukturalnych.

7 Rozwój nowych form spółdzielczych Poszerzenie i umocnienie działalności Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości w Krakowie; Udział w projektach polskich i europejskich, wprowadzających nowe rozwiązania dla spółdzielni,

8 Ekonomia społeczna Działania na rzecz zapewnienia udziału spółdzielczości w integrującym się sektorze ekonomii społecznej; Udział w pracach Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej;

9 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy powstała w 2000 r. na podstawie projektu finansowanego przez szwedzką organizację KF Project Centre, który zatytułowany był: Lokalny rozwój spółdzielczości w dwóch krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Projekt oprócz strony szwedzkiej i polskiej obejmował również partnerów słowackich, czego efektem było powstanie Agencji Rozwoju Spółdzielczości w Martini e

10 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Celem działania Agencji Rozwoju Spółdzielczości jest wspieranie rozwoju ruchu spółdzielczego, wspieranie idei samopomocy, solidaryzmu społecznego, podnoszenie jakości życia całej społeczności regionu małopolskiego poprzez bezpośrednie wykorzystywanie potencjału osobowego i kwalifikacji osób zamieszkujących ten teren i pomoc w rozpoczynaniu, rozwijaniu działalności gospodarczej i przedsiębiorczości lokalnej, co w dalszej perspektywie przyczyniać się ma do tworzenia nowych miejsc pracy i walki z narastającym bezrobociem.

11 GOSPODARKA NARODOWA SEKTOR PUBLICZNYSEKTOR PRYWATNY WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA SPÓŁDZIELNIE JEDNOSTKI GOSPODARCZE ORGANIZACJISPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWA WŁASNOŚĆ KOMUNALNA WŁASNOŚĆ MIESZANA WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA WŁASNOŚĆ MIESZANA KOMUNALNE ZAKŁADY BUDŻETOWE SPÓŁKI Z UDZIAŁEM GMIN PRZEDSIĘBIORSTWA I INNE ZAGRANICZNE PODMIOTY GOSPODARCZE FILIE I PRZEDSTAWICIELSTWA ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH JOINT VENTURES Z PRZEWAGĄ KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE JEDNOOSOBOWE SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAKŁADY BUDŻETOWE ŚRODKI SPECJALNE INNE PAŃSTWOWE JEDNOSTKI GOSPODARCZE OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z KAPITAŁEM PRYWATNYM FUNDACJE I ZAKŁADY FUNDACJI POZOSTAŁE (NP.SC ZAKŁADY KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH

12 Osoba prawna Jest to trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej, wyposażonej przez prawo w osobowość prawną (czyli zdolność do samodzielnego, tj. we własnym imieniu, występowania w obrocie prawnym w charakterze podmiotu praw i obowiązków jako strona stosunku cywilnoprawnego).

13 Osoby prawne spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych): spółki kapitałoweKodeks spółek handlowych spółka akcyjna, spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółdzielnia (Prawo spółdzielcze), spółdzielniaPrawo spółdzielcze przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych), przedsiębiorstwo państwowe jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),gmina powiatwojewództwo

14 Osoby prawne kościółkościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne - diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy regulujące status poszczególnych wyznań), wyższa uczelniawyższa uczelnia (Prawo o szkolnictwie wyższym), fundacjafundacja (ustawa o fundacjach), partia politycznapartia polityczna (ustawa o partiach politycznych), stowarzyszeniestowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o zakładach opieki zdrowotnej), związek zawodowyzwiązek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych).

15 Osobami prawnymi nie są m.in.: spółka cywilnaspółka cywilna, spółki osobowespółki osobowe: spółka jawnaspółka jawna, spółka partnerskaspółka partnerska, spółka komandytowaspółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjnaspółka komandytowo-akcyjna, stowarzyszeniestowarzyszenie zwykłe organy władzy państwowej z aparatami towarzyszącymi (z niektórymi wyjątkami, jak np. fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego), oddział osoby prawnej.

16 WARTOŚCI SPÓŁDZIELCZE samopomoc, demokracja, równość, sprawiedliwość, solidarność oraz uczciwość, otwartość, odpowiedzialność społeczna i troska o innych

17 Zasady spółdzielcze 7. troski o lokalną społeczność 1. dobrowolnego i otwartego członkostwa 2. demokratycznej członkowskiej kontroli 3. ekonomicznego uczestnictwa członków 4. autonomii i niezależności 5. oświaty, szkolenia i informacji 6. współpracy między spółdzielniami

18 SPÓŁDZIENIA jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym, o zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą

19 Stanisław Thugutt Spółdzielnia to nie spółka handlowa, której członkowie marzą o jak największych majątkach. Prawdziwy spółdzielca wie, że jego celem nie jest zdobyć jak największy majątek, tylko posiadać tyle, aby móc żyć życiem czystym i wolnym. I wie także, że nie tylko on ma prawo tak żyć, ale wszyscy inni, którzy chcą oprzeć swój byt na uczciwej pracy.

20 Różnice Przedsiębiorstwo społeczne (np. spółdzielnia ) Przedsiębiorstwo kapitałowe (np. osoba prowadząca działalność gospodarczą) Cel Działalność Środki ŚrodkiZyskiCel

21 Podstawy prawne Podstawy prawne Spółdzielnia działa w oparciu o uchowany Statut, Prawo spółdzielcze i inne przepisy np. ustawę o rachunkowości, prawo pracy, ustawę o swobodzie działalności gospodarczej itd…

22 Założyciele: Założyciele: Osoby fizyczne min. 10 podpisów ( wyj. w spółdzielniach produkcji rolnej i spółdzielni socjalnych liczba założycieli nie może być mniejsza od 5 ) Osoby prawne z pełną zdolnością do czynności prawnych lub te które jej nie mają, ale to wynika z przepisów np. spółdzielnie uczniowskie. Osoby prawne np. dwie spółdzielnie i spółka jawna zakładają nową spółdzielnię co najmniej 3 osoby ( tu statut przewiduje, że członkami są osoby prawne ) Mieszane łącznie min. 10 założycieli

23 Założyciele spółdzielnie socjalne: Założyciele spółdzielnie socjalne: Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż: pięć, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.,

24 Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 1)osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 2)osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001); 3)niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

25 Spółdzielnię socjalną mogą założyć: 1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli; 2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; 3) kościelne osoby prawne.;

26 Walne zebranie W trakcie walnego zebrania założyciele uchwalają statut poprzez złożenie pod nim podpisów, a także podejmują uchwały o: - powołaniu spółdzielni - powołaniu Zarządu powołaniu Rady Nadzorczej

27 STATUT SPÓŁDZIELNI Statut jest aktem prawnym stanowiącym zbiór przepisów, który powinien dobrze znać każdy członek i działacz spółdzielni. Reguluje on całokształt struktury organizacyjnej spółdzielni, prawa i obowiązki członków oraz inne kwestie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania spółdzielni.

28 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze Oznaczenie nazwy z dodatkiem spółdzielnia lub spółdzielczy i podaniem jej siedziby Przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania jeżeli założono ja na czas określony

29 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze Wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie węcej niż jednego udziału, może określić ich górną granicę

30 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze Prawa i obowiązki członków Zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków, Zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał

31 Art.5 § 1 Prawo spółdzielcze Zasady i tryb wyboru oraz odwoływania organów spółdzielni Zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni

32 INNE DOKUMENTY - DEKLARACJA CZŁONKOWSKA - REGULAMINY - PROTOKOŁY - UCHWAŁY

33 określa dział VII Prawa Spółdzielczego Art. 67. [Zasady gospodarki spółdzielni] Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.

34 Pytania i odpowiedzi

35 Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy ul. Malborska 65, 30 - 646 Kraków tel./fax.: 012/ 265-73-90 dziękuję za uwagę anna@spoldzielnie.org.pl Anna Bulka


Pobierz ppt "Spółdzielnia Osób Prawnych Kraków 9.06.2009 Anna Bulka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google