Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 /

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 /"— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja /

2 mpec 2 Rok powstania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.

3 mpec 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie -obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie -obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4 mpec 4 Dane charakterystyczne / stan na / długość sieci cieplnych 51 km długość sieci cieplnych 51 km ilość węzłów cieplnych 249 sztuk ilość węzłów cieplnych 249 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 76,5 MW moc zamówiona 76,5 MW ilość odbiorców 302 ilość odbiorców 302

5 mpec 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży i zrówn.: Przychody ze sprzedaży i zrówn.: -plan tys. zł -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk tys. zł -wyk./plan % -wyk./plan % Przychody ze sprzedaży ciepła: tys.zł /99% 2006/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Przychody ze sprzedaży ciepła: tys.zł /99% 2006/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 521 tys. GJ /95% 2006/ Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/ Średnia cena brutto ciepła: 48,74 zł/GJ /104% 2006/ -plan tys. zł -plan tys. zł

6 mpec 6 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Koszty działalności operacyjnej: Koszty działalności operacyjnej: -plan tys. zł -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk tys. zł -wyk/plan % -wyk/plan % -plan tys. zł -plan tys. zł

7 mpec 7 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Zysk netto: Zysk netto: -plan tys. zł -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk tys. zł -wyk/plan % -wyk/plan % -plan tys. zł -plan tys. zł Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy ulicy Targowej. Główną przyczyną znaczącego wzrostu zysku była sprzedaż gruntu wraz z obiektami po byłej kotłowni węglowej przy ulicy Targowej.

8 mpec 8 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: nakłady Inwestycje: nakłady -plan tys. zł -plan tys. zł -wyk tys. zł -wyk tys. zł -wyk/plan % -wyk/plan % -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -większe nakłady wynikają z zakupu gruntu przy ul. Targowej -zadania zrealizowane: -zadania zrealizowane: -wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ tys.zł -wymiana sieci cieplnej /1.670 mb/ tys.zł -modernizacja głównej komory cieplnej KR 650 tys.zł -modernizacja głównej komory cieplnej KR 650 tys.zł -podłączenie do sieci miejskiej -podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców /365 kW/ 234 tys.zł nowych odbiorców /365 kW/ 234 tys.zł -komputeryzacja przedsiębiorstwa 271 tys.zł -komputeryzacja przedsiębiorstwa 271 tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej 360 tys.zł -zakup gruntu przy ul.Targowej 360 tys.zł

9 mpec 9 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje cd : Inwestycje cd : W latach w spółce realizowany był projekt inwestycyjny pod nazwą Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 607 tysięcy złotych. W latach w spółce realizowany był projekt inwestycyjny pod nazwą Sieć cieplna magistralna od komory KR przy ulicy Przemysłowej do sieci przy komorze K1E w Alejach Kwiatkowskiego oraz nadbudowa komory ciepłowniczej KR przy ulicy Przemysłowej w Mielcu. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wyniosła 607 tysięcy złotych.

10 mpec 10 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: Inwestycje: -plan tys. zł : -plan tys. zł : -wymiana sieci cieplnych i węzłów cieplnych 613 tys.zł -wymiana sieci cieplnych i węzłów cieplnych 613 tys.zł -podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł -podłączenie nowych odbiorców 590 tys.zł -zakup koparki 240 tys.zł -zakup koparki 240 tys.zł -komputeryzacja spółki 100 tys.zł -komputeryzacja spółki 100 tys.zł -modernizacja budynku spółki 100 tys.zł -modernizacja budynku spółki 100 tys.zł

11 mpec 11 Główne zagrożenia i problemy Spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

12 mpec 12 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: -zdekapitalizowany majątek trwały -zdekapitalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE -możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE Zagrożenia: Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów -konkurencja ze strony innych mediów

13 mpec 13 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Przychody ze sprzedaży i zrównane: Przychody ze sprzedaży i zrównane: -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

14 mpec 14 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Koszty działalności operacyjnej: Koszty działalności operacyjnej: -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

15 mpec 15 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk brutto: Zysk brutto: -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

16 mpec 16 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk netto: Zysk netto: -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

17 mpec 17 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Należności stan na : Należności stan na : -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

18 mpec 18 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zapasy stan na : Zapasy stan na : -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

19 mpec 19 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zobowiązania stan na : Zobowiązania stan na : -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan % Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci magistralnej i modernizację komory KR Główną przyczyną wzrostu zobowiązań w stosunku do planu jest pożyczka z WFOŚ na wykonanie sieci magistralnej i modernizację komory KR

20 mpec 20 Wybrane dane liczbowe Rotacja należności z tyt. dost. i usł. / średnioroczna / : Rotacja należności z tyt. dost. i usł. / średnioroczna / : -wyk dni -wyk dni -plan dni -plan dni -wyk dni -wyk dni -wyk.2006/ % -wyk.2006/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

21 mpec 21 Wybrane dane liczbowe Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. /średnioroczna / : Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. /średnioroczna / : -wyk dni -wyk dni -plan dni -plan dni -wyk dni -wyk dni -wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

22 mpec 22 Wybrane dane liczbowe Struktura należności / udział należności przeterminowanych/ stan na 31.12: Struktura należności / udział należności przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk % -wyk % -plan % -plan % -wyk % -wyk % -wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

23 mpec 23 Wybrane dane liczbowe Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: -wyk % -wyk % -plan % -plan % -wyk % -wyk %

24 mpec 24 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Kapitał własny stan na : Kapitał własny stan na : -wyk wyk plan plan wyk wyk wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

25 mpec 25 Wybrane dane liczbowe Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na : Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na : -wyk % -wyk % -plan % -plan % -wyk % -wyk % -wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

26 mpec 26 Wybrane dane liczbowe Umorzenie środków trwałych /bez gruntów/ stan na : Umorzenie środków trwałych /bez gruntów/ stan na : -wyk % -wyk % -plan % -plan % -wyk % -wyk % -wyk.2007/ % -wyk.2007/ % -wyk./plan % -wyk./plan %

27 mpec 27 Podsumowanie dotyczące 2007 roku Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że w 2007 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. w 2007 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.

28 mpec 28 20lat Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

29 mpec 29 Kalendarium 1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM 1961 rok – utworzenie Działu Centralnego Ogrzewania w ramach MZBM 15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM 15 lutego 1966 rok – utworzenie Zakładu Gospodarki Cieplnej w ramach MZBM 2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 2 stycznia 1969 rok – powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 6 stycznia 1981 rok – powołanie Oddziału Gospodarki Cieplnej na pełnym wewnętrznym rozrachunku w ramach MZBM 1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 1 września 1988 rok – powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod dzisiejszą nazwą tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy 22 kwietnia 1991 rok – komunalizacja i przekształcenie MPEC w zakład budżetowy 1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC 1 stycznia 1998 rok – przekształcenie zakładu budżetowego w MPEC spółka z o. o. w Mielcu spółka z o. o. w Mielcu

30 mpec 30

31 mpec 31

32 mpec 32

33 mpec 33

34 mpec 34

35 mpec 35

36 mpec 36

37 mpec 37 Główne zadania inwestycyjne Montaż indywidualnych węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Montaż indywidualnych węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Likwidacja niskiej emisji Likwidacja niskiej emisji Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej

38 mpec 38

39 mpec 39

40 mpec 40 Monitoring systemu ciepłowniczego 1996 rok – uruchomienie wizualizacji z 7 grupowych węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka 1996 rok – uruchomienie wizualizacji z 7 grupowych węzłów cieplnych na os. Szafera i Smoczka 2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła 2000 rok – włączenie w system wizualizacji źródła ciepła 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie parametrami węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/ 2003 rok – wdrożenie oprogramowania umożliwiającego zdalne sterowanie parametrami węzłów i rozbudowa systemu / obecnie 30 węzłów/ 2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego odczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/ 2007 rok – rozpoczęcie realizacji projektu zdalnego odczytu liczników ciepła / ponad 100 liczników/ 2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowania pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach użyteczności publicznej/ 2008 rok – budowa systemu zdalnego alarmowania pracy węzłów cieplnych /30 węzłów w obiektach użyteczności publicznej/

41 mpec 41

42 mpec 42

43 mpec 43 Likwidacja niskiej emisji W latach zlikwidowano sześć kotłowni węglowych: - Przedszkole nr 1 - Przedszkole nr 2 - Budynek wielobranżowy w Rzochowie - Zespół Szkół Ekonomicznych - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania - Kotłownia przy ul. Moniuszki

44 mpec 44


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2007 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 21.08.2007 /"

Podobne prezentacje


Reklamy Google