Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

2 2 Rok powstania spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast MPEC jako przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1988 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

3 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

4 4 Dane charakterystyczne / stan na / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu długość sieci cieplnych 47, 2 km długość sieci cieplnych 47, 2 km ilość węzłów cieplnych 26 4 sztuk i ilość węzłów cieplnych 26 4 sztuk i ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona 7 6, 5 MW moc zamówiona 7 6, 5 MW ilość odbiorców 341 ilość odbiorców 341 ilość pracowników 60 ilość pracowników 60

5 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży – tys. zł Przychody ze sprzedaży – tys. zł Koszty działalności oper. – tys. zł Koszty działalności oper. – tys. zł Zysk netto – 133 tys. zł Zysk netto – 133 tys. zł Nakłady inwestycyjne – tys. zł Nakłady inwestycyjne – tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

6 6 Przychody ze sprzedaży plan tys. zł plan tys. zł wykonanie tys. zł wykonanie tys. zł Plan zrealizowano w 108%, sprzedając 561 tys. GJ ciepła (średnia ostatnich pięciu lat wynosi 532 tys. GJ). Średnia cena brutto 1 GJ wyniosła 59,35 zł/wzrost o 3% w stosunku do 2009 roku/. Wzrost sprzedaży ilościowej wynikał z warunków pogodowych (niskie temperatury otoczenia i długi sezon grzewczy), natomiast wzrost cen ciepła wynikał głównie z inflacyjnego wzrostu kosztów. Planowane przychody w 2011 roku to tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

7 7 Koszty działalności operacyjnej plan tys. zł plan tys. zł wykonanie tys. zł wykonanie tys. zł Założenia planu zrealizowano w 108%. Wzrost kosztów wynikał głównie z e wzrostu ilościowego zakupu ciepła w EC. Planowane koszty działalności operacyjnej w 2011 roku to tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

8 8 Zysk netto plan 2010 – 133 tys. zł plan 2010 – 133 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. zł wykonanie 2010 – 195 tys. zł Plan zrealizowano w 146 %. Planowany zysk netto w roku to 5 9 tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

9 9 Inwestycje plan 2010 – tys. zł plan 2010 – tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. zł wykonanie 2010 – 967 tys. zł Nakłady inwestycyjne mniejsze o 13% ze względu na mniejsze nakłady na podłączenia nowych odbiorców. Planowane nakłady inwestycyjne w 2011 roku to tys. zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

10 10 Najważniejsze zadania inwestycyjne modernizacja sieci cieplnej tys. zł modernizacja sieci cieplnej tys. zł podłączenia nowych odbiorców tys. zł podłączenia nowych odbiorców tys. zł zakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup i modernizacja węzłów cieplnych - 76 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł zakup urządzeń technicznych - 40 tys. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

11 11 Modernizacja sieci cieplnych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu Nazwa zadania Średnica (mm) Długość (m) Sieć i przyłącza ul. Ducha Św Sieć i przyłącza ul. Pułaskiego Sieć ul. Jagie ll ończyka Pozostałe sieci i przyłącza Razem Razem720

12 12 Najważniejsze podłączenia Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Obiekt handlowy firmy Futura ul. Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Szeregówki Nowa Bud ul. Nowa-Szafera Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Budynek mieszkalny Komfort Dom ul. Zygmuntowska 14 Obiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Dul Mar ul. Targowa Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów Obiekt Nadleśnictwa ul. Partyzantów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

13 13 Zakup i modernizacja węzłów cieplnych Zakup y węzł ów ciepln ych w obiektach MSM Zakup y węzł ów ciepln ych w obiektach MSM ul. Wyszyńskiego 1 i 8 ul. Wyszyńskiego 1 i 8 Modernizacja węzła cieplnego w budynku Z P O Modernizacja węzła cieplnego w budynku Z P O ul. Skargi ul. Skargi Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne Wymiana starych pomp na nowe energooszczędne w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki w węzłach cieplnych W2S, W11D, W22D, Moniuszki Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym Montaż stacji uzdatniania wody w węźle cieplnym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

14 14 Zakup urządzeń technicznych Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniem Urządzenia do odczytu liczników ciepła psion wraz z oprogramowaniem Kamera termowizyjna Kamera termowizyjna Gwintownica mechaniczna Gwintownica mechaniczna Pompa odwadniająca Pompa odwadniająca Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

15 15 Podstawowe dane finansowe Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł % Koszty dział. oper. tys. zł % Zysk brutto tys. zł % Zysk netto tys. zł % Należności tys. zł % Zapasy tys. zł % Zobowiązania %

16 16 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Wykonanie 2010 Plan 2010 Dynamika Przychody ze sprzed. tys. zł % Koszty dział. oper. tys. zł % Zysk brutto tys. zł % Zysk netto tys. zł % Należności % Zapasy % Zobowiązania %

17 17 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn Dynamika Rotacja należności dni % Rotacja zobowiązań dni % Struktura należności /udział nal. przeter./ %1,44 1, % Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł % Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego % %98%98%98% Umorzenie środków trw. % %

18 18 Podstawowe dane finansowe cd. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu WielkośćJedn. Wykonanie 2010 Plan 2010 Dynamika Rotacja należności dni % Rotacja zobowiązań dni %91%91%91% Struktura należności /udział nal. przeter./ % 1, 70 3, % Struktura zobowiązań /udział zob. przeter./ %00 Kapitał własny tys. zł % Udział kapitału własnego w finansow. majątku trwałego % % Umorzenie środków trw. % %

19 19 Główne zagrożenia i problemy spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -wykonywanie prac termomodernizacyjnych -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze -akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych względów oszczędnościowych -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym -anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu, o które jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ jest możliwe ogrzewanie obiektów /szczególnie gaz ziemny/ Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu Zdekapitalizowana część majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła i dystrybucji ciepła Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

20 20 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią -dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: -zdekapikalizowany majątek trwały -zdekapikalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość poszerzenia udziału w rynku -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE -możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE Zagrożenia: Zagrożenia: -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło -konkurencja ze strony innych mediów -konkurencja ze strony innych mediów Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

21 21 Podsumowanie 2010 roku Zaprezentowane dane pokazują, że w 2010 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

22 22 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w latach (główne informacje liczbowe)

23 23 Sprzedaż ciepła Lata tys. GJ

24 24 Moc zamówiona w EC 101,8 98,0 88,0 86,0 83,0 81,8 80,0 77,0 76,5 76,0 75,0 92, Lata MW

25 25 Średnia temperatura zewnętrzna w sezonie grzewczym 4,01 5,30 2,50 4,10 2,40 4,30 2,45 2,04 5,19 6,12 3,83 2,70 3, Lata Stopnie Celcjusza

26 26 Ilość dni w sezonie grzewczym Lata Liczba dni

27 27 Ilość stopniodni w sezonie grzewczym / (20 – śr. temper. zewn.) x ilość dni / Lata Liczba stopniodni

28 28 Średnia cena ciepła ogółem brutto 43,86 43,98 44,94 45,40 57,65 59,35 42,57 41,46 46,75 48,74 50, Lata zł/GJ

29 29 Średnia cena ciepła sieć miejska brutto 42,22 41,24 43,7143,85 44,84 45,37 46,73 48,70 50,57 57,61 59,30 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60, Lata w zł/GJ

30 30 Opłaty MPEC sieć miejska brutto 13,96 14,07 14,40 13,83 14,07 14,02 14,34 14,80 15,27 16,07 16,56 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18, Lata w zł/GJ

31 31 Opłaty EC sieć miejska brutto 28,27 27,17 29,32 30,01 30,77 31,35 32,39 33,90 35,29 41,54 42,75 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45, Lata w zł/GJ

32 32 Średnie ceny ciepła brutto za 2010 rok

33 33 Porównanie cen ciepła brutto z sieci miejskiej i gazu /przy założeniu 90% sprawności kotła gazowego, ceny na / Moc zamówiona 39 kW w3 90 kW w4 580 kW w5 Gaz (zł/GJ)59,2662,7965,65 Sieć miejska S4 (zł/GJ)57,80 -2,5%-7,9%-11,9%

34 34 Wynik finansowy netto Lata tys. zł

35 35 Średnie zatrudnienie 115,6 73,6 72,6 70,0 66,7 64,8 62,7 60,8 60,360,0 79,6 141,3 138, Lata Ilość osób

36 36 Nakłady inwestycyjne netto Lata tys. zł

37 37 Główne zadania inwestycyjne Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej Podłączenia nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej Montaż i modernizacja węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Montaż i modernizacja węzłów cieplnych zapewniających niezawodne i oszczędne dostarczanie ciepła odbiorcom Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Modernizacja i budowa sieci cieplnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego odbiorców oraz zmniejszenia strat ciepła na przesyle Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Rozwój monitoringu miejskiego systemu ciepłowniczego i zdalnego przesyłu danych w celu podniesienia standardów świadczonych usług Likwidacja niskiej emisji Likwidacja niskiej emisji

38 38 Podłączenia i odłączenia w kW

39 39 Montaż węzłów cieplnych Lata Sztuki

40 40 Modernizacja i budowa sieci cieplnych Lata Długość w mb

41 41 DZIĘKUJĘ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2010 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu / sesja 20.10.2011 / Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google