Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu

2 mpec 2 Rok powstania Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu powstało 1 stycznia 1998 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego. Wszystkie udziały spółki są własnością Gminy Miejskiej Mielec.

3 mpec 3 Cel funkcjonowania i zakres działalności Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Celem funkcjonowania jest zaspokojenie potrzeb na dostawy ciepła z sieci miejskiej przy prowadzeniu rentownej działalności. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Podstawowym przedmiotem działalności jest dystrybucja ciepła. Pozostała działalność obejmuje: Pozostała działalność obejmuje: - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - produkcję ciepła w kotłowniach lokalnych - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu - wykonawstwo oraz remonty sieci i węzłów cieplnych na własne potrzeby i na zlecenie - obsługa instalacji wewnętrznej co i cwu

4 mpec 4 Dane charakterystyczne długość sieci cieplnych51 km długość sieci cieplnych51 km ilość węzłów cieplnych 248 sztuk ilość węzłów cieplnych 248 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk ilość lokalnych kotłowni gazowych 5 sztuk moc zamówiona77 MW moc zamówiona77 MW ilość odbiorców290 ilość odbiorców290 ilość pracowników66 ilość pracowników66

5 mpec 5 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Przychody ze sprzedaży i zrówn.: Przychody ze sprzedaży i zrówn.: - plan tys. zł - plan tys. zł - wyk tys. zł - wyk tys. zł - wyk./plan % - wyk./plan % Przychody ze sprzedaży ciepła: tys.zł /101% 2005/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 547 tys. GJ /99% 2005/ Przychody ze sprzedaży ciepła: tys.zł /101% 2005/ Sprzedaż ilościowa ciepła: 547 tys. GJ /99% 2005/ Średnia cena brutto ciepła: 46,75 zł/GJ /103% 2005/ Średnia cena brutto ciepła: 46,75 zł/GJ /103% 2005/ - plan tys. zł - plan tys. zł

6 mpec 6 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Koszty działalności operacyjnej: Koszty działalności operacyjnej: - plan tys. zł - plan tys. zł - wyk tys. zł - wyk tys. zł - wyk/plan % - wyk/plan % - plan tys. zł - plan tys. zł

7 mpec 7 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Zysk netto: Zysk netto: - plan tys. zł - plan tys. zł - wyk tys. zł - wyk tys. zł - wyk/plan % - wyk/plan % - plan tys. zł - plan tys. zł

8 mpec 8 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: nakłady Inwestycje: nakłady - plan tys. zł - plan tys. zł - wyk tys. zł - wyk tys. zł - wyk/plan % - wyk/plan % - mniejsze nakłady wynikają z obniżenia kosztów wymiany sieci magistralnej (1-szy etap) - mniejsze nakłady wynikają z obniżenia kosztów wymiany sieci magistralnej (1-szy etap) - zadania zrealizowane: - zadania zrealizowane: - wymiana sieci cieplnej (1.200 mb) tys.zł - wymiana sieci cieplnej (1.200 mb) tys.zł - budowa kotłowni gazowej cwu wraz z węzłem 213 tys.zł - budowa kotłowni gazowej cwu wraz z węzłem 213 tys.zł - podłączenie do sieci miejskiej - podłączenie do sieci miejskiej nowych odbiorców (300 kW) 96 tys.zł nowych odbiorców (300 kW) 96 tys.zł - modernizacja węzłów cieplnych 75 tys.zł - modernizacja węzłów cieplnych 75 tys.zł - zakup maszyn, urządzeń, samochodu 162 tys.zł - zakup maszyn, urządzeń, samochodu 162 tys.zł

9 mpec 9 Główne zadania wyznaczone przez właściciela i Radę Nadzorczą Inwestycje: Inwestycje: - plan tys. zł : - plan tys. zł : - wymiana sieci cieplnych i modernizacja - wymiana sieci cieplnych i modernizacja komór cieplnych2.255 tys.zł komór cieplnych2.255 tys.zł - komputeryzacja spółki345 tys.zł - komputeryzacja spółki345 tys.zł - podłączenie nowych odbiorców 200 tys.zł - podłączenie nowych odbiorców 200 tys.zł

10 mpec 10 Główne zagrożenia i problemy Spółki Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców ze względu na: - wykonywanie prac termomodernizacyjnych - wykonywanie prac termomodernizacyjnych - akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych - akceptowanie niższych temperatur w pomieszczeniach ze względów oszczędnościowych - anomalie pogodowe w sezonie grzewczym - anomalie pogodowe w sezonie grzewczym Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów (szczególnie gaz ziemny) Konkurencja ze strony innych mediów w oparciu o które jest możliwe ogrzewanie obiektów (szczególnie gaz ziemny) Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła Zły stan techniczny części majątku służącego do przesyłu i dystrybucji ciepła

11 mpec 11 Analiza SWOT Mocne strony: Mocne strony: - dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią - dominująca pozycja w zakresie dostaw ciepła siecią Słabe strony: Słabe strony: - zdekapitalizowany majątek trwały - zdekapitalizowany majątek trwały Szanse: Szanse: - możliwość poszerzenia udziału w rynku - możliwość poszerzenia udziału w rynku - możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE - możliwość uzyskania dofinansowania z progr. UE Zagrożenia: Zagrożenia: - spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło - spadek sprzedaży spowodowany mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło - konkurencja ze strony innych mediów - konkurencja ze strony innych mediów

12 mpec 12 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Przychody ze sprzedaży i zrównane: Przychody ze sprzedaży i zrównane: - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/ % - wyk. 2006/ % - wyk./plan % - wyk./plan %

13 mpec 13 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Koszty działalności operacyjnej: Koszty działalności operacyjnej: - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/ % - wyk. 2006/ % - wyk./plan % - wyk./plan %

14 mpec 14 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk brutto: Zysk brutto: - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/ % - wyk. 2006/ % - wyk./plan % - wyk./plan %

15 mpec 15 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zysk netto: Zysk netto: - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/ % - wyk. 2006/ % - wyk./plan % - wyk./plan %

16 mpec 16 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Należności stan na : Należności stan na : - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/200580% - wyk. 2006/200580% - wyk./plan % - wyk./plan %

17 mpec 17 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zapasy stan na : Zapasy stan na : - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/ % - wyk. 2006/ % - wyk./plan % - wyk./plan %

18 mpec 18 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Zobowiązania stan na : Zobowiązania stan na : - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/200585% - wyk. 2006/200585% - wyk./plan % - wyk./plan %

19 mpec 19 Wybrane dane liczbowe Rotacja należności z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : Rotacja należności z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : - wyk dni - wyk dni - plan dni - plan dni - wyk dni - wyk dni - wyk. 2006/200593% - wyk. 2006/200593% - wyk./plan % - wyk./plan %

20 mpec 20 Wybrane dane liczbowe Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : Rotacja zobowiązań z tyt. dost. i usł. (średnioroczna) : - wyk dni - wyk dni - plan dni - plan dni - wyk dni - wyk dni - wyk. 2006/200572% - wyk. 2006/200572% - wyk./plan % - wyk./plan %

21 mpec 21 Wybrane dane liczbowe Struktura należności ( udział należności przeterminowanych) stan na 31.12: Struktura należności ( udział należności przeterminowanych) stan na 31.12: - wyk % - wyk % - plan 20069% - plan 20069% - wyk % - wyk % - wyk. 2006/200548% - wyk. 2006/200548% - wyk./plan % - wyk./plan %

22 mpec 22 Wybrane dane liczbowe Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: Struktura zobowiązań /udział zobowiązań przeterminowanych/ stan na 31.12: - wyk % - wyk % - plan 20050% - plan 20050% - wyk % - wyk %

23 mpec 23 Wybrane dane liczbowe w tys. zł Kapitał własny stan na : Kapitał własny stan na : - wyk wyk plan plan wyk wyk wyk. 2006/ % - wyk. 2006/ % - wyk./plan % - wyk./plan %

24 mpec 24 Wybrane dane liczbowe Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na : Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego stan na : - wyk % - wyk % - plan % - plan % - wyk % - wyk % - wyk. 2006/200596% - wyk. 2006/200596% - wyk./plan % - wyk./plan %

25 mpec 25 Wybrane dane liczbowe Umorzenie środków trwałych (bez gruntów) stan na : Umorzenie środków trwałych (bez gruntów) stan na : - wyk % - wyk % - plan % - plan % - wyk % - wyk % - wyk. 2006/200599% - wyk. 2006/200599% - wyk./plan % - wyk./plan %

26 mpec 26 Podsumowanie Zaprezentowane dane pokazują, że Zaprezentowane dane pokazują, że w 2006 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła. w 2006 roku spółka osiągnęła pozytywny wynik finansowy, posiadała płynność finansową oraz modernizowała system ciepłowniczy tak aby zachować właściwe standardy jakościowe w zakresie dostaw ciepła.


Pobierz ppt "1 Wyniki MPEC Sp. z o.o. w Mielcu za 2006 rok Informacja dla Rady Miejskiej w Mielcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google