Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2003 Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na 31.12.2003 Dochody 75 281 724 zł78 475 018 zł80 378 789 zł Wydatki 76 764 495 zł80 086 626 zł77 831 806 zł

3 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2003

4 Poziom zobowiązań miasta Mielca na koniec 2003 roku na tle limitów ustawowych Limit ustawowy poziomu długu (60% plan dochodów) 48.227.273.- zł Wskaźnik poziomu długu dla miasta Mielca na koniec 2003 r. 0,35 % Limit ustawowy obsługi zadłużenia (15% plan dochodów) 12.056.818.- zł Wskaźnik obsługi zadłużenia dla miasta Mielca na koniec 2003 r. 0,01 %

5 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2002-2003 Wyszcze- gólnienie 20022003Dynamika % Dochody własne 31 657 48533 638 791106,26% Udziały w podatkach 12 548 52213 294 717105,95% Subwencje26 428 03126 950 191101,98% Dotacje6 944 5406 495 09093,53%

6 Dochody miasta Mielca w roku 2003

7 Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2002-2003

8 DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 W WYBRANYCH DZIAŁACH BUDŻETU

9 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.328.250 Na plan 3.553.756.- zł wykonanie wyniosło 4.328.250. Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej liczby mieszkań. Z planowanych 122 lokali sprzedano za gotówkę i na raty 166 mieszkań.

10 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 335.465 Na plan 308.987.- zł wykonanie wyniosło 335.465.- w tym: - dotacje na etaty zlecone i powierzone – 285.385.- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - dochody z współfinansowania utrzymania biura paszportowego – 5.505.- - refundacja za media od MZPiŻ – 10.140.- - sprzedaż specyfikacji do przetargów – 10.215.- - sprzedaż licencji taxi – 4.300.- - czynsz za garaże w UM – 2.299.-

11 Dział 756 - Podatki Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 282.078 Na plan 360.000.- zł wykonanie wyniosło 282.078.- zł, tj. 78,3 %. Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.

12 Dział 756 - Podatki Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.565.014 Na plan 17.015.000.- zł wykonanie wyniosło 17.565.014.- zł, tj. 103,2 % Ogólna kwota wpływów obejmuje również wpłaty zaległości na kwotę 1.030.669.- zł.

13 Dział 756 - Podatki Podatek od środków transportowych od osób prawnych Podatek od środków transportowych od osób prawnych 397.815 Na plan 340.000.- zł wykonanie wyniosło 397.815.- zł, tj. 117,0 % Przekroczenie planu wynika z wpływu zaległości podatkowych w kwocie 51.528.- zł.

14 Dział 756 - Podatki Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 184.706 Na plan 180.000.- zł wykonanie wyniosło 184.706.- zł, tj. 102,6 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.

15 Dział 756 - Podatki Podatek rolny od osób fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych 115.267 Na plan 158.320.- zł wykonanie wyniosło 115.267.- zł, tj. 72,8 % Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości podatkowe.

16 Dział 756 - Podatki Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.849.018 Na plan 2.840.000.- zł wykonanie wyniosło 2.849.018.- zł, tj. 100,3 % Kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych na kwotę 153.210.- zł.

17 Dział 756 - Podatki Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn 184.137 Na plan 250.000.- zł wykonanie wyniosło 184.137.- zł, tj. 73,6 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

18 Dział 756 - Podatki Podatek od posiadania psów 64.120 Na plan 58.000.- zł wykonanie wyniosło 64.120.- zł, tj. 110,5 % Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.

19 Dział 756 - Podatki Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 592.478 Na plan 380.000.- zł wykonanie wyniosło 592.478.- zł, tj. 155,9 % Znaczne przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych.

20 Dział 756 - Podatki Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Opłata skarbowa 1.148.842 934.602 1.148.842 934.602 Podatek Na plan 800.000.- zł wykonanie wyniosło 1.148.842.- zł, tj. 143,6 % Opłata skarbowa Na plan 900.000.- zł wykonanie wyniosło 934.602.- zł, tj. 103,8 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem bądź opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy spółki, ustanowienie hipoteki

21 Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan wg Ministerstwa Finansów13,5 mln zł Realizacja na dzień 31.12.200312,5 mln zł Utrata dochodów1,0 mln zł

22 Dział 756 - Podatki Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 736.717 Na plan 140.000.- zł wykonanie wyniosło 736.717.- zł Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez US.

23 Dział 756 - Podatki Pozostałe wpływy w tym dziale Pozostałe wpływy w tym dziale 448.947 - dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – 116.348.- zł - odsetki od zaległości podatkowych, opłata prolongacyjna – 327.293.- zł

24 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28.658.673 - Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. podstawowa) – 26.950.191.- - Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 471.189.- - Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.237.293.- to m.in.: - zwrot podatku VAT w wyniku rozliczenia za 2002 rok oraz za I i II 2003 - środki z subkonta (wydatki nie wygasające z roku 2002)

25 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 507.741 - Dotacje celowe na oświetlenie – 411.200.- - Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym – 26.560.- - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji osiedla Mościska i osiedla Wojsław – 54.125.- - refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych – 7.315.-

26 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 702.530 Na plan 1.002.000.- zł wykonanie wynosi 702.530.- zł, tj. 70,1 % Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in.z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach wrzesień, październik i listopad oraz przez jeden miesiąc basenu otwartego

27 Wykonanie wydatków ogółem miasta w latach 2002 -2003 Wyszczególnienie2002 r.2003 r.Dynamika % Wydatki własne76 004 29573 171 66496,27 Wydatki zlecone5 407 7314 660 14286,18

28 Wydatki budżetu miasta Mielca za 2003 r.

29 Wydatki miasta Mielca w latach 2001-2003

30 Oświata i wychowanie w latach 2001-2003

31 Opieka społeczna w latach 2001-2003

32 Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2001-2003

33 Transport w latach 2001-2003

34 WYDATKI BIEŻĄCE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003

35 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 105.686 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 103.663.- - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.023.-

36 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.540.145 - remonty kapitalne dróg gminnych - 2.033.314.- - remonty cząstkowe - 225.072.- - remonty dróg gruntowych - 80.147.- - oznakowanie poziome i pionowe ulic - 170.242.- - remonty brukarskie - 68.611.-

37 REMONT I MODERNIZACJA DRÓG W ROKU 2003

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA 303.015 w tym m.in.: - operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – 55.594.- - dekoracja miasta – 33.027.- - rozbiórki budynków – 29.356.- - koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali w Centrum Handlowym Pasaż – 178.625.-

55 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 126.791 - opracowania mapowe i koncepcyjne – 43.366.- - podziały prawne i synchronizacje – 45.178.- - bieżące prace remontowe na cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych – 38.247.-

56 Dział 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA ADMNISTRACJA PUBLICZNA 5.785.138 w tym m.in: - wydatki Rady Miejskiej – 244.291.- - utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.919.034.- - utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Wojewódzki -243.385.- - wynagrodzenia za inkaso podatków – 52.552.- - wydatki rad osiedli – 33.574.- - wydatki na promocję miasta – 255.109.-

57 Promocja miasta Mielca w 2003 roku Plan 257.000.- zł wykonanie 255.109 - zł w tym : ZAKUP WYDAWNICTW O MIELCU41.516.- PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA39.763.- PROMOCJA KRAJOWA46.980.- KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH 4.518.- KOSZTY PLENEROWYCH IMPREZ PROMOCYJNYCH W MIELCU80.500.- ELEMENT WJAZDOWY MIELEC WITA24.640.- POZOSTAŁE WYDATKI 17.192.-

58 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 104.459 - aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadania zlecone – 9.335.- - przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – 95.124.-

59 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 399.741 - wydatki na ochotnicze straże pożarne – 20.459.- - utrzymanie Straży Miejskiej – 379.282.-

60 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 111.321 - koszty prowizji bankowej – 41.604.- - odsetki od kredytów inwestycji zakończonych - 8.451.- - opłaty sądowe i komornicze – 61.266.-

61 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34.583.186 w tym m.in.: - utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – 27.413.261.- - koszty dowożenia uczniów do szkół – 135.434.- - dotacja do Przedszkoli Miejskich – 6.214.864.- W pozostałej działalności: - utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – 427.543.- - nagrody – młodzi nieprzeciętni – 14.051.- - wydatki na remonty szkół – 207.658.-

62 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 707.680 - wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

63 Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA 9.278.143 - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – 669.665.- - środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – 5.738.981.- - utrzymanie MOPS – 2.021.084.- - usługi opiekuńcze – 279.346.- - dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000.- - wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 239.497.-

64 ŻŁOBKI MIEJSKIE 1.386.158 - bieżące utrzymanie żłobków miejskich

65 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI I PRZEDSZKOLAMI) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI I PRZEDSZKOLAMI) 182.900 dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej

66 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.968.872 w tym m.in.: - utrzymanie kanalizacji – 111.704.- - oczyszczanie miasta – 794.398.- - wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.635.391.- W pozostałej działalności: - utrzymanie szaletów miejskich – 50.674.- - refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.449.000.- - przygotowanie inwestycji – 597.825.- - remonty studni i placów zabaw – 65.850.-

67 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.578.477 - dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – 36.500.- - dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury – 3.541.977.-

68 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.870.922 - bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: - koszty energii, co, wody – 724.727.- - remonty - 109.608.- - zakup usług pozostałych – 397.597.- (w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne - dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 455.499.-

69

70 Wydatki majątkowe w latach 2001-2003

71 BUDOWA UL. JAGIELLOŃCZYKA – PHARE 2000 BUDOWA UL. JAGIELLOŃCZYKA – PHARE 2000 315.378 Wykonano zgodnie z projektem połączenie ul. Jagiellończyka z ul. Wojska Polskiego o długości 540 mb wraz z odwodnieniem. Dokonano odbioru prac. Wykonawca MPDiM Rzeszów oraz PRD Sp.z.o.o. Mielec. Na planowane środki finansowe 315.500 zł wydatkowano 315.378 zł.

72

73 BUDOWA UL. ZWYCIĘSTWA 331.245 Wykonano 365 m ulicy oraz 1696 m 2 chodnika. Zadanie zakończono. Wykonawca Zakład Dróg MPGK Sp. z.o.o.

74

75 BUDOWA ULICY USŁUGOWEJ – KASZTANOWEJ BUDOWA ULICY USŁUGOWEJ – KASZTANOWEJ 252.777 Zakres rzeczowy - 320 mb ulicy o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową został zrealizowany w całości. Wykonawca ulicy firma PHU J.Turek Mielec, kanalizacji EMPiS Mielec.

76

77 BUDOWA ULICY GARDULSKIEGO BUDOWA ULICY GARDULSKIEGO 121.338 Zakres rzeczowy – 340 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka.

78

79 BUDOWA UL. ZAWALE 157.605 Zakres rzeczowy – 210 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz chodnik o powierzchni 213 m 2. Zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK Mielec.

80

81 BUDOWA UL. MIŁEJ 127.310 Zakres rzeczowy - 188 mb ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz chodnik o powierzchni 679 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka.

82

83 BUDOWA UL. PIRAMOWICZA 85.745,31 Zakres rzeczowy - 268 mb. ulicy z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec

84

85 BUDOWA ULICY OBOK DPS BUDOWA ULICY OBOK DPS 96.558 Zakres rzeczowy - 70 mb ulicy o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, parking o powierzchni 666 m 2 oraz chodnik o pow. 201 m 2. Zdanie zakończono. Wykonawca KPRD Kraków.

86

87 BUDOWA UL. TARGOWEJ 2.988 Zakres rzeczowy – 326 mb ulicy o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwodnieniem i oświetleniem oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1004 m 2 - zadanie zakończono. Całość prac wykonano w roku 2002. Kwota 2.988.- zł wynika z rozliczenia końcowego zadania dokonanego w roku 2003. Wykonawca ulicy KALBRUK s.c. Mielec., kanalizacji deszczowej EMPIS Mielec, oświetlenie Elektroinstalacje Mielec.

88

89 WYKUPY GRUNTÓW 626.537 Realizowano wykupy terenów pod ciągi komunikacyjne, tj. ul. Powstańców Warszawy – przedłużenie do ul. Witosa, przedłużenie ul. Szafera do ul. Kwiatkowskiego. Na planowane 649.000 zł wydatkowano 626.537 zł.

90 MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH 1.500.000 Wykonano kompleksową modernizację segmentu A wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, uzyskując dodatkowo 33 mieszkania. Wykonawca MZBM Sp. z.o.o.

91

92 MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO 546.400 Wykonano prace związane z pokryciem dachowym, wymianą ślusarki okiennej, dociepleniem budynku, elewacją zewnętrzną oraz modernizacją parteru. Wykonawca firma ŁAD-BUD Tarnów

93

94

95

96

97 WYKONANIE TABLICY MIELEC WITA WYKONANIE TABLICY MIELEC WITA 24.640 Wykonano element dekoracyjny wjazdu do miasta przy ul. Legionów – samolot An-2. Wykonawcy: EADS Zakład Usług Agrolotniczych Mielec i firma MECHANIKA Mielec. Na planowane 25.000 zł wydatkowano 24.640 zł.

98

99 ZAKUP SZAFY PANCERNEJ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ ZAKUP SZAFY PANCERNEJ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - - Wstrzymano zakup szafy do przechowywania broni dla Straży Miejskiej ze względu na zmianę przepisów o posiadaniu broni.

100 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 11.824 Wykonano kompletną pochylnię dla niepełnosprawnych. Zadanie zakończono. Wykonawca firma MALBUD Mielec.

101

102 ZAKUP KOMPUTERA DLA MZPIŻ ZAKUP KOMPUTERA DLA MZPIŻ 6.000 Dokonano zakupu komputera.

103 MONITORING ZEWNĘTRZNY GIMNAZJÓW (F. PRZECIWALKOHOLOWY) MONITORING ZEWNĘTRZNY GIMNAZJÓW (F. PRZECIWALKOHOLOWY) 20.111 Wykonano monitoring zewnętrzny w gimnazjach nr 1,2,3 i 4. Zadanie zakończono.

104 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKÓŁ (F. PRZECIWALKOHOLOWY) ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKÓŁ (F. PRZECIWALKOHOLOWY) 95.449 Zakupiono sprzęt komputerowy dla gimnazjów nr 1 i 2 oraz szkół podstawowych nr 6, 9, 11.

105 ZAKUPY INWESTYCYJNE - ŻŁOBKI ZAKUPY INWESTYCYJNE - ŻŁOBKI 10.000 Dokonano zakupu pralnicy.

106 BUDOWA KANALIZACJI NA OSIELDU MOŚCISKA BUDOWA KANALIZACJI NA OSIELDU MOŚCISKA 230.470 Zakres rzeczowy – rurociąg tłoczny o długości 824 m, rurociąg 200 o długości 2.567 mb, 160 – 1.118 mb oraz 2 przepompownie ścieków. Zadanie zakończono. Wykonawcy: SKANSKA Warszawa i PRM Mielec. Na planowane 230.700 wydatkowano 230.470

107

108 BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC 318.427 Wykonano oświetlenie ul. Partyzantów oraz oświetlenie odcinka ul. Witosa do ul. Wolności (14 punktów świetlnych). Zadanie zakończono. Na planowane 330.000 zł wydatkowano 318.427 zł

109

110 MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI BASENU OTWARTEGO MOSIR I ETAP MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI BASENU OTWARTEGO MOSIR I ETAP 99.547 Wykonano docieplenie dachu szatni styropianem oraz wymianę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz malowanie pomieszczeń wewnętrznych. Zadanie zakończono. Wykonawca ZRB Mielec. Na planowane 100.000 zł wydatkowano 99.547 zł.

111 ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR 15.854 Zakupiono kosiarkę rotacyjną do trawy oraz kserokopiarkę i centralę telefoniczną. Na planowane 16.000 zł wydatkowano 15.854 zł.

112 INWESTYCJE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

113 Rozstrzygnięto przetarg na menedżera projektu oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót na dzień 17.05.2004 r. Termin wykonania całości robót zgodnie z założonym harmonogramem przypada na III kwartał 2005 r. Plan zadania wynosił 1.000.000.- zł, całość to wydatki niewygasające. BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PRZEBICIE DO MOSTU PHARE 2002 BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PRZEBICIE DO MOSTU PHARE 2002 1.000.000

114

115

116

117 Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz zamontowano estetyczne ławki i kosze. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów. Plan zadania wynosił 255.530.- zł, wykonanie 164.966.- zł, wydatki niewygasające to 90.564.- zł. MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP 255.530

118 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ciągu. Obecnie PRD Mielec rozpoczęło roboty drogowe z terminem ich zakończenia do 15.07.2004 r. Plan zadania wynosił 375.023.- zł, całość to wydatki niewygasające. BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO UL. KOŁŁĄTAJA BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO UL. KOŁŁĄTAJA 375.023

119 Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. System wdrożono w całości. Plan zadania wynosił 422.289.- zł, wykonanie 151.054.- zł, wydatki niewygasające to 271.234.- zł. ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 422.288

120 Protokołem z 11.08.2003 r. dokonano odbioru od firmy ARKADA budynek hali sportowej o powierzchni 1.392m 2. Ze względu na przekroczenie o 170 dni terminu umownego wykonania podłogi przez firmę POLIMER z Katowic zadanie zakończono i halę przekazano do użytku 28 stycznia 2004 r. Zgodnie z harmonogramem robót i umową z bankiem kończone są prace przy boiskach zewnętrznych i małej architekturze. Inwestycja zostanie zakończona do 30.06.2004 r. Z planowanych 929.852.- zł wydatkowano 430.590.- zł. Kwota 379.852.- zł to wydatki niewygasające. BUDOWA HALI SPORTOWEJ SP 11 BUDOWA HALI SPORTOWEJ SP 11 810.442

121

122

123

124

125 ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ 165.000 Zebrano materiały z poszczególnych szkół odnośnie potrzeb zakupu wyposażenia. Obecnie są one analizowane. Całość środków zostanie wykorzystana w roku 2004.

126 Ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia dla ZSO Nr 1 przy ul. Tańskiego, lecz ze względu na wysokie ceny ofert przetarg unieważniono. W kwietniu 2004 roku ponownie ogłoszono przetarg. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB OBCYCH ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB OBCYCH 50.000

127 Wykonano cały zakres kanalizacji na rok 2003 długości 1.289 m oraz przepompownię ścieków i rurociągiem tłoczny o długości 60 m. Kwota pozostała do zapłacenia wykonawcy zostanie uregulowana po przeglądzie wiosennym robót wykonanych w roku ubiegłym (ze względu na zaniżenia gruntu i potrzebę uporządkowania terenu). Na planowane 312.500.-zł wydatkowano 6.782.- zł. Kwota 168.800.- zł to wydatki niewygasające. BUDOWA KANALIZACJI NA OSIEDLU WOJSŁAW BUDOWA KANALIZACJI NA OSIEDLU WOJSŁAW 175.582

128

129 Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK, która realizuje tę inwestycję. W roku 2003 przekazano 100.000.- zł. Pozostała część będzie przekazana w roku 2004. WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO MPGK SP. Z O.O. WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO MPGK SP. Z O.O. 900.000

130 Zgodnie założonym zakresem wykonano modernizację basenu otwartego i krytego ze stacją uzdatniania wody, zjeżdżalnią rynnową, odtworzeniem nawierzchni przy basenie otwartym i krytym, modernizacją trybuny oraz odnowieniem konstrukcji stalowej z równoczesną wymianą instalacji c.o. i węzła cieplnego w hali basenu krytego. Zadanie przekazano do użytku, jednak ze względu na powstałe usterki (przecieki niecki basenu) nie dokonano odbioru końcowego basenu krytego. Wykonawca w ramach własnych środków wykonał dodatkowo jako zabezpieczenie wyłożenie niecki folią. Obecnie roboty zostały wykonane. Na planowane 700.000.- zł wydatkowano 540.807.- zł. Kwota 159.193.- zł to wydatki niewygasające. MODERNIZACJA BASENU 700.000

131

132

133

134

135

136

137 Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej w Mielcu 22 KWIETNIA 2004 R. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 Dziękuję za uwagę

138


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google