Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003

2 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na Dochody zł zł zł Wydatki zł zł zł

3 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień

4 Poziom zobowiązań miasta Mielca na koniec 2003 roku na tle limitów ustawowych Limit ustawowy poziomu długu (60% plan dochodów) zł Wskaźnik poziomu długu dla miasta Mielca na koniec 2003 r. 0,35 % Limit ustawowy obsługi zadłużenia (15% plan dochodów) zł Wskaźnik obsługi zadłużenia dla miasta Mielca na koniec 2003 r. 0,01 %

5 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach Wyszcze- gólnienie Dynamika % Dochody własne ,26% Udziały w podatkach ,95% Subwencje ,98% Dotacje ,53%

6 Dochody miasta Mielca w roku 2003

7 Dynamika dochodów miasta Mielca w latach

8 DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 W WYBRANYCH DZIAŁACH BUDŻETU

9 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Na plan zł wykonanie wyniosło Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej liczby mieszkań. Z planowanych 122 lokali sprzedano za gotówkę i na raty 166 mieszkań.

10 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan zł wykonanie wyniosło w tym: - dotacje na etaty zlecone i powierzone – Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - dochody z współfinansowania utrzymania biura paszportowego – refundacja za media od MZPiŻ – sprzedaż specyfikacji do przetargów – sprzedaż licencji taxi – czynsz za garaże w UM –

11 Dział Podatki Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 78,3 %. Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania.

12 Dział Podatki Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób prawnych Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 103,2 % Ogólna kwota wpływów obejmuje również wpłaty zaległości na kwotę zł.

13 Dział Podatki Podatek od środków transportowych od osób prawnych Podatek od środków transportowych od osób prawnych Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 117,0 % Przekroczenie planu wynika z wpływu zaległości podatkowych w kwocie zł.

14 Dział Podatki Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 102,6 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem.

15 Dział Podatki Podatek rolny od osób fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 72,8 % Na niższe wykonanie mają wpływ zaległości podatkowe.

16 Dział Podatki Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 100,3 % Kwota wpływów obejmuje także wpłaty podatków zaległych na kwotę zł.

17 Dział Podatki Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 73,6 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny.

18 Dział Podatki Podatek od posiadania psów Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 110,5 % Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu.

19 Dział Podatki Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 155,9 % Znaczne przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych.

20 Dział Podatki Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Opłata skarbowa Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych Opłata skarbowa Podatek Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 143,6 % Opłata skarbowa Na plan zł wykonanie wyniosło zł, tj. 103,8 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności cywilnoprawnych objętych tym podatkiem bądź opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o umowy sprzedaży, umowy dzierżawy, umowy spółki, ustanowienie hipoteki

21 Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan wg Ministerstwa Finansów13,5 mln zł Realizacja na dzień ,5 mln zł Utrata dochodów1,0 mln zł

22 Dział Podatki Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Na plan zł wykonanie wyniosło zł Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez US.

23 Dział Podatki Pozostałe wpływy w tym dziale Pozostałe wpływy w tym dziale dotacja z PFRON rekompensująca utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych – zł - odsetki od zaległości podatkowych, opłata prolongacyjna – zł

24 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja ogólna (cz. oświatowa, cz. rekompensująca, cz. podstawowa) – Odsetki od środków na rachunkach bankowych – Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę to m.in.: - zwrot podatku VAT w wyniku rozliczenia za 2002 rok oraz za I i II środki z subkonta (wydatki nie wygasające z roku 2002)

25 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje celowe na oświetlenie – Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: - za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym – wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji osiedla Mościska i osiedla Wojsław – refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych –

26 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Na plan zł wykonanie wynosi zł, tj. 70,1 % Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in.z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach wrzesień, październik i listopad oraz przez jeden miesiąc basenu otwartego

27 Wykonanie wydatków ogółem miasta w latach Wyszczególnienie2002 r.2003 r.Dynamika % Wydatki własne ,27 Wydatki zlecone ,18

28 Wydatki budżetu miasta Mielca za 2003 r.

29 Wydatki miasta Mielca w latach

30 Oświata i wychowanie w latach

31 Opieka społeczna w latach

32 Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach

33 Transport w latach

34 WYDATKI BIEŻĄCE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003

35 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ROLNICTWO I ŁOWIECTWO utrzymanie urządzeń melioracyjnych wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

36 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ remonty kapitalne dróg gminnych remonty cząstkowe remonty dróg gruntowych oznakowanie poziome i pionowe ulic remonty brukarskie

37 REMONT I MODERNIZACJA DRÓG W ROKU 2003

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym m.in.: - operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów – dekoracja miasta – rozbiórki budynków – koszty utrzymania budynku przy ul. Biernackiego 1 oraz lokali w Centrum Handlowym Pasaż –

55 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA opracowania mapowe i koncepcyjne – podziały prawne i synchronizacje – bieżące prace remontowe na cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych –

56 Dział 750 ADMNISTRACJA PUBLICZNA ADMNISTRACJA PUBLICZNA w tym m.in: - wydatki Rady Miejskiej – utrzymanie Urzędu Miejskiego – utrzymanie etatów zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – wydatki rad osiedli – wydatki na promocję miasta –

57 Promocja miasta Mielca w 2003 roku Plan zł wykonanie zł w tym : ZAKUP WYDAWNICTW O MIELCU PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA KRAJOWA KOSZTY UROCZYSTOŚCI MIEJSKICH KOSZTY PLENEROWYCH IMPREZ PROMOCYJNYCH W MIELCU ELEMENT WJAZDOWY MIELEC WITA POZOSTAŁE WYDATKI

58 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA aktualizacja stałego rejestru wyborców – zadania zlecone – przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej –

59 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki na ochotnicze straże pożarne – utrzymanie Straży Miejskiej –

60 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA koszty prowizji bankowej – odsetki od kredytów inwestycji zakończonych opłaty sądowe i komornicze –

61 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym m.in.: - utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i liceum ogólnokształcącego – koszty dowożenia uczniów do szkół – dotacja do Przedszkoli Miejskich – W pozostałej działalności: - utrzymanie Miejskiego Zarządu Przedszkoli i Żłobków – nagrody – młodzi nieprzeciętni – wydatki na remonty szkół –

62 Dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

63 Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu – środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków mieszkaniowych – utrzymanie MOPS – usługi opiekuńcze – dotacja dla schroniska dla bezdomnych – wydatki na dożywianie uczniów w szkołach –

64 ŻŁOBKI MIEJSKIE bieżące utrzymanie żłobków miejskich

65 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI I PRZEDSZKOLAMI) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI I PRZEDSZKOLAMI) dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej

66 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym m.in.: - utrzymanie kanalizacji – oczyszczanie miasta – wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – W pozostałej działalności: - utrzymanie szaletów miejskich – refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – przygotowanie inwestycji – remonty studni i placów zabaw –

67 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacja do stowarzyszeń zajmujących się upowszechnianiem kultury – dotacja do bieżącego funkcjonowania Samorządowego Centrum Kultury –

68 Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT KULTURA FIZYCZNA I SPORT bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: - koszty energii, co, wody – remonty zakup usług pozostałych – (w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne - dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe –

69

70 Wydatki majątkowe w latach

71 BUDOWA UL. JAGIELLOŃCZYKA – PHARE 2000 BUDOWA UL. JAGIELLOŃCZYKA – PHARE Wykonano zgodnie z projektem połączenie ul. Jagiellończyka z ul. Wojska Polskiego o długości 540 mb wraz z odwodnieniem. Dokonano odbioru prac. Wykonawca MPDiM Rzeszów oraz PRD Sp.z.o.o. Mielec. Na planowane środki finansowe zł wydatkowano zł.

72

73 BUDOWA UL. ZWYCIĘSTWA Wykonano 365 m ulicy oraz 1696 m 2 chodnika. Zadanie zakończono. Wykonawca Zakład Dróg MPGK Sp. z.o.o.

74

75 BUDOWA ULICY USŁUGOWEJ – KASZTANOWEJ BUDOWA ULICY USŁUGOWEJ – KASZTANOWEJ Zakres rzeczowy mb ulicy o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową został zrealizowany w całości. Wykonawca ulicy firma PHU J.Turek Mielec, kanalizacji EMPiS Mielec.

76

77 BUDOWA ULICY GARDULSKIEGO BUDOWA ULICY GARDULSKIEGO Zakres rzeczowy – 340 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka.

78

79 BUDOWA UL. ZAWALE Zakres rzeczowy – 210 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem oraz chodnik o powierzchni 213 m 2. Zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK Mielec.

80

81 BUDOWA UL. MIŁEJ Zakres rzeczowy mb ulicy o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz chodnik o powierzchni 679 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka.

82

83 BUDOWA UL. PIRAMOWICZA ,31 Zakres rzeczowy mb. ulicy z kostki brukowej. Zadanie zakończone. Wykonawca Firma KALBRUK s.c. Mielec

84

85 BUDOWA ULICY OBOK DPS BUDOWA ULICY OBOK DPS Zakres rzeczowy - 70 mb ulicy o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, parking o powierzchni 666 m 2 oraz chodnik o pow. 201 m 2. Zdanie zakończono. Wykonawca KPRD Kraków.

86

87 BUDOWA UL. TARGOWEJ Zakres rzeczowy – 326 mb ulicy o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej z odwodnieniem i oświetleniem oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1004 m 2 - zadanie zakończono. Całość prac wykonano w roku Kwota zł wynika z rozliczenia końcowego zadania dokonanego w roku Wykonawca ulicy KALBRUK s.c. Mielec., kanalizacji deszczowej EMPIS Mielec, oświetlenie Elektroinstalacje Mielec.

88

89 WYKUPY GRUNTÓW Realizowano wykupy terenów pod ciągi komunikacyjne, tj. ul. Powstańców Warszawy – przedłużenie do ul. Witosa, przedłużenie ul. Szafera do ul. Kwiatkowskiego. Na planowane zł wydatkowano zł.

90 MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH Wykonano kompleksową modernizację segmentu A wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, uzyskując dodatkowo 33 mieszkania. Wykonawca MZBM Sp. z.o.o.

91

92 MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO Wykonano prace związane z pokryciem dachowym, wymianą ślusarki okiennej, dociepleniem budynku, elewacją zewnętrzną oraz modernizacją parteru. Wykonawca firma ŁAD-BUD Tarnów

93

94

95

96

97 WYKONANIE TABLICY MIELEC WITA WYKONANIE TABLICY MIELEC WITA Wykonano element dekoracyjny wjazdu do miasta przy ul. Legionów – samolot An-2. Wykonawcy: EADS Zakład Usług Agrolotniczych Mielec i firma MECHANIKA Mielec. Na planowane zł wydatkowano zł.

98

99 ZAKUP SZAFY PANCERNEJ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ ZAKUP SZAFY PANCERNEJ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ - - Wstrzymano zakup szafy do przechowywania broni dla Straży Miejskiej ze względu na zmianę przepisów o posiadaniu broni.

100 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr Wykonano kompletną pochylnię dla niepełnosprawnych. Zadanie zakończono. Wykonawca firma MALBUD Mielec.

101

102 ZAKUP KOMPUTERA DLA MZPIŻ ZAKUP KOMPUTERA DLA MZPIŻ Dokonano zakupu komputera.

103 MONITORING ZEWNĘTRZNY GIMNAZJÓW (F. PRZECIWALKOHOLOWY) MONITORING ZEWNĘTRZNY GIMNAZJÓW (F. PRZECIWALKOHOLOWY) Wykonano monitoring zewnętrzny w gimnazjach nr 1,2,3 i 4. Zadanie zakończono.

104 ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKÓŁ (F. PRZECIWALKOHOLOWY) ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKÓŁ (F. PRZECIWALKOHOLOWY) Zakupiono sprzęt komputerowy dla gimnazjów nr 1 i 2 oraz szkół podstawowych nr 6, 9, 11.

105 ZAKUPY INWESTYCYJNE - ŻŁOBKI ZAKUPY INWESTYCYJNE - ŻŁOBKI Dokonano zakupu pralnicy.

106 BUDOWA KANALIZACJI NA OSIELDU MOŚCISKA BUDOWA KANALIZACJI NA OSIELDU MOŚCISKA Zakres rzeczowy – rurociąg tłoczny o długości 824 m, rurociąg 200 o długości mb, 160 – mb oraz 2 przepompownie ścieków. Zadanie zakończono. Wykonawcy: SKANSKA Warszawa i PRM Mielec. Na planowane wydatkowano

107

108 BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC Wykonano oświetlenie ul. Partyzantów oraz oświetlenie odcinka ul. Witosa do ul. Wolności (14 punktów świetlnych). Zadanie zakończono. Na planowane zł wydatkowano zł

109

110 MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI BASENU OTWARTEGO MOSIR I ETAP MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI BASENU OTWARTEGO MOSIR I ETAP Wykonano docieplenie dachu szatni styropianem oraz wymianę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną, wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz malowanie pomieszczeń wewnętrznych. Zadanie zakończono. Wykonawca ZRB Mielec. Na planowane zł wydatkowano zł.

111 ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR Zakupiono kosiarkę rotacyjną do trawy oraz kserokopiarkę i centralę telefoniczną. Na planowane zł wydatkowano zł.

112 INWESTYCJE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

113 Rozstrzygnięto przetarg na menedżera projektu oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót na dzień r. Termin wykonania całości robót zgodnie z założonym harmonogramem przypada na III kwartał 2005 r. Plan zadania wynosił zł, całość to wydatki niewygasające. BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PRZEBICIE DO MOSTU PHARE 2002 BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PRZEBICIE DO MOSTU PHARE

114

115

116

117 Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Miejskiego. Wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz zamontowano estetyczne ławki i kosze. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów. Plan zadania wynosił zł, wykonanie zł, wydatki niewygasające to zł. MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP

118 Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ciągu. Obecnie PRD Mielec rozpoczęło roboty drogowe z terminem ich zakończenia do r. Plan zadania wynosił zł, całość to wydatki niewygasające. BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO UL. KOŁŁĄTAJA BUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO UL. KOŁŁĄTAJA

119 Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie. System wdrożono w całości. Plan zadania wynosił zł, wykonanie zł, wydatki niewygasające to zł. ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

120 Protokołem z r. dokonano odbioru od firmy ARKADA budynek hali sportowej o powierzchni 1.392m 2. Ze względu na przekroczenie o 170 dni terminu umownego wykonania podłogi przez firmę POLIMER z Katowic zadanie zakończono i halę przekazano do użytku 28 stycznia 2004 r. Zgodnie z harmonogramem robót i umową z bankiem kończone są prace przy boiskach zewnętrznych i małej architekturze. Inwestycja zostanie zakończona do r. Z planowanych zł wydatkowano zł. Kwota zł to wydatki niewygasające. BUDOWA HALI SPORTOWEJ SP 11 BUDOWA HALI SPORTOWEJ SP

121

122

123

124

125 ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ Zebrano materiały z poszczególnych szkół odnośnie potrzeb zakupu wyposażenia. Obecnie są one analizowane. Całość środków zostanie wykorzystana w roku 2004.

126 Ogłoszono przetarg na wykonanie ogrodzenia dla ZSO Nr 1 przy ul. Tańskiego, lecz ze względu na wysokie ceny ofert przetarg unieważniono. W kwietniu 2004 roku ponownie ogłoszono przetarg. ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB OBCYCH ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB OBCYCH

127 Wykonano cały zakres kanalizacji na rok 2003 długości m oraz przepompownię ścieków i rurociągiem tłoczny o długości 60 m. Kwota pozostała do zapłacenia wykonawcy zostanie uregulowana po przeglądzie wiosennym robót wykonanych w roku ubiegłym (ze względu na zaniżenia gruntu i potrzebę uporządkowania terenu). Na planowane zł wydatkowano zł. Kwota zł to wydatki niewygasające. BUDOWA KANALIZACJI NA OSIEDLU WOJSŁAW BUDOWA KANALIZACJI NA OSIEDLU WOJSŁAW

128

129 Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK, która realizuje tę inwestycję. W roku 2003 przekazano zł. Pozostała część będzie przekazana w roku WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO MPGK SP. Z O.O. WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO MPGK SP. Z O.O

130 Zgodnie założonym zakresem wykonano modernizację basenu otwartego i krytego ze stacją uzdatniania wody, zjeżdżalnią rynnową, odtworzeniem nawierzchni przy basenie otwartym i krytym, modernizacją trybuny oraz odnowieniem konstrukcji stalowej z równoczesną wymianą instalacji c.o. i węzła cieplnego w hali basenu krytego. Zadanie przekazano do użytku, jednak ze względu na powstałe usterki (przecieki niecki basenu) nie dokonano odbioru końcowego basenu krytego. Wykonawca w ramach własnych środków wykonał dodatkowo jako zabezpieczenie wyłożenie niecki folią. Obecnie roboty zostały wykonane. Na planowane zł wydatkowano zł. Kwota zł to wydatki niewygasające. MODERNIZACJA BASENU

131

132

133

134

135

136

137 Materiał został przygotowany na sesję Rady Miejskiej w Mielcu 22 KWIETNIA 2004 R. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003 Dziękuję za uwagę

138


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC W ROKU 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google