Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA ROK 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA ROK 2004."— Zapis prezentacji:

1

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA ROK 2004

3 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r. Uchwalony budżet Budżet po zmianach Wykonanie na 31.12.2004 r. Dochody 72.386.109,- zł 82.653.582,- zł90.901.170,- zł Wydatki 73.946.109,- zł 84.513.582,- zł 82.867.429,- zł

4 Dochody i wydatki miasta Mielca na dzień 31.12.2004 r.

5 Realizacja dochodów ogółem miasta Mielca w latach 2003-2004 Wyszcze- gólnienie 20032004 Dynamika % Dochody własne 33.638.791,-35.755.473,-106,29 % Udziały w podatkach 13.294.717,-20.790.200,-156,38 % Subwencje26.950.191,-24.804.733,-92,04 % Dotacje6.495.090,-9.550.764,-147,05 %

6 Ustawowe udziały Gminy Miejskiej Mielec w podatkach PIT i CIT w latach 2003-2004 Wg ustawy na 2003 r. Wg ustawy na 2004 r. PIT 27,6 %35,72 % CIT 5,0 %6,71 %

7 Wpływy udziałów w PIT do budżetu miasta Mielca w latach 2001-2004 PlanWykonanie 200114.114.751,-12.682.488,- 200212.966.986,-11.993.659,- 200313.519.125,-12.503.839,- 200417.577.584,-17.166.003,-

8 Wpływy udziałów w CIT do budżetu miasta Mielca w latach 2001-2004 PlanWykonanie 2001790.000,-644.531,- 2002290.000,-554.863,- 2003140.000,-550.000,- 2004200.000,-3.624.197,-

9 Dochody miasta Mielca w roku 2004

10 Dynamika dochodów miasta Mielca w latach 2003-2004

11 DOCHODY MIASTA MIELCA W 2004 ROKU W WYBRANYCH DZIAŁACH

12 DZIAŁ 600 Wpływy w tym dziale to głównie środki w ramach pomocy finansowej przekazane przez Marszałka Województwa na zadanie w ramach projektu Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w okolicach Mielca - PHARE 2002. (budowa ul. Wojska Polskiego - przebicie do mostu) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ1.703.450,-

13 DZIAŁ 700 Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,- Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej. Na plan 3.379.693,- wykonanie wyniosło 4.274.553,- Wyższe wykonanie to m.in. efekt sprzedaży większej ilości działek oraz budynku przy ul. Skłodowskiej z przeznaczeniem na siedzibę Prokuratury Rejonowej. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.274.553,-

14 DZIAŁ 750 Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: dotacje na etaty zlecone – 250.000,- dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- wynajem biura paszportów – 7.955,- Na plan 327.487,- wykonanie wyniosło 362.912,- w tym: dotacje na etaty zlecone – 250.000,- dotacja (przystąpienie do UE) – 37.000,- Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: sprzedaż drewna i płytek chodnikowych – 24.994,- refundacja za media od MZPiŻ – 9.698,- sprzedaż specyfikacji do przetargów – 7.006,- wynajem biura paszportów – 7.955,- ADMINISTRACJA PUBLICZNA 362.912,-

15 DZIAŁ 751 Całość dochodów w tym dziale stanowią dotacje celowe z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory uzupełniające do Senatu. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 152.583,-

16 DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania. Na plan 310.00,- wykonanie wyniosło 255.346,- tj. 82,37 % Planowane dochody w tej pozycji podawane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie jest m.in. następstwem przechodzenia podmiotów na inną formę opodatkowania. Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 255.346,-

17 DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,- Na plan 14.855.000,- wykonanie wyniosło 17.381.007,- tj. 117,0 % Plan dochodów z tytułu podatku uwzględniał wejście w życie zmiany ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Ustawa ta przywracała zwolnienia z podatku dla niektórych przedsiębiorców działających w SSE w wysokości zwolnień w 2000 roku po spełnieniu określonych w ustawie warunków. Jednak tylko część z nich skorzystała z ustawy i wykorzystała zwolnienia podatkowe stąd wpływy przekroczyły plan o ok. 2.500.000,- Podatek od nieruchomości od osób prawnych 17.565.014,-

18 DZIAŁ 756 - Podatki Przekroczenie planu wynika z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne. Podatek od środków transportowych 925.000,-

19 DZIAŁ 756 - Podatki Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem. Wykonanie wyniosło 147,92 % Planowane wpływy podawane są przez Urząd Skarbowy. Wyższe dochody związane były z większą niż planowano wartością obrotu gospodarczego obciążonego tym podatkiem. Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.545.771,-

20 DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 % Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Na plan 162.230,- wykonanie wyniosło 124.352,- tj. 76,65 % Na dochody w tej pozycji wpływa specyfika rozliczenia tego podatku w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego. Podatek rolny124.352,-

21 DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,- tj. 132,64 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Na plan 170.000,- wykonanie wyniosło 225.492,- tj. 132,64 % Prognozowane wpływy na etapie planowania podawane są przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów w tej pozycji zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek od spadków i darowizn 225.492,-

22 DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 58.000,- wykonanie wyniosło 59.975,- tj. 103,41 % Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu. Na plan 58.000,- wykonanie wyniosło 59.975,- tj. 103,41 % Przekroczenie planu wynika z wpłaty zaległości podatkowych z tego tytułu. Podatek od posiadania psów59.975,-

23 DZIAŁ 756 - Podatki Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc. Na plan 900.000,- wykonanie wyniosło 1.312.509,- tj. 145,83 % Przekroczenie planu wynika z większej ilości czynności urzędowych objętych opłatą skarbową. Chodzi tu m.in. o: sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej (podania i załączniki do podań), zaświadczenia, pełnomocnictwa, zezwolenia, weksle etc. Opłata skarbowa1.312.509,-

24 DZIAŁ 756 - Podatki Prognoza wpływów podawana jest przez Urząd Skarbowy. Są to sumy szacunkowe, a więc rzeczywiste wpływy mogą się różnić od podanych przez Urząd. Należy jednak zaznaczyć że jeśli podatnik CIT posiada wyodrębnione oddziały poza gminą będącą jego siedzibą, to udział z CIT od tego podatnika rozdziela się między gminę będącą siedzibą podatnika i gminy, w których znajdują się oddziały proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych w poszczególnych gminach. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3.624.179,-

25 DZIAŁ 756 - Podatki Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,- utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,- Dotacja z PFRON rekompensująca – 266.425,- utracone dochody z podatków z tytułu zwolnień ustawowych związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych Odsetki od zaległości podatkowych – 270.987,- Pozostałe wpływy w tym dziale 537.412,-

26 DZIAŁ 758 Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,- cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) Odsetki od środków na rachunkach– 431.348,- bankowych Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003 Subwencja ogólna (cz. oświatowa, – 24.804.733,- cz. rekompensująca, cz. równoważąca, uzupełnienie subwencji ogólnej) Odsetki od środków na rachunkach– 431.348,- bankowych Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 1.198.769,- to m.in.: Środki z subkonta, wydatki nie wygasające z roku 2003 RÓŻNE ROZLICZENIA26.434.850,-

27 DZIAŁ 801 Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) Dotacje na zadania własne – 15.754,- Dotacje na inwestycje – 605.847,- (Kolegium, Sala SP 11) Środki na program SOCRATES – 17.569,- Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- Dotacje celowe za zadanie zlecone – 62.500,- (program – Romowie) Dotacje na zadania własne – 15.754,- Dotacje na inwestycje – 605.847,- (Kolegium, Sala SP 11) Środki na program SOCRATES – 17.569,- Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- OŚWIATA I WYCHOWANIE708.740,-

28 DZIAŁ 851 Dotacje na podstawie porozumień – 5.850,- (porozumienie z gminą Czermin na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) OCHRONA ZDROWIA10.000,-

29 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA7.724.545,- Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,- (środki z PFRON) Dochody własne (wpłaty uczestników – 122.699,- DDP i za usługi opiekuńcze) Dotacje na zadania własne i zlecone – 7.518.684,- Dotacja z zakupu pojazdu – 81.500,- (środki z PFRON)

30 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 219.710,- Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,- z pobytu dzieci w żłobkach) Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi Dochody własne (wpłaty rodziców – 202.710,- z pobytu dzieci w żłobkach) Dotacja celowa na pomoc ludziom – 17.000,- z zaburzeniami psychicznymi

31 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11.579,- Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,- z rodzin romskich Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,- dla uczniów z terenów wiejskich Dotacja na kolonie dla dzieci – 4.800,- z rodzin romskich Dotacja celowa na pomoc materialną – 6.779,- dla uczniów z terenów wiejskich

32 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 481.468,- Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.) Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.) Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,- Dotacje celowe na oświetlenie - 112.202,- (zwrot za 2003 r.) Dotacja na inwestycje - oświetlenie - 274.776,- (zwrot za 2003 r.) Ważniejsze dochody własne w tym dziale to m.in.: za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym - 33.970,- wpływy z opłaty produktowej - 69.635,- refundacja za oświetlenie i konserwację słupów elektrycznych - 8.597,-

33 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23.000,- Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza Dotacja na zakup książek – 7.000,- z Ministerstwa Kultury i Sportu Dotacja ze Starostwa dla – 10.000,- Miejskiej Biblioteki Publicznej Środki na prace konserwatorskie – 6.000,- w kościele pw. Św. Mateusza

34 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT803.827,- Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,- tj. 82,8 % Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym. Na plan 970.000,- wykonanie wynosi 803.827,- tj. 82,8 % Niższe wykonanie dochodów w tym dziale wynika m.in. z wyłączenia z eksploatacji z powodu remontu basenu krytego w miesiącach kwiecień i maj oraz warunkami pogodowymi w miesiącach lipiec i sierpień co wpłynęło na frekwencje na basenie otwartym.

35 Wykonanie wydatków miasta ogółem w latach 2003-2004 Wyszcze- gólnienie 2003 r.2004 r. Dynamika % Wydatki własne 73.171.664,-75.529.544,-103,22 Wydatki zlecone 4.660.142,-7.337.885,-157,46

36 Wydatki budżetu miasta Mielca za 2004 r.

37 Wydatki miasta Mielca w latach 2002 -2004

38 Oświata i wychowanie w latach 2002-2004 r.

39 Pomoc społeczna w latach 2002-2004 r. nowe zadanie świadczenia rodzinne

40 Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych w latach 2002-2004

41 Transport w latach 2002-2004

42 WYDATKI BIEŻĄCE MIASTA MIELCA W 2004 r.

43 DZIAŁ 010 utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 93.723,- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 2.835,- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO96.558,-

44 DZIAŁ 600 remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- pozostałe remonty - 613.780,- remonty dróg gruntowych - 38.257,- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,- remonty kapitalne dróg gminnych - 1.946.541,- pozostałe remonty - 613.780,- remonty dróg gruntowych - 38.257,- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 7.424,- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ2.606.002,-

45 Remonty ulic w 2004 r. 1. ul. Pogodna 2. ul. Jędrusiów 3. ul. Jagiellońska 4. ul. Kędziora 1 5. ul. Chopina 2 – droga wewnętrzna 6. ul. Łukasiewicza 7. ul. Kołłątaja

46

47

48 Remonty ulic w 2004 r. 8. ul. Piaskowa 9. ul. Obrońców Pokoju 10. ul. Kusocińskiego - część 11. ul. Chodkiewicza 12. ul. Osiedlowa 13. ul. Zygmuntowska - chodnik

49

50 DZIAŁ 700 w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy– 48.361,- z ewidencji gruntów dekoracja miasta – 26.454,- rozbiórki budynków – 32.019,- koszty utrzymania budynku przy ul.– 152.343,- Biernackiego 1 oraz lokali Pasaż w tym m.in.: operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy– 48.361,- z ewidencji gruntów dekoracja miasta – 26.454,- rozbiórki budynków – 32.019,- koszty utrzymania budynku przy ul.– 152.343,- Biernackiego 1 oraz lokali Pasaż GOSPODARKA MIESZKANIOWA 267.376,-

51 DZIAŁ 710 opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- bieżące prace remontowe na – 142.359,- cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych opracowania mapowe i koncepcyjne – 47.436,- podziały prawne i synchronizacje – 32.437,- bieżące prace remontowe na – 142.359,- cmentarzu komunalnym oraz renowacja grobów wojennych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA222.232,-

52 DZIAŁ 750 w tym m.in: wydatki Rady Miejskiej – 257.687,- utrzymanie Urzędu Miejskiego– 5.014.422,- utrzymanie etatów zleconych – 250.000,- przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – 48.870,- wydatki rad osiedli – 35.364,- wydatki na promocję miasta – 245.788,- w tym m.in: wydatki Rady Miejskiej – 257.687,- utrzymanie Urzędu Miejskiego– 5.014.422,- utrzymanie etatów zleconych – 250.000,- przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia za inkaso podatków – 48.870,- wydatki rad osiedli – 35.364,- wydatki na promocję miasta – 245.788,- ADMNISTRACJA PUBLICZNA5.871.016,-

53 Promocja miasta Mielca w 2004 roku Plan: 248.550,- Wykonanie: 245.788,- Materiały promocyjne– 61.041,- Materiały do biblioteki– 12.025,- promocyjno-informacyjnej Obchody świąt i rocznic państwowych– 57.781,- i lokalnych, m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dni Mielca, Spotkanie Noworoczne Imprezy promocyjne, m.in.– 52.952,- Międzynarodowy Piknik Lotniczy oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków Plan: 248.550,- Wykonanie: 245.788,- Materiały promocyjne– 61.041,- Materiały do biblioteki– 12.025,- promocyjno-informacyjnej Obchody świąt i rocznic państwowych– 57.781,- i lokalnych, m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dni Mielca, Spotkanie Noworoczne Imprezy promocyjne, m.in.– 52.952,- Międzynarodowy Piknik Lotniczy oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków

54 Promocja miasta Mielca w 2004 roku Udział w ogólnopolskich konkursach – 24.335,- i akcjach promocyjnych, w tym: Gmina Fair Play 2004 Współpraca międzynarodowa– 24.335,- Obsługa miejskiej strony– 13.098,- internetowej Dokumentacja fotograficzna– 7.833,- z życia miasta Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Miejskiej Udział w ogólnopolskich konkursach – 24.335,- i akcjach promocyjnych, w tym: Gmina Fair Play 2004 Współpraca międzynarodowa– 24.335,- Obsługa miejskiej strony– 13.098,- internetowej Dokumentacja fotograficzna– 7.833,- z życia miasta Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Miejskiej

55 DZIAŁ 751 aktualizacja stałego rejestru – 10.000,- wyborców – zad. zlecone przeprowadzenie wyborów do – 72.117,- Parlamentu Europejskiego przeprowadzenie wyborów – 70.467,- uzupełniających do senatu aktualizacja stałego rejestru – 10.000,- wyborców – zad. zlecone przeprowadzenie wyborów do – 72.117,- Parlamentu Europejskiego przeprowadzenie wyborów – 70.467,- uzupełniających do senatu URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 152.582,-

56 DZIAŁ 754 wydatki na ochotnicze straże pożarne – 14.208,- utrzymanie Straży Miejskiej – 388.787,- wydatki na ochotnicze straże pożarne – 14.208,- utrzymanie Straży Miejskiej – 388.787,- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 402.995,-

57 DZIAŁ 756 wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 28.539,- opinie podatkowe – 6.543,- wydatki na opłaty sądowe i komornicze – 28.539,- opinie podatkowe – 6.543,- WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH 35.082,-

58 DZIAŁ 758 koszty prowizji bankowej – 42.679,- odsetki od kredytów inwestycji – 3.819,- zakończonych koszty prowizji bankowej – 42.679,- odsetki od kredytów inwestycji – 3.819,- zakończonych RÓŻNE ROZLICZENIA46.498,-

59 DZIAŁ 801 w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, – 29.520.514,- gimnazjów i liceum ogólnokształcącego koszty dowożenia uczniów do szkół – 148.643,- utrzymanie przedszkoli miejskich – 6.396.161,- W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu – 454.660,- Przedszkoli i Żłobków nagrody – Młodzi Nieprzeciętni – 13.863,- wydatki na remonty szkół – 666.091,- w tym m.in.: utrzymanie szkół podstawowych, – 29.520.514,- gimnazjów i liceum ogólnokształcącego koszty dowożenia uczniów do szkół – 148.643,- utrzymanie przedszkoli miejskich – 6.396.161,- W pozostałej działalności: utrzymanie Miejskiego Zarządu – 454.660,- Przedszkoli i Żłobków nagrody – Młodzi Nieprzeciętni – 13.863,- wydatki na remonty szkół – 666.091,- OŚWIATA I WYCHOWANIE37.778.240,-

60 DZIAŁ 851 wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie w tym ważniejsze to: wydatki na programy profilaktyczne, – 330.490,- zajęcia sportowe, podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się terapią i pomocą obozy terapeutyczne – 53.830,- wydatki funduszu przeciwalkoholowego na zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie w tym ważniejsze to: wydatki na programy profilaktyczne, – 330.490,- zajęcia sportowe, podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych zajmujących się terapią i pomocą obozy terapeutyczne – 53.830,- OCHRONA ZDROWIA618.805,-

61 DZIAŁ 851 – cd. półkolonie – 26.510,- zakup wyposażenia potrzebnego do – 55.564,- prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia prace remontowe w świetlicy przy – 11.459,- ul. Dąbrówki remont stołówki Caritas – 29.999,- półkolonie – 26.510,- zakup wyposażenia potrzebnego do – 55.564,- prowadzenia grup terapeutycznych, obsługi pomieszczeń w których odbywają się zajęcia prace remontowe w świetlicy przy – 11.459,- ul. Dąbrówki remont stołówki Caritas – 29.999,- OCHRONA ZDROWIA618.805,-

62 DZIAŁ 852 utrzymanie Środowiskowego Domu – 670.165,- Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków – 9.431.427,- mieszkaniowych koszty funkcjonowania MOPS – 2.210.688,- usługi opiekuńcze – 238.133,- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 185.092,- utrzymanie Środowiskowego Domu – 670.165,- Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu środki na wypłatę zasiłków oraz dodatków – 9.431.427,- mieszkaniowych koszty funkcjonowania MOPS – 2.210.688,- usługi opiekuńcze – 238.133,- dotacja dla schroniska dla bezdomnych – 49.000,- wydatki na dożywianie uczniów w szkołach – 185.092,- POMOC SPOŁECZNA12.784.505,-

63 DZIAŁ 853 bieżące utrzymanie żłobków miejskich ŻŁOBKI MIEJSKIE1.393.114,-

64 DZIAŁ 854 dotacje do świetlic profilaktycznych oraz stowarzyszeń zajmujących się ograniczeniem skutków patologii społecznej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (POZA ŚWIETLICAMI SZKOLNYMI) 162.079,-

65 DZIAŁ 900 w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji – 93.563,- oczyszczanie miasta – 810.664,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.674.295,- W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów miejskich– 24.058,- refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.500.000,- wydatki na projekty i dokumentacje – 57.010,- remonty studni i placów zabaw – 76.272,- w tym m.in.: utrzymanie kanalizacji – 93.563,- oczyszczanie miasta – 810.664,- wydatki na zieleń i oświetlenie ulic – 1.674.295,- W pozostałej działalności: utrzymanie szaletów miejskich– 24.058,- refundacja ulg dla MKS sp. z.o.o. – 2.500.000,- wydatki na projekty i dokumentacje – 57.010,- remonty studni i placów zabaw – 76.272,- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.523.577,-

66 DZIAŁ 921 dotacja do stowarzyszeń zajmujących się – 47.500,- upowszechnianiem kultury dotacja do bieżącego funkcjonowania – 3.354.528,- Samorządowego Centrum Kultury środki z dotacji na zakup książek – 17.000,- środki na prace konserwatorskie– 6.000,- w kościele pw. Św Mateusza dotacja do stowarzyszeń zajmujących się – 47.500,- upowszechnianiem kultury dotacja do bieżącego funkcjonowania – 3.354.528,- Samorządowego Centrum Kultury środki z dotacji na zakup książek – 17.000,- środki na prace konserwatorskie– 6.000,- w kościele pw. Św Mateusza KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.425.028,-

67 DZIAŁ 926 bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody – 642.922,- remonty – 210.990,- zakup usług pozostałych – 334.373,- (w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 459.500,- bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w tym: koszty energii, co, wody – 642.922,- remonty – 210.990,- zakup usług pozostałych – 334.373,- (w tym: usługi komunalne, transportowe, obsługa lodowiska, usługi pocztowe i telekomunikacyjne) dotacje na kluby i stowarzyszenia sportowe – 459.500,- KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.865.262,-

68 INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2004 r.

69 Wydatki majątkowe 2003-2004

70 INWESTYCJA 1 Realizowano: roboty ziemne, przekładki uzbrojenia, modernizację rowu odpływowego do rzeki Wisłoki, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano przebudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz usunięto kolizję ciepłociągu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec Na planowane 2.689.000,- wydatkowano 1.700.000,- Wydatki niewygasające 989.000,- Realizowano: roboty ziemne, przekładki uzbrojenia, modernizację rowu odpływowego do rzeki Wisłoki, budowę kanalizacji deszczowej. Ponadto dokonano przebudowy linii średniego i niskiego napięcia oraz usunięto kolizję ciepłociągu na skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec Na planowane 2.689.000,- wydatkowano 1.700.000,- Wydatki niewygasające 989.000,- BUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO – PHARE 2002 2.689.000,-

71

72

73

74

75 INWESTYCJA 2 BUDOWA NOWYCH ULIC W TYM: 975.633,-

76 INWESTYCJA 3 wykonano 237 m ulicy, nawierzchnia z kostki brukowej (829,50 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 355,5 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Dróg MPGK Sp. z o.o. wykonano 237 m ulicy, nawierzchnia z kostki brukowej (829,50 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 355,5 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Zakład Dróg MPGK Sp. z o.o. UL. BENEDYKTYŃSKA

77

78 INWESTYCJA 4 zakres rzeczowy - 121 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej(467 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 445 m 2 został zrealizowany w całości. Wykonawca: Firma PHU J. Turek Mielec zakres rzeczowy - 121 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej(467 m 2 ) oraz chodnik o powierzchni 445 m 2 został zrealizowany w całości. Wykonawca: Firma PHU J. Turek Mielec UL. JEMIOŁOWA

79

80 INWESTYCJA 5 zakres rzeczowy - 159 mb ulicy z masy mineralno asfaltowej o pow. 885 m 2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 367 m 2. Zadanie zakończone Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka zakres rzeczowy - 159 mb ulicy z masy mineralno asfaltowej o pow. 885 m 2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 367 m 2. Zadanie zakończone Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka UL. JARACZA

81

82 INWESTYCJA 6 Wykonano parking z kostki brukowej na 107 miejsc postojowych oraz trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone. Wykonawca: KALBRUK Mielec Wykonano parking z kostki brukowej na 107 miejsc postojowych oraz trawniki, nasadzenia drzew i krzewów. Zadanie zakończone. Wykonawca: KALBRUK Mielec MODERNIZACJA PARKINGÓW PRZY UM II ETAP

83

84 INWESTYCJA 7 Zadanie zakończono. Wykonano 342 m 2 chodnika z kostki brukowej. Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. Zadanie zakończono. Wykonano 342 m 2 chodnika z kostki brukowej. Wykonawca: MPGK Sp. z o.o. CHODNIK PRZY UL. BRZOZOWEJ

85

86 INWESTYCJA 8 zakres rzeczowy - 750 m 2 nawierzchni asfaltowej ulicy i 300 m 2 chodnika z kostki brukowej – zadanie zakończone. Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka zakres rzeczowy - 750 m 2 nawierzchni asfaltowej ulicy i 300 m 2 chodnika z kostki brukowej – zadanie zakończone. Wykonawca: BRUKPOL Dąbrówka Wisłocka UL. JESIONOWA

87

88 INWESTYCJA 9 zakres rzeczowy - 213,9 mb ulicy z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 955 m 2 ) oraz pas z płyt ażurowych (Jomb) o powierzchni 275 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Firma KALBRUK Mielec zakres rzeczowy - 213,9 mb ulicy z kostki brukowej betonowej (powierzchnia 955 m 2 ) oraz pas z płyt ażurowych (Jomb) o powierzchni 275 m 2. Zadanie zakończono. Wykonawca: Firma KALBRUK Mielec UL. NADZIEI

89

90 INWESTYCJA 10 zakres rzeczowy - 120 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik o powierzchni 483,5 m 2 - zadanie zakończono. Wykonawca: PHU J. Turek Mielec zakres rzeczowy - 120 mb ulicy o nawierzchni z kostki brukowej oraz chodnik o powierzchni 483,5 m 2 - zadanie zakończono. Wykonawca: PHU J. Turek Mielec UL. JASTRZĘBIA

91

92 INWESTYCJA 11 Ogłoszono dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert. Pozycja została uchwalona jako wydatki niewygasające w kwocie 33.360,- Ogłoszono dwa przetargi, które nie przyniosły rozstrzygnięcia z powodu braku ofert. Pozycja została uchwalona jako wydatki niewygasające w kwocie 33.360,- UL. WIERZBOWA

93 INWESTYCJA 12 Pozycja ta obejmuje budowę ul. Chodkiewicza oraz parkingu przy ul. Kusocińskiego oraz Chopina 2. Zadanie zakończone. Pozycja ta obejmuje budowę ul. Chodkiewicza oraz parkingu przy ul. Kusocińskiego oraz Chopina 2. Zadanie zakończone. MODERNIZACJA ULIC

94

95 INWESTYCJA 13 W ramach tego zadania poniesiono m.in. wydatki na projekt budowlany budowy ul. Westerplatte oraz przebudowy ul. Baczyńskiego. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI - DROGI 60.000,-

96 INWESTYCJA 14 Dokonano wykupów gruntów pod ciągi komunikacyjne (m.in. ul. Św. Kingi oraz przedłużenie ul. Szafera) oraz kolektor zrzutowy. Na plan 436.000,- wydatkowano 313.278,- Dokonano wykupów gruntów pod ciągi komunikacyjne (m.in. ul. Św. Kingi oraz przedłużenie ul. Szafera) oraz kolektor zrzutowy. Na plan 436.000,- wydatkowano 313.278,- WYKUPY GRUNTÓW313.278,-

97 INWESTYCJA 15 Obejmuje modernizację segmentu B wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Efektem będzie uzyskanie dodatkowych 48 mieszkań. Zadanie przygotowane do odbioru Wykonawca: MZBM Sp. z o.o. Na plan 1.500.000,- wydatkowano 480 960,- Wydatki niewygasające 523.700,- Obejmuje modernizację segmentu B wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, dociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem elewacji i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Efektem będzie uzyskanie dodatkowych 48 mieszkań. Zadanie przygotowane do odbioru Wykonawca: MZBM Sp. z o.o. Na plan 1.500.000,- wydatkowano 480 960,- Wydatki niewygasające 523.700,- MODERNIZACJA BUDYNKÓW ROTACYJNYCH 1.004.660,-

98

99 INWESTYCJA 16 Zadanie zakończono. Wykonano wymianę pokrycia dachowego wraz z dociepleniem dachu, montaż rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty malarskie i cyklinowanie podłóg. REMONT BUDYNKU DOMU LUDOWEGO NA OSIEDLU CYRANKA 105.267,-

100

101 INWESTYCJA 17 Dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Mickiewicza 13, którego zarządcą jest MZBM Sp. z o.o. Na plan 25.200,- wydatkowano 25.108,- Dokonano zakupu pieca gazowego centralnego ogrzewania do budynku przy ul. Mickiewicza 13, którego zarządcą jest MZBM Sp. z o.o. Na plan 25.200,- wydatkowano 25.108,- ZAKUP PIECA CO DO BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 25.108,-

102 INWESTYCJA 18 Zakres zdania obejmował wykonanie windy w budynku przychodni w os. Szafera. Ze względu na odmowne załatwienie wniosku o środki z PFRON zadania dotychczas nie rozpoczęto. Na plan 50.000,- wydatkowano 10.370,- Wydatki niewygasające 39.630,- Zakres zdania obejmował wykonanie windy w budynku przychodni w os. Szafera. Ze względu na odmowne załatwienie wniosku o środki z PFRON zadania dotychczas nie rozpoczęto. Na plan 50.000,- wydatkowano 10.370,- Wydatki niewygasające 39.630,- MODERNIZACJA BUDYNKÓW POD POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 50.000,-

103 INWESTYCJA 19 Dokonano zakupu oprogramowania (program LEX i antywirusowy). Na plan 5.514,- wydatkowano 5.514,- Dokonano zakupu oprogramowania (program LEX i antywirusowy). Na plan 5.514,- wydatkowano 5.514,- ZAKUPY INWESTYCYJNE UM 5.514,-

104 INWESTYCJA 20 Dokonano zakupu samochodu osobowego. Na plan 79.000,- wydatkowano 79.000,- Dokonano zakupu samochodu osobowego. Na plan 79.000,- wydatkowano 79.000,- ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA UM 79.000,-

105 INWESTYCJA 21 Dokonano zakup komputera – stanowisko zarządzania kryzysowego. Na plan 9.374,- wydatkowano 9.374,- Dokonano zakup komputera – stanowisko zarządzania kryzysowego. Na plan 9.374,- wydatkowano 9.374,- ZAKUP KOMPUTERA OC (środki z dotacji) 9.374,-

106 INWESTYCJA 22 Dokonano zakupu 2 zestawów przenośnych radiostacji dla straży miejskiej. Na plan 4.350,- wydatkowano 4.341,- Dokonano zakupu 2 zestawów przenośnych radiostacji dla straży miejskiej. Na plan 4.350,- wydatkowano 4.341,- ZAKUP RADIOSTACJI - STRAŻ MIEJSKA 4.341,-

107 INWESTYCJA 23 W miesiącu lutym oddano do użytku segment sportowy wraz z zapleczem o łącznej pow. uż. 1.391,55 m 2. W miesiącu czerwcu zakończono zagospodarowanie terenu na zewnątrz: boiska do piłki siatkowej, tenisa, piłki ręcznej, bieżnie, zieleń oraz ławki. Na plan 344.455,- wydatkowano 344.438,- W miesiącu lutym oddano do użytku segment sportowy wraz z zapleczem o łącznej pow. uż. 1.391,55 m 2. W miesiącu czerwcu zakończono zagospodarowanie terenu na zewnątrz: boiska do piłki siatkowej, tenisa, piłki ręcznej, bieżnie, zieleń oraz ławki. Na plan 344.455,- wydatkowano 344.438,- BUDOWA SALI SPORTOWEJ SP 11 344.438,-

108

109 INWESTYCJA 24 Środki otrzymane od Wojewody Podkarpackiego w całości wykorzystano na modernizację w/w obiektu PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSO NR 1 PRZY UL. TAŃSKIEGO 405.000,-

110

111 INWESTYCJA 25 Środki otrzymane z budżetu państwa pod koniec roku budżetowego, w całości zostały uchwalone jako środki niewygasajace. ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SZKÓŁ 180.000,-

112 INWESTYCJA 26 Zakończono prace murarskie i instalacyjne, tynkarskie oraz roboty wykończeniowe. I etap zadania odebrano w miesiącu styczniu 2005 r. Na plan 554.524,- wydatkowano 537.424,- Wydatki niewygasające 17.100,- Zakończono prace murarskie i instalacyjne, tynkarskie oraz roboty wykończeniowe. I etap zadania odebrano w miesiącu styczniu 2005 r. Na plan 554.524,- wydatkowano 537.424,- Wydatki niewygasające 17.100,- MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W SEGMENCIE PRZEDSZKOLA W ZSO NR 1 POD POTRZEBY KOLEGIUM JĘZYKOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ 554.502,-

113

114 INWESTYCJA 27 ZAKUP OPROGRAMOWANIA MZPiŻ 12.000,- Zadanie zrealizowano. Zakres obejmuje zakup programu finansowo-księgowego do obsługi żłobków i przedszkoli. Na plan 12.000,- wydatkowano 12.000,- Zadanie zrealizowano. Zakres obejmuje zakup programu finansowo-księgowego do obsługi żłobków i przedszkoli. Na plan 12.000,- wydatkowano 12.000,-

115 INWESTYCJA 28 ZAKUPY INWESTYCYJNE FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY 36.292,- Zakres zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do obsługi funduszu oraz risografów do powielania materiałów dydaktycznych dla szkół z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan 37.000,- wydatkowano 36.292,- Zakres zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do obsługi funduszu oraz risografów do powielania materiałów dydaktycznych dla szkół z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Na plan 37.000,- wydatkowano 36.292,-

116 INWESTYCJA 29 ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY 119.600,- Wykonano 475,7 mb ogrodzenia wokół ZSO nr 1. Na plan 120.000,- wydatkowano 119,600,- Wykonano 475,7 mb ogrodzenia wokół ZSO nr 1. Na plan 120.000,- wydatkowano 119,600,-

117 INWESTYCJA 30 MONITORING ZEWNĘTRZNY FUNDUSZ PRZECIWALKOHOLOWY 40.000,- Wykonano monitoring zewnętrzny ZSO Nr 1 oraz SP 3. Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,- Wykonano monitoring zewnętrzny ZSO Nr 1 oraz SP 3. Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,-

118 INWESTYCJA 31 ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS (ŚRODKI Z DOTACJI) 29.380,- Wyposażono pomieszczenia i zakupiono oprogramowanie dla zadania – wypłata zasiłków rodzinnych. Na plan 29.380,- wydatkowano 29.380,- Wyposażono pomieszczenia i zakupiono oprogramowanie dla zadania – wypłata zasiłków rodzinnych. Na plan 29.380,- wydatkowano 29.380,-

119 INWESTYCJA 32 ZAKUPY POJAZDU W RAMACH LIKWIDACJI BARIER TRANSPORTOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 121.512,- Dokonano zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do przewozu osób niepełnosprawnych. Część środków (81.500,-) pochodziła z PFRON. Na plan 125.000,- wydatkowano 121.512,- Dokonano zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej do przewozu osób niepełnosprawnych. Część środków (81.500,-) pochodziła z PFRON. Na plan 125.000,- wydatkowano 121.512,-

120 INWESTYCJA 33 ŻŁOBKI MIEJSKIE REMONT STOLARKI OKIENNEJ 40.000,- Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 3 i 5. Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,- Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej w Żłobku nr 3 i 5. Na plan 40.000,- wydatkowano 40.000,-

121 INWESTYCJA 34 BUDOWA OŚWIETLENIA UL. BRZOZOWEJ 82.446,- Wykonano oświetlenie ulicy i przekazano do użytku.

122

123 INWESTYCJA 35 BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC345.870,- Wykonano oświetlenie ul. Piastowskiej, Dębowej, Wojska Polskiego, Zygmuntowskiej i Przemysłowej.

124 INWESTYCJA 36 POPRAWA ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ REGIONU POPRZEZ MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ W MIELCU 1.700.000,- Otwarto przetarg nieograniczony, jednak ze względu na wysokie koszty (3 mln zł) przetarg unieważniono. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR – zadanie 1.4 Kultura, który aktualnie jest poddawany ocenie. Na plan 1.700.000,- wydatkowano 33.794,- Wydatki niewygasające 1.666.206,- Otwarto przetarg nieograniczony, jednak ze względu na wysokie koszty (3 mln zł) przetarg unieważniono. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach ZPORR – zadanie 1.4 Kultura, który aktualnie jest poddawany ocenie. Na plan 1.700.000,- wydatkowano 33.794,- Wydatki niewygasające 1.666.206,-

125 INWESTYCJA 37 MULTIMEDIALNY SYSTEM INFORMACJI REGIONALNEJ MIELEC INFO przygotowanie inwestycji 29.280,- W opracowaniu jest studium wykonalności dla projektu. Na plan 40.000,- wydatkowano 29.280,- W opracowaniu jest studium wykonalności dla projektu. Na plan 40.000,- wydatkowano 29.280,-

126 INWESTYCJA 38 MODERNIZACJA BASENU OTWARTEGO 299.971,- Wykonano i oddano do użytku zagospodarowanie terenu wokół basenu otwartego tj. chodniki i alejki, zieleń, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, prysznic. Doprowadzono ciepłą wodę do brodzików dla dzieci oraz 3 pryszniców. Na plan 300.000,- wydatkowano 239.771,- Wydatki niewygasające 60.200,- Wykonano i oddano do użytku zagospodarowanie terenu wokół basenu otwartego tj. chodniki i alejki, zieleń, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw, prysznic. Doprowadzono ciepłą wodę do brodzików dla dzieci oraz 3 pryszniców. Na plan 300.000,- wydatkowano 239.771,- Wydatki niewygasające 60.200,-

127

128 INWESTYCJA 39 ROZSZERZENIE BAZY REKREACYJNO- SPORTOWEJ DLA REGIONU MIELECKIEGO - BUDOWA I ROZBUDOWA PŁYWALNI PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI 300.000,- Opracowano koncepcję programowo przestrzenną pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Wolności – ul. Powstańców Warszawy oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu. Na plan 300.000,- wydatkowano 289.752,- wydatki niewygasające Opracowano koncepcję programowo przestrzenną pod Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne przy ul. Wolności – ul. Powstańców Warszawy oraz rozstrzygnięto przetarg na opracowanie projektu. Na plan 300.000,- wydatkowano 289.752,- wydatki niewygasające

129 INWESTYCJA 40 ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR 18.000,- Dokonano zakupu aparatu EKG, zestawu komputerowego oraz urządzenia pomiaru temperatury wody basenowej. Na plan 18.000,- wydatkowano 18.000,- Dokonano zakupu aparatu EKG, zestawu komputerowego oraz urządzenia pomiaru temperatury wody basenowej. Na plan 18.000,- wydatkowano 18.000,-

130 INWESTYCJE MIASTA MIELCA WYDATKI NIEWYGASAJĄCE Z ROKU 2003 REALIZOWANE W ROKU 2004

131 MODERNIZACJA PARKINGÓW – I ETAP 90.564,- Wykonano przebudowę zagospodarowania terenu przed budynkiem Urzędu Miasta w ramach której wykonano ścianę oporową, pochylnię dla niepełnosprawnych, schody wejściowe, tarasy, estakadę, oświetlenie oraz montaż ławek. Wykonawca ŁAD-BUD Tarnów.

132 BUDOWA CIĄGU PIESZO- JEZDNEGO – UL. KOŁŁĄTAJA 251.062,- Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o pow. 1.293,5 m 2, chodnik z kostki brukowej 573 m 2, kanalizację deszczową 300 94,5 mb, wiaty śmietnikowe 2 szt., oświetlenie kablowe 156 mb. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec Zadanie zakończono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej o pow. 1.293,5 m 2, chodnik z kostki brukowej 573 m 2, kanalizację deszczową 300 94,5 mb, wiaty śmietnikowe 2 szt., oświetlenie kablowe 156 mb. Wykonawca: PRD Sp. z o.o. Mielec

133 ZAKUP SYSTEMU KOMPUTEROWEGO 212.838,- Zadanie zakończono. System został wdrożony.

134 BUDOWA SALI SPORTOWEJ SP 11 160.596,- Zadanie zakończono. Wykonano infrastrukturę zewnętrzną. Zadanie zakończono. Wykonano infrastrukturę zewnętrzną.

135 ZABEZPIECZENIE TERENÓW PRZYSZKOLNYCH PRZED PRZEBYWANIEM OSÓB OBCYCH 50.000,- Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenów ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Dofinansowano wykonanie ogrodzenia terenów ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego.

136 BUDOWA KANALIZACJI OS. WOJSŁAW 168.798,- Zadanie zostało zakończone. Łącznie wykonano 3.669 mb sieci oraz przepompownię ścieków. Wykonawcy: RPRI S.A. Rzeszów, INŻ-BUD Tarnów i RPM Sp. z o.o. Mielec. Po przetargu jest odcinek kanalizacji od ul. Wstydliwego do ul. Witosa. Wykonawca: RPM Mielec Zadanie zostało zakończone. Łącznie wykonano 3.669 mb sieci oraz przepompownię ścieków. Wykonawcy: RPRI S.A. Rzeszów, INŻ-BUD Tarnów i RPM Sp. z o.o. Mielec. Po przetargu jest odcinek kanalizacji od ul. Wstydliwego do ul. Witosa. Wykonawca: RPM Mielec

137 WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO MPGK Sp. z o.o. 900.000,- Środki zaplanowane w budżecie miasta na 2003 rok na budowę oczyszczalni ścieków zostały wniesione w formie udziałów do spółki MPGK która realizuje tą inwestycję.

138 PODSUMOWANIE Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2004 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej. Zadłużenie budżetu jest minimalne (na koniec 2004 r. wyniosło 140.000,- zł) co świadczy o dobrej kondycji finansowej miasta.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA ROK 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google