Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

z zakresu rzecznictwa interesów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "z zakresu rzecznictwa interesów"— Zapis prezentacji:

1 z zakresu rzecznictwa interesów
Dobre praktyki z zakresu rzecznictwa interesów i standaryzacji usług socjalnych dla osób starszych Katowice, 26 czerwca 2013r.

2 „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”
W oparciu o wieloletnie doświadczenia organizacji działających na rzecz osób starszych, doszliśmy do wniosku, że bez aktywnego włączenia osób starszych do procesu tworzenia polityk publicznych, ich zapisom bliżej jest do teoretycznych założeń, niż do rzeczywistych odpowiedzi na występujące potrzeby.

3 „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”
Dlatego postanowiliśmy odpowiedzieć na te potrzeby – i w ramach projektu zbudować grupę animatorów polityk publicznych, którzy będą mogli przedstawić postulaty i problemy osób starszych w swoich regionach, współtworzyć lokalne strategie społeczne, a przede wszystkim inspirować władze do przygotowania wojewódzkich programów na rzecz osób starszych

4 „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”
Celem projektu jest wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia w realizacji lokalnych polityk publicznych i wsparcia osób starszych w budowaniu reprezentacji swoich lokalnych środowisk poprzez ich bezpośrednie włączanie w proces kształtowania decyzji politycznych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

5 „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”
W projekcie uczestniczy 12 seniorów – społeczników z terenu całej Polski, którzy w ramach cyklu spotkań i szkoleń zostali przygotowani do pełnienia roli animatorów rozwoju różnych form aktywności politycznej swoich środowisk (organizacja spotkań, debat, etc), zajmowania stanowisk i proponowania rekomendacji dotyczących udziału seniorów w politykach publicznych na poziomie województw

6 „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”
Na podstawie wiedzy ze szkoleń i spotkań seniorzy przygotowali stanowiska w sprawie miejsca osób starszych w politykach publicznych swoich województw, które zostały zaprezentowane i poddane konsultacjom w trakcie debat regionalnych

7 „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności”
Projekt AKTYWNY SENIOR podsumowany został podczas majowej konferencji zorganizowanej we współpracy z Departamentem Polityki Senioralnej MPiPS, podczas której omówiono stanowiska zebrane w trakcie debat regionalnych oraz wspólnie opracowano rekomendacje dla działań, które należy podejmować by umożliwić osobom powyżej 60 roku życia pełniejsze włączenie się w proces kształtowania decyzji politycznych w Polsce.

8 Projekt 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
W ramach Projektu opracowano m.in.. standardy usług dla osób starszych tj: Standard pracy socjalnej z osobą starszą, Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania

9 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
Schemat dokumentu: - wprowadzenie; Definicja, cel i efekty usługi; Umożliwienie osobom starszym dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem.

10 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
Zakres podmiotowy; Wsparcie w formie usług opiekuńczych przysługuje starszej osobie samotnej, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości.     starszej osobie samotnie gospodarującej, gdy wymaga pomocy innych osób, a wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości osobie starszej w rodzinie, gdy wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres rzeczowy obejmuje różnorodne czynności o charakterze wspomagającym, opiekuńczym i pielęgnacyjnym, które mogą być przyznawane i świadczone osobom starszym wymagającym pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji i utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem

11 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
Przykładowe czynności w wersji optymalnej (katalog otwarty, uzależniony od możliwości zarówno organizatora, jak i osoby starszej oraz jej otoczenia) utrzymanie w czystości otoczenia osoby starszej, w tym ciężkie prace porządkowe (np. trzepanie dywanów, mycie glazury, mycie klatki schodowej, mycie lamp i żyrandoli, sprzątanie przynależnych pomieszczeń użytkowych, ogródków) transport specjalistyczny, np. dojazd na wizytę lekarską usługi fryzjerskie, manicure i pedicure usługi kosmetyczne zabiegi relaksujące organizacja czasu wolnego towarzyszenie osobie starszej (wspólne wyjścia do teatru, kina, na koncerty, wyjazdy) opieka nad zwierzętami domowymi. instruktaż pielęgnacyjny wraz z zasadami bezpiecznego przemieszczania trening dietetyczny i porady dietetyczne trening ekonomiczny porady psychologa dla rodziny, (jak wspierać i rozumieć osobę starszą ) porady ergonomiczne, czyli jak zaplanować mieszkanie dla osoby starszej

12 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
UWAGA ! Osoba świadcząca usługi musi unikać sytuacji, gdy tylko ona jest stroną aktywną, wyręczając bądź wręcz eliminując świadomy wysiłek i jakąkolwiek samodzielność osoby starszej. Bardzo ważnym aspektem pracy jest świadomość istnienia różnorodnych zagrożeń, co powinno mieć odzwierciedlenie we wszystkich czynnościach opiekuńczych. Osoba świadcząca usługi jest zobowiązana dbać nie tylko o bezpieczeństwo osoby starszej, ale również o własne. Ma prawo odmówić wykonania czynności zagrażającej jej zdrowiu W materiałach podane są porady praktyczne (np. zasady przemieszczania i układania osoby starszej obłożnie chorej ,organizacja czasu, komunikacja )

13 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
Warunki spełnienia usługi (warunki materialne; Kwalifikacje personelu; Monitoring i ewaluacja usług opiekuńczych; Typowe problemy występujące przy realizacji usługi; Narzędzia dokumentowania świadczenia usługi.

14 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
Osoby Świadczące usługi opiekuńcze dla osób starszych powinny działać zgodnie z zasadami: Praworządności Bezstronności i bezinteresowności Obiektywności Uczciwości i rzetelności Odpowiedzialności Godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim Uprzejmości i życzliwości w kontaktach z osobami starszymi Należy przestrzegać zasad zachowań etycznych, a w szczególności: Niedopuszczalne jest czerpanie korzyści materialnych lub osobistych z tytułu wykonywanej pracy Usługodawca korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów dla których uprawnienia te zostały mu powierzone Usługodawca wykonuje powierzone mu obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poszanowaniem godności osoby starszej oraz własnej Usługodawca nie przyjmuje żadnych nieetycznych zobowiązań Usługodawca rozwija swoje kompetencje i wiedzę zawodową potrzebne do wykonywania obowiązków, a pracodawca stwarza mu do tego możliwości

15 Standard usług opiekuńczych dla osób starszych
Zmiana stereotypowego wizerunku osób starszych to proces wymagający czasu i podejmowania właściwych działań. Szczególnie chodzi tu o wskazywanie potencjału osób starszych, mających wiedzę, umiejętności i ogromne doświadczenie.

16 Dziękuję za uwagę….. Anna Kruczek
Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS Tel


Pobierz ppt "z zakresu rzecznictwa interesów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google