Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Europejskie oraz ich wykorzystywanie na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Europejskie oraz ich wykorzystywanie na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze Europejskie oraz ich wykorzystywanie na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa, 9 sierpnia 2011 r.

2 Zarząd Województwa Mazowieckiego odpowiada za wdrożenie następujących programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego kwota 1,8 mld euro Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwota 907 mln euro

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego RPO WM jest największym programem regionalnym w skali kraju i regionu Europy Wschodniej. Jest jednym z 16 programów regionalnych, zarazem głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach Realizacja RPO WM przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu, zwiększenia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Województwa Mazowieckiego. Program zarządzany jest na poziomie regionalnym, a Instytucją Zarządzającą RPO WM jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

4 Departament Polityki Regionalnej Środki zaangażowane w podziale na poszczególne Osie Priorytetowe Priorytety RPO WM (mln euro) Środki UE Rozkład procentowy 1831,50100,00 1. Tworzenie warunk ó w dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430,4023,50 2. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza205,1811,20 3. Regionalny system transportowy538,4629,40 4. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka197,8010,80 5. Wzmocnienie roli miast w rozwoju regionu89,744,90 6. Wykorzystanie walor ó w naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 150,188,2 7. Tworzenie i poprawa warunk ó w dla rozwoju kapitału ludzkiego 164,849,00 8. Pomoc techniczna54,953,00 3

5 KALENDARIUM data wpływu pierwszego wniosku o dofinansowanie projektu 8 sierpnia 2008 r. (Infrastruktura drogowa) data pierwszego wniosku o dofinansowanie (pozytywny pod względem formalnym) 20 listopada 2008 r. data zawarcia pierwszej umowy o dofinansowanie projektu 29 kwietnia 2009 r. (Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą) data wpływu pierwszego wniosku o płatność 18 maja 2009 r. (Rozwój przedsiębiorczości) data zatwierdzenia pierwszego wniosku o płatność 28 maja 2009 r. wypłata środków tego samego dnia

6 PODSUMOWANIE RPO WM: (ilość naborów wniosków oraz alokacja) 2008 r. ogłoszono 13 naborów – alokacja 695,5 mln euro 2009 r. ogłoszono 9 naborów – alokacja 194,9 mln euro 2010 r. ogłoszono 8 naborów – alokacja 75 mln euro 2011 r. zostanie ogłoszonych łącznie 7 naborów – alokacja 57,5 mln euro

7 26 lipca 2011r. Zarząd zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 20 mln euro na kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości DEZYCJA ZARZĄDU O DODATKOWYM NABORZE:

8 WDRAŻANIE RPO WM W LICZBACH (stan na ) d o tej pory beneficjenci złożyli ponad 4,9 tys. projektów wnioskując na kwotę przeszło 16,4 mld zł; ponad 1180 najlepszych projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził do dofinansowania; podpisano umowy na dofinansowanie 999 inwestycji na kwotę prawie 6 mld zł; 370 inwestycji zostało już zakończonych i rozliczonych. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadziła już 35 konkursów – w latach ;

9 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Ponad 2,1 mld zł to kwota płatności zrealizowanych na rzecz wnioskodawców najwięcej środków zostało wypłaconych w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy; w Priorytecie I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu; w Priorytecie VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

10 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Zrealizowano płatności na kwotę ponad 2,1 mld zł 1 528,44 mld zł trafiło do jednostek samorządu terytorialnego; 532,05 mln zł do przedsiębiorców; 55,02 mln zł do fundacji, stowarzyszeń, kościołów i zw. wyznaniowych; 9,09 mln zł do jednostek naukowych i uczelni.

11 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Rok 2010 był przełomowy we wdrażaniu funduszy unijnych na Mazowszu: Mazowsze otrzymało dodatkowe środki z KRW – 70 mln zł region wystąpił o ponadplanowe środki do MRR – 155 mln zł: – ,80 zł – zł – zł 638 podpisanych umów (najwięcej w stosunku do poprzednich lat) wartość zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie wzrosła z 594,64 mln zł do 1 278,01 mln zł czyli o 683,37 mln zł zgodnie z zasadą n+3 do końca 2010 r. należało wypłacić w ramach RPO WM ponad 256 mln euro, co oznacza, że żadne środki przewidziane na realizację programu nie zostały utracone.

12 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokość zrealizowanych wypłat): 2009 rok: 2010 rok: 2011 rok: ,87 zł ,86 zł ,11 zł

13 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Wydatki wynikające z zawartych umów (wysokość zrealizowanych wypłat): 2011 rok: następne lata (wydatki wynikające z zawartych umów): I kwartałII kwartał III kwartałIV kwartał 158,5 mln zł270,6 mln zł428,5 mln zł660,2 mln zł ,2 mld zł179,8 mln zł74,81 mln zł

14 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Priorytety w liczbach:

15 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Priorytety w liczbach:

16 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Priorytety w liczbach:

17 Beneficjenci realizują i rozliczają projekty. Priorytety w liczbach:

18 Wskaźniki realizacji (na postawie podpisanych umów): Rozwój gospodarki wodno-ściekowej prawie 61 tys. osób zyska dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Infrastruktura społeczna uczniów skorzysta z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów.

19 Wskaźniki realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Wzrost jakości leczenia pacjentów już korzysta z infrastruktury służącej ochronie zdrowia i życia (nowej lub zmodernizowanej); ponad 0,5 mln specjalistycznych badań można było przeprowadzić dzięki zakupionemu sprzętowi; dotacje pozwolą zmodernizować ponad 38 tys. m2 tych obiektów i zakupić 1217 szt. aparatury i specjalistycznego sprzętu

20 Prezentacja wybranych projektów realizowanych na terenie Mazowsza Chromapress Poprawa konkurencyjności drukarni poprzez zakup Systemu CTP i maszyny poligraficznej pięciokolorowej z wieżą lakierującą sterowanej cyfrowo Projekt dotyczył zakupu najnowocześniejszych maszyn tj. naświetlarki do płyt drukowych (CTP – Computer to Plate) oraz pięciokolorowej offsetowej maszyny drukarskiej z wieżą lakierującą wraz z oprogramowaniem Speedmaster SM 74-5+LX. Dzięki unijnej dotacji podniosła się konkurencyjność spółki (siedziba w Piasecznie) na rynku poligraficznym lokalnym ale i krajowym. Usprawniony został proces produkcyjny poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii. Inwestycja zakończona, wszystkie środki wypłacone. Umowa została podpisana 5 maja 2009 r. Wartość całkowita: ,00 zł Kwota dofinansowania: ,00 zł

21 Warszawa Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską Inwestycja dotyczyła budowy węzła drogowego na przecięciu dwóch tras wylotowych stanowiących połączenie aglomeracji warszawskiej ze wschodnimi regionami kraju. Proponowane rozwiązanie poprawia przepustowość skrzyżowania, ruch samochodów jest płynny, zmniejszona została uciążliwość komunikacyjna w tym rejonie miasta. Projekt obejmował również budowę części węzła Marsa położonego w ciągu trasy po wschodniej stronie miasta, łącznie z przebudową odcinka ul. Marsa i krótkiego odcinka ul. Płowieckiej oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. Umowa została podpisana 2 września 2009 r. Beneficjent otrzymał kwotę ,34 zł Projekt nie jest jeszcze zakończony – planowany termin zakończenia realizacji to 27 maja 2011 r. Wartość całkowita: zł Kwota dofinansowania: zł

22 Miasto Węgrów Rewitalizacja Rynku Mariackiego w Węgrowie Celem projektu jest przywrócenie Rynkowi Mariackiemu utraconej funkcji centrum społeczno- gospodarczego Węgrowa i okolic. Projekt obejmuje modernizację płyty rynku, w tym: przebudowę infrastruktury podziemnej, wymianę nawierzchni wraz z likwidacją barier architektonicznych (montaż pochylni i podjazdów) oraz budowę fontanny. Ponadto wykonane zostaną iluminacje dwóch osiemnastowiecznych zabytków Bazyliki Mniejszej i Domu Gdańskiego. Projekt obejmuje również adaptację niewykorzystanych obecnie pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej (Dom Gdański) do celów wystawienniczych, modernizację poddasza do prowadzenia zajęć kulturalnych, adaptację dziedzińca, tak aby mogły odbywać się tam imprezy kulturalne, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz renowację elewacji budynku. Umowa została podpisana 12 listopada 2010 r. Beneficjent otrzymał kwotę ,22 zł Planowany termin zakończenia realizacji to 31 grudzień 2011 r. Wartość całkowita: zł Kwota dofinansowania: zł

23 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego Matecznik Mazowsze – centrum folklorystyczne Projekt dotyczył budowy wielofunkcyjnego obiektu widowiskowo-ekspozycyjnego i stworzenie w nim Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej MATECZNIK-MAZOWSZE. Powstała infrastruktura zapewniła świadczenie nowych usług, rozwinięcie działań w zakresie edukacji artystycznej oraz promowania dziedzictwa kulturowego. Nowoczesny obiekt powiększył zasób publicznej infrastruktury kulturalnej w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości i dostępności oferty kulturalnej województwa mazowieckiego. Umowa została podpisana 21 grudnia 2009 r. Beneficjent otrzymał kwotę ,92 zł Planowany termin zakończenia realizacji to 30 marzec 2011 r. W chwili obecnej beneficjent złożył wniosek o płatność końcową i rozpoczęła się procedura zamykania projektu. Wartość całkowita: zł Kwota dofinansowania: zł

24 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z wyposażeniem Projekt zakładał rozbudowę szpitala oraz doposażenie oddziałów w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę dwukondygnacyjnego pawilonu w którym zlokalizowano m.in.: Oddział Neurologiczny, Nefrologiczny z Ośrodkiem Dializ, Dziecięcy, Onkologiczny oraz Aptekę Zakładową oraz Zakład Bakteriologii. Pacjenci szpitala mogą zatem liczyć na lepsze warunki hospitalizacji. Dzięki inwestycji rozszerzona została baza łóżkowa i diagnostyczna. Co bardzo ważne, zwiększenie liczby stanowisk dializacyjnych zapewni pacjentom dostęp do leczenia w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Realizacja projektu zapewni także poprawę warunków hospitalizacji dzieci. Dla małych pacjentów przygotowane zostaną przytulne sale z łazienkami i łóżkami dla matek. Umowa została podpisana 25 września 2009 r. Beneficjent otrzymał kwotę ,77 zł (w tym ,45 zł w formie zaliczki), do wypłaty pozostało jeszcze ,56 zł Projekt nie jest jeszcze zakończony – planowany termin zakończenia realizacji to 22 czerwiec 2011 r. Wartość całkowita: ,79 zł Kwota dofinansowania: ,79 zł

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Fundusze Europejskie oraz ich wykorzystywanie na Mazowszu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla rozwoju Mazowsza Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google