Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas pracy kierowców Paweł Kmieć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas pracy kierowców Paweł Kmieć."— Zapis prezentacji:

1 Czas pracy kierowców Paweł Kmieć

2 Akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców
ustawa z dnia r. o czasie pracy kierowców, kodeks pracy, umowa europejska AETR z dnia r., od r. rozporządzenie WE nr 561/2006 rozporządzenie rady (EWG) nr 3821/85 z dnia r., ustawa z dnia r. o transporcie drogowym

3 Badania kierowców badania lekarskie i psychologiczne:
do ukończenia 60 lat-co 5 lat, Po ukończeniu 60 lat-co 30 miesięcy, lekarze posiadający uprawnienia do badań kandydatów na kierowców, terminy zharmonizowane z datami wystawiania świadectw kwalifikacji, koszty badań pokrywa pracodawca, badania te zastępują badania wstępne i okresowe odbywane na podstawie Kp.

4 Szkolenia okresowe powinny być odbywane co 5 lat,
w formie kursu okresowego albo cyklu zajęć rozłożonych na okres całych 5 lat, prowadzone są w ośrodkach szkolenia kierowców w zakresie 2 bloków programowych-tak jak przy kwalifikacji wstępnej, kierowca uzyskuje świadectwo kwalifikacji zawodowej, wojewoda w terminie 21 dni przesyła odpowiednie informacje do centralnej ewidencji kierowców

5 Ważne definicje tydzień – okres między godziną w poniedziałek, a godziną w niedzielę, w kodeksie pracy tydzień to kolejnych 7 dni kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego doba – 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy UWAGA! Doba pracownicza nie pokrywa się z dobą kalendarzową!

6 Okres przejściowy kwalifikacji wstępnej nie będą musieli w ogóle uzyskiwać kierowcy którzy: otrzymają prawo jazdy kategorii:D1,D1+E,D,D+E do r., otrzymają prawo jazdy kategorii:C1,C1+E,C,C+E do r., kierowcy ci muszą odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy, do czasu uzyskania wpisu, kierowca powinien posiadać, wydane przez przewoźnika zaświadczenie, potwierdzające zatrudnienie i spełnienie powyższych wymagań

7 Rozporządzenie 561/2006 wyłącznie terytorium Wspólnoty,
między Wspólnotą, a Szwajcarią i państwami stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, AETR w transporcie międzynarodowym: -na całej trasie-pojazdy zarejestrowane w WE lub w państwach będących stronami AETR, -w odniesieniu do części trasy na terenie WE lub państw stron AETR- pojazdy zarejestrowane w państwach spoza AETR

8 Transport drogowy transport drogowy-krajowy transport drogowy lub międzynarodowy transport drogowy, ale też: każdy przejazd drogowy wykonywany przez przedsiębiorę pomocniczo do dział. gosp. niespełniający warunków przewozu na potrzeby własne, działalność gosp. w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy transport drogowy-to zawsze działalność gosp. w zakresie przewozu osób lub rzeczy

9 Przewóz na potrzeby własne
nie zarobkowy przewóz drogowy, po drogach publicznych z pasażerami/towarem lub bez, wykonywany przez przeds. pomocniczo do podstawowej dział. gosp. spełniający warunki: pojazd prowadzi sam przeds. Lub jego pracownicy, przeds. ma tytuł prawny do pojazdu, rzeczy są własnością przeds., a osoby to pracownicy lub ich rodziny, nie jest to przewóz w ramach usług turystycznych.

10 Czas jazdy okres prowadzenia pojazdu między dwoma odpoczynkami wynosi 9 godzin, można go przedłużyć dwa razy w każdym tygodniu do 10 godzin, w tygodniu maksymalnie 56 godzin (4dni x 9 godzin + 2dni x 10 godzin) Nie może powodować przekroczenia max. Tygodniowego czasu pracy – 60 godz.

11 Odpoczynek odpoczynek- każdy nieprzerwany okres obejmujący co najmniej 1 godzinę, podczas którego kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem rozporządzenie 561/2006 r. okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem, regularny/skrócony dzienny okres odpoczynku, regularny/skrócony tyg. okres odpoczynku.

12 TACHOGRAF JEŚLI W POJEŻDZIE JEST ZAINSTALOWANY TACHOGRAF , TO POMIMO BRAKU TAKIEGO OBOWIĄZKU ZE WZGLĘDU NA WYŁĄCZENIE DANEGO RODZAJU PRZEWOZU PRZEZ ROZPORZĄDZENIE EWG NR 561/2006 – TACHOGRAF POWINIEN BYĆ UŻYTKOWANY

13 TACHOGRAF INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO WYWODZĄ TEN OBOWIĄZEK Z ART. 66 UST. 2 USTAWY Z R- PRAWO O RUCHU DROGOWYM Z KTÓREGO WYNIKA, ŻE URZĄDZENIE I WYPOSAŻENIE POJAZDU, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO RUCHU, POWINNY BYĆ UTRZYMANE W NALEŻYTYM STANIE ORAZ DZIAŁAĆ SPRAWNIE I SKUTECZNIE. DLATEGO TEŻ, JEŚLI W POJEŻDZIE ZNAJDUJE SIĘ TACHOGRAF, TO KIEROWCA POWINIEN GO UŻYWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANYCH PRZEWOZÓW BEZ WZGLĘDU NA WYŁĄCZENIE TEGO RODZAJU POJAZDU

14 TACHOGRAF OBOWIĄZEK CZUWANIA NAD PRAWIDŁOWYM FUNKCJONOWANIEM TACHOGRAFÓW NALEŻY ZARÓWNO DO PRZEWOŻNIKA , JAK I KIEROWCY (ART. 13 ROZPORZĄDZENIA EWG NR 3821/85)

15 Terminy szkoleń okresowych dla kierowców
KATEGORIE DATA UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DATA UZYSKANIA WPISU DO PRAWA JAZDY C1, C, C1 + E, C + E do do od do do od do do od do do od do do D1, D, D1 + E, D + E od do od do od do

16 Czas jazdy w dwóch tygodniach
całkowity okres prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym nie może przekraczać 90 godzin, dotyczy to każdych dwóch następujących po sobie tygodni! np. I tydzień-54 godziny, II tydzień-36 godzin (90-54), III tydzień-54godziny (90-36) itd..

17 Jazda dzienna-przypadek nadzwyczajny
kierowca może odstąpić od rozporządzenia w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu lub ładunku, o ile nie zagraża to bezpieczeństwu na drodze i pozwala na osiągnięcie odpowiedniego postoju, rodzaj i powód odstąpienia należy wpisać w wykresówce lub wydruku z urządzenia rejestrującego najpóźniej po przybyciu do miejsca postoju

18 Przerwy w prowadzeniu 45 min. po 4,5 godz. prowadzenia (4,5 godz. jazdy + 45 min. przerwy + 4,5 godz. jazdy) przerwy w odcinkach co najmniej 15 min. muszą być wykorzystane w trakcie 4,5 godz. lub bezpośrednio po tym okresie, przerwa może zostać nie udzielona, jeśli kierowca rozpoczyna okres odpoczynku, podczas przerwy kierowca nie może wykonywać żadnej innej pracy, w rozp. 561/2006 przerwa może być dzielona tylko na 2 części: 15 min min.

19 Odpoczynek dzienny regularny – 11 godz. (w ust. o czasie pracy kierowców, umowie AETR i rozp. 3820/85 i 561/2006) Skrócony – do 9 godz. (max. 3 razy w tygodniu) musi zostać zrównoważony odpoczynkiem przed upływem następnego tygodnia, Uwaga! Rozp. 561/2006 nie przewiduje obowiązku zrównoważenia skróconego odpoczynku dziennego!

20 Czas pracy kierowców prowadzenie pojazdu
załadunek i rozładunek oraz nadzór nad nimi kontrola i nadzór nad wsiadającymi i wysiadającymi Czynności spedycyjne Obsługa codzienna pojazdu i przyczep Niezbędne czynności administracyjne Utrzymanie pojazdu w czystości Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa

21 Czas dyżuru definicja zgodna z regulacją kodeksu pracy
jest to ponadto czas przerw w pracy i przerw w prowadzeniu dwóch kierowców-czas nie przeznaczony na kierowanie pojazdem nie może być wliczony do nieprzerwanego odpoczynku dziennego Wykorzystanie Dziennego Odpoczynku W Pojeździe Nie Jest Dyżurem!!!

22 Nie wlicza się do czasu pracy
Czas dyżuru wyjątek dotyczy 15 min. przerwy, która zawsze wliczana jest do czasu pracy nieusprawiedliwionych postojów w czasie jazdy dziennego nieprzerwanego odpoczynku co z odpoczynkiem przerywany? przerw w ramach przerywanego czasu pracy


Pobierz ppt "Czas pracy kierowców Paweł Kmieć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google