Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZAS PRACY KIEROWCÓW TACHOGRAFY, REGULACJE, ANALIZA, SANKCJE NARUSZEŃ Jacek Musioł Kierownik Oddziału Konin WITD POZNAŃ Poznań, 26.06.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZAS PRACY KIEROWCÓW TACHOGRAFY, REGULACJE, ANALIZA, SANKCJE NARUSZEŃ Jacek Musioł Kierownik Oddziału Konin WITD POZNAŃ Poznań, 26.06.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 CZAS PRACY KIEROWCÓW TACHOGRAFY, REGULACJE, ANALIZA, SANKCJE NARUSZEŃ Jacek Musioł Kierownik Oddziału Konin WITD POZNAŃ Poznań, r.

2 Podstawy prawne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 1265), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o czasie pracy kierowców (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 1155), Rozporządzenie nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. Rozporządzenie Rady (EWG) 3821/85 z r w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Umowa europejska dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

3 Normy czasu pracy kierowców.
Wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących kontroli czasu pracy

4 Normy czasu pracy kierowców.
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 Art. 2 Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu drogowego: rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

5 Normy czasu pracy kierowców.
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 Art. 3 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego: pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km; pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h; pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą; pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;

6 Normy czasu pracy kierowców.
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 Art. 3 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego: pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych; pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy; pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu; pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy; pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.

7 Normy czasu pracy kierowców.
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 Art. 13 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozów wykonywanych: pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych; pojazdami wyposażonymi w 10 do 17 miejsc siedzących, używanymi wyłącznie do niezarobkowego przewozu osób; specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek; specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;

8 Normy czasu pracy kierowców.
ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 Art. 13 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozów wykonywanych: pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych oraz odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce; specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych; pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe; pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 50 km.

9 Normy czasu pracy kierowców.
Rozporządzenie (WE) 561/2006 : Kierowca oznacza osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby; Rozporządzenie (EWG) 3821/85 : Kierowcy stosują wykresówki w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów. Wykresówka nie może być używana przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona.

10 Normy czasu pracy kierowców.
Rozporządzenie (WE) 561/2006 : Stosowane do przewozu wyłącznie na terytorium wspólnoty oraz pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Kierowca powinien posiadać udokumentowany bieżący dzień i poprzednie 28 dni.

11 Normy czasu pracy kierowców.
Tygodniowy okres odpoczynku oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje „regularny tygodniowy okres odpoczynku” lub „skrócony tygodniowy okres odpoczynku”: — „regularny tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, — „skrócony tygodniowy okres odpoczynku” oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;

12 Normy czasu pracy kierowców.
ODPOCZYNKI TYGODNIOWE W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej: — dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub — jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. ŹLE

13 Normy czasu pracy kierowców.
ODPOCZYNKI TYGODNIOWE Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

14 Normy czasu pracy kierowców.
TYGODNIOWY CZAS JAZDY Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i nie może skutkować przekroczeniem maksymalnego tygodniowego czasu pracy ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE. Łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.

15 Normy czasu pracy kierowców.
ODPOCZYNKI DZIENNE W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku. Regularny dzienny okres odpoczynku oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin.

16 Normy czasu pracy kierowców.
ODPOCZYNKI DZIENNE Regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin.

17 Normy czasu pracy kierowców.
ODPOCZYNKI DZIENNE „Skrócony dzienny okres odpoczynku” oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. skrócony 9 9 h

18 Normy czasu pracy kierowców.

19 Normy czasu pracy kierowców.
ODPOCZYNEK W TRANSPORCIE KOMBINOWANYM – PROM / POCIĄG Jeżeli kierowca towarzyszy pojazdowi transportowanemu promem lub pociągiem i wykorzystuje regularny dzienny okres odpoczynku, okres ten można przerwać nie więcej niż dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas tego regularnego dziennego okresu odpoczynku kierowca musi mieć do dyspozycji koję lub kuszetkę.

20 Normy czasu pracy kierowców.
OKRES JAZDY DZIENNEJ Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.

21 Normy czasu pracy kierowców.
CZAS JAZDY DZIENNEJ W ZAŁODZE Na zasadzie odstępstwa od przepisów, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

22 Normy czasu pracy kierowców.
CZAS JAZDY CIĄGŁEJ Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym cztery i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut, chyba że kierowca rozpoczyna okres odpoczynku. Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut, rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z przepisami akapitu pierwszego.

23 Tachograf cyfrowy

24 Tachograf cyfrowy

25 Tachograf analogowy

26 Tachograf analogowy

27 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
Rozporządzenie 1073/2009 w art. 29 wprowadziło zmiany dotyczące odstępstwa od norm korzystania z odpoczynków tygodniowych.

28 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
„6a. W drodze odstępstwa od ust. 6 kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, zdefiniowaną w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do rynku dla usług autokarowych i autobusowych może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku, pod warunkiem że:

29 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
Warunek 1 usługa trwa co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi

30 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
Warunek 2 po skorzystaniu z odstępstwa kierowca korzysta z: dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku, albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest jednak rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa

31 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
Warunek 3 po dniu 1 stycznia 2014 r. pojazd w pojeździe musi być wyposażony w tachograf cyfrowy

32 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
Warunek 4 po dniu 1 stycznia 2014 r., w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od do 06.00, pojazd obsługuje kilku kierowców lub okres prowadzenia pojazdu określony w art. 7 zostaje skrócony do trzech godzin.

33 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006

34 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006

35 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006

36 Sankcjonowanie naruszeń
KIEROWCA art.92 ust. 1 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 1 4. Prowadzenie pojazdu z naruszeniem przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązujących przerwach i odpoczynku 4.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu o czas do 1 godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 4.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde następne rozpoczęte 30 minut 150 4.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku o czas powyżej 15 minut do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 4.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o czas do jednej godziny oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę 50 4.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin oraz za każdą następną rozpoczętą godzinę

37 Sankcjonowanie naruszeń
KIEROWCA art.92 ust. 1 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 1 13. Naruszenie przepisów o używaniu urządzeń rejestrujących, cyfrowych urządzeń rejestrujących, wykresówki lub karty kierowcy 13.2. Nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi 2.000 13.3. Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego umożliwiającym zmianę rodzaju aktywności kierowcy - za każdy dzień 100 nie więcej niż 1.000

38 Sankcjonowanie naruszeń
KIEROWCA art.92 ust. 1 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 1 13.4. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego z niedziałającym lub niewłaściwie działającym urządzeniem rejestrującym lub cyfrowym urządzeniem rejestrującym po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem 1.000 13.5. Wykonywanie przez kierowcę przewozu drogowego bez ważnej karty lub z kartą uszkodzoną po upływie dopuszczalnego okresu kierowania pojazdem 500 13.6. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które zostało odłączone 2.000

39 Sankcjonowanie naruszeń
KIEROWCA art.92 ust. 1 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 1 13.8. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień 100 13.9. Używanie wykresówki powyżej okresu na jaki jest przeznaczona - za każdą wykresówkę 100 nie więcej niż 1.000 13.10. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego 200 13.11. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych 13.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy - za każdy dzień

40 Sankcjonowanie naruszeń
KIEROWCA art.92 ust. 1 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 1 13.13. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców 2.000 13.14. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 13.15. Okazanie wykresówki, która nie zawiera wymaganego wpisu: 1. imienia lub nazwiska kierowcy 2. numeru rejestracyjnego pojazdu 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu 6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia 7. użytkowania pojazdu 50 za brak każdego wpisu

41 Sankcjonowanie naruszeń
KIEROWCA art.92 ust. 1 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 1 13.16. Niezgodność oznaczenia czasowego na wykresówce z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu - za każdą wykresówkę 100 nie więcej niż 1.000 13.17. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk 200 nie więcej niż 1.000

42 Sankcjonowanie naruszeń
Zarządzający art.92 ust. 3 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 2 15. Dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku 2.000

43 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 5. NARUSZENIE PRZEPISÓW O CZASIE PROWADZENIA POJAZDU, OBOWIĄZKOWYCH PRZERWACH I ODPOCZYNKU 5.1. Przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu: 5.1.1. - o czas powyżej 15 minut do jednej godziny 100 5.1.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 200 5.2. Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy: 5.2.1. - o czas powyżej 15 minut do 30 minut 150 5.2.2. - za każde następne rozpoczęte 30 minut 5.3. Skrócenie dziennego czasu odpoczynku: 5.3.1. 5.3.2.

44 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 5.4. Skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku: 5.4.1. - o czas do jednej godziny 50 5.4.2. - za każdą następną rozpoczętą godzinę 100 5.5. Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu: 5.5.1. - o czas powyżej 30 minut do dwóch godzin 5.5.2. 5.6. Przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni: 5.6.1. - o czas powyżej jednej godziny do czterech godzin 5.6.2. 150

45 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 6.1. Naruszenie zasad i warunków wyposażenia pojazdu w urządzenie rejestrujące (tachograf) 6.1.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące 3.000 6.1.2. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje wszystkich wymaganych elementów 2.000 6.1.3. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd 1.000

46 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 6.1.4. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji 1.000 6.1.5. Dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy 6.1.6. Wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, nieposiadającego wymaganego wydruku z tachografu w przypadku uszkodzenia karty kierowcy, jej niesprawności lub jej nieposiadania - za każdy brakujący wydruk 100

47 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 6.3. Naruszenie zasad i warunków używania urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego 6.3.1. Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu - za każdy dzień 200 nie więcej niż 2.000 6.3.2. Zastosowanie typu wykresówki niezatwierdzonego lub nieprzeznaczonego dla danego typu urządzenia rejestrującego - za każdą wykresówkę 100 nie więcej niż 2.000 6.3.3. Okazanie podczas kontroli wykresówki brudnej lub uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych - za każdą wykresówkę 300

48 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 6.3.4. Używanie tej samej wykresówki lub karty kierowcy przez kilku kierowców 3.000 6.3.5. Jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców 1.000 6.3.6. Brak w okazanej wykresówce przepisowych wpisów: 1. imienia lub nazwiska kierowcy 2. numeru rejestracyjnego pojazdu 3. miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki 4. miejsca lub daty końcowej używania wykresówki 5. stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu 6. stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu 50 za brak każdej danej

49 Sankcjonowanie naruszeń
Przewoźnik art.92 a ust. 1,2 UTD w zw. z lp. (…) zał. nr 3 Taxi 7.1. Samowolna zmiana wskazań urządzeń pomiarowo-kontrolnych zainstalowanych w pojeździe przy wykonywaniu transportu drogowego taksówką 1.000

50 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "CZAS PRACY KIEROWCÓW TACHOGRAFY, REGULACJE, ANALIZA, SANKCJE NARUSZEŃ Jacek Musioł Kierownik Oddziału Konin WITD POZNAŃ Poznań, 26.06.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google