Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim."— Zapis prezentacji:

1

2 Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim

3 Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”. W kampanii wzięło już udział ponad osiem tysięcy szkół, ponad 100 tysięcy nauczycieli i ponad milion uczniów. Od początku trwania akcji organizatorzy starają się wspólnie z nauczycielami, dyrektorami i ekspertami promować i współtworzyć szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania. Od września 2010 roku w ramach kolejnej odsłony akcji, Szkoły z Klasą 2.0, akcja skupia się na mądrym wprowadzaniu i wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych (TIK) w codziennej pracy szkolnej. Podstawowe informacje

4 Partnerzy akcji Honorowy Patron: Partnerzy i instytucje wspierające to m.in.: SAMSUNG INTEL GOOGLE I INNI

5 Szkoła z Klasą 2.0 skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu. Z każdej szkoły zapraszamy do aktywnego udziału w programie dyrektora, nauczycieli (minimum troje z każdej szkoły) i uczniów. Taka „mocna grupa” jest kluczowa dla powodzenia programu, nadaje mu impet i ma szansą wpłynąć na to, co dzieje się w szkole. Nauczyciele i dyrektorzy mogą na co dzień wspierać się i wymieniać doświadczeniami i pomysłami, by na bieżąco wykorzystywać je w pracy z uczniami. Każda edycja programu trwa przez cały rok szkolny – od września do czerwca. Adresaci akcji

6 Wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania: Jak mądrze i skutecznie uczyć w świecie nowych mediów, w epoce Google'a i Wikipedii? Jak pomóc nauczycielom/kom i uczennicom/niom wykorzystać TIK w edukacji? Jak uczyć kluczowych umiejętności XXI wieku: krytycznego myślenia, rozwiązywania rzeczywistych problemów, kreatywności, komunikowania się i współpracy, uczenia się przez całe życie…? Cel akcji

7 Z czego mogą korzystać szkoły uczestniczące w projekcie

8  Bazy 2.0 – ogólnodostępna biblioteka materiałów Znajdują się tu materiały edukacyjne, takie jak poradniki, przykłady zastosowań programów i narzędzi, scenariusze lekcji oraz dobre praktyki edukacyjne wypracowane przez uczestników programu. Bazy 2.0

9 Platformy i pracownie  Platformy e-coachingowe dla nauczycieli i dyrektorów Wirtualne pracownie przedmiotowe dla nauczycieli i dyrektorów W każdej z pracowni znajdują się dopasowane tematycznie pomoce naukowe. To miejsce dyskusji, wymiany pomysłów i doświadczeń. Opiekunowie pracowni wybierają najciekawsze materiały, polecają je i odpowiadają na pytania.

10 Blogi Platformy blogów dla uczniów W Szkole z Klasą 2.0 aktywna jest cała społeczność szkolna. Dyrektorzy, koordynatorzy i nauczyciele relacjonują realizację swoich zadań na platformie, na blogach zaś działają uczniowie.

11 Szkolenia i wsparcie merytoryczne Nieodpłatne szkolenia dla wszystkich szkół. Wsparcie merytoryczne ekspertów i moderatorów. Na pytania z różnych dziedzin odpowiadają współpracujący z organizatorami akcji naukowcy, nauczyciele-metodycy, praktycy i przedstawiciele różnych instytucji.

12 Zespół 2.0 W każdej szkole zapraszani są do aktywnego udziału w programie dyrektor, nauczyciele (minimum troje) i uczniowie. Taka „mocna grupa” jest kluczowa dla powodzenia programu, nadaje mu impet i ma szansę wpłynąć na to, co dzieje się w szkole. Nauczyciele i dyrektorzy mogą na co dzień wspierać się i wymieniać doświadczeniami i pomysłami, by na bieżąco wykorzystywać je w pracy z uczniami. Za koordynację akcji Szkoła z klasą na poziomie szkoły odpowiada Zespół 2.0.

13 Zadania Zespołu 2.0 Określa zasoby, cele i plan działania Wprowadza TIK do praktyki szkolnej Wymienia się wiedzą i doświadczeniami Spotyka się regularnie

14 Skład Zespołu 2.0 Dyrektor szkoły: Joanna Szewczyk Koordynator: Mariola Grzybowska Nauczyciele odpowiedzialni: Katarzyna Nowak - Kulpa Mirosława Korczyńska Agnieszka Adamska Agnieszka Łukasiewicz - Makara Nauczyciele klas I-VI

15 Zadania dyrektora (1) Dyrektor: wspiera inicjatywę nauczycieli wspiera rozwijanie umiejętności TIK organizuje TIK-ową infrastrukturę docenia aktywność nauczycieli Zadanie dyrektora I semestrII semestrTermin wykonania Rejestracja w programie  24.10.2013 Uzupełnienie swojego profilu  31.10.2013 Wybór i wprowadzenie do szkoły jednego z zadań z listy – planowanie  20.12.2013 Wybór i wprowadzenie do szkoły jednego z zadań z listy - realizacja  20.05.2014

16 Zadania dyrektora (2) Dyrektor wybiera jedno zadanie z proponowanej przez organizatorów listy, zgodnie z możliwościami i potrzebami swojej szkoły: 1.Nasz pomysł na e-szkołę (opracowanie i wdrożenie projektu e-nauczania w całej szkole); 2.Nasi e-nauczyciele (zorganizowanie wsparcia i/lub szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli, dotyczącego wykorzystania nowych technologii na lekcjach); 3.Szkoła z Wi-Fi (zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi); 4.Szkoła w sieci (założenie albo zmodyfikowanie szkolnej strony internetowej i zastosowanie jej w codziennej komunikacji z uczniami i rodzicami; 5.Szkoła na platformie (wprowadzenie szkolnej platformy edukacyjnej, na której będą gromadzone i udostępniane szkolne materiały edukacyjne); 6.Szkoła z e-dziennikiem (wprowadzenie e-dziennika w szkole i wykorzystanie go do poprawy jakości pracy szkoły); 7.Komputery po lekcjach (udostępnienie uczniom sprzętu komputerowego i multimedialnego poza lekcjami). Po zrealizowaniu wybranych zadań dyrektor opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie Szkoły z klasą 2.0.

17 Zadania koordynatora (1) Koordynator: organizuje regularne spotkania Zespołu 2.0 czuwa nad ustaleniem szkolnych zasad korzystania z TIK dba o przepływ informacji ZADANIE KOORDYNATORAI SEMESTRII SEMESTRTERMIN WYKONANIA Rejestracja  24.10.2013 Uzupełnienie profilu  31.10.2013 Zorganizowanie i opisanie na platformie spotkania otwierającego  31.10.2013 Podsumowanie pracy Zespołu 2.0 I  30.11.2013 Zorganizowanie i opisanie debaty szkolnej na temat Kodeksu 2.0  18.12.2013

18 Zadania koordynatora (cd) ZADANIE KOORDYNATORAI SEMESTRII SEMESTRTERMIN WYKONANIA Opublikowanie na platformie ostatecznej wersji szkolnego Kodeksu 2.0  18.12.2013 Podsumowanie pracy Zespołu 2.0 II  25.02.2014 Zorganizowanie i zamieszczenie relacji ze szkolnego Festiwalu 2.0  03.06.2014 Spotkanie podsumowujące  18.06.2014

19 Zadania koordynatora (2) Koordynator organizuje następujące wydarzenia: 1.Spotkanie otwierające – dla nauczycieli z Zespołu 2.0. 2.Debata szkolna – tworzenie bądź modyfikacja Kodeksu 2.0 (zasad korzystania z TIK w edukacji). Szkoły doświadczone – plan wykorzystania dostępnych zasobów. 3.Kodeks 2.0 - zatwierdzenie i zamieszczenie szkolnego zbioru zasad korzystania z TIK. 4.Szkolny Festiwal – zaprezentowanie efektów całorocznej pracy – projektów, kodeksu, zadań i innych prac uczniów. 5.Spotkanie podsumowujące – podsumowanie programu, ewaluacja przebiegu, mocnych i słabych stron. Po ich zrealizowaniu opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie programu Szkoły z klasą 2.0.

20 Zadania nauczyciela (1) Nauczyciele realizują zadania programowe wraz z uczniami i zachęcają ich do samodzielnej pracy, prowadzą zajęcia z wykorzystaniem TIK. Wspierają uczniów w prowadzeniu blogów, tworzą i testują materiały edukacyjne oraz dzielą się nimi i dyskutują o nich w pracowniach przedmiotowych. Regularnie spotykają się z całym Zespołem 2.0

21 Zadania nauczyciela (1cd) ZADANIE NAUCZYCIELAI semestrII semestrTermin wykonania Rejestracja na platformie "Szkoła z klasą 2.0”  24.10.2013 Uzupełnienie swojego profilu na platformie internetowej program  31.10.2013 Zorganizowanie i opisanie debaty klasowej o Kodeksie 2.0  27.11.2013 Przeprowadzenie i opisanie Zadania TIK, przetestowanie zasad Kodeksu 2.0  20.01.2014

22 Zadania nauczyciela (1cd) ZADANIE NAUCZYCIELA I semestrII semestrTermin wykonania Projekt edukacyjny - planowanie  10.03.2014 Projekt edukacyjny - realizacja  30.04.2014 Projekt edukacyjny - prezentacja  03.06.2014

23 Zadania nauczyciela (2) 1.Debata klasowa - prowadzi ją każdy nauczyciel zaangażowany w program, ze swoją grupą uczniów. Służy zapoznaniu uczniów z zasadami korzystania z nowych technologii i przygotowuje uczniów do czynnego udziału w debacie szkolnej; 2.Zadanie TIK - nauczyciele wraz z uczniami testują na zajęciach wybraną zasadę Kodeksu 2.0; 3.Planowanie projektu - pod opieką nauczycieli uczniowie planują projekt edukacyjny wykorzystujący nowoczesne technologie - wybierają temat i planują jego przebieg; 4.Realizacja projektu - pod opieką nauczycieli uczniowie realizują zaplanowany projekt edukacyjny, wykorzystujący nowoczesne technologie; 5.Prezentacja projektu - nauczyciele wspierają uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu prezentacji projektu edukacyjnego. Omawiają z uczniami jego przebieg, ostateczne efekty i zastanawiają się wspólnie, czego uczniowie się nauczyli w trakcie wspólnej pracy, jakie wnioski wyciągnęli, na jakie trudności napotkali, co można by zrobić inaczej, itp. Po ich zrealizowaniu opisuje je na swoim profilu uczestnika na platformie programu Szkoły z klasą 2.0.

24 Zadania uczniów I semestrII semestr Rejestracja w serwisie CEO i założenie bloga  rekomendowane  do 7.03.2014 Prowadzenie bloga i zdobywanie odznak  Przez cały rok  Przez cały rok Zdobycie odznaki Uczymy się z TIK  do końca I semestru Zdobycie odznaki Działamy z TIK / Aktywnie z TIK  do końca II semestru Odznaki Tworzymy materiały edukacyjne, Aktywnie komentujemy, TIKamy lokalnie, Otwarty blog  Przez cały rok  Przez cały rok

25 Kodeks 2.0 Zadaniem szkoły jest opracowanie, przetestowanie i wprowadzenie w życie zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli.

26 Dziękuję za uwagę źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkola zklasa2zero Opracowała: Mariola Grzybowska


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Drawsku Pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google