Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

2 2 Departament Inicjujący: Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS Realizator projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Główny Wykonawca merytoryczny: Instytut Rozwoju Służb Społecznych „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

3 Okres realizacji projektu 01.01.2015 – 31.10.2015 Budżet projektu 609 200,00 zł „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

4 Cel główny projektu: Usprawnienie systemu współpracy instytucjonalnej w gminie (z wiodącą rolą OPS) przeciwdziałającego przemocy w rodzinie wobec dziecka poprzez wypracowanie narzędzia wczesnego reagowania na negatywne zjawiska zachodzące w rodzinach z „grup ryzyka” oraz opracowanie narzędzia do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”, a także stosowania opracowanych narzędzi. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

5 Cele szczegółowe projektu: Opracowanie narzędzia do monitorowania losów dziecka – standardu postępowania pracowników socjalnych - służącego ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie. Upowszechnienie narzędzia do monitorowania losów dziecka wśród pracowników JOPS i innych instytucji, służące diagnozowaniu rodzin z „grup ryzyka” i realizacji zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie wobec dzieci. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

6 6 Grupy docelowe projektu: Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej - pracownicy socjalni. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, statutowo zajmujących się m.in. przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przedstawiciele i służby realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Radni jednostek samorządu terytorialnego (radni gminy z komisji ds. „społecznych”). „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

7 7 Zadania w projekcie: 1.Opracowanie narzędzia: standard postępowania pracowników socjalnych – Monitorowanie Losów Dziecka. 2.Działania upowszechniające opracowanego, po przeprowadzeniu konsultacji, narzędzia do monitorowania losów dziecka. 3.Ewaluacja końcowa/wewnętrzna projektu. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

8 8 Rezultaty i produkty projektu (cz.1): narzędzie do wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” (projekt), narzędzie do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” (projekt), opracowanie metod stosowania opracowanych narzędzi (projekt) opracowany standard postępowania pracowników socjalnych dot. monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (produkt finalny), 4 makroregionalne seminaria konsultacyjne, raport z konsultacji narzędzia do monitorowania losów dziecka, „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

9 9 Rezultaty i produkty projektu (cz.2): publikacja pt. „Monitorowanie losów dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”, 3.000 egz. publikacji wydrukowane i rozesłane do odbiorców w kraju (jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, inne instytucje – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Wydziały Polityki Społecznej – Urzędy Wojewódzkie, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, KG Policji), ogólnokrajowa konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, raport z ewaluacji końcowej projektu. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

10 10 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych 1.Opracowanie projektu standardu postępowania pracowników socjalnych dot. monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (Etap I), obejmujące: a)projekt narzędzia do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” tj. rodzin, w których może wystąpić zjawisko przemocy w rodzinie wobec dziecka (postać wielomodułowego formularza/formularzy ankiety, wraz z komentarzami autorskimi i objaśnieniami dla przyszłych użytkowników; dodatkowo opracowany specjalny Poradnik do analizy danych i informacji wpisanych do formularza). „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

11 11 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych b)projekt narzędzia do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” (tj. rodzin w których może wystąpić zjawisko przemocy w rodzinie wobec dziecka); (opracowanie koncepcji wsparcia rodzin z „grup ryzyka” oraz opracowanie metodyki tworzenia i realizacji Indywidualnych Planów Pomocy (IPP) dla różnych typów/profili rodzin z „grup ryzyka”). c)projekt (opis) stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych dotyczącego monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie, w społeczności lokalnej. Termin realizacji Etapu I: do 30.05.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

12 12 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych 2.Prezentacja i omówienie opracowanego projektu standardu postępowania pracowników socjalnych w trakcie 4 makroregionalnych seminariów konsultacyjnych, w tym moderowanie dyskusji podczas seminariów (Etap II), obejmujące: a)opracowanie Scenariusza seminariów. b)udział ekspertów w 4 makroregionalnych 2-dniowych seminariach konsultacyjnych, w terminie 01.06.2015 – 24.06.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

13 13 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych c.prezentacja i omówienie projektów opracowanych narzędzi do wytypowania dzieci z rodzin z „grup ryzyka” i narzędzi do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” oraz sposobu ich stosowania. d.moderowanie dyskusji w trakcie 4 makroregionalnych seminariów konsultacyjnych dotyczących projektów opracowanych narzędzi oraz ich stosowania w praktyce (minimum 2 moderatorów do każdego seminarium, w tym minimum 1 osoba zaangażowana wcześniej jako ekspert do opracowywania projektów narzędzi do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” oraz opracowania narzędzi do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”). „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

14 14 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych e.opracowanie raportu podsumowującego z ogólnopolskich konsultacji projektów narzędzi, po zakończeniu 4 makroregionalnych seminariów konsultacyjnych (zawierający co najmniej: wstęp, cele, założenia i program seminariów, merytoryczne aspekty seminariów konsultacyjnych, zidentyfikowane opinie, uwagi, propozycje zmian/uzupełnień - do projektów prezentowanych narzędzi, które zostały przedstawione/zgłoszone przez uczestników seminariów, zidentyfikowane problemy zgłoszone przez uczestników, które mogą wystąpić w przyszłości, w fazie wdrażania opracowanych narzędzi, podsumowanie i wnioski). Termin realizacji Etapu II: 01.06.2015 – 10.07.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

15 15 Lokalizacja seminariów oraz kryteria wyboru: Warszawa Katowice (miasta wojewódzkie; województwa, w których w skala przemocy w rodzinie wobec dziecka jest największa – dane ze Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 r. w zakresie procedury „Niebieskie Karty”). Opole Kielce (miasta wojewódzkie; województwa, w których w skala przemocy w rodzinie wobec dziecka jest najmniejsza - dane ze Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 r. w zakresie procedury „Niebieskie Karty”). „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

16 16 Uczestnicy seminariów: Łącznie 340 osób na 4 seminariach konsultacyjnych. Grupa docelowa: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (głównie), jednostek oświatowych, jednostek ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele prokuratury oraz organizacji pozarządowych statutowo zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej, radni jednostek samorządu terytorialnego (radni gminy z komisji ds. „społecznych”). „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

17 17 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych 3.Opracowanie standardu postępowania pracowników socjalnych (docelowej wersji) dot. monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (Etap III), obejmujące: a)narzędzie (tj. docelowa wersja po przeprowadzeniu konsultacji) do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin, z „grup ryzyka” (postać wielomodułowego formularza/formularzy ankiety, wraz z komentarzami autorskimi i objaśnieniami dla przyszłych użytkowników; dodatkowo opracowany specjalny Poradnik do analizy danych i informacji wpisanych do formularza). „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

18 18 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych b)narzędzie (tj. docelowej wersji po przeprowadzeniu konsultacji) do pracy z rodziną z „grup ryzyka”. (opracowanie koncepcji wsparcia rodzin z „grup ryzyka” oraz opracowanie metodyki tworzenia i realizacji Indywidualnych Planów Pomocy (IPP) dla różnych typów/profili rodzin z „grup ryzyka”). c)opis stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych - Monitorowanie losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie, w społeczności lokalnej. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

19 19 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych 4.Opracowanie prezentacji i udział ekspertów wykonawcy (w charakterze prelegentów/moderatorów) w 2-dniowej ogólnopolskiej konferencji podsumowującej realizację projektu (Etap III). 5.Sprawozdanie merytoryczne z udziału ekspertów/prelegentów wykonawcy w konferencji końcowej, podsumowującej realizację projektu. 6.Opracowanie merytoryczne i redakcyjne publikacji pt. „Monitorowanie losów dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” (Etap III) (opracowanie merytoryczno-redakcyjne publikacji, w tym redakcja techniczna, opracowanie składu, korekta autorska i techniczna). Termin realizacji Etapu III: do 26.10.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

20 20 Zawartość publikacji: Opracowany standard postępowania pracowników socjalnych dotyczący monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą, zawierający opracowane narzędzie do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka”, opracowane narzędzie do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”, opis stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych dotyczącego monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie w społeczności lokalnej. Rekomendacje dotyczące wdrażania standardu postępowania pracowników socjalnych - Monitorowanie losów dziecka jako standardu współdziałania instytucji pomocy społecznej (OPS) i innych działających lokalnie instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

21 21 Zadania wykonawców – Wykonawca 2 1.Organizacja 4 makroregionalnych 2-dniowych seminariów konsultacyjnych dotyczących projektu narzędzia do monitorowania losów dziecka (Etap I). Termin realizacji Etapu I: 01.06.2015 – 24.06.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

22 22 Zadania wykonawców – Wykonawca 2 2.Przeprowadzenie ogólnopolskiej 2-dniowej konferencji upowszechniającej rezultaty projektu (Etap II). Termin realizacji Etapu II: 16.10.2015 – 23.10.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

23 23 Zadania wykonawców – Wykonawca 3 1.Druk i dystrybucja publikacji dot. monitorowania losów dziecka, obejmująca m.in.: a)Wydruk 3000 egz. publikacji wraz z dołączoną płytą CD. b)Dystrybucja 3000 egz. publikacji do jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej i innych instytucji centralnych na terenie całej Polski. Termin realizacji: do 30.10.2015r. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”

24 24 Lista adresatów (odbiorców) publikacji: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – Dyrektorzy. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich – Dyrektorzy. Ośrodki Pomocy Społecznej (wybrane). Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (wybrane). Wybrane instytucje centralne (MPiPS, MEN, MS, MZ, KG Policji, Biuro Rzecznika Praw Dziecka). Biblioteki uprawnione do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych. Publikacja w wersji elektronicznej będzie również zamieszczenia na stronie internetowej MPiPS, CRZL, oraz na portalach „branżowych”. „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”


Pobierz ppt "Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google