Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” 1."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” 1

2 Departament Inicjujący:
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Departament Inicjujący: Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS Realizator projektu: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Główny Wykonawca merytoryczny: Instytut Rozwoju Służb Społecznych

3 Okres realizacji projektu
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Okres realizacji projektu Budżet projektu ,00 zł 3

4 „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Cel główny projektu: Usprawnienie systemu współpracy instytucjonalnej w gminie (z wiodącą rolą OPS) przeciwdziałającego przemocy w rodzinie wobec dziecka poprzez wypracowanie narzędzia wczesnego reagowania na negatywne zjawiska zachodzące w rodzinach z „grup ryzyka” oraz opracowanie narzędzia do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”, a także stosowania opracowanych narzędzi. 4

5 Cele szczegółowe projektu:
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Cele szczegółowe projektu: Opracowanie narzędzia do monitorowania losów dziecka – standardu postępowania pracowników socjalnych - służącego ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie. Upowszechnienie narzędzia do monitorowania losów dziecka wśród pracowników JOPS i innych instytucji, służące diagnozowaniu rodzin z „grup ryzyka” i realizacji zadań przeciwdziałających przemocy w rodzinie wobec dzieci. 5

6 Grupy docelowe projektu:
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Grupy docelowe projektu: Pracownicy Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej - pracownicy socjalni. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających lokalnie, statutowo zajmujących się m.in. przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Przedstawiciele i służby realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Radni jednostek samorządu terytorialnego (radni gminy z komisji ds. „społecznych”).

7 Ewaluacja końcowa/wewnętrzna projektu.
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania w projekcie: Opracowanie narzędzia: standard postępowania pracowników socjalnych – Monitorowanie Losów Dziecka. Działania upowszechniające opracowanego, po przeprowadzeniu konsultacji, narzędzia do monitorowania losów dziecka. Ewaluacja końcowa/wewnętrzna projektu.

8 Rezultaty i produkty projektu (cz.1):
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Rezultaty i produkty projektu (cz.1): narzędzie do wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” (projekt), narzędzie do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” (projekt), opracowanie metod stosowania opracowanych narzędzi (projekt) opracowany standard postępowania pracowników socjalnych dot. monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (produkt finalny), 4 makroregionalne seminaria konsultacyjne, raport z konsultacji narzędzia do monitorowania losów dziecka,

9 Rezultaty i produkty projektu (cz.2):
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Rezultaty i produkty projektu (cz.2): publikacja pt. „Monitorowanie losów dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie”, 3.000 egz. publikacji wydrukowane i rozesłane do odbiorców w kraju (jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, inne instytucje – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Wydziały Polityki Społecznej – Urzędy Wojewódzkie, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, KG Policji), ogólnokrajowa konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, raport z ewaluacji końcowej projektu.

10 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych Opracowanie projektu standardu postępowania pracowników socjalnych dot. monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (Etap I), obejmujące: projekt narzędzia do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” tj. rodzin, w których może wystąpić zjawisko przemocy w rodzinie wobec dziecka (postać wielomodułowego formularza/formularzy ankiety, wraz z komentarzami autorskimi i objaśnieniami dla przyszłych użytkowników; dodatkowo opracowany specjalny Poradnik do analizy danych i informacji wpisanych do formularza).

11 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych projekt narzędzia do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” (tj. rodzin w których może wystąpić zjawisko przemocy w rodzinie wobec dziecka); (opracowanie koncepcji wsparcia rodzin z „grup ryzyka” oraz opracowanie metodyki tworzenia i realizacji Indywidualnych Planów Pomocy (IPP) dla różnych typów/profili rodzin z „grup ryzyka”). projekt (opis) stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych dotyczącego monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie, w społeczności lokalnej. Termin realizacji Etapu I: do r.

12 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych Prezentacja i omówienie opracowanego projektu standardu postępowania pracowników socjalnych w trakcie 4 makroregionalnych seminariów konsultacyjnych, w tym moderowanie dyskusji podczas seminariów (Etap II), obejmujące: opracowanie Scenariusza seminariów. udział ekspertów w 4 makroregionalnych 2-dniowych seminariach konsultacyjnych, w terminie – r.

13 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych prezentacja i omówienie projektów opracowanych narzędzi do wytypowania dzieci z rodzin z „grup ryzyka” i narzędzi do pracy z rodzinami z „grup ryzyka” oraz sposobu ich stosowania. moderowanie dyskusji w trakcie 4 makroregionalnych seminariów konsultacyjnych dotyczących projektów opracowanych narzędzi oraz ich stosowania w praktyce (minimum 2 moderatorów do każdego seminarium, w tym minimum 1 osoba zaangażowana wcześniej jako ekspert do opracowywania projektów narzędzi do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka” oraz opracowania narzędzi do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”).

14 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych opracowanie raportu podsumowującego z ogólnopolskich konsultacji projektów narzędzi, po zakończeniu 4 makroregionalnych seminariów konsultacyjnych (zawierający co najmniej: wstęp, cele, założenia i program seminariów, merytoryczne aspekty seminariów konsultacyjnych, zidentyfikowane opinie, uwagi, propozycje zmian/uzupełnień - do projektów prezentowanych narzędzi, które zostały przedstawione/zgłoszone przez uczestników seminariów, zidentyfikowane problemy zgłoszone przez uczestników, które mogą wystąpić w przyszłości, w fazie wdrażania opracowanych narzędzi, podsumowanie i wnioski). Termin realizacji Etapu II: – r.

15 Lokalizacja seminariów oraz kryteria wyboru: Warszawa Katowice
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Lokalizacja seminariów oraz kryteria wyboru: Warszawa Katowice (miasta wojewódzkie; województwa, w których w skala przemocy w rodzinie wobec dziecka jest największa – dane ze Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 r. w zakresie procedury „Niebieskie Karty”). Opole Kielce (miasta wojewódzkie; województwa, w których w skala przemocy w rodzinie wobec dziecka jest najmniejsza - dane ze Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 r. w zakresie procedury „Niebieskie Karty”).

16 Uczestnicy seminariów:
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Uczestnicy seminariów: Łącznie 340 osób na 4 seminariach konsultacyjnych. Grupa docelowa: pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (głównie), jednostek oświatowych, jednostek ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciele prokuratury oraz organizacji pozarządowych statutowo zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej, radni jednostek samorządu terytorialnego (radni gminy z komisji ds. „społecznych”).

17 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych Opracowanie standardu postępowania pracowników socjalnych (docelowej wersji) dot. monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie (Etap III), obejmujące: narzędzie (tj. docelowa wersja po przeprowadzeniu konsultacji) do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin, z „grup ryzyka” (postać wielomodułowego formularza/formularzy ankiety, wraz z komentarzami autorskimi i objaśnieniami dla przyszłych użytkowników; dodatkowo opracowany specjalny Poradnik do analizy danych i informacji wpisanych do formularza).

18 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych narzędzie (tj. docelowej wersji po przeprowadzeniu konsultacji) do pracy z rodziną z „grup ryzyka”. (opracowanie koncepcji wsparcia rodzin z „grup ryzyka” oraz opracowanie metodyki tworzenia i realizacji Indywidualnych Planów Pomocy (IPP) dla różnych typów/profili rodzin z „grup ryzyka”). opis stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych - Monitorowanie losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie, w społeczności lokalnej.

19 Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców - Instytut Rozwoju Służb Społecznych Opracowanie prezentacji i udział ekspertów wykonawcy (w charakterze prelegentów/moderatorów) w 2-dniowej ogólnopolskiej konferencji podsumowującej realizację projektu (Etap III). Sprawozdanie merytoryczne z udziału ekspertów/prelegentów wykonawcy w konferencji końcowej, podsumowującej realizację projektu. Opracowanie merytoryczne i redakcyjne publikacji pt. „Monitorowanie losów dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” (Etap III) (opracowanie merytoryczno-redakcyjne publikacji, w tym redakcja techniczna, opracowanie składu, korekta autorska i techniczna). Termin realizacji Etapu III: do r.

20 Zawartość publikacji:
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zawartość publikacji: Opracowany standard postępowania pracowników socjalnych dotyczący monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą, zawierający opracowane narzędzie do wytypowania/wczesnej identyfikacji dzieci z rodzin z „grup ryzyka”, opracowane narzędzie do pracy z rodzinami z „grup ryzyka”, opis stosowania standardu postępowania pracowników socjalnych dotyczącego monitorowania losów dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie w społeczności lokalnej. Rekomendacje dotyczące wdrażania standardu postępowania pracowników socjalnych - Monitorowanie losów dziecka jako standardu współdziałania instytucji pomocy społecznej (OPS) i innych działających lokalnie instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.

21 Zadania wykonawców – Wykonawca 2
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców – Wykonawca 2 Organizacja 4 makroregionalnych 2-dniowych seminariów konsultacyjnych dotyczących projektu narzędzia do monitorowania losów dziecka (Etap I). Termin realizacji Etapu I: – r.

22 Zadania wykonawców – Wykonawca 2
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców – Wykonawca 2 Przeprowadzenie ogólnopolskiej 2-dniowej konferencji upowszechniającej rezultaty projektu (Etap II). Termin realizacji Etapu II: – r.

23 Zadania wykonawców – Wykonawca 3
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Zadania wykonawców – Wykonawca 3 Druk i dystrybucja publikacji dot. monitorowania losów dziecka, obejmująca m.in.: Wydruk 3000 egz. publikacji wraz z dołączoną płytą CD. Dystrybucja 3000 egz. publikacji do jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej i innych instytucji centralnych na terenie całej Polski. Termin realizacji: do r.

24 Lista adresatów (odbiorców) publikacji:
„Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” Lista adresatów (odbiorców) publikacji: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej – Dyrektorzy. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich – Dyrektorzy. Ośrodki Pomocy Społecznej (wybrane). Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (wybrane). Wybrane instytucje centralne (MPiPS, MEN, MS, MZ, KG Policji, Biuro Rzecznika Praw Dziecka). Biblioteki uprawnione do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych. Publikacja w wersji elektronicznej będzie również zamieszczenia na stronie internetowej MPiPS, CRZL, oraz na portalach „branżowych”.


Pobierz ppt "Projekt „Monitorowanie Losów Dziecka - standard postępowania pracowników socjalnych - narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google