Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. I Gminy mog ą tworzy ć jednostki pomocnicze, którymi s ą : Sołectwa (gminy wiejskie);

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. I Gminy mog ą tworzy ć jednostki pomocnicze, którymi s ą : Sołectwa (gminy wiejskie);"— Zapis prezentacji:

1 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

2 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. I Gminy mog ą tworzy ć jednostki pomocnicze, którymi s ą : Sołectwa (gminy wiejskie); Osiedla – Dzielnice (gminy miejskie); Miasta (gminy miejsko-wiejskie) Powy ż szy katalog jest katalogiem przykładowym, co oznacza, ż e gminy mog ą tworzy ć inne – nienazwane jednostki pomocnice; Przy czym jednak ustawodawca w art. 36 oraz 37 ust.o.sam.gm. Wskazał organy wykonawcze oraz uchwałodawcze odpowiednio sołectwa i osiedla (dzielnicy) Art.. 35 ust. 2 ust.o.sam.gm. – w statucie jednostki pomocniczej gminy (bez wzgl ę du na to jak si ę ona nazywa) mo ż na uregulowa ć powołanie jednostki ni ż szego rz ę du w ramach jednostki pomocniczej.

3 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. II Art. 36 ust.o.sam.gm. Art. 37 ust.o.sma.gm. SOŁECTWO ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁTYS RADA SOŁECKA ORGAN UCHWAŁODAW CZY ORGAN WYKONAWCZY WSPIERA SOŁTYSA JEDNAK NIE JEST ORGANEM OSIEDLE (DZIELNICA) RADA OSIEDLA/DZIEL NICY ORGAN UCHWAŁODAW CZY ORGAN WYKONAWCZY ZARZ Ą D NA CZELE Z PRZEWODNICZ Ą CYM OGÓLNE ZBERANIE MIESZKA Ń CÓW JE Ż ELI STATUT OSIEDLA TAK STANOWI LU B

4 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. III art. 37a ust.o.sam.gm. – przewodnicz ą cy zarz ą du osiedla (dzielnicy) mo ż e uczestniczy ć w pracach rady gminy na zasadach okre ś lonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodnicz ą cy rady gminy jest ka ż dorazowo zobowi ą zany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodnicz ą cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy Art. 36 ust. 3 oraz art. 37 ust. 3 ust.o.sam.gm. – zarówno sołtys jak i przewodnicz ą cy zarz ą du korzystaj ą z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych Art.. 37b ust.o.sam.gm. – rady gmin mog ą uchwali ć diety oraz zasady zwrotu kosztów podró ż y słu ż bowych dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin

5 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. I Art. 2 ust.o.ustr.m.st.wawy – stanowi lex specialis, „odgórnie” reguluj ą c liczb ę radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy – jest ich 60; Art. 3 ust.o.ustr.m.st.wawy – przewiduje „wyj ą tkowe” zadanie z zakresu administracji rz ą dowej realizowane przez Miasto Stołeczne Warszaw ę, wynikaj ą ce ze stołecznego charakteru miasta. Konstrukcja przepisu wskazuje, ż e wymieniony katalog zada ń jest otwarty, co oznacza, ż e do powy ż szego zakresu b ę d ą zaliczanie nie tylko te zadania: Zapewnienie funkcjonowania w mie ś cie naczelnych i centralnych organów pa ń stwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urz ę dów konsularnych oraz organizacji mi ę dzynarodowych, przyjmowania delegacji zagranicznych, Zapewnienie funkcjonowania urz ą dze ń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, maj ą cych znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.

6 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. II Art. 5 ust. 1 ust.o.ustr.m.st.wawy – wskazuje, ż e inaczej jak w innych gminach w Warszawie utworzenie jednostek pomocniczych jest obowi ą zkowe. Przepis ten odgórnie narzuca równie ż nazw ę tych ż e jednostek pomocniczych – „dzielnic”. Art. 6 ust.o.ustr.m.st.wawy – wskazuje organy jednostek pomocniczych Miasta Stołecznego Warszawy (Dzielnic), którymi s ą : DZIELNICE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY RADA DZIELNICY ZARZ Ą D ORGAN STANOWI Ą CY I KONTROLNY ORGAN WYKONAWCZY

7 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. III art. 10 ust.o.ustr.m.st.wawy – Zarz ą dy Dzielnic Warszawy s ą wybierane w wyborach po ś rednich – Zarz ą d wybieraj ą Radni Dzielnicy, w ci ą gu 30 dni od dnia 1szego posiedzenia Rady Dzielnicy; Je ż eli Radzie Dzielnicy nie uda si ę wybra ć Zarz ą du Dzielnicy, wówczas to Zarz ą d oraz Burmistrza Dzielnicy powołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – art. 10 ust. 4 ust.o.ustr.m.st.wawy; Cho ć w przepisach nie ma o tym wprost mowy na czele zarz ą du stoi Burmistrz Dzielnicy; art. 7, 9 ust.o.ustr.m.st.wawy - wybory do Rad Dzielnic Warszawy s ą sprz ęż one z wyborami do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i co do zasady odbywaj ą si ę na tych samych zasadach co wybory do Rady Miasta; Art. 8 ust.o.ustr.m.st.wawy – Radni Dzielnic Warszawy s ą zrównani w statusie prawnym z Radnymi Miasta;

8 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. IV Art.. 10 ust. 5 ust.o.ustr.m.st.wawy – Odwołanie burmistrza nast ę puje na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzgl ę dn ą wi ę kszo ś ci ą głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem całego zarz ą du. W przypadku odwołania zarz ą du, „nowy zarz ą d” jest powoływany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – art. 10 ust. 7 ust.o.ustr.m.st.wawy; Art.. 10 ust. 6 ust.o.ustr.m.st.wawy – Rada dzielnicy mo ż e odwoła ć członka zarz ą du na wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dzielnicy zwykł ą wi ę kszo ś ci ą głosów w głosowaniu tajnym.

9 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. V Art.. 11 ust.o.ustr.m.st.wawy – wskazuje, ż e podstaw ę prawn ą funkcjonowania Dzielnic Warszawy, któr ą to jest Statut danej dzielnicy. Artykuł ten w ust. 2 wskazuje równie ż przykładowy katalog zada ń, którymi de facto musi si ę zajmowa ć Dzielnica Warszawy (tj. nie Rada Miasta Stołecznego Warszawy, nie mo ż e dokona ć dewolucji tych ż e kompetencji). S ą to: 1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych, 2) utrzymywanie placówek o ś wiaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie okre ś lonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy, 3) zadania zwi ą zane z ochron ą zdrowia, w zakresie okre ś lonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy, 4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie okre ś lonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy, 5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych, 6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami ni ż szego rz ę du utworzonymi na jej obszarze, 7) podejmowanie we własnym zakresie działa ń na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszka ń ców dzielnicy. Art.. 5 ust. 4 ust.o.ustr.m.st.wawy – Statut dzielnicy nadany przez Rad ę m.st. Warszawy okre ś la nazw ę dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów

10 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. VI Art. 14 ust.o.ustr.m.st.wawy - Dzielnicami m. st. Warszawy, w dniu wej ś cia w ż ycie ustawy, s ą : Bemowo, Białoł ę ka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Ś ródmie ś cie, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Ż oliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.

11 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. VII Art. 21. 1. Przedsi ę biorstwa komunalne i zakłady bud ż etowe, które wykonuj ą zadania o charakterze u ż yteczno ś ci publicznej maj ą ce znaczenie dla całego miasta, podporz ą dkowane i nadzorowane przez Zarz ą d m.st. Warszawy, ulegaj ą z mocy prawa przekształceniu w jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. Warszawy z dniem 1 stycznia 2003 r. 2. Przedsi ę biorstwami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, s ą : 1) Miejskie Przedsi ę biorstwo Oczyszczania, 2) Miejskie Przedsi ę biorstwo Wodoci ą gów i Kanalizacji, 3) Stołeczne Przedsi ę biorstwo Energetyki Cieplnej. 3. Zakładami bud ż etowymi, o których mowa w ust. 1, s ą : 1) Miejskie Zakłady Autobusowe, 2) Tramwaje Warszawskie, 3) Metro Warszawskie. 4. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy m.st. Warszawy ustala statut spółki (akt zało ż ycielski) i niezwłocznie składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru s ą dowego z dniem 1 stycznia 2003 r. 5. Warto ść kapitału spółki i jej maj ą tek okre ś li organ wykonawczy m.st. Warszawy.

12 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

13 Ceterum censeo Karthaginem delendam esse


Pobierz ppt "USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. I Gminy mog ą tworzy ć jednostki pomocnicze, którymi s ą : Sołectwa (gminy wiejskie);"

Podobne prezentacje


Reklamy Google