Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY"— Zapis prezentacji:

1 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

2 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. I
Gminy mogą tworzyć jednostki pomocnicze, którymi są: Sołectwa (gminy wiejskie); Osiedla – Dzielnice (gminy miejskie); Miasta (gminy miejsko-wiejskie) Powyższy katalog jest katalogiem przykładowym, co oznacza, że gminy mogą tworzyć inne – nienazwane jednostki pomocnice; Przy czym jednak ustawodawca w art. 36 oraz 37 ust.o.sam.gm. Wskazał organy wykonawcze oraz uchwałodawcze odpowiednio sołectwa i osiedla (dzielnicy) Art.. 35 ust. 2 ust.o.sam.gm. – w statucie jednostki pomocniczej gminy (bez względu na to jak się ona nazywa) można uregulować powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.

3 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. II
Art. 36 ust.o.sam.gm. Art. 37 ust.o.sma.gm. SOŁECTWO ORGAN WYKONAWCZY ORGAN UCHWAŁODAWCZY SOŁTYS ZEBRANIE WIEJSKIE WSPIERA SOŁTYSA JEDNAK NIE JEST ORGANEM RADA SOŁECKA OSIEDLE (DZIELNICA) ORGAN UCHWAŁODAWCZY ORGAN WYKONAWCZY RADA OSIEDLA/DZIELNICY OGÓLNE ZBERANIE MIESZKAŃCÓW ZARZĄD NA CZELE Z PRZEWODNICZĄCYM LUB JEŻELI STATUT OSIEDLA TAK STANOWI

4 JEDNOSTKI POMOCNICZE GMIN cz. III
art. 37a ust.o.sam.gm. – przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy) może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy Art. 36 ust. 3 oraz art. 37 ust. 3 ust.o.sam.gm. – zarówno sołtys jak i przewodniczący zarządu korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych Art.. 37b ust.o.sam.gm. – rady gmin mogą uchwalić diety oraz zasady zwrotu kosztów podróży służbowych dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin

5 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. I
Art. 2 ust.o.ustr.m.st.wawy – stanowi lex specialis, „odgórnie” regulując liczbę radnych w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy – jest ich 60; Art. 3 ust.o.ustr.m.st.wawy – przewiduje „wyjątkowe” zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Stołeczne Warszawę, wynikające ze stołecznego charakteru miasta. Konstrukcja przepisu wskazuje, że wymieniony katalog zadań jest otwarty, co oznacza, że do powyższego zakresu będą zaliczanie nie tylko te zadania: Zapewnienie funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych, przyjmowania delegacji zagranicznych, Zapewnienie funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.

6 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. II
Art. 5 ust. 1 ust.o.ustr.m.st.wawy – wskazuje, że inaczej jak w innych gminach w Warszawie utworzenie jednostek pomocniczych jest obowiązkowe. Przepis ten odgórnie narzuca również nazwę tychże jednostek pomocniczych – „dzielnic”. Art. 6 ust.o.ustr.m.st.wawy – wskazuje organy jednostek pomocniczych Miasta Stołecznego Warszawy (Dzielnic), którymi są: DZIELNICE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ORGAN STANOWIĄCY I KONTROLNY ORGAN WYKONAWCZY RADA DZIELNICY ZARZĄD

7 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. III
art. 10 ust.o.ustr.m.st.wawy – Zarządy Dzielnic Warszawy są wybierane w wyborach pośrednich – Zarząd wybierają Radni Dzielnicy, w ciągu 30 dni od dnia 1szego posiedzenia Rady Dzielnicy; Jeżeli Radzie Dzielnicy nie uda się wybrać Zarządu Dzielnicy, wówczas to Zarząd oraz Burmistrza Dzielnicy powołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – art. 10 ust. 4 ust.o.ustr.m.st.wawy; Choć w przepisach nie ma o tym wprost mowy na czele zarządu stoi Burmistrz Dzielnicy; art. 7, 9 ust.o.ustr.m.st.wawy - wybory do Rad Dzielnic Warszawy są sprzężone z wyborami do Rady Miasta Stołecznego Warszawy i co do zasady odbywają się na tych samych zasadach co wybory do Rady Miasta; Art. 8 ust.o.ustr.m.st.wawy – Radni Dzielnic Warszawy są zrównani w statusie prawnym z Radnymi Miasta;

8 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. IV
Art.. 10 ust. 5 ust.o.ustr.m.st.wawy – Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu. W przypadku odwołania zarządu, „nowy zarząd” jest powoływany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – art. 10 ust. 7 ust.o.ustr.m.st.wawy; Art.. 10 ust. 6 ust.o.ustr.m.st.wawy – Rada dzielnicy może odwołać członka zarządu na wniosek burmistrza, Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady dzielnicy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

9 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. V
Art.. 11 ust.o.ustr.m.st.wawy – wskazuje, że podstawę prawną funkcjonowania Dzielnic Warszawy, którą to jest Statut danej dzielnicy. Artykuł ten w ust. 2 wskazuje również przykładowy katalog zadań, którymi de facto musi się zajmować Dzielnica Warszawy (tj. nie Rada Miasta Stołecznego Warszawy, nie może dokonać dewolucji tychże kompetencji). Są to: 1)   utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych,   2)   utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej, rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,   3)   zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,   4)   utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy,   5)   utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych,   6)   sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej obszarze,   7)   podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy. Art.. 5 ust. 4 ust.o.ustr.m.st.wawy –  Statut dzielnicy nadany przez Radę m.st. Warszawy określa nazwę dzielnicy, jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów

10 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. VI
Art. 14 ust.o.ustr.m.st.wawy - Dzielnicami m. st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, są: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola i Żoliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin warszawskich, gminy Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.

11 USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY cz. VII
Art. 21. 1. Przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe, które wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej mające znaczenie dla całego miasta, podporządkowane i nadzorowane przez Zarząd m.st. Warszawy, ulegają z mocy prawa przekształceniu w jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. Warszawy z dniem 1 stycznia 2003 r. 2. Przedsiębiorstwami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, są:   1)   Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania,   2)   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,   3)   Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. 3. Zakładami budżetowymi, o których mowa w ust. 1, są:   1)   Miejskie Zakłady Autobusowe,   2)   Tramwaje Warszawskie,   3)   Metro Warszawskie. 4. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy m.st. Warszawy ustala statut spółki (akt założycielski) i niezwłocznie składa wniosek o wpisanie spółki do rejestru sądowego z dniem 1 stycznia 2003 r. 5. Wartość kapitału spółki i jej majątek określi organ wykonawczy m.st. Warszawy.

12 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

13 Ceterum censeo Karthaginem delendam esse


Pobierz ppt "USTRÓJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google