Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Bartłomiej Jaworski  Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO prezentacja

2 TESTY, PYTANIA EGZAMINACYJNE TEST 1.2.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TESTY, PYTANIA EGZAMINACYJNE TEST 1.2.

3 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y administracji publicznej: a) samorząd lokalny; b) marszałek województwa; c) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; d) radny rady powiatu; e) klub radnych; f) pracownik urzędu gminy wydający decyzję administracyjną z upoważnienia wójta; g) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji rady gminy; h) zarząd powiatu. 3

4 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y administracji publicznej: a) samorząd lokalny; b) marszałek województwa; c) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego; d) radny rady powiatu; e) klub radnych; f) pracownik urzędu gminy wydający decyzję administracyjną z upoważnienia wójta; g) osoba wyznaczona do pełnienia funkcji rady gminy; h) zarząd powiatu. 4

5 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y JST w znaczeniu ustrojowym: a) wspólnota samorządowa; b) starosta; c) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrocławiu; d) samorządowe liceum ogólnokształcące; e) Prezydent Wrocławia w 1987 r.; f) biuro związku JST; g) zarząd województwa; h) komisja rewizyjna sejmiku województwa. 5

6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) organ/-y JST w znaczeniu ustrojowym: a) wspólnota samorządowa; b) starosta; c) Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wrocławiu; d) samorządowe liceum ogólnokształcące; e) Prezydent Wrocławia w 1987 r.; f) biuro związku JST; g) zarząd województwa; h) komisja rewizyjna sejmiku województwa. 6

7 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) samorządową/-e jednostkę/-i organizacyjną/-e: a) SKO; b) związek międzygminny; c) komenda powiatowa Policji; d) urząd gminy; e) dzielnica; f) powiatowy urząd pracy; g) biuro radnego rady gminy; h) plac zabaw – gminny obiekt użyteczności publicznej. 7

8 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) samorządową/-e jednostkę/-i organizacyjną/-e: a) SKO; b) związek międzygminny; c) komenda powiatowa Policji; d) urząd gminy; e) dzielnica; f) powiatowy urząd pracy; g) biuro radnego rady gminy; h) plac zabaw – gminny obiekt użyteczności publicznej. 8

9 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) JST: a) referendum gminne; b) obszar właściwości SKO; c) Stołeczne Królewskie Miasto Kraków; d) Osiedle Wojszyce we Wrocławiu; e) Miasto Zielona Góra; f) mieszkańcy gminy; g) jednoosobowa spółka prawa handlowego będąca gminną osobą prawną; h) dzielnica-gmina m. st. Warszawy w 1992 r. 9

10 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) JST: a) referendum gminne; b) obszar właściwości SKO; c) Stołeczne Królewskie Miasto Kraków; d) Osiedle Wojszyce we Wrocławiu; e) Miasto Zielona Góra; f) mieszkańcy gminy; g) jednoosobowa spółka prawa handlowego będąca gminną osobą prawną; h) dzielnica-gmina m. st. Warszawy w 1992 r. 10

11 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) prawidłowo oznaczony/-e organ/-y JST: a) sejmik wojewódzki; b) Rada Miasta na Prawach Powiatu Wałbrzych; c) Zarząd Powiatu Oleśnickiego; d) rada miasta i gminy; e) konsultacje z mieszkańcami gminy; f) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego; g) Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego w 1996 r.; h) Rada Miasta Poznania. 11

12 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż (według prawa pozytywnego) prawidłowo oznaczony/-e organ/-y JST: a) sejmik wojewódzki; b) Rada Miasta na Prawach Powiatu Wałbrzych; c) Zarząd Powiatu Oleśnickiego; d) rada miasta i gminy; e) konsultacje z mieszkańcami gminy; f) Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego; g) Sejmik Samorządowy Województwa Wrocławskiego w 1996 r.; h) Rada Miasta Poznania. 12

13 TESTY, PYTANIA EGZAMINACYJNE TEST 1.6.
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TESTY, PYTANIA EGZAMINACYJNE TEST 1.6.

14 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Prezydent Wrocławia: a) musi być obywatelem polskim; b) musi stale zamieszkiwać we Wrocławiu; c) może być wybierany tylko przez obywateli polskich; d) dzisiaj nie może zostać odwołany w drodze referendum gminnego. 14

15 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Prezydent Wrocławia: a) musi być obywatelem polskim; b) musi stale zamieszkiwać we Wrocławiu; c) może być wybierany tylko przez obywateli polskich; d) dzisiaj nie może zostać odwołany w drodze referendum gminnego. 15

16 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Cudzoziemiec będący 35-letnim obywatelem Niemiec, stale zamieszkujący: a) w Krakowie – może kandydować [do] Rady Miasta Krakowa; b) w Długołęce – może brać udział w głosowaniu do Rady Powiatu Wrocławskiego; c) we Wrocławiu – nie może kandydować do Rady Powiatu Wrocławskiego; d) w Miękini – może brać udział w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Miękinia. 16

17 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Cudzoziemiec będący 35-letnim obywatelem Niemiec, stale zamieszkujący: a) w Krakowie – może kandydować [do] Rady Miasta Krakowa; b) w Długołęce – może brać udział w głosowaniu do Rady Powiatu Wrocławskiego; c) we Wrocławiu – nie może kandydować do Rady Powiatu Wrocławskiego; d) w Miękini – może brać udział w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Miękinia. 17

18 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Organ stanowiący i kontrolny Miasta Wrocławia: a) nie może odwołać Zarządu Miasta Wrocławia; b) powinien nazywać się Radą Miasta; c) ex lege legitymuje się kompetencją do likwidowania LO Nr XIV we Wrocławiu; d) może mieć Przewodniczącego, którym byłby cudzoziemiec będący 60-letnim obywatelem Ukrainy stale zamieszkujący we Wrocławiu. 18

19 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Organ stanowiący i kontrolny Miasta Wrocławia: a) nie może odwołać Zarządu Miasta Wrocławia; b) powinien nazywać się Radą Miasta; c) ex lege legitymuje się kompetencją do likwidowania LO Nr XIV we Wrocławiu; d) może mieć Przewodniczącego, którym byłby cudzoziemiec będący 60-letnim obywatelem Ukrainy stale zamieszkujący we Wrocławiu. 19

20 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Objęcie obowiązków przez marszałka województwa następuje z chwilą: a) wybrania marszałka; b) wyboru zarządu województwa; c) złożenia przez marszałka ślubowania wobec sejmiku województwa; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 20

21 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Objęcie obowiązków przez marszałka województwa następuje z chwilą: a) wybrania marszałka; b) wyboru zarządu województwa; c) złożenia przez marszałka ślubowania wobec sejmiku województwa; d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 21

22 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Radny rady gminy: a) nie jest organem gminy; b) jest pracownikiem samorządowym; c) nie może zostać odwołany w drodze referendum gminnego; d) musi być obywatelem polskim. 22

23 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Radny rady gminy: a) nie jest organem gminy; b) jest pracownikiem samorządowym; c) nie może zostać odwołany w drodze referendum gminnego; d) musi być obywatelem polskim. 23

24 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Zarząd województwa: a) może zostać wybrany w jednym głosowaniu; b) może zostać odwołany tylko przez sejmik województwa; c) odwołany – działa do dnia wyboru nowego marszałka; d) nie jest organem kadencyjnym. 24

25 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Zarząd województwa: a) może zostać wybrany w jednym głosowaniu; b) może zostać odwołany tylko przez sejmik województwa; c) odwołany – działa do dnia wyboru nowego marszałka; d) nie jest organem kadencyjnym. 25

26 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż prawidłową/-we odpowiedź/-dzi dotyczącą/-ce rezygnacji starosty: a) w przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o jej przyjęciu; b) w przypadku rezygnacji starosty rada powiatu podejmuje stosowną uchwałę najpóźniej do końca miesiąca, w którym starosta złożył rezygnację; c) złożenie rezygnacji przez starostę jest możliwe na 1 miesiąc przed upływem kadencji rady powiatu; d) niepodjęcie przez radę powiatu, na skutek rezygnacji starosty, uchwały o przyjęciu rezygnacji całego zarządu musi łączyć się z przedstawieniem przez rezygnującego starostę kandydata na nowego starostę. 26

27 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wskaż prawidłową/-we odpowiedź/-dzi dotyczącą/-ce rezygnacji starosty: a) w przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o jej przyjęciu; b) w przypadku rezygnacji starosty rada powiatu podejmuje stosowną uchwałę najpóźniej do końca miesiąca, w którym starosta złożył rezygnację; c) złożenie rezygnacji przez starostę jest możliwe na 1 miesiąc przed upływem kadencji rady powiatu; d) niepodjęcie przez radę powiatu, na skutek rezygnacji starosty, uchwały o przyjęciu rezygnacji całego zarządu musi łączyć się z przedstawieniem przez rezygnującego starostę kandydata na nowego starostę. 27

28 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Mandat wójta wygasa w razie: a) śmierci; b) ustnego zrzeczenia się mandatu; c) zawieszenia organów gminy; d) niezłożenia ślubowania. 28

29 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Mandat wójta wygasa w razie: a) śmierci; b) ustnego zrzeczenia się mandatu; c) zawieszenia organów gminy; d) niezłożenia ślubowania. 29

30 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wójt Gminy Wińsko: a) może być jednocześnie senatorem; b) nie może być jednocześnie zatrudniony w administracji rządowej; c) może być jednocześnie Przewodniczącym Rady Gminy Wińsko; d) może być wybrany tylko przez uprawnionych mieszkańców tej Gminy. 30

31 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wójt Gminy Wińsko: a) może być jednocześnie senatorem; b) nie może być jednocześnie zatrudniony w administracji rządowej; c) może być jednocześnie Przewodniczącym Rady Gminy Wińsko; d) może być wybrany tylko przez uprawnionych mieszkańców tej Gminy. 31

32 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Kadencja OSiKJST: a) trwa 4 lata licząc od dnia wyborów; b) licząc dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju; c) ulega przerwaniu w razie rozwiązania OSiKJST; d) nie ulega zawieszeniu w razie ustanowienia zarządu komisarycznego w danej JST. 32

33 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Kadencja OSiKJST: a) trwa 4 lata licząc od dnia wyborów; b) licząc dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju; c) ulega przerwaniu w razie rozwiązania OSiKJST; d) nie ulega zawieszeniu w razie ustanowienia zarządu komisarycznego w danej JST. 33

34 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Przewodniczący zarządu związku międzygminnego: a) jest organem takiego związku; b) nie jest organem gminy; c) musi mieszkać na terenie któregoś z uczestników związku; d) nie może stanowić aktów prawa miejscowego. 34

35 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Przewodniczący zarządu związku międzygminnego: a) jest organem takiego związku; b) nie jest organem gminy; c) musi mieszkać na terenie któregoś z uczestników związku; d) nie może stanowić aktów prawa miejscowego. 35

36 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Komisarz rządowy ustanowiony na podstawie: a) art. 33 ust. 6 u.s.w. – jest organem administracji publicznej; b) art. 97 u.s.g. – działa w imieniu państwa (jako podmiotu administracji publicznej); c) art. 29 ust. 5 u.s.p. – wykonuje także zadania i kompetencje starosty; d) art. 97 u.s.g. – jest organem gminy. 36

37 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Komisarz rządowy ustanowiony na podstawie: a) art. 33 ust. 6 u.s.w. – jest organem administracji publicznej; b) art. 97 u.s.g. – działa w imieniu państwa (jako podmiotu administracji publicznej); c) art. 29 ust. 5 u.s.p. – wykonuje także zadania i kompetencje starosty; d) art. 97 u.s.g. – jest organem gminy. 37

38 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wska[ż] prawidłowy/-we zestaw/-wy określeń: a) wicestarosta, rada miasta i gminy, marszałek województwa; b) zastępca wójta, przewodniczący rady powiatowej, powiat grodzki; c) rada osiedla, referendum wojewódzkie, sekretarz gminy; d) wiceburmistrz, zebranie wiejskie, Miasto na Prawach Powiatu. 38

39 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii TEST Wska[ż] prawidłowy/-we zestaw/-wy określeń: a) wicestarosta, rada miasta i gminy, marszałek województwa; b) zastępca wójta, przewodniczący rady powiatowej, powiat grodzki; c) rada osiedla, referendum wojewódzkie, sekretarz gminy; d) wiceburmistrz, zebranie wiejskie, Miasto na Prawach Powiatu. 39

40 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii opracowano na podstawie J. Korczak, P. Lisowski, A. Ostapski, Ustrój samorządu terytorialnego: materiały dydaktyczne, Wrocław 2015, s. 337 i n.


Pobierz ppt "Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google