Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naczelne i centralne organy administracji publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naczelne i centralne organy administracji publicznej."— Zapis prezentacji:

1 Naczelne i centralne organy administracji publicznej

2 Klasyfikacja organów administracji publicznej wg. kryteriów: 1.Sposób powołania; 2.Miejsce w strukturze organizacyjnej administracji publicznej; 3.Terytorialny zasięg działania.

3 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Naczelne organy administracji publicznej – określenie ma charakter normatywny, wyrażony w ustawach. Nauka prawa wyróżniała cechy wspólne naczelnych organów administracji publicznej.

4 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Nauka prawa wyróżniła 4 sposoby określania naczelnych organów. Każdy z tych sposobów służy innym celom.

5 Naczelne i centralne organy administracji publicznej 1. Naczelne organy – to organy administracji publicznej powoływane przez Prezydenta bezpośrednio lub po uprzednim wyborze przez Sejm

6 Naczelne i centralne organy administracji publicznej 2. Naczelne organy – to organy zwierzchnie wobec pozostałych organów w strukturze administracji rządowej

7 Naczelne i centralne organy administracji publicznej 3. Naczelne organy – to organy powoływane przez Prezydenta / Sejm, których właściwość obejmuje cały kraj

8 Naczelne i centralne organy administracji publicznej 4. Naczelne organy - to organy zwierzchnie wobec pozostałych organów administracji rządowej, których właściwość terytorialna obejmuje cały kraj.

9 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Przykładem naczelnego organy jest: -Rada Ministrów -Organy wchodzące w skład RM Problematyczne jest określenie Prezydenta jako naczelnego organu administracji publicznej, ze względu na jego znaczenie dla całego państwa, a nie tylko dla administracji

10 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZYDENT Zgodnie z regulacjami Konstytucji – Prezydent jest centralnym konstytucyjnym organem państwa Kompetencje Prezydenta są związane z jego specyficzną / szczególną rolą w państwie

11 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZYDENT 1.W sferze stosunków zagranicznych – pozycja zwierzchnia – najwyższy przedstawiciel RP -Nie kieruje jednak polityką zagraniczną; -Wpływa na politykę zagraniczną – np. poprzez ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych

12 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZYDENT 2. W sferze prawodawstwa nadzwyczajnego -Wprowadzenie stanu wojennego -Wprowadzenie stanu wyjątkowego

13 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZYDENT 3. W sferze prawodawstwa zwykłego: Sfera ograniczona: -Kontrola aktów prawnych z konstytucją oraz ustawami;

14 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZYDENT 4. W sferze obsadzania stanowisk. -Wniosek o odwołanie RM, innych organów naczelnych -Powołanie rządu – w sytuacjach określonych przez Konstytucję

15 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZYDENT 5. W sferze uprawnień o charakterze organizacyjnym. -Zwołuje i przewodniczy RM – Rada Gabinetowa -Nadawanie obywatelstwa -Nadawanie orderów i odznaczeń -Stosowanie prawa łaski

16 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW -Ustawa z 1996 r. o Radzie Ministrów - Konstytucja RP Z Konstytucji wynika - domniemanie kompetencji RM w sprawach polityki państwa niezastrzeżonych dla innych organów pań. Lub organów j.s.t.

17 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW Skład RM: -Prezes RM -Ministrowie; -Przewodniczący komitetów określonych w ustawach – np. Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej

18 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW Powołanie RM – określone w Konstytucji

19 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW Zadania RM: -Prowadzenie polityki wew. i zagranicznej RP -Kierowanie administracją rządową

20 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW Ponadto kompetencjami RM jest: -Zapewnia wykonanie ustaw i wydawanie rozporządzeń -Koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji rządowej -Związane z budżetem i skarbem państwa -Związane z bezpieczeństwem wewnętrznym

21 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW -RM jest organem kolegialnym, działa pod kierunkiem Prezesa RM -Posiedzenia mogą być wyjątkowo prowadzone drogą obiegową.

22 Naczelne i centralne organy administracji publicznej RADA MINISTRÓW Członkowie RM: -Podwójna rola: 1.Sami są organami; 2.Są członkami organu kolegialnego

23 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZES RADY MINISTRÓW -Kieruje pracami RM - zwierzchność osobowa wobec członków RM -Zwierzchność służbowa

24 Naczelne i centralne organy administracji publicznej PREZES RADY MINISTRÓW Jako naczelny organ: -Wydaje rozporządzenia i zarządzenia -Nadzór -Zwierzchnictwo nad pracownikami administracji rządowej

25 Naczelne i centralne organy administracji publicznej MINISTER -Kieruje działaniami administracji rządowej -Wypełnia zadania wyznaczone przez Prezesa RM Minister – dwa aspekty: 1.Członek RM 2.Naczelny organ adm. pub.

26 Naczelne i centralne organy administracji publicznej MINISTER Zakres działania określa ustawa o działach administracji rządowej -Zamknięty katalog spraw należących do danego działu Rozporządzenie Prezesa RM – szczegółowy zakres działania ministrów

27 Naczelne i centralne organy administracji publicznej MINISTER Funkcje ministra: 1.Prawotwórcze 2.Wydawanie decyzji administracyjnych 3.Kierowania resortem 4.Związane ze szczególnego statusu ministra – np. Minister Skarbu Państwa

28 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej -Normowane są przez ustawy. Należy je odróżnić od centralnych konstytucyjnych organów państwa

29 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej -Nie wchodzą w skład RM -Ich właściwość obejmuje cały kraj

30 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej Są tworzone w drodze ustawowej – czasami za pomocą aktów niższego rzędu (rozporządzeń) Ich lista nie jest stała – ze względu na ciągłe powstawanie nowych lub likwidowanie starych centralnych organów

31 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej Z reguły mają charakter monokratycznym -Problemy językowe – organem nie jest urząd lecz jego szef – np. prezes / dyrektor – np. UOKiK

32 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej Centralny organ jest zazwyczaj powoływany przez: Prezesa RM, choć są nadzorowane przez ministra. - Minister składa Prezesowi RM wniosek o powołanie i odwołanie piastuna organu – nazywanego tez kierownikiem urzędu.

33 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej Minister wobec centralnego organu: 1.Składa Prezesowi RM wniosek o nadanie statutu; 2.Powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego; 3.Wykonuje wobec urzędu centralnego funkcje kontrolne

34 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej Akty prawne wydawane przez te organy / dotyczące tych organów są promulgowane: 1.Dzienniku Urzędowym RP 2.Monitorze Prawnym 3.Dziennikach resortowych.

35 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Centralne organy administracji rządowej Centralne organy są zwierzchne wobec terytorialnych organów – organy te mogą należeć do adm. zespolonej lub niezespolonej Czasami nie mają swoich odpowiedników w strukturach terenowych – np. Prezes Urzędu Patentowego

36 Naczelne i centralne organy administracji publicznej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Naczelne i centralne organy administracji publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google