Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje zmian w statucie stowarzyszenia LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi Krzynia, 29 września 2014 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje zmian w statucie stowarzyszenia LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi Krzynia, 29 września 2014 1."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje zmian w statucie stowarzyszenia LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi Krzynia, 29 września 2014 1

2 Organy stowarzyszenia - obecnie 2 uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym lokalnej strategii rozwoju, budżetu Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, (sprawozdawczość, absolutorium, itp.) przystąpienie Stowarzyszenia do innych organizacji, rozwiązanie Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rada LGD kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, ocena prac i składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu, wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie projektu strategii działania Stowarzyszenia, oraz projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, wnioskowanie w sprawie wysokości składek członkowskich Zarząd

3 Wprowadzenie Walnego Zebrania Delegatów ► Prawo o Stowarzyszeniach: „Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów, jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.” 3

4 Organy stowarzyszenia – po zmianach 4 uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym lokalnej strategii rozwoju, budżetu Stowarzyszenia, powoływanie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, (sprawozdawczość, absolutorium, itp.) przystąpienie Stowarzyszenia do innych organizacji, rozwiązanie Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek Stowarzyszenia. Walne Zebranie Delegatów wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rada LGD kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, ocena prac i składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu, wybór podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie projektu strategii działania Stowarzyszenia, oraz projektu Lokalnej Strategii Rozwoju, ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia, ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, wnioskowanie w sprawie wysokości składek członkowskich Zarząd

5 Różnice Walne Zebranie Członków: ► wszyscy członkowie teoretycznie mogą mieć swoich reprezentantów na Walnym – a faktycznie i tak upoważniają inne osoby do udziału w Walnym ► duża liczba osób uprawnionych – przy dużej liczbie członków – trudno uzyskać kworum ► rozkład głosów na gminy zależny od liczby członków stowarzyszenia z terenu danej gminy 5 Walne Zebranie Delegatów: ► wszyscy członkowie wybierają swoich Delegatów w określonej liczbie do udziału w Walnym zebraniu oraz ewentualnie ich stałych Zastępców ► mniejsza liczba osób uprawnionych – przy dużej liczbie członków – łatwiej uzyskać kworum ► rozkład głosów na gminy zależny od liczby mieszkańców gminy

6 Skład Zebrania Delegatów Zebranie Delegatów składa się z od …. do …. osób (w zależności od liczby gmin objętych LSR), z tym, że: - z terenu gminy o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys. osób wybiera się nie więcej niż 2 delegatów, - z terenu gminy o liczbie mieszkańców powyżej 5 tys. ale nie więcej niż 10 tys. osób wybiera się nie więcej niż 3 delegatów, - z terenu gminy o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys. ale nie więcej niż 20 tys. osób wybiera się nie więcej niż 4 delegatów, - z terenu gminy o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. wybiera się nie więcej niż 5 delegatów. Dodatkowo, w skład Zebrania Delegatów wchodzą: - po 1 reprezentancie każdego powiatu będącego członkiem zwyczajnym stowarzyszenia, - 1 reprezentant sektora społeczno-gospodarczego o zasięgu ponadlokalnym. 6

7 Sposób wyboru Delegatów ► reprezentanci gmin i powiatu – zarządzeniem Burmistrza/Wójta/Starosty ► reprezentanci pozostałych podmiotów – wybierani na posiedzeniach kół lokalnych (z terenu danej gminy) oraz koła ponadlokalnego 7

8 UWAGA ► uzależnienie liczby Delegatów z danej gminy również od liczby członków stowarzyszenia z terenu tej gminy (przy bardzo dużej aktywności dodatkowy Delegat z sektora społeczno-gospodarczego) ► kadencja Delegatów ► osobista reprezentacja Delegatów (stali zastępcy) ► na Zebraniu Delegatów, każdy dysponuje 1 głosem 8

9 Rada / Rady LGD ► Projekt ustawy o RLKS: „Rada jest wybierana przez walne zebranie członków LGD spośród członków tego zebrania. Skład rady jest zgodny z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, z tym że członek rady nie może być równocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej LGD ani jej zarządu” ► Jeśli nie będzie przeszkód prawnych – Radę / Rady LGD wybierze Zebranie Delegatów (alternatywnie – kandydatów do Rady LGD zaproponuje Zebranie Delegatów) ► Zgodnie ze statutem Rada LGD składa się z 15 do 25 członków: ► przewidujemy, iż LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi będzie posiadać min. 2 Rady LGD (jakie? – do decyzji Zebrania Delegatów i po opracowaniu strategii) ► każdy powiat i każda gmina będąca członkiem LGD posiada co najmniej 1 przedstawiciela w którejś z istniejących Rad LGD 9

10 Zgodnie z rozporządzeniem nr 1303/2013”, art. 32 ust 2: „R ozwój lokalny kierowany przez społeczność jest: a) (…) b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu” 10

11 Inne potencjalne zmiany statutu Zgodnie z projektem ustawy o RLKS: „5. Zarząd LGD sprawuje nadzór nad każdą radą, którą LGD posiada. 6. Zarząd LGD w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5, ma prawo: - żądać dostarczenia przez radę, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał w sprawie wyboru operacji; - żądać od rady niezbędnych wyjaśnień; - składać wniosek o odwołanie członka rady do walnego zebrania członków LGD; - uchylić uchwałę rady niezgodną z aktami wewnętrznymi dotyczącymi działalności LGD. 7. Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad uchwałą rady, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi – przez pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w jej pracach. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.” 11

12 Prosimy o uwagi ► Jak będzie wyglądała zależność liczby delegatów od aktywności ► Może dać gminom większą wagę głosów ► Jak będzie wyglądała liczba Delegatów kiedy liczba członków się zmienia ► Po 2 reprezentantów z każdej gminy w radzie 12


Pobierz ppt "Propozycje zmian w statucie stowarzyszenia LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi Krzynia, 29 września 2014 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google