Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie prawa. Proces powstawania prawa Powstawanie prawa jest zło ż onym procesem społecznym. W jego rezultacie kształtuj ą si ę albo zostaj ą ukształtowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie prawa. Proces powstawania prawa Powstawanie prawa jest zło ż onym procesem społecznym. W jego rezultacie kształtuj ą si ę albo zostaj ą ukształtowane."— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie prawa

2 Proces powstawania prawa Powstawanie prawa jest zło ż onym procesem społecznym. W jego rezultacie kształtuj ą si ę albo zostaj ą ukształtowane normy prawne o okre ś lonej tre ś ci, obowi ą zuj ą ce w okre ś lonej grupie społecznej, np. w grupie pa ń stwowej, w społeczno ś ci lokalnej czy w grupie zawodowej.

3 Proces ten mo ż e mie ć charakter spontaniczny (tak kształtuje si ę prawo zwyczajowe) albo mo ż e mie ć charakter procesu zorganizowanego, dokonuj ą cego si ę w okre ś lonych instytucjach i według okre ś lonej procedury (prawo stanowione). W pierwszym przypadku mówi si ę, ż e prawo si ę kształtuje, w drugim, ż e jest kształtowane, tzn. stanowi rezultat celowej i zorganizowanej działalno ś ci człowieka.

4 Fakty prawotwórcze Prawo jako zbiór norm post ę powania mo ż e powstawa ć w wielu formach. Mo ż e by ć rezultatem ró ż nych faktów prawotwórczych, czyli faktów tworz ą cych prawo. Mamy nast ę puj ą ce fakty prawotwórcze: A) stanowienie B) umowa C) kształtowanie si ę prawa zwyczajowego D) precedens.

5 Prawo zwyczajowe Proces kształtowania si ę prawa zwyczajowego jest długotrwały i skomplikowany. Najpierw musi wykształci ć si ę w jakiej ś społeczno ś ci powszechnie akceptowany w niej zwyczaj post ę powania w okre ś lony sposób i przekonanie, ż e post ę powanie to jest wyznaczone przez jak ąś wi ążą c ą norm ę, zwan ą norm ą zwyczajow ą.

6 W danej społeczno ś ci musi si ę przy tym wytworzy ć powszechne przekonanie, ż e dana norma zwyczajowa powinna by ć realizowana jako prawna, a jej przekroczenie powinno by ć – zasadniczo – sankcjonowane przez organy pa ń stwa. Normy zwyczajowe kształtuj ą si ę wi ę c spontanicznie. Je ś li jaki ś organ pa ń stwa (np. s ą d, parlament, organ administracyjny), rozstrzygaj ą c jak ąś konkretn ą spraw ę, uczyni podstaw ą rozstrzygni ę cia norm ę zwyczajow ą, to norma ta staje si ę od tego momentu norm ą prawa zwyczajowego.

7 Uznanie normy zwyczajowej Czynno ść podj ę cia przez organ pa ń stwa decyzji na podstawie normy zwyczajowej nazywa si ę aktem uznania tej normy („usankcjonowanie zwyczaju”). Uznanie nie jest czynno ś ci ą kształtuj ą c ą tre ść owej normy, a jedynie potwierdzaj ą c ą rozpowszechnione i utrwalone przekonanie, ż e norma zwyczajowo ukształtowana powinna by ć realizowana tak jak normy prawne.

8 Uznanie ma charakter precedensu potwierdzaj ą cego, a w jego rezultacie norma zwyczajowa zostaje wł ą czona do systemu obowi ą zuj ą cych norm prawnych. Prawo ukształtowane w ten sposób nazywa si ę prawem zwyczajowym. Prawo zwyczajowe jest wa ż nym ź ródłem prawa mi ę dzynarodowego publicznego. W prawie wewn ę trznym pa ń stw europejskich jego rola jest raczej niezbyt du ż a.

9 Stanowienie prawa Stanowienie prawa to czynno ść konwencjonalna kompetentnego organu pa ń stwa, poprzez któr ą ów organ „ żą da”, aby normy prawne o ukształtowanej przez niego tre ś ci były realizowane. Stanowienie jest zatem aktem kreuj ą cym normy prawne. Mo ż e go dokona ć jaki ś jeden podmiot – organ jednoosobowy (np. prezydent, wojewoda), albo organ, czy instytucja o charakterze kolegialnym, np. parlament.

10 Umowa W odró ż nieniu od aktów stanowienia umowa jako fakt prawotwórczy jest czynno ś ci ą co najmniej dwustronn ą (podmioty zawieraj ą ce umow ę nazywa si ę stronami), poprzez któr ą strony uczestnicz ą ce w umowie ustalaj ą wi ążą ce je normy generalne i abstrakcyjne. Umowa jest zatem aktem kreuj ą cym normy prawne. Charakteryzuje si ę tym, ż e twórca tych norm jest zarazem ich adresatem.

11 Od umowy jako ź ródła prawa nale ż y odró ż ni ć umow ę jako czynno ść prawn ą (np. umow ę najmu lokalu, umow ę po ż yczki), w rezultacie której wyznacza si ę dla stron umowy normy konkretne i indywidualne.

12 Precedens prawotwórczy de iure Elementy: Ratio decidendi – zasada ogólna; Obiter dicta – stan faktyczny danej sprawy; Zasada stare decisis – stało ś ci decyzji. Precedensy abstrakcyjne s ą uznawane oficjalnie za ź ródło prawa w krajach anglosaskich. Systemy prawne tych pa ń stw nosz ą nazw ę systemu common law.


Pobierz ppt "Tworzenie prawa. Proces powstawania prawa Powstawanie prawa jest zło ż onym procesem społecznym. W jego rezultacie kształtuj ą si ę albo zostaj ą ukształtowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google