Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siedlce, 25 marca 2015 r. PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW GIMNAZJÓW W RAMACH ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW "Jeśli nie masz pojęcia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siedlce, 25 marca 2015 r. PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW GIMNAZJÓW W RAMACH ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW "Jeśli nie masz pojęcia."— Zapis prezentacji:

1 Siedlce, 25 marca 2015 r. PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW GIMNAZJÓW W RAMACH ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW "Jeśli nie masz pojęcia o diamentach, poznaj jubilera" Warren Buffett

2

3 CELE KONFERENCJI 1.Promocja nowoczesnego, atrakcyjnego kształcenia zawodowego. 2. Rola doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjalistów.

4 Z HISTORII SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO LATASZKOŁY ZAWODOWE LIKWIDACJALO Do 1989 roku 70% uczniów30% Rok 2001 9231 2001 – 2005 3650 3056 T i 594 ZSZ 2006 - 2010 + 7+ 7+ 7+ 7537 2001 - 2010 4180 2012 - 2013 55%45% 4250 2179 T, 2026 ZSZ 4508

5  dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy,  uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji,  pomóc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno- zawodowej, wspierać kadrę szkół,  poprawić funkcjonowanie sytemu egzaminowania,  podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego,  poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego. DLACZEGO POTRZEBNE SĄ ZMIANY?

6 OBSZARY WPROWADZANIA ZMIAN 1 Współpraca z pracodawcami 1. Współpraca z pracodawcami 2. Rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się 2. Rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się 3. Rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej 4. Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 4. Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 5. Monitorowanie losów absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 5. Monitorowanie losów absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 6Doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego 6. Doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego 7. Promowanie kształcenia zawodowego 7. Promowanie kształcenia zawodowego

7 WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI 1. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI Działania:  identyfikacja potrzeb edukacyjnych wynikających z rozwoju gospodarki - 2015  szybsze wprowadzanie nowych zawodów do KZSZ – 2014-2015  przegląd i aktualizacja (we współpracy z pracodawcami) KZSZ - 2014-2015  współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu nowej dokumentacji programowej (pracodawcy jako współautorzy i recenzenci) – 2014-2015  pilotaże innowacyjnych rozwiązań, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego – od 2015  diagnoza kosztów kształcenia zawodowego i opracowanie efektywnego modelu jego finansowania w Polsce – 2015-2016  upowszechnianie dualnego modelu kształcenia zawodowego w ZSZ – od 2015  upowszechnianie dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi – 2015-2016.

8 Działania:   rozszerzanie oferty szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia, np. kursy dla uczniów i absolwentów LO - od IX 2015 - 2017  opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających naukę z wykorzy- staniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) – 2015-2017  uruchomienie bazy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) oraz Bazy organizatorów KKZ – od 2015  przygotowanie programów nauczania do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ) i Kursów Kompetencji Ogólnych (KKO) – 2015-2017. 2. ROZWÓJ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ

9 Działania:  przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów i rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej – od X 2014  portal doradztwa edukacyjno-zawodowego, skupiający informacje i narzędzia dla uczniów i ich rodziców, dla doradców i nauczycieli – do III 2015  Mapa Zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z informacją o możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach, według różnych kryteriów – do III 2015  Mapa Kwalifikacji występujących w gospodarce prowadzona na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – od 2016. 3. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ 3. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

10 4. WSPIERANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 4. WSPIERANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Działania:  szkolenia dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego – od IX 2014  doposażenie bazy technicznej i dydaktycznej - od 2015  tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego– 2015 - 2016  włączenie szkół zawodowych w organizowanie szkół ćwiczeń – od 2015  promocja i wsparcie metodyczne i merytoryczne dla szkół ćwiczeń  opracowywanie programów doskonalenia dla dyrektorów i nauczycieli, zwłaszcza skierowanych na kształtowanie kompetencji ogólnych uczniów szkół zawodowych – od IX 2014

11 5. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 5. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Działania:  opracowanie narzędzi badawczych do badania losów absolwentów szkół zawodowych  pilotaż narzędzi w wybranych szkołach  przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do korzystania z narzędzi  przeprowadzenie pierwszej edycji monitorowania losów absolwentów  opracowanie raportów z badań Działania będą realizowane od 2015 roku, po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia

12 DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 6. DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Działania:  analiza skuteczności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i absolwentów  raport z analizy z rekomendacjami dla systemu kształcenia i egzaminowania  włączanie pracodawców w tworzenie zadań egzaminacyjnych i ośrodków egzaminowania oraz uczestniczenia w procesie egzaminacyjnym  tworzenie ośrodków egzaminowania i walidacji funkcjonujących przez cały rok Działania realizowane są od 2015 roku

13 . PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 7. PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Działania:  ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców  promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami  promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych, w szczególności techników, ze szkołami wyższymi  promowanie pozaszkolnych, krótkich form kształcenia zawodowego Działania są realizowane w Roku Szkoły Zawodowców

14 ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW Jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa jest odbudowa szkolnictwa zawodowego. Dlatego też Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła jako W ramach Roku Szkoły Zawodowców planowanych jest wiele działań i przedsięwzięć zarówno na poziomie ministerialnym, jak i kuratoryjnym. Szczegóły tych działań będą Państwo mogli znaleźć na stronach internetowych tych instytucji. Natomiast dzisiaj pragniemy zwrócić Państwa uwagę tylko na kilka spośród nich.

15 ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił na terenie województwa mazowieckiego w dniach 23-27 marca 2015 roku Organizacja Tygodnia Zawodowca odbywa się w formie dni „drzwi otwartych”, podczas których gimnazjaliści mogą zapoznać się bliżej z działalnością szkoły, pogłębić wiedzę na temat zawodów, w których szkoła kształci i dowiedzieć się co szkoła może zaoferować potencjalnym kandydatom, jak również wziąć udział w innych działaniach zaproponowanych przez szkołę. Ponadto, w powyższym tygodniu, zaplanowana została również konferencja skierowana do dyrektorów szkół gimnazjalnych, w której dzisiaj uczestniczymy.

16 KONKURS DLA UCZNIÓW Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku 2014 roku ogłosiło dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych konkurs: „Szkoła zawodowa – mój wybór” Głównym celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów gimnazjów na temat: „Wybiorę szkołę zawodową, bo...”. Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zasadniczych szkół zawodowych, techników, szkół policealnych na temat: „Wybrałam/wybrałem szkołę zawodową, bo….”

17 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Konkurs trwa od 3 listopada 2014 r. do 10 czerwca 2015 r. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego. Etap wojewódzki konkursu obejmuje: zgłaszanie prac – od 10 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r. Na etapie wojewódzkim prace konkursowe uczniów wysyłane są za pośrednictwem szkoły do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty. Prace konkursowe oceniane są przez komisję konkursową powołaną przez Kuratora Oświaty. Etap centralny konkursu obejmuje: ocenę prac konkursowych wyróżnionych na etapie wojewódzkim – od 30 kwietnia do 8 czerwca 2015 r., ogłoszenie wyników konkursu – 10 czerwca 2015 r.

18 www.men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe MAPA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Stworzono ją po to, by gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy. Być może skłoni ich ona do wyboru zawodowej ścieżki edukacji. Jak poruszać się po mapie? To bardzo proste. Aby znaleźć informacje o szkołach w wybranym powiecie, należy: kliknąć na właściwe województwo, po ukazaniu się listy powiatów należy wybrać powiat, a w nim wybraną szkołę.

19

20

21

22 TECHNIKUM NR 1 W GARWOLINIE TECHNIKUM NR 1 W GARWOLINIE Nazwa zespołu: ZESPÓŁ SZKÓŁ PANADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE Adres: Kościuszki 53, 08-400 Garwolin E-mail: sekretariat@zsgarwolin.pl Telefon: 256823071 Strona www: www.zsgarwolin.plsekretariat@zsgarwolin.plwww.zsgarwolin.pl więcej informacji o szkole -> Raport wizytatora z wizyty w szkole -> Raport z ewaluacji szkoły -> Szkoła kształci w zawodach: Technik cyfrowych procesów graficznych więcej informacji o kształceniuw więcej informacji o kształceniuw zawodzie -> Technik ekonomista więcej informacji o kształceniu w zawodzie -> więcej informacji o kształceniu w zawodzie -> Technik handlowiec więcej informacji o kształceniu w zawodzie -> Technik informatyk więcej informacji o kształceniu w zawodzie -> więcej informacji o kształceniu w zawodzie -> Technik organizacji reklamy więcej informacji o kształceniu w zawodzie -> więcej informacji o kształceniu w zawodzie ->

23 PORTAL DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO

24 http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/

25

26 FILMY Cykl filmów „Drogi Zawodowe” Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu Spot reklamowy „Będzie….Będę” Filmy o zawodach Filmy o współpracy szkół zawodowych z pracodawcami Filmy o kształceniu na odległość Polska Rama Kwalifikacji – film animowany http://www.mazowieckie.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/multimedia

27 Gdzie mogę się uczyć http://www.doradztwo.koweziu.edu.pl/index.php/gdzie-moge

28 http://praca-enter.pl/przewodnik

29 MEN 820 mln euro 820 mln euro na wsparcie szkolnictwa zawodowego 120 mln euro 120 mln euro dzielonych centralnie, 700 mln euro 700 mln euro poprzez programy regionalne MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 200 mln 200 mln zł na współpracę Specjalnych Stref Ekonomicznych ze szkołami zawodowymi w ramach programu PO WER NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2014 - 2020

30 DELEGATURA SIEDLCE - SZKOŁY ZAWODOWE WOJ. MAZOWIECKIE – 415 ZSZ i T POLSKA – ZSZ- 2026, T – 2179, LO - 4508 POWIATTECHNIKUMZSZLO Powiat garwolińsk Powiat garwoliński4810 Powiat łosicki 223 Powiat siedlecki (1)-- Powiat sokołowski 245 Powiat węgrowski 249 Miasto Siedlce 7818 RAZEM172645

31 STRONY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO http://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe http://www.ore.edu.pl/ http://www.koweziu.edu.pl/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne facebook.com/rokszkolyzawodowcow Do prezentacji wykorzystano materiały w/w stron

32 Dziękuję za uwagę Opracowanie: Krystyna Więcławek


Pobierz ppt "Siedlce, 25 marca 2015 r. PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW GIMNAZJÓW W RAMACH ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW "Jeśli nie masz pojęcia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google