Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany ustawy o systemie oświaty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany ustawy o systemie oświaty"— Zapis prezentacji:

1 Przemiany w edukacji a uczenie się przez całe życie Białystok, 21 marca 2014 r.

2 Zmiany ustawy o systemie oświaty
Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 września 2011r. Nr 205, poz.1206). Wdrażanie zmian rozpoczęło się 1 września 2012 r.

3 Zmiany uwzględniają oczekiwania pracodawców
Pracodawcy zwracają uwagę na problemy z pozyskiwaniem wykwalifikowanych kadr: brak odpowiedniej liczby pracowników i uczniów kształcących się w pożądanych zawodach niedostateczne kompetencje, w tym tzw. kompetencje miękkie, tj. personalne i społeczne oraz umiejętności potencjalnych pracowników (np. nieznajomość języków obcych) niedostateczne łączenie dobrego przygotowania teoretycznego z praktyczną nauką zawodu realizowaną zwłaszcza w przedsiębiorstwach

4 Przykładowa struktura zawodu – zasadnicza szkoła zawodowa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji Podmiot realizujący: Instytut Badań Edukacyjnych

5 Przykładowa struktura zawodu - technikum
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji Podmiot realizujący: Instytut Badań Edukacyjnych

6 Kwalifikacyjny kurs zawodowy a pracodawca
Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla pracodawcy: forma szybkiego pozyskania wykwalifikowanego pracownika (forma krótsza niż szkoła dla dorosłych – kształcenie w konkretnej wymaganej przez pracodawcę kwalifikacji) możliwość podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania się osób dorosłych (np. pracowników) kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzi do potwierdzenia kwalifikacji w systemie egzaminów zawodowych 6

7 Zasadnicza szkoła zawodowa
Rolnik Kwalifikacyjny kurs zawodowy + egzamin Technikum = Technik rolnik R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej R.3. R.16. Wymagane wykształcenie średnie

8 Zasadnicza szkoła zawodowa
Rolnik Kwalifikacyjny kurs zawodowy + egzamin Technikum = Technik agrobiznesu R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie R.3. R.6. Wymagane wykształcenie średnie

9 Kwalifikacyjny kurs zawodowy czy kurs umiejętności zawodowych ?
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji Podmiot realizujący: Instytut Badań Edukacyjnych

10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów (słuchaczy): trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych czteroletnich techników szkół policealnych osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe osób, które ukończyły 18 lat i nie są uczniami szkół – egzaminy eksternistyczne

11 Modernizacja systemu egzaminów zawodowych – egzamin eksternistyczny
nową formą potwierdzania kwalifikacji w zawodzie jest egzamin eksternistyczny zawodowy egzamin eksternistyczny przeprowadzany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne do egzaminu eksternistycznego mogą przystąpić między innymi osoby posiadające doświadczenie zawodowe (co najmniej 2 lata)

12 Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie jest wydawane osobom, które zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest wydawany osobom, które zdadzą egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie oraz będą miały odpowiedni dla zawodu poziom wykształcenia ogólnego. Na wniosek osoby posiadającej dyplom, dana komisja okręgowa wydaje suplement Europass do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ułatwiający poruszanie się po krajowym i europejskim rynku pracy. 12

13 Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
Brak informacji o zawodzie Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia

14 Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie

15 Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

16 Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - EUROPASS

17 Możliwości włączenia pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania
zaangażowanie pracodawców w tworzenie oferty kształcenia włączenie pracodawców w proces opracowania programów nauczania we współpracy ze szkołą realizacja kształcenia praktycznego uczniów w rzeczywistych warunkach pracy (u pracodawcy) udział pracodawców w doskonaleniu zawodowym nauczycieli kształcenia zawodowego włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wsparcie dyrektorów szkół i placówek w promocji np. danego zawodu wśród gimnazjalistów organizowanie konkursów, stypendia dla uczniów, itp. 17 17

18 Dziękuję Państwu za uwagę
Emilia Maciejewska Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN


Pobierz ppt "Zmiany ustawy o systemie oświaty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google