Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe założenia konkursów w ramach Działania 6.2 PO KL Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe założenia konkursów w ramach Działania 6.2 PO KL Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe założenia konkursów w ramach Działania 6.2 PO KL Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn, 21 listopada 2011 r. Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 2 Konkursy w ramach Działania 6.2 – informacje ogólne Konkursy otwarte: Nr I/POKL/6.2/2011 dla powiatów: braniewski, elbląski, miasto Elbląg - 2 000 000 PLN Nr II/POKL/6.2/2011 dla powiatów: iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski - 2 600 000 PLN Nr III/POKL/6.2/2011 dla powiatów: kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski - 2 000 000 PLN Nr IV/POKL/6.2/2011 dla powiatów: olsztyński, miasto Olsztyn - 1 900 000 PLN Nr V/POKL/6.2/2011 dla powiatów: nidzicki, szczycieński, mrągowski - 1 700 000 PLN Nr VI/POKL/6.2/2011 dla powiatów: węgorzewski, giżycki, piski - 1 600 000 PLN Nr VII/POKL/6.2/2011 dla powiatów: gołdapski, olecki, ełcki - 1 700 000 PLN Termin składania wniosków: od 22.11.2011 r. do 31.12.2011 r.*

3 3 Konkursy w ramach Działania 6.2 – wnioskodawcy Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w przypadku Działania 6.2 są wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – w tym powiatowe urzędy pracy (w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).

4 4 Konkursy w ramach Działania 6.2 – grupa docelowa Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do rejestru EDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) w tym w szczególności: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu; - kobiety (w tym zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); - osoby do 25 r. ż., w tym studenci studiów dziennych; - osoby niepełnosprawne, w tym poszukujące pracy; - osoby po 45 r. ż.; - osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą.

5 5 Konkursy w ramach Działania 6.2 – grupa docelowa - Należy pamiętać, iż wsparcie w ramach Działania 6.2 powinno być kierowane w pierwszej kolejności do osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Przy czym zgodnie z zasadą minimalizowania zjawiska creamingu, pomoc powinna być kierowana wyłącznie do osób, które bez wsparcia ze środków EFS nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej. W związku z powyższym Beneficjent powinien zawrzeć w formularzach rekrutacyjnych stosowną deklarację przedkładaną przez uczestnika projektu poświadczającą jego brak zdolności do samodzielnego sfinansowania działalności gospodarczej. - Uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby fizyczne (pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia), które w dniu przystąpienia do projektu nie są przedsiębiorcami, nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej oraz nie są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, bądź też nie są członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, jednak nie wyklucza się udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa.

6 6 Konkursy w ramach Działania 6.2 – grupa docelowa - Beneficjentami pomocy nie mogą być osoby, które w ciągu ostatnich 2 lat pozostawały w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z Beneficjentem, Partnerem lub Wykonawcą w ramach projektu oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikami Beneficjenta, Partnera lub wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej lub w linii bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli. - Beneficjent pomocy nie może uczestniczyć w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL, a także nie może korzystać równolegle z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL.

7 7 Konkursy w ramach Działania 6.2 – typy projektów Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej; - wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji oraz szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

8 8 Konkursy w ramach Działania 6.2 – kryteria dostępu 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatów: POWIATY OBJĘTE PROJEKTEM (miejsce zamieszkania osoby fizycznej rozumiane jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Jednocześnie Beneficjent zapewnia biura rekrutacyjno- konsultacyjne w każdym powiecie objętym projektem. 2. Minimum 80% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo należące do jednej lub kilku z następujących kategorii: - osoby w wieku 15-24 lata, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niepełnosprawne, - osoby z terenów wiejskich, - osoby w wieku 50-64 lata, - kobiety.

9 9 Konkursy w ramach Działania 6.2 – kryteria dostępu 3. Regulamin projektu przewiduje premiowanie osób niepełnosprawnych w trakcie rekrutacji do projektu. W przypadku osób pracujących oznacza to przyznanie dodatkowych punktów z tytułu posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo oznacza to przyznanie wyższej premii punktowej niż przyznawana osobom z pozostałych kategorii. 4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

10 10 Konkursy w ramach Działania 6.2 – kryteria dostępu 5. Beneficjent posiada doświadczenie w realizacji działań polegających na udzielaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 6. Minimalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2011 roku. 7. Beneficjent składa maksymalnie jeden wniosek na wszystkie konkursy ogłaszane w 2011r. w ramach Działania 6.2 (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne złożenie wniosku o ile Beneficjentowi nie przyznano dofinansowania w ramach innych konkursów w Działaniu 6.2 ogłoszonych na podstawie Planu Działania na rok 2011. 8. Wydatki dotyczące dotacji inwestycyjnych, wsparcia pomostowego oraz doradztwa dla nowoutworzonej firmy stanowią nie mniej niż 75% całkowitych wydatków projektu. 9. Kwota dofinansowania projektu stanowi 100% środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu.

11 11 Konkursy w ramach Działania 6.2 – kryterium strategiczne 1. Projekt jest realizowany przez Beneficjenta posiadającego siedzibę na terenie powiatów: POWIATY OBJĘTE PROJEKTEM.

12 12 Konkursy w ramach Działania 6.2 – obowiązki Beneficjenta 1. opracowanie i przedłożenie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie wniosku o dofinansowanie projektu, zawierającego szczegółowe informacje na temat zakresu planowanego wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem: - sposobu i trybu rekrutacji uczestników projektu (na etapie rekrutacji zalecane jest badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej), w tym także kryteriów selekcji, - planowanego zakresu wsparcia doradczo-szkoleniowego (w tym założeń programowych, zakresu tematycznego, metodologii nauczania, wymiaru godzinowego, liczebności grup, planowanej liczby doradców i wykładowców, itp.), - liczby osób, którym zostaną przyznane środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz kwoty przeznaczonej na ten cel wraz z kryteriami wyboru, - liczby osób, którym zostanie przyznane wsparcie pomostowe oraz kwoty środków przeznaczonych na ten cel wraz z kryteriami wyboru, - planowanego zakresu wsparcia pomostowego, - sposobu i trybu monitorowania prawidłowości realizacji i wydatkowania przyznanego wsparcia;

13 13 Konkursy w ramach Działania 6.2 – obowiązki Beneficjenta 2. realizacja wsparcia doradczo- szkoleniowego, w tym w szczególności zapewnienie odpowiednio przygotowanej kadry wykładowców, zaplecza organizacyjnego i merytorycznego, materiałów dydaktycznych, itp.); 3. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla uczestników projektu na podstawie obiektywnych i merytorycznych kryteriów selekcji opisanych we wniosku o dofinansowanie projektu przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur (np. poprzez uczestnictwo pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w pracach Komisji Oceny Wniosków w charakterze obserwatorów); 4. realizacja wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektu; 5. wydanie Beneficjentom pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007r., Nr 53, poz. 354, z późn. zm.);

14 14 Konkursy w ramach Działania 6.2 – obowiązki Beneficjenta 6. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 133 poz. 923) oraz Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz.404, zm. Dz. U. z 2008 r., Nr 93, poz. 585). Po wyłonieniu Beneficjentów, z którymi podpisane zostaną umowy o dofinansowanie projektu, WUP w Olsztynie udostępni wzór Regulaminu projektu, który po dostosowaniu do zapisów zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu będzie podlegał weryfikacji i akceptacji ze strony WUP w Olsztynie. Beneficjent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości Regulaminu projektu oraz planowanego terminu rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia rekrutacji do projektu lub w innym terminie wskazanym przez WUP w Olsztynie. Projekt powinien być ukierunkowany na efektywne udzielanie dotacji, co oznacza, że Beneficjent (Projektodawca) musi brać pod uwagę wymóg szczegółowego kryterium dostępu nr 8 dotyczącego przeznaczenia nie mniej niż 75% całkowitych wydatków projektu na wsparcie w postaci dotacji inwestycyjnych, wsparcie pomostowego oraz doradztwa dla nowoutworzonej firmy oraz realizację wskaźnika określonego dla Działania 6.2 w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL.

15 15 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn tel. 89 522 79 00, fax. 89 522 79 01 Punkt Informacyjny EFS tel. 89 522 79 55/65 www.up.gov.pl/pokl b.szurminski@up.gov.pl; m.falkowska@up.gov.pl; k.dobrenko@up.gov.pl


Pobierz ppt "Podstawowe założenia konkursów w ramach Działania 6.2 PO KL Bartosz Szurmiński Kierownik Zespołu ds. Informacji i Promocji Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google