Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Krzysztof Olszewski Uniwersytet Ś l ą ski Instytut J ę zyka Angielskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Krzysztof Olszewski Uniwersytet Ś l ą ski Instytut J ę zyka Angielskiego."— Zapis prezentacji:

1 Dr Krzysztof Olszewski Uniwersytet Ś l ą ski Instytut J ę zyka Angielskiego

2  452 – misja korea ń skiego mnicha Wani  Od okresu kofun (potem Asuka i Nara) – pierwsze inskrypcje na ‘metalu i kamieniu’ – 金石分  Shingai mei tekken z 471 (kurhan Inariyama) – pierwsza inskrypcja ze ś ladami japonizacji kanbunu np. u ż ycie 者 jako wyk ł adnika partyku ł y tematu Fa

3  Styl pisania po chi ń sku, a odczytywania po japo ń sku  Du ż e ró ż nice pomi ę dzy j ę zykami (m.in. sk ł adnia SVO w klasycznym chi ń skim, a SOV w japo ń skim) sprawia ł y trudno ś ci ówczesnym skrybom – skar ż y ł si ę na to ju ż Ō no Yasumaro, kompilator Kojiki (Ksi ę gi dawnych wydarze ń )

4  Aby u ł atwi ć odczytywanie kanbunu ówczesnym skrybom, stosowano kaeriten (ma ł e znaczki u do ł u – w pi ś mie pionowym w lewym dolnym rogu – które wskazywa ł y, jak nale ż y zmieni ć kolejno ść fraz, by dostosowa ć zdanie do szyku japo ń skiego)

5  U ż ycie kanji (ideogramów) w warstwie fonetycznej, tak jak zastosowano to w pierwszej antologii poezji japo ń skiej – Man’y ō sh ū (Antologii dziesi ę ciu tysi ę cy li ś ci), skompilowanej oko ł o 759 r.  T. Majtczak, How are we supposed to write with something like that: 等利 tori, 安吉 aki

6  行人毛 yuku hito mo ‘równie ż ci, co odje ż d ż aj ą ’  荒足 arashi ‘burza’  戯書、戯訓: 山上復有山=出で ide ‘wychodz ą c; je ś li wyj ść ’ 十六 =16=4x4 shishi ‘polowanie na zwierzyn ę ’ (por. inoshishi)

7  Od pocz. X w. dominacja kany (szczególnie w literaturze – 905 r. Ki no Tsurayuki pisze 仮名序 ‘przedmow ę pisan ą tymczasowym pismem/stylem’)  Kanbun si ę zachowa ł – w okresie Kamakura powraca do literatury jako 和 漢混交文, w tym stylu spisane zosta ł y m.in. gunki monogatari

8  Pytanie o cezur ę, kiedy ko ń czy si ę 文語 bungo – klasyczny j ę zyk japo ń ski  Ustawa 「公証人法」 (Ustawa o notariacie) wesz ł a w ż ycie w 1908 r.  Fragment tekstu: 第五十八条 公証人私署証書ニ認証ヲ与フル ニハ当事者其ノ面前ニ於テ証書ニ署名若ハ捺 印シタルトキ又ハ証書ノ署名若ハ捺印ヲ自認 シタルトキ其ノ旨ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ 要ス

9  Klasyczny (tzw. styl Meiji 明治 ):

10  「明治参拾八年五月拾九日午前八時死亡同 月弐拾日届出同日受付」 Meiji sanj ū hachi nen gogatsu j ū ky ū nichi gozen hachiji shib ō d ō getsu nij ū nichi todokeshutsu d ō nichi uketsuke.

11  Tetrady 四字熟語: 一所懸命 中途半端

12


Pobierz ppt "Dr Krzysztof Olszewski Uniwersytet Ś l ą ski Instytut J ę zyka Angielskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google