Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych. 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomie ̨ dzy rza ̨ dami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych. 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomie ̨ dzy rza ̨ dami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych."— Zapis prezentacji:

1 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych

2 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomie ̨ dzy rza ̨ dami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych szkół wyz ̇ szych pod numerem 51 Uzyskanie uprawnień do nadawania tytułu inz ̇ yniera informatyki

3 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych 2013 Firma Nokia uhonorowała Michała Tomaszewskiego, wykładowce ̨ Polsko-Japońskiej Wyz ̇ szej Szkoły Technik Komputerowych, tytułem Nokia Developer Champion przyznawanym najbardziej aktywnym promotorom technologii developerskich Nokia. Polsko-Japońska Wyz ̇ sza Szkoła Technik Komputerowych zaje ̨ ła II miejsce wśród niepublicznych uczelni wyz ̇ szych w Polsce. Polsko-Japońska Wyz ̇ sza Szkoła Technik Komputerowych zaje ̨ ła I miejsce wśród wszystkich niepublicznych uczelni akademickich w kraju w rankingu naukowym polskich uczelni akademickich przygotowanym przez Polityke ̨ 2014 PJWSTK otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika. W rankingu tygodnika Wprost uczelnia zaje ̨ ła drugie miejsce wśród niepaństwowych uczelni, a pia ̨ te w ogóle, jako uczelnia najbardziej ceniona przez pracodawców. Ranking powstaje na podstawie sondaz ̇ u przeprowadzanego wśród 500 najwie ̨ kszych firm w Polsce. Polsko-Japońska Wyz ̇ sza Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) zmieniła nazwe ̨ na Polsko-Japońska ̨ Akademie ̨ Technik Komputerowych (PJATK). Zmiana to efekt otrzymania kolejnych uprawnień i awansu uczelni do rangi akademii.

4 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych Studia I-go stopnia Informatyka Kultura Japonii Sztuka Nowych Mediów - Grafika Zarza ̨ dzanie Informacja ̨ Architektura Wne ̨ trz

5 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych Studia II-go stopnia Informatyka Sztuka Nowych Mediów - Grafika Informatyka Społeczna Kultura Japonii

6 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych Studia III-go stopnia Informatyka Informatyka Społeczna Bioinformatyka

7 Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych Studia Podyplomowe Fotografia (NOWOŚĆ!) IT w Biznesie Technologie Internetu Bazy danych i ich aplikacje Zaawansowane multimedia Systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych Zarza ̨ dzanie projektami Realizacja Dźwie ̨ ku

8 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZY POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH

9 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Akademickie Liceum Ogólnokształca ̨ ce działa przy jednej z najlepszych uczelni niepaństwowych w Polsce Nowatorski program nauczania zawiera aktualne dziedziny informatyki, kulturoznawstwa, gwarantuje wysoki poziom nauczania plastyki i doskonale przygotowuje na studia kierunkowe. Zapewniamy dobra ̨ atmosfere ̨ nauki, wszechstronne pogłe ̨ bianie wiedzy i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. Nasi uczniowie uczestnicza ̨ takz ̇ e w zaje ̨ ciach i wykładach z historii i kultury Japonii oraz w kołach naukowych organizowanych przez Uczelnie ̨. Niezalez ̇ nie od profilu klasy, proponujemy bogata ̨ oferte ̨ je ̨ zyków obcych, w tym moz ̇ liwość nauki je ̨ zyka japońskiego.

10 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liceum rozpocze ̨ ło swoja ̨ działalność we wrześniu 2007 roku jako Informatyczne Liceum Ogólnokształca ̨ ce z programem nauczania nastawionym na nauki ścisłe, przede wszystkim informatyke ̨. Jako, z ̇ e nasza oferta cieszyła sie ̨ duz ̇ ym zainteresowaniem, w naste ̨ pnym roku szkolnym utworzyliśmy dodatkowe klasy o innych profilach. Od września 2008 roku działamy jako Akademickie Liceum Ogólnokształca ̨ ce przy PJWSTK, od października 2014 zaś jako Akademickie Liceum Ogólnokształca ̨ ce przy PJATK.

11 KOŁA ZAINTERESOWAŃ: MATEMATYCZNE INFORMATYCZNE PLASTYCZNE FILM I TEATR JAPOŃSKI GIER RPG AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

12 W naszej szkole odbyły sie ̨ warsztaty zwia ̨ zane m.in. z kultura ̨ Japonii: „Kimono – rzecz do noszenia” „Soroban. Liczydło Japońskie” „Kanzashi. Tradycyjne re ̨ kodzieło” FAKULTETY : - Je ̨ zyk niemiecki - Fizyka - Matematyka ZAJE ̨ CIA WYRÓWNAWCZE : - Matematyka - Je ̨ zyk polski AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

13 Nasze sukcesy: Wyróz ̇ nienia w konkursie matematycznym „KANGUR”. Zakwalifikowanie uczniów ALO do kolejnych etapów olimpiady przedsie ̨ biorczości, informatycznej, matematycznej, konkursów z je ̨ zyka angielskiego. Stypendia ufundowane przez TOSHIBA International Foundation dla uczniów i nauczycieli liceum, w ramach którego uczestniczyli w Toshiba Youth Conference, w Japonii w latach 2009, 2010 i 2011. Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ALO za najwyz ̇ sza ̨ średnia ̨ ocen. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

14 Nasze sukcesy: Miejsce 7 w rankingu niepublicznym liceów ogólnokształca ̨ cych przygotowany w oparciu o średnie procentowe wyników z matur z je ̨ zyka polskiego, matematyki i je ̨ zyka angielskiego z 2010 roku (portal WIADOMOŚCI24). Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ALO za najwyz ̇ sza ̨ średnia ̨ ocen. Nagrody w konkursach algorytmicznych organizowanych przez uczelnie ̨. II miejsce w VIII Mistrzostwach Warszawy Szkół Niepublicznych w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 2014 (WF) AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

15 PROFILE KLAS W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

16 KLASA INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNA AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przedmioty kierunkoweKlasa 1Klasa 2Klasa 3Godzin Programowanie komputerowe 2226 Podstawy systemów komputerowych 1--1 Uz ̇ ytkowanie komputerów 1--1 Tworzenie aplikacji multimedialnych -1-1 Algorytmy i struktury danych -1-1 Projektowanie systemów komputerowych --22 Relacyjne bazy danych --22 Geometria 2215 Je ̨ zyk obcy obowia ̨ zkowy – angielski Je ̨ zyki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

17 KLASA KULTUROZNAWCZA AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Je ̨ zyk obowia ̨ zkowy – angielski Je ̨ zyk obowia ̨ zkowy orientalny – japoński lub chiński Je ̨ zyki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański przedmioty kierunkoweKlasa 1Klasa 2Klasa 3Godzin Wstęp do kulturoznawstwa 1--1 Obyczajowość kultur Wschodu - 2 -2 Historia Dalekiego Wschodu -1-1 Życie codzienne w Japonii 1--1 Film i teatr japoński -1-1 Komunikacja międzykulturowa --11 Filozofie i religie Dalekiego Wschodu --11 Antropologia kultur Dalekiego Wschodu --11

18 przedmioty kierunkoweKlasa 1Klasa 2Klasa 3Godzin Rysunek 1113 Malarstwo 1214 Podstawy projektowania graficznego 1113 Podstawy fotografii -1-1 Grafika komputerowa -112 Tworzenie stron www 1--1 Użytkowanie komputerów 1--1 Historia sztuki -448 Rzeźba --11 KLASA PLASTYCZNO-INFORMATYCZNA AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Je ̨ zyk obowia ̨ zkowy – angielski Je ̨ zyki obce do wyboru – niemiecki, francuski, hiszpański lub japoński

19 ROK SZKOLNY 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

20 Klasa Informatyczno-Matematyczna O przyje ̨ ciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (matematyka, informatyka, fizyka) i punkty z matematyczno – przyrodniczej cze ̨ ści egzaminu gimnazjalnego Finaliści olimpiad z przedmiotów: matematyka, informatyka i fizyka; a takz ̇ e finaliści innych konkursów informatycznych, be ̨ da ̨ przyjmowani w pierwszej kolejności. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

21 Klasa Kulturoznawcza O przyje ̨ ciu do ALO decyduje suma punktów za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (je ̨ zyk polski, je ̨ zyk angielski, historia) i punkty z humanistycznej cze ̨ ści egzaminu gimnazjalnego. F inaliści olimpiad z przedmiotów: j. polski, nowoz ̇ ytny je ̨ zyk europejski; a takz ̇ e finaliści innych konkursów, be ̨ da ̨ przyjmowani w pierwszej kolejności. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

22 Klasa Plastyczno-Informatyczna Kandydaci składaja ̨ teczke ̨ z własnymi pracami. Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliz ̇ onym do 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niz ̇ A4, powinny być przymocowane do kartonu o wie ̨ kszym formacie. O zakwalifikowaniu do klasy decyduje ocena prac z teczki. W przypadku, gdy liczba kandydatów jest wie ̨ ksza niz ̇ liczba miejsc, o przyje ̨ ciu do szkoły decyduje średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym. Od 04 maja do 26 czerwca przyjmowane sa ̨ teczki z pracami plastycznymi AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

23 Rok szkolny 2015/2016 Procedura rekrutacji : 1. Zgłoszenia kandydatów do Liceum przyjmowane są w Sekretariacie ALO lub przez strony internetowe Szkoły od 4 maja 2015 roku. 2. Kandydat powinien złożyć w Sekretariacie następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, odpis świadectwa ukończenia gimnazjum ksero legitymacji gimnazjalnej odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 3. W przypadku zgłoszenia przez strony internetowe należy wypełnić formularz i przesłać pocztą wymagane dokumenty z pkt.2. 4. Kandydat nabywa praw ucznia po: pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi dla każdego profilu klas dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wpłaceniu wpisowego podpisaniu kontraktu szkoła-rodzice AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

24 Rok szkolny 2015/2016 od 04.05 - Składanie podań o przyjęcie do Liceum podpisanych przez Rodziców (prawnych opiekunów) w sekretariacie szkoły lub rejestracja internetowa. Złożenie teczki z własnymi pracami dla klasy plastyczno- informatycznej. Od 26.06 – 3.07 (do godz. 16:00) Złożenie poświadczonych przez gimnazjum kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 3.07 (godz. 16:00) Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do Liceum i listy rezerwowej. 6 - 8.07. (do godz. 16:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka obcego. 9.07 (godz. 15:00) Ogłoszenie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną listy osób przyjętych do Liceum i kandydatów zakwalifikowanych z listy rezerwowej. 9–16.07.(do godz. 15:00) Składanie oryginałów dokumentów, wpłata wpisowego, podpisywanie kontraktów, deklarowanie drugiego języka dla uczniów z listy rezerwowej. 17.07 (godz. 16:00) Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych. AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

25 Rok szkolny 2015/2016 Rejestracja kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PJATK rozpoczyna się 4 maja 2015 r. Kandydaci mogą zarejestrować się przy pomocy jednego z dwóch przedstawionych poniżej sposobów: Rejestracje online – dzięki której kandydat ma możliwość śledzenia przez Internet kolejnych etapów rekrutacji. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – który należy dostarczyć do sekretariatu liceum, przesłać pocztą lub przesłać na adres mailowy: liceum@pja.edu.pl Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydat powinien dostarczyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, ksero legitymacji gimnazjalnej. W przypadku rejestracji online, w/w dokumenty będą przesłane w formie zeskanowanej; w przypadku zgłoszenia przy pomocy formularza rejestracyjnego, powinny być dostarczone osobiście do sekretariatu liceum lub przesłane pocztą Kandydat nabywa prawa ucznia po: dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum; wpłaceniu wpisowego; podpisaniu kontraktu szkoła-rodzice/prawni opiekunowie. Ważne dla kandydatów do klasy o profilu plastyczno- informatycznym: Od 04 maja do 26 czerwca przyjmowane są teczki z pracami plastycznymi Teczka powinna zawierać od 10 do 20 prac – rysunkowych i malarskich (w technice dowolnej), najlepiej o formacie zbliżonym o 50 x 70 cm (B2). Szkice i prace o wymiarach mniejszych niż A4, powinny być przymocowane do kartonu o większym formacie

26 ZAPRASZAMY NA WARSZTATY PLASTYCZNE Warsztaty prowadzone sa ̨ przez absolwentów i asystentów Akademii Sztuk Pie ̨ knych w Warszawie Zaje ̨ cia odbywaja ̨ sie ̨ w soboty, w godz.: 9:00 – 12:00, w siedzibie ALO i trwaja ̨ przez miesia ̨ c. Program obejmuje wybrane zagadnienia z: - malarstwa - rysunku - projektowania graficznego Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje sekretariat szkoły: tel. 22 408 53 52 AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

27 www.liceum.pja.edu.pl Ul. Szcze ̨ śliwicka 33 a 02-353 Warszawa telefon: (+48) 22 408 53 52 e-mail: liceum@pja.edu.plliceum@pja.edu.pl AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

28


Pobierz ppt "Polsko–Japońska Akademia Technik Komputerowych. 1994 Powstanie PJWSTK na mocy porozumienia pomie ̨ dzy rza ̨ dami Polski i Japonii Wpis do rejestru niepaństwowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google