Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013 – 2016 Warszawa, 28 sierpnia 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013 – 2016 Warszawa, 28 sierpnia 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013 – 2016 Warszawa, 28 sierpnia 2014r.

2 Zagadnienia (przypomnienie) Co to jest Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania? Jakie są jego źródła i cele? Które obszary działań programu generują zadania urzędu? Jakie są konkretne zadania do realizacji w ramach działania służb zespolonych wojewody?

3 Źródłem Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania jest ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. 2010, Nr 254, poz. 1700 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 ww. ustawy Pełnomocnik opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania, określający cele i priorytety działań na rzecz równego traktowania. Główne cele programu określono jako: 1) podnoszenia świadomości społecznej w zakresie równego traktowania, w tym na temat przyczyn i skutków naruszenia zasady równego traktowania; 2) przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania; 3) współpracy z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie równego traktowania.

4 POLITYKA ANTYDYSKRYMINACYJNA RÓWNE TRAKTOWANIA NA RYNKU PRACY W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY, W TYM PRZEMOCY W RODZINIE I ZWIĘKSZENIE OCHRONY OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY RÓWNE TRAKTOWANIE W SYSTEMIE EDUKACJI RÓWNE TRAKTOWANIE W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA RÓWNE TRAKTOWANIE W DOSTĘPIE DO DÓBR I USŁUG

5 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna Cel szczegółowy 1.5. Podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie równego traktowania wśród pracowników i wśród pracownic instytucji publicznych (w tym sędziów, urzędników/urzędniczek czy funkcjonariuszy/funkcjonariuszek służb porządku publicznego). Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 1.5 1. Wprowadzenie do zakresu tematycznego wymogów egzaminów kwalifikacyjnych na urzędnika służby cywilnej oraz do programu służby przygotowawczej członków korpusu służby cywilnej problematyki równego traktowania. …… 4. Upowszechnianie wśród osób kierujących urzędami administracji rządowej oraz podległych im służb dokumentów międzynarodowych, opracowań i analiz dotyczących zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

6 III. Obszar: Przeciwdziałanie przemocy, w tym przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób doświadczających przemocy. Przygotowanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców na temat zjawiska przemocy i sposobów jej zapobiegania. Przeprowadzenie kampanii społecznej na temat zjawiska przemocy i sposobów jej zapobiegania. Promocja nr 112 jako numeru ratunkowego dla osób dotkniętych przemocą w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 4. Przeprowadzenie na poziomie województw serii debat na temat przestępstw z nienawiści (w zakresie współpracy z pełnomocnikiem wojewody)

7 IV. Obszar: Równe traktowanie w systemie edukacji. Promocja „racjonalnych usprawnień”* w edukacji. Promowanie zapisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz włączającego systemu edukacji, tak aby jak największa grupa uczniów z niepełnosprawnością kształciła się jak najbliżej miejsca zamieszkania. Analiza realizacji w praktyce regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem dziecka cudzoziemskiego oraz dziecka należącego do mniejszości romskiej. Analiza realizacji w praktyce regulacji prawnych w odniesieniu do dzieci cudzoziemców pod kątem ich dostępu do edukacji. *„racjonalne usprawnienia” według Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (art. 2) oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

8 Analiza realizacji w praktyce regulacji prawnych w odniesieniu do dzieci cudzoziemców pod kątem ich dostępu do edukacji. Promocja instytucji „asystenta kulturowego”.

9 VI. Obszar: Równe traktowanie w dostępie do dóbr i usług Przystosowanie polskich urzędów i instytucji do właściwej obsługi osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością poprzez wprowadzenie rozwiązań uwzględniających potrzeby obydwu grup.

10 Cel główny 4. Poprawa jakości usług instytucji obsługujących cudzoziemców Cel szczegółowy 4.1 Poprawa jakości obsługi cudzoziemców przez urzędy, do których głównych zadań należą sprawy cudzoziemców. Kluczowe działania prowadzące do osiągnięcia Celu 4.1 1. Prowadzenie szkoleń dla urzędników na temat obsługi osoby pochodzącej z innej kultury. 2. Odpowiednie przygotowanie językowe urzędników zapewniające właściwą komunikację i/lub zapewnienie tłumacza. 3. Przygotowanie podstawowych i najpopularniejszych informacji oraz materiałów urzędowych w obcych językach (także na stronach internetowych) w oparciu o bieżącą analizę przepisów dotyczących cudzoziemców.

11 Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 Propozycje sposobu realizacji zadań pełnomocnika wojewody mazowieckiego do spraw równego traktowania na 2014 r. - działania ujęte w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania.

12 Zadanie 1: Podejmowanie działań służących promowaniu zasady równego traktowania w MUW oraz na terenie województwa mazowieckiego – zadanie ujęte w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania.

13 Propozycje sposobu realizacji: - Upowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych – w intranecie i na stronie MUW. - Udział w konferencjach – promowanie Krajowego Programu. - Zorganizowanie spotkania/szkolenia dla przedstawicieli służb zespolonych – z zakresu przestrzegania zasady równego traktowania w administracji publicznej. - Inicjowanie działań w urzędzie promujących zasadę równego traktowania.

14 Zadanie 3: Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania – zadanie ujęte w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania.

15 Propozycje sposobu realizacji: - Podejmowanie działań na wniosek Pełnomocnika Rządu. - Udział w konferencjach. - Upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez Pełnomocnika Rządu. - Współudział w organizacji konferencji na temat przestępstw z nienawiści.

16 Zadanie 4: Udzielanie na wniosek Pełnomocnika Rządu informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania w urzędzie oraz na terenie województwa mazowieckiego – zadanie ujęte w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania. Przedstawianie wojewodzie mazowieckiemu informacji na temat realizacji KPDRT w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz na terenie województwa mazowieckiego

17 Propozycje sposobu realizacji: - Pozyskanie informacji od dyrektorów wydziałów i służb zespolonych. -Przygotowanie sprawozdania dla Pełnomocnika Rządu oraz informacji dla wojewody. - Przedstawianie propozycji działań oraz harmonogramu ich realizacji.

18 Koordynowaniem problematyki równego traktowania w Kuratorium Oświaty w Warszawie aktualnie zajmuje się Pani Joanna Jałosińska – starszy wizytator Wydziału Kształcenia Ogólnego. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania 2013 – 2016 Warszawa, 28 sierpnia 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google