Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”"— Zapis prezentacji:

1 „Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”
Aktywizacja społeczności lokalnych Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1

2 Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata Po miesiącach negocjacji Komisja Europejska zaakceptowała RPO WP decyzją wykonawczą z dnia 12 lutego 2015 r. Województwo Pomorskie otrzyma ponad 1,8 mld Euro na realizację Programu w nowej perspektywie. ZAINWESTUJEMY: 1,86 mld € EFRR - 1,34 mld € EFS - 524,6 mln € Dokument RPO WP dostępny jest do pobrania na stronie internetowej: 2

3 Oś Priorytetowa 6. Integracja
EFS: 114,30 mln € Ukierunkowanie interwencji: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej. Oczekiwane efekty: wzrost zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, upowszechnienie korzystania z usług społecznych wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. 3

4 Aktywizacja społeczno-zawodowa
Programy aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in.: rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, kursy / szkolenia umożliwiające nabycie, podniesie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, staże, subsydiowanie zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawców, poradnictwo prawne i obywatelskie. Uzupełniająco: Profilaktyka wykluczenia społecznego - wsparcie towarzyszące, którym objęte zostaną rodziny ww. osób (przede wszystkim dzieci i młodzież). 4

5 Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą:
Beneficjenci: JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty prowadzące: centra integracji społecznej / kluby integracji społecznej / warsztaty terapii zajęciowej / zakłady aktywności zawodowej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, instytucje rynku pracy, związki zawodowe, NGO, podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje kultury, kluby sportowe, ROT / LOT. Grupy docelowe: Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: osoby bezrobotne, osoby nieuczestniczące w kształceniu / szkoleniu, osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezdomne, dzieci i młodzież). Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą: obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie. 5

6 do interwencji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Działania w zakresie profilaktyki wykluczenia społecznego będą komplementarne do interwencji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa będzie obejmował zakup i dystrybucję żywności oraz podstawowych produktów konsumpcyjnych wśród osób najbardziej potrzebujących. Oprócz działań obejmujących pomoc żywnościową Program będzie oferować również działania towarzyszące, mające na celu: włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących, w szczególności: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa, tworzenie grup wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne); pomoc niezbędną dla zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych (z wyłączeniem pomocy rzeczowej): pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym, wsparcie psychologiczne / terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 6

7 Usługi społeczne Usługi społeczne adresowane do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, dotyczące przede wszystkim: tworzenia nowych i rozwijania istniejących placówek wsparcia dziennego przeznaczonych dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży, wspierania rodziny w prawidłowym pełnieniu jej funkcji, opieki nad dziećmi i młodzieżą w systemie opieki zastępczej, m.in. poprzez kształcenie i doskonalenie kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą oraz rozwój usług towarzyszących procesowi usamodzielniania. Rozwój usług w zakresie wsparcia i aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych (w tym głównie seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami), m.in. poprzez: tworzenie zespołów opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi, kształcenie kadr opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekty obejmować powinny także działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej opiekunów ww. osób zależnych. 7

8 Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą:
Beneficjenci: NGO, podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, instytucje pomocy i integracji społecznej, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, instytucje resocjalizacyjne, instytucje opiekuńczo-wychowawcze, ROT / LOT. Grupy docelowe: Osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny (w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież), opiekunowie osób zależnych. Ukierunkowanie terytorialne - preferowane będą: obszary ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie. 8

9 Podmioty ekonomii społecznej
Usługi na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej - kompleksowe wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej służące ich profesjonalizacji, a także stymulowanie powstawania nowych podmiotów, m.in. poprzez: wspieranie tworzenia / utrzymania miejsc pracy, zapewnienie dostępu do usług prawnych, księgowych, marketingowych, doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, wsparcie inwestycyjne, usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej, promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. W powyższym zakresie realizowane będą WYŁĄCZNIE projekty skutkujące wzrostem zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. 9

10 Ukierunkowanie terytorialne - obszar całego województwa.
Beneficjenci: podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, NGO, JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, instytucje pomocy i integracji społecznej. Grupy docelowe: Podmioty ekonomii społecznej / przedsiębiorstwa społeczne, osoby fizyczne (w szczególności osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym), spółdzielnie socjalne założone przez: NGO, JST lub kościelne osoby prawne. Ukierunkowanie terytorialne - obszar całego województwa. Samorząd Województwa Pomorskiego będzie realizatorem działań na rzecz zwiększania skuteczności prowadzonej interwencji, polegających na koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej. 10

11 Zasady dotyczące realizacji projektów partnerskich
Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej W celu wspólnej realizacji projektu może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Porozumienie oraz umowa o partnerstwie określają w szczególności: przedmiot porozumienia albo umowy, prawa i obowiązki stron, zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy. Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. 11

12 Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. jednostka sektora finansów publicznych), dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Podmiot ten, dokonując wyboru, jest obowiązany w szczególności do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze wskazaniem co najmniej dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. Wybór partnerów spoza sektora finansów publicznych jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego. 12

13 Projekty partnerskie w ramach RPO WP 2014-2020
(dotyczące aktywizacji edukacyjnej i społeczno-zawodowej) Kompleksowe wspieranie szkół: organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów praca z uczniem z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami rozwoju doskonalenie zawodowe nauczycieli Oś Priorytetowa 3. EDUKACJA EFS: 119,57 mln € Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej 13

14 EFS: 225,46 mln € Oś Priorytetowa 5. ZATRUDNIENIE
Kompleksowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz kobiet Wspieranie powstawania i rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Oś Priorytetowa 5. ZATRUDNIENIE Promocja zdrowia, w tym akcje promujące zdrowy tryb życia Tworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej dla osób w wieku aktywności zawodowej EFS: 225,46 mln € Wsparcie typu outplacement skierowane do pracowników będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy Kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej, w tym m.in. pomoc prawna, konsultacje, szkolenia i doradztwo 14

15 Europejska Współpraca Terytorialna
Program Współpracy Transgranicznej POŁUDNIOWY BAŁTYK Obszary objęte programem: w Polsce - podregiony Miasto Szczecin, szczeciński, starogardzki, koszaliński, słupski, starogardzki, gdański, trójmiejski oraz elbląski 15

16 Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej
Oś Priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru Południowego Bałtyku EFRR: 8,31 mln € Cel szczegółowy: Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki obszaru Południowego Bałtyku poprzez wspólne działania transgraniczne. Typy beneficjentów: władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia, biura zatrudnienia i administracja rynku pracy, związki zawodowe i organizacje pracodawców, instytucje szkolnictwa i instytucje badawczo- rozwojowe, stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną), izby handlowe, agencje rozwoju biznesu i inne organizacje wspierania biznesu, NGO działające w dziedzinie szkolenia i podwyższania kwalifikacji siły roboczej. 16

17 Zasoby ludzkie na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki
opracowanie, modyfikacja i przetestowanie wspólnych usług transgranicznych, łączących absolwentów szkół zawodowych i wyższych oraz pracodawców z niebieskiego i zielonego sektora gospodarki; prowadzenie transgranicznych programów szkoleniowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla siły roboczej, w tym dla absolwentów szkół zawodowych i wyższych, w celu dopasowania potrzeb zatrudnienia w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki; zapewnienie narzędzi lub programów harmonizacji i międzynarodowego uznawania kwalifikacji zawodowych w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki; przygotowanie i wykorzystanie transgranicznych staży, praktyk i różnych form wymiany dla siły roboczej, ukierunkowanych na nabywanie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki na obszarze objętym programem; wspólne opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki; transfer wiedzy i wymiana doświadczeń, w celu wzmocnienia wysiłków interesariuszy obecnych na rynku pracy w stymulowaniu zatrudnienia w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki na obszarze Południowego Bałtyku; usługi informacyjne i doradcze dla potencjalnych pracowników transgranicznych w zakresie wymogów prawnych i warunków pracy w innych krajach regionu Południowego Bałtyku. 17

18 Zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych
Oś Priorytetowa 5. Zwiększenie zdolności do współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku EFRR: 4,16 mln € Cel szczegółowy: Poprawa zdolności do współpracy lokalnych podmiotów działających na obszarze Południowego Bałtyku poprzez udział w sieciach transgranicznych. Typy beneficjentów: władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia, NGO zaangażowane w tworzenie sieci transgranicznych, izby handlowe, agencje rozwoju biznesu i inne organizacje wspierania biznesu, instytucje ochrony dziedzictwa narodowego, kulturowego i naturalnego. 18

19 Współpraca podmiotów lokalnych
działania ukierunkowane na transgraniczny transfer wiedzy i wymiane doświadczeń, wymagające współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami oraz stawienia czoła wyzwaniom w zakresie rozwoju lokalnego; wspólne działania lokalnych samorządów / agencji i innych instytucji mających wpływ na polityki i decyzje na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym w zakresie rozwoju lokalnego; wspólne działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości wśród małych podmiotów, w celu promowania współpracy w dziedzinie kultury, dziedzictwa oraz wspólnej tożsamości obszaru Południowego Bałtyku; przygotowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowanych na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami; przygotowanie i wykorzystanie środków zwiększających zaangażowanie małych lokalnych podmiotów w opracowywanie projektów i prowadzenie dialogu międzykulturowego. 19

20 Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego ul. Okopowa 21/27, Gdańsk Pokój 319 Osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację programów EWT w województwie pomorskim: Monika Cholewczyńska-Dmitruk (Kierownik Referatu) tel   fax   Marta Bocianowska tel   Paweł Zawadzki tel  825  95 20

21 „Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”
Rewitalizacja oraz rozwój obszarów o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 21

22 + KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA
PRZESTRZENNA - przywrócenie ładu przestrzennego KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA SPOŁECZNA - poprawa jakości życia mieszkańców EKONOMICZNA - ożywienie gospodarcze + 22

23 Oś Priorytetowa 8. Konwersja
RPO WP Oś Priorytetowa 8. Konwersja EFRR: 159,01 mln € Ukierunkowanie interwencji: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważone wykorzystanie regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Oczekiwane efekty: przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanych obszarach, utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych i turystycznych. 23

24 Rewitalizacja obszarów miejskich
Kompleksowe przedsięwzięcia nastawione na aktywizację społeczno-gospodarczą oraz poprawę warunków życia lokalnych społeczności, w szczególności: wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców zdegradowanych obszarów miejskich, rewaloryzację, modernizację i adaptację istniejącej zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych, dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Wszystkie realizowane projekty oprócz działań infrastrukturalnych powinny obejmować również bezpośrednio z nimi powiązane działania społeczne skierowane do mieszkańców zdegradowanych obszarów. 24

25 OP 6. Integracja: OP 8. Konwersja:
Działania w zakresie wsparcia rewitalizacji prowadzone w Osi Priorytetowej 8. Konwersja mają charakter podrzędny w stosunku do działań społecznych realizowanych w Osi Priorytetowej 6. Integracja. aspekt społeczny aspekt gospodarczy aspekt przestrzenny OP 6. Integracja: Aktywizacja społeczno-zawodowa Rozwój usług społecznych OP 8. Konwersja: Kompleksowa rewitalizacja 25

26 Koncepcja projektu zintegrowanego
Art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Projekt zintegrowany to co najmniej dwa projekty powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji, których wybór do dofinansowania lub realizacja jest koordynowana przez właściwe instytucje. Koordynacja polega w szczególności na określeniu wzajemnych relacji między projektami w zakresie warunków ich wyboru i oceny lub postanowień umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu. 26

27 Lokalny Program Rewitalizacji to:
Realizowane będą WYŁĄCZNIE przedsięwzięcia wynikające z lokalnych programów rewitalizacji opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd. Lokalny Program Rewitalizacji to: wieloletni program działań w sferze przestrzeni, środowiska, społeczeństwa i gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju, realizowany zgodnie z określonym harmonogramem czasowym i finansowany z określonych źródeł. Kryteria wyznaczania obszarów zdegradowanych w miastach: - kryteria przestrzenne, - kryteria ekonomiczne, - kryteria społeczne, uwzględniające stopień nasilenia problemów społecznych, związanych w szczególności z izolacją materialną i społeczną mieszkańców. 27

28 Wszystkie przedsięwzięcia realizowane
będą w sposób partnerski - partnerami w projektach koordynowanych przez JST będą m.in.: NGO, instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy, kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, inne podmioty, których udział jest istotny dla realizacji lub osiągnięcia celów projektu. Ukierunkowanie terytorialne - uprawnione do wsparcia są WYŁĄCZNIE zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary w miastach. Preferowane będą: miasta rdzeniowe MOF - Chojnice, Człuchów, Malbork, Sztum, Starogard Gdański, Kwidzyn, Lębork, Słupsk, Ustka, Kościerzyna, Bytów, obszary strategicznego rozwoju funkcji metropolitalnych lub ich bezpośrednie otoczenie - Gdańsk, Gdynia, Sopot, Wejherowo, Tczew i Pruszcz Gdański. 28

29 Rozwój obszarów o szczególnych walorach kulturowych
Ratowanie, przywracanie wartości i ochrona charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, poprzez m.in.: prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące nadaniu im nowych funkcji (usług turystyki lub kultury), przy możliwym jednoczesnym zachowaniu funkcji dotychczasowych, wdrażanie nowych form zarządzania - tworzenie parków kulturowych. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie projekty powinny zapewniać zgodność z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 29

30 Rozwój obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych
Podniesienie atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego: działania o charakterze sieciowym stanowiące element produktu turystycznego, koordynowane przez samorząd województwa, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz społecznej akceptacji, polegające na rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym infrastruktury żeglarskiej, szlaków rowerowych i kajakowych oraz tras turystycznych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym. Zrealizowane zostaną przede wszystkim PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE zidentyfikowane w RPS w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej dotyczące sieciowych produktów turystycznych. Wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie powinny przyczyniać się do uregulowania i ukierunkowania ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawy stanu środowiska naturalnego na tych obszarach. 30

31 Przykładowi beneficjenci: Ukierunkowanie terytorialne:
JST i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST, NGO, instytucje kultury, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje finansowe, przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni), kościoły i związki wyznaniowe, parki narodowe, PGL Lasy Państwowe, kluby sportowe, operatorzy elektrowni wodnych, ROT/ LOT. Ukierunkowanie terytorialne: W zakresie dziedzictwa kulturowego oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznych preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarach o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym środowiska kulturowego, w szczególności: miasta o najwyższej koncentracji elementów dziedzictwa kulturowego - Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork, strefy koncentracji charakterystycznych dla regionu elementów dziedzictwa kulturowego, określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. W zakresie podniesienia atrakcyjności walorów dziedzictwa naturalnego preferowane będą projekty zlokalizowane na: obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych wraz z ich otulinami, obszarach chronionego krajobrazu oraz obszarach NATURA 2000, obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich. 31

32 „Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”
Wsparcie spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (modernizacja energetyczna budynków) Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 32

33 KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA
ocieplenie budynku KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji Obowiązkowym warunkiem, poprzedzającym realizację takich projektów, jest przeprowadzenie audytów energetycznych. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach 33

34 Oś Priorytetowa 10. ENERGIA
RPO WP Oś Priorytetowa 10. ENERGIA EFRR: 214,95 mln € Ukierunkowanie interwencji: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii (OZE) i redukcja emisji. Oczekiwane efekty: wzrost poziomu wykorzystania OZE, poprawa efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze publicznym i mieszkaniowym, wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej, racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki prosumenckiej. 34

35 wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych GŁĘBOKA modernizacja energetyczna - poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z możliwością: wykorzystania instalacji OZE, wymiany źródeł ciepła, zastosowania indywidualnych liczników zużycia energii. Uzupełniająco: Działania informacyjno-edukacyjne służące zwiększaniu świadomości oraz kształtowaniu i umacnianiu postaw użytkowników końcowych w zakresie efektywności energetycznej. Forma wsparcia: instrumenty finansowe 35

36 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Fundusz Spójności: ,43 mln € Oczekiwane efekty: wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej, rozwój sieci inteligentnych, zwiększenie sprawności przesyłu energii termicznej, zwiększenie udziału energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. 36

37 wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych GŁĘBOKA modernizacja energetyczna wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, skutkująca wykorzystaniem technologii odzysku ciepła i wysokimi parametrami termoizolacyjności. Realizowane inwestycje będą w istotnej mierze zlokalizowane na terenach miejskich, przede wszystkim wojewódzkich (i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie). Zakresem interwencji mogą być również objęte miasta regionalne oraz subregionalne. Uzupełniająco: Stworzenie systemu wsparcia doradczego w celu podniesienia wiedzy w zakresie efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej. Forma wsparcia: instrumenty finansowe 37

38 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , ,


Pobierz ppt "„Środa z Funduszami dla… społeczności lokalnych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google