Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Operacje gospodarcze Dzielenie oraz łączenie kont MGR ANNA KAMIŃSKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Operacje gospodarcze Dzielenie oraz łączenie kont MGR ANNA KAMIŃSKA"— Zapis prezentacji:

1 Operacje gospodarcze Dzielenie oraz łączenie kont MGR ANNA KAMIŃSKA anna.maria.kaminska@pwr.wroc.pl

2 Zagadnienia na 11.03.2013 Operacje gospodarcze i ich typy Zasady ewidencji operacji gospodarczych Poprawa błędów księgowych Dzielenie oraz łączenie kont Przykłady Zadania

3 Cechy operacji gospodarczych Dotyczą jednej jednostki Muszą być udokumentowane Wyrażane są wartościowo Określana jest data ich wystąpienia Są rezultatem podejmowanych decyzji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub wynikiem zdarzeń losowych Nie naruszają równowagi bilansowej Powodują dwie, równoczesne i równe co do wielkości, zmiany w składnikach aktywów i/lub pasywów.

4 Klasyfikacja operacji gospodarczych Operacje wynikowe - wpływające bezpośrednio na wynik finansowy, czyli przedstawiają jak przebiegała w danym okresie działalność i jaki jest jej rezultat. Operacje bilansowe - powodujące zmiany tylko w składnikach bilansu. Wyróżniamy 4 TYPY: Aktywne Pasywne Aktywno-pasywne zwiększające Aktywno- pasywne zmniejszające

5 Typy operacji bilansowych I operacje aktywne A + Z – Z = P II operacje pasywne A = P + Z – Z III operacje aktywno- pasywne A + Z = P + Z IV operacje aktywno- pasywne A – Z = P – Z A- suma aktywów P- suma pasywów Z- kwota operacji, która zwiększa (+) lub zmniejsza (-) dany składnik aktywów lub pasywów

6 Przykład W ciągu miesiąca stycznia miały miejsce następujące operacje gospodarcze: 1. Pracownik wpłacił do kasy 500 zł nie wykorzystanej kwoty zaliczki, którą otrzymał na koszty podróży służbowej. 2. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy za zakupienie w ubiegłym okresie towary- 7 000 zł 3. Wypłacono przelewem z rachunku bieżącego wynagrodzenie za ubiegły miesiąc- 13 000 zł 4. Wspólnik wniósł w formie aportu środek trwały na podwyższenie kapitału podstawowego- 2 000. TYP 1 TYP 2 TYP 4 TYP 3

7 Zadanie 1 Określ typ następujących operacji gospodarczych 1. Zakupiono 2 środki trwałe i przyjęto je na stan 8 000 zł 2. Otrzymano kredyt bankowy krótkoterminowy 10 000 zł 3. Podjęto środki pieniężne z rachunku bankowego do kasy 1 000 zł 4. Zakupiono u dostawcy towar i przyjęto go do magazynu 300 zł 5. Spłacono zobowiązanie z tytułu zakupu towarów z przyznanego kredytu 500 zł 6. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów 50 zł 7. Pracownik zwrócił pobraną zaliczkę do kasy 100 zł TYP 3 TYP 1 TYP 3 TYP 4 TYP 1

8 Podstawą ewidencji są dowody księgowe. Zapisy w księgach mogą być dokumentowane na podstawie: Dowodów źródłowych Dowodów zbiorczych Dowodów korygujących Zastępczych Rozliczeniowych Konto księgowe Konto jest to podstawowe urządzenie ewidencji księgowej służące do rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych. Dokumentacja operacji gospodarczych

9

10 Budowa konta księgowego Nazwę i/lub numer cyfrowy Lewa strona konta jest określana jakoPrawa strona konta określana jako Winien (Wn) lub Debet (Dt)Ma (Ma) lub Credit (Ct) -Obciążanie konta - Debetowanie konta -Zapisywania w ciężar konta -Uznawanie konta - Kredytowanie konta -Zapisywania na dobro konta

11 Podział kont księgowych Konta księgowe Wg przedmiotu ewidencji BilansoweAktywnePasywne Aktywno- pasywne O naprzemiennym saldzie (np. rachunek bieżący) O jednym lub dwóch saldach Niebilansowe Wynikowe (przychody i koszty) NIE MAJĄ SALD Rozliczeniowe NIE MAJĄ SALD Wg Sposobu funkcjonowania Syntetyczne (chronologia, zasada podwójnego zapisu) Analityczne (tworzą księgi pomocnicze, powtórzony zapis) Pozabilansowe- nie wchodzą do bilansu ani do rachunku zysków i strat np. środki trwałe w likwidacji, zapasy obce.

12 Otwarcie konta polega na wypełnieniu nagłówka i zapisaniu stanu początkowego przejętego z bilansu otwarcia ( o ile saldo nie jest zerowe) lub pierwszej operacji wymagającej rejestracji na danym koncie. Zamknięcie konta polega na : 1. Wyznaczeniu obrotów konta, czyli łącznych sum zapisów dokonanych po każdej ze stron konta w określonym czasie.: - Obrót debetowy( Winien) to suma zapisów po stronie Dt (Wn) konta - Obrót kredytowy (Ma) to suma zapisów po stronie Ct (Ma) 2. Wyliczeniu salda końcowego, czyli różnicy miedzy obrotami danego konta; saldo przyjmuje zawsze nazwę większego obrotu: - Saldo debetowe ( saldo Winien)- gdy obrót debetowy (strony Winien) jest większy niż obrót kredytowy (strony Ma) - Saldo kredytowe( saldo Ma)- gdy obrót kredytowy (strony Ma) jest większy niż obrót debetowy (strony Winien)

13

14 Zasady funkcjonowania kont bilansowych

15 Zasada podwójnego zapisu Zapis operacji gospodarczych musi odbywać się wg zasady podwójnego zapisu, tzn. że operacja jest rejestrowana: Na dwóch kontach Na przeciwnych stronach W tej samej kwocie na obu kontach.

16 Zapis prosty Zapis złożony

17

18 Poprawianie błędów w księgach rachunkowych

19

20

21 Poziomy podział kont Podzielność pozioma nie zmienia charakteru konta

22 Poziomy podział kont

23 Pionowy podział kont Podzielność pionowa – koryguje konto podstawowe

24

25 Łączenie kont

26 Zadanie 2

27 Zadanie 3

28 Zadanie 4

29

30 Zadanie 5

31 Zadanie 6

32 Zadanie 7


Pobierz ppt "Operacje gospodarcze Dzielenie oraz łączenie kont MGR ANNA KAMIŃSKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google