Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich nowa perspektywa finansowa Kielce, AGROTRAVEL, 11 kwietnia 2014 Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich nowa perspektywa finansowa Kielce, AGROTRAVEL, 11 kwietnia 2014 Departament."— Zapis prezentacji:

1 Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich nowa perspektywa finansowa Kielce, AGROTRAVEL, 11 kwietnia 2014 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 W latach 2014-2020 turystyka wiejska w ramach PROW będzie wspierana w działaniu LEADER. Dlaczego? Turystyka wiejska - element różnicowania i wzbogacania działalności gospodarczej na terenach wiejskich służący tworzeniu nowych miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów, który wykorzystuje lokalne zasoby i walory. LEADER w latach 2014-2020 ukierunkowany będzie m.in. na lokalny rozwój obszarów wiejskich, walkę z wykluczeniem społecznym, ułatwianie różnicowania działalności, zakładanie i rozwój małych przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy. Dodatkowo zakłada się, że operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby tj.: surowce, miejscowa infrastruktura, lokalizacja (położenie geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców, itp.

3 Potencjał turystyki wiejskiej „lokomotywa” rozwoju terenów wiejskich moda na wiejskość możliwość kreowania nowych atrakcji turystycznych i produktów lokalnych lub rozwój istniejących potencjał lokalnej społeczności

4 LEADER w nowym okresie programowania 734 999 913 EUR 4 poddziałania 250 LGD Ok. 90 % powierzchni kraju Nacisk na holistyczne rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez wspieranie grupy operacji, które w sposób komplementarny i zintegrowany odpowiadają na zidentyfikowany problem

5 W ramach działania LEADER wspierane będą operacje mające na celu : wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR; rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych*; dywersyfikację źródeł dochodu*, podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów lub podejmowaniem zatrudnienia w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy*;

6 rozwój produktów lokalnych*; rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk; zachowanie dziedzictwa lokalnego*; rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury: turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej*, technicznej w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych. * Możliwość wspierania turystyki wiejskiej

7 Dotychczasowy wkład podejścia LEADER w rozwój turystyki wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 – Wdrażanie LSR - Operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” „Odnowa i rozwój wsi” „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - Małe projekty

8 Kilka liczb i przykładów Do końca 2013 r. wybudowano, odbudowano lub przebudowano m.in.: 1 978 obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 29 obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, 185,21 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych Odnowiono m.in.: 149 elewacji i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków, 43 budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowane na cele publiczne, 26 pomników historii.

9 utworzono 405 miejsc pracy (43 stałe oraz 362 sezonowe) związanych z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej, rozwijaniem aktywności społeczności lokalnej, rozwijaniem turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, inicjowaniem powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, albo podnoszeniem jakości takich produktów.

10 Odnowienie pomnika i dzwonnicy

11 Budowa pomostu i zakup łódek do wypożyczalni sprzętów wodnych

12 Zakup bryczki, jako uzupełnienie wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego

13 Szlak Przygody sieciowy produkt turystyczny 6 LGD z woj. świętokrzyskiego Produkt obejmuje: 6 krain tematycznych (Talentów, Sacrum i Profanum, Natury, 4 Żywiołów, Legend oraz Kultur) 850 km spójnie oznakowanego szlaku samochodowego 100 oznakowanych atrakcji system lojalnościowy- odwiedzając wybrane miejsca i obiekty goście otrzymują na swoje indywidualne konto punkty, które mogą wymienić na nagrody (karty lojalnościowe dla turystów) centralny system zarządzania produktem integrację w spójny system licznych, rozproszonych dotąd atrakcji turystycznych

14

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich nowa perspektywa finansowa Kielce, AGROTRAVEL, 11 kwietnia 2014 Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google