Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Małe projekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Małe projekty."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Małe projekty

2 Są to operacje realizowane na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) i zgodne z LSR, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach: Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw Odnowy i rozwoju wsi

3 BeneficjenciBeneficjenci Osoba fizyczna Osoba fizyczna - pełnoletni obywatel UE, zamieszkały na obszarze objętym LSR lub prowadzący działalność gospodarczą na tym obszarze. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze, w tym: - działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, - fundacje i stowarzyszenia.

4 Dostępność środków i wysokość pomocy całkowity koszt operacji (projektu) min max 100 tys. zł 4,5 tys. zł 70% refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych 100 tys. zł 100 tys. zł - limit pomocy na lata 2007-2013 dla jednego wnioskodawcy 25 tys. zł. max 25 tys. zł. wysokość pomocy na realizację jednego małego projektów realizacja w 1 lub 2 etapach (max. 2 lata od zawarcia umowy) drugi etap (min. 25% planowanej kwoty pomocy) limit środków dla LGD w ramach LSR

5 Zakres realizacji małych projektów Zakres realizacji małych projektów podnoszenie świadomości lokalnej społeczności, w tym: - szkolenia, warsztaty dla podmiotów z obszaru objętego LSR (z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie). podnoszenie jakości życia, w tym: - udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, umożliwiającego dostęp do Internetu; - organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;

6 Zakres realizacji małych projektów Zakres realizacji małych projektów rozwijanie aktywności lokalnej społeczności w tym : - promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych; -promocja lokalnej przedsiębiorczości; -remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

7 Zakres realizacji małych projektów Zakres realizacji małych projektów - budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, pieszych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych ; rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym: - tworzenie lub modernizacja bazy informacji turystycznej, stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów, publikacji informacyjnych;

8 Zakres realizacji małych projektów Zakres realizacji małych projektów zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym: - odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków; -remont lub wyposażenie muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje; -kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła; zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego (Natura 2000);

9 Zakres realizacji małych projektów Zakres realizacji małych projektów - inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie (kulturowych, historycznym lub przyrodniczym) albo podnoszenie jakości takich produktów; - wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej z wykluczeniem rolniczej

10 Koszty kwalifikowalne 1. Ogólne:10% 1. Ogólne: max. 10% kosztów kwalifikowalnych - przygotowanie dokumentacji, - opłaty patentów, licencji, - badania, analizy, - nadzór autorski i inwestorski. Koszty kwalifikowalne to koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy. W przypadku kosztów ogólnych – nie wcześniej niż w dniu 01.01 2007r 2. Koszty robót budowlanych. 3. Wynagrodzenie za usługi, w tym prawnicze i księgowe. 4. Przyłączenia Internetu. 5. Najmu sal, innych powierzchni lub dzierżawa gruntu.

11 Koszty kwalifikowalne 6. Zakupu materiałów, przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich. 7. Opracowania, druku, powielania oraz dystrybucji materiałów informacyjnych szkoleniowych (audiowizualnych, zakup czasu antenowego, zakup lub wynajem powierzchni reklamowej, ogłoszenia prasowe). 8. Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania. 9. Organizacji i przeprowadzania wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych.

12 Koszty kwalifikowalne 10. Wytyczenia lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, kulturowych, sakralnych. 12. Upominków, nagród (nie więcej niż 5% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 13. Wynagrodzenia lub pobyt szkoleniowców. 14. Podróży, wyżywienia uczestników szkoleń. 11. Tworzenia stron internetowych, baz danych, w tym bazy informacji turystycznej. 15. Noclegów uczestników szkoleń w przypadku szkoleń trwających co najmniej 2 dni. 16. Wynagrodzenia tłumacza.

13 Koszty kwalifikowalne Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych (z wyjątkiem współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych j.s.t.) Wkład niepieniężny: praca oraz usługi świadczone nieodpłatnie, udostępnianie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców- lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8.07.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013)

14 Wybór małego projektu Ogłoszenie konkursu SW + LGD SW na wniosek LGD ogłasza konkurs 14 dni przed naborem (termin i miejsce składania wniosków, wzór formularza, kryteria wyboru projektów przez LGD, wykaz dokumentów, limit dostępnych środków) Nabór wniosków LGD Beneficjenci składają wnioski do LGD w terminie 14 – 30 dni od ogłoszenia naboru Wybór projektów LGD LGD dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie określonych kryteriów wyboru, dostępnych środków, w terminie 21 dni od dnia zakończenia naboru Lista rankingowa LGD LGD przekazuje do SW listę rankingową wybranych projektów wraz z uchwałą Rady, w ciągu 45 dni od dnia zakończenia naboru

15 Przekazanie informacji LGD Rozpatrzenie wniosków SW Nieprawidłowości SW LGD w ciągu 14 dni od dnia dokonania oceny i wyboru informuje wnioskodawców na piśmie, o zgodności lub niezgodności projektu z LSR, jego wyborze lub nie wybraniu, liczbie uzyskanych punktów SW rozpatruje wnioski w ciągu 3 miesięcy Wnioskodawca ma możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków dwukrotnie (w ciągu 14 dni) PODPISANIE UMOWY SW

16 Zgodność małych projektów z LSR Cel I Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD Preferowane będą operacje m.in.: Organizacja kursów, szkoleń i innych działań edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej różnych grup społecznych; Zachowanie lub odtwarzanie, zabezpieczanie i oznakowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego, w szczególności obszarów Natura 2000; Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

17 Zgodność małych projektów z LSR Cel I Podniesienie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowej obszaru LGD Preferowane będą operacje m.in.: Zakup i nasadzenie tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin w celu odnowy cennego dziedzictwa przyrodniczego; Renowacja parków wiejskich i miejsc pamięci; Przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji na temat walorów kulturalnych LGD Dziedzictwo i Rozwój; Remont lub wyposażenie muzeów.

18 Cel II Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru Preferowane będą operacje m.in.: Organizacja imprez turystycznych i kulturalnych, związanych z obiektami zabytkowymi, miejscami historycznymi i miejscami pamięci; Organizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze LGD Dziedzictwo i Rozwój; Organizacja wyjazdów kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży wiejskiej; Zgodność małych projektów z LSR

19 Cel II Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru Preferowane będą operacje m.in.: Reaktywowanie i wspieranie działań kół gospodyń wiejskich, ludowych zespołów folklorystycznych, młodzieżowych zespołów i grup tanecznych; Zachowanie i rozwój ginących zawodów; Budowa małej infrastruktury turystycznej w otoczeniu obiektów zabytkowych, miejsc historycznych i miejsc pamięci; Oznakowanie obiektów historycznych; Zgodność małych projektów z LSR

20 Cel II Dziedzictwo kulturowe ważnym czynnikiem rozwoju, integracji i promocji obszaru Preferowane będą operacje m.in.: Odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków o charakterze zabytkowym; Renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie przydrożnych kapliczek; Przygotowanie publikacji na temat dziedzictwa historyczno – kulturalnego obszar. Zgodność małych projektów z LSR

21 Cel III Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD Dziedzictwo i Rozwój Preferowane typy operacji m.in.: Organizacja kursów, szkoleń, warsztatów i innych działań edukacyjnych w zakresie nabywania umiejętności informatycznych, doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na prowadzenie działalności lub realizacje projektu, zdrowego stylu życia, ekologii itp.; Zgodność małych projektów z LSR

22 Cel III Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD Dziedzictwo i Rozwój Preferowane typy operacji m.in.: Udostępnienie na potrzeby społeczności lokalnej urządzeń i sprzętu komputerowego umożliwiającego dostęp do Internetu; Promocje lokalnej twórczości ludowej, kulturalnej i artystycznej; Rozwój aktywności społeczności lokalnej twórczości rękodzielniczej i rzemieślniczej; Zgodność małych projektów z LSR

23 Cel III Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców obszaru LGD Dziedzictwo i Rozwój Preferowane typy operacji m.in.: Rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym. Zgodność małych projektów z LSR

24 KONIEC


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Małe projekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google