Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH dr inż. Krzysztof Symela Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Ośrodek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH dr inż. Krzysztof Symela Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Ośrodek."— Zapis prezentacji:

1 NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH dr inż. Krzysztof Symela Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki

2 Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Ośrodek specjalizuje się w badaniach: kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych ustawicznej edukacji zawodowej jakości oferty programowej dla edukacji formalnej i pozaformalnej Ośrodek specjalizuje się w badaniach: kapitału intelektualnego innowacyjnej gospodarki rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych ustawicznej edukacji zawodowej jakości oferty programowej dla edukacji formalnej i pozaformalnej 2

3 Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego oparta na efektach uczenia się Oferta kształcenia i szkolenia zawodowego oparta na efektach uczenia się Europejskie i krajowe ramy EQF/NQF System ECTS i ECVET Dokumenty EUROPASS Europejskie ramy odniesienia dla zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET) Strategia uczenia się przez całe życie (LLL) Kompetencje kluczowe Europejskie instrumenty uczenia się przez całe życie Osiem kompetencji kluczowych: (1) porozumiewanie się w języku ojczystym, (2) porozumiewanie się w językach obcych, (3) kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowe i techniczne, (4) kompetencje informatyczne, (5) kompetencje uczenia się, (6) kompetencje społeczne i obywatelskie, (7) inicjatywność i przedsiębiorczość, (8) świadomość i ekspresja kulturalna. Osiem kompetencji kluczowych: (1) porozumiewanie się w języku ojczystym, (2) porozumiewanie się w językach obcych, (3) kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowe i techniczne, (4) kompetencje informatyczne, (5) kompetencje uczenia się, (6) kompetencje społeczne i obywatelskie, (7) inicjatywność i przedsiębiorczość, (8) świadomość i ekspresja kulturalna. 3

4 III 2009 Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) I 2006 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie (8 kompetencji) IV 2010 Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET) V 2013 Polska Rama Kwalifikacji (NQF)/PRK), Sektorowe Ramy Kwalifikacji oraz Standardy Kompetencji Zawodowych II 2008 Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (EQF/ERK) Instrumenty europejskie i polskie wspierające rozwój kwalifikacji i kompetencji VI 2016 Zintegrowany System Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Podstawa programowa kształcenia w zawodach (2012/2013) 4

5 Rosnącą świadomość wartości wykształcenia 1 2 3 4 5 6 Globalne czynniki zwiększające popyt na kwalifikacje i kompetencje zawodowe Wzrost popytu na pracowników o wyższym poziomie wykształcenia Nasilenie konkurencji na rynku pracy Zmiana modelu zatrudnienia w kierunku niestandardowych, elastycznych form Wydłużenie średniej długości trwania ludzkiego życia Skrócenie czasu życia przedsiębiorstw 5

6 2 3 Krajowe Strategie Rozwoju 1 4 Regionalne Strategie Rozwoju Dokumenty strategiczne odziaływujące na rozwój kwalifikacji i kompetencji 6 Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (ESD); EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjająca włączeniu społecznemu Europejska strategia w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających – droga do wzrostu i miejsc pracy (2012) ang. Key Enabling Technologies, KET

7 Strategicznie technologie dla Europy Key Enabling Technologies - KET 7

8 Krajowe inteligentne specjalizacje (priorytety krajowe w obszarze B+R+I) ICT i multimedia Biogospodarka Energetyka (OZE) Chemia Małopolskie inteligentne specjalizacje 8

9 Sposoby nabywania kwalifikacji zawodowych Uczenie się formalne Uczenie się pozaformalne Uczenie się nieformalne Co faktycznie uczeń, student, pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać? Co faktycznie uczeń, student, pracownik wie, rozumie i potrafi wykonać? Wiedza Umiejętności Kompetencje Wiedza Umiejętności Kompetencje PROCESY WALIDACJI EFEKTY KSZTAŁCENIA UCZENIA SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA UCZENIA SIĘ KWALIFIKACJA - Określony zestaw efektów uczenia się zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję i wydanie odpowiedniego dokumentu: dyplom, świadectwo, certyfikat, itp.

10 Kwalifikacja Jednostka efektów kształcenia Jednostka efektów kształcenia Jednostka efektów kształcenia Kwalifikacja i jednostki efektów kształcenia Kwalifikacja składa się z kilku jednostkach efektów kształcenia, które mogą podlegać niezależnej ocenie i walidacji Wiedza Umiejętności Kompetencje Jednostkach efektów kształcenia jest składnikiem kwalifikacji będącym spójnym zbiór wiedzy, umiejętności i kompetencji (personalnych i społecznych) 10

11 Rozwiązania systemowe dotyczące kwalifikacji Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) Przyjęty w Unii Europejskiej układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się Polska Rama Kwalifikacji (PRK) Opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do krajowego rejestru kwalifikacji (pokazuje wzajemne relacje między kwalifikacjami). W PRK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się Zintegrowany System Kwalifikacji Ogół rozwiązań służących ustanowieniu, nadawaniu oraz zapewnieniu jakości tych kwalifikacji, które są ujęte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Publiczny rejestr, który ma obejmować kwalifikacje nadawane w Polsce. Warunki wpisywania kwalifikacji do rejestru musza zostać określone w przepisach prawa 11

12 Kraj A Kraj B Kwalifikacja B Kwalifikacja A ERK - Wiedza - Umiejętności - Kompetencje  ERK dla uczenia się przez całe życie to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.  W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów kształcenia (wiedza, umiejętności, kompetencje) 26 krajów przyjęło 8 poziomów w tym Polska, Irlandia i Słowenia 10 poziomów, Szkocja 12 poziomów, Islandia i Norwegia 7 poziomów Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) - Zalecenie KE z 23 kwietnia 2008

13 Koncepcja Polskiej Ramy Kwalifikacji 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 1 1 2 2 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 5 5 6 6 7 7 8 8 PRK Uniwersalne Edukacja ogólna Edukacja zawodowa Szkolnictwo wyższe I stopień generyczności II stopień generyczności ERK PRK I i II st. Podstawy programowe Szkolny program nauczania Nauczycielski program nauczania ERK K K W W U U Źródło: Na podstawie materiałów przygotowanych przez IBE Przejście z systemu edukacji opartego na „nauczaniu treści programowych" do systemu opartego na „efektach uczenia się”. Stworzenie systemu dogodnego dla realizacji strategii uczenia się przez całe życie. Uelastycznienie systemu edukacji. Zapewnienie większej integracji wszystkich trzech sektorów edukacji w Polsce: ogólnej, zawodowej, wyższej. 13

14 Kategoryzacja kompetencji 1 Kompetencje jako zdolność wykonywania określonych zadań zawodowych 2 3 Kompetencje jako określone cechy psychofizyczne, autonomia i samodzielność, odpowiedzialność oraz standardy zachowań Kompetencje jako połączenie kategorii 1 i 2 (podejście holistyczne) WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE 14

15 Kompetencje personalne i społeczne jako efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów szkolnych Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 stycznia 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 15

16 Źródło: Na podstawie materiałów udostępnionych przez KOWEZiU Przykład rozlokowania kompetencji personalnych i społecznych w programie nauczania dla zawodu 16

17 Proponowane metody i formy pracy wspomagające rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych 17

18 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy, PDG – podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, JOZ – język obcy ukierunkowany zawodowo, KPS – kompetencja personalna i społeczna, OMZ – organizacja pracy małych zespołów (dla zawodów nauczanych na poziomie technika) Obszary kształcenia: A - administracyjno-usługowy. B – budowlany. E - elektryczno-elektroniczny. M - mechaniczny i górniczo-hutniczy. R - rolniczo-leśny z ochroną środowiska. T - turystyczno-gastronomiczny. Z - medyczno-społeczny. S - artystyczny. Specyfika nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach 18

19 Rynek pracy jako wyznacznik działań edukacyjnych Rynek Globalny Rynek Europejski Rynek Krajowy Rynek Regionalny Rynek lokalny 19

20 RYNEKUSŁUGEDUKACYJNYCH RYNEKPRACY Standardy kompetencji zawodowych jako narzędzie łączący edukację z rynkiem pracy KRAJOWE STANDARDY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH USTAWA 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69 poz. 415, z późn. zm.) 20 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. Poz. 1145).

21 Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 21 Nazwa grupy wielkiej Liczba grup w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów specjalności Poziom kompe- tencji wg ISCO-88 Poziom kształcenia wg ISCED 2011 dużychśrednich elementar- nych 1) Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 411311573, 4 3, 4, 5, 6, 7, 8 2) Specjaliści 631997084 5, 6, 7, 8 3) Technicy i inny średni personel 520874903 3, 4 4) Pracownicy biurowi 4827682, 3 3, 4 5) Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 412391302, 3 3, 4 6) Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 3917542 3 7) Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 514693932 3 8) Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 314413392 2, 3 9) Pracownicy wykonujący prace proste 611321011 1, 2 10) Siły zbrojne33331, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 RAZEM431334452443 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. poz. Poz. 1145). Klasyfikacja służy ujednoliceniu nazewnictwa zawodów i specjalności występujących na rynku pracy i określeniu jego struktury zawodowej

22 Czym jest standard kwalifikacji / kompetencji zawodowych? Jest to norma opisująca kompetencje zawodowe konieczne do wykonywania zadań zawodowych wchodzących w skład zawodu, akceptowana przez przedstawicieli organizacji zawodowych i branżowych, pracodawców, pracobiorców i innych kluczowych partnerów społecznych 22

23  Rezultaty projektu o Opracowanie 300 standardów kompetencji zawodowych o Baza danych www.kwalifikacje.praca.gov.pl o 300x 1000 egz. broszur z płytą CD  Skala badań o Badanie 4700 stanowisk pracy w przedsiębiorstwach o Badania, opracowanie, ewaluacja, recenzje, Komisje Branżowe - ponad 2000 ekspertów o 674 adresatów (przedsiębiorcy, związki zawodowe, urzędy i instytucje edukacyjne)  Rezultaty projektu o Opracowanie 300 standardów kompetencji zawodowych o Baza danych www.kwalifikacje.praca.gov.pl o 300x 1000 egz. broszur z płytą CD  Skala badań o Badanie 4700 stanowisk pracy w przedsiębiorstwach o Badania, opracowanie, ewaluacja, recenzje, Komisje Branżowe - ponad 2000 ekspertów o 674 adresatów (przedsiębiorcy, związki zawodowe, urzędy i instytucje edukacyjne) Rozwijanie Krajowych Standardów Kompetencji Zawodowych 23

24 Struktura standardu kompetencji zawodowych 24

25 www.kwalifikacje.praca.gov.pl Rozwijanie Krajowych Standardów Kompetencji Zawodowych 25

26 Zestawienie porównawcze zawodów wspierających edukację na odległość – synteza zawodu i kompetencje zawodowe 26

27 Zestawienie porównawcze zawodów wspierających edukację na odległość – profil kompetencji kluczowych 27

28 www.kwalifikacje.praca.gov.pl Wykorzystanie standardów kompetencji zawodowych w rozwoju oferty kształcenia zawodowego 28

29 Zawód opisany deskryptorami efektów kształcenia - model wyodrębniania modułów w programie nauczania Zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-haw w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów Udowodniona (w pracy nauce oraz rozwoju osobistym) zdolność stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości. (odpowiedzialność i autonomia) WIEDZA KOMPETENCJE SPOŁECZNE UMIEJĘTNOŚCI Zadanie zawodowe jako podstawa definiowania jednostek modułowych w programie nauczania oraz określania jednostek efektów w uczenia się stanowiących element kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie KWALIFIKACJA / MODUŁ KSZTAŁCENIA Określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi standardami, których osiągniecie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną instytucję (dyplom, świadectwo, certyfikat) Zasób usystematyzowanych sądów (opisów faktów, teorii oraz zasad postepowania) będących wynikiem poznawczej dzielności człowieka 29/20 JM-1 JM-2 JM-3 Modułowy program nauczania

30 Perspektywa 2014-2020 30  współpracy szkół zawodowych z pracodawcami,  rozwoju pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się,  rozwoju doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej,  wspierania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,  monitorowania losów absolwentów szkół zawodowych,  doskonalenia procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego,  promowania kształcenia zawodowego. Obszary wprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w zakresie systemu kształcenia zawodowego

31 Rezultaty projektów systemowych PO KL 31  Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (2008-2013).  System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (2009-2012).  Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (2010-2013).  Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (2010-2013)  Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (2009-2014).  Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej (2009- 2012).  Edukacja dla pracy (2 etapy: 2012-2013 i 2014-2015).  Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach (2012-2015).

32 Zreformowana szkoła zawodowa 2012/2013 M M M M 32

33 Oferta programowa wspomagana treściami e-learning 33 E - LEARNING Podejście oparte na kompetencjach (CBT, EQF, ECTS, ECVET …) Modułowy program kształcenia / szkolenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne) Modułowy program kształcenia / szkolenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne) 1234 567 891011 Ocena 1 PAKIETY EDUKACYJNE Ocena 2Ocena … TECHNOLGIA KSZTAŁCENIA Wiedza Umiejetności Kompetencje

34 Podejście kompetencyjne niekierowane na efekty kształcenia, nauka poprzez działanie Zmiana organizacji i metod kształcenia oraz roli nauczyciela Nauczanie zawodu w powiązaniu z realnym środowiskiem pracy Integracja teorii z praktyką, interdyscypli- narne podejście Budowanie elastycznej oferty kształcenia zawodowego z wykorzystaniem koncepcji kształcenia modułowego Programy modułowe Pakiety edukacyjne 34

35 Zapewnienie jakości oferty programowej kształcenia zawodowego Dobrowolna, zewnętrzna, niezależna ocena jakości nowej oferty programowej wdrażanej w szkołach zawodowych od września 2012 r. 35/20

36 Przyszłość edukacji zawodowej – cztery filary SZKOŁA ZAWODOWA Szkołą kształtowania kompetencji RYNEK PRACY Szkołą praktycznych umiejętności Szkołą innowacyjnej wiedzy Szkołą pozytywnego wyboru KWALIFIKACJE Rola doradztwa zawodowego Efekty kształcenia 36

37 37 „Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia” Victor Hugo, 1862, Nędznicy Kontakt: krzysztof.symela@itee.radom.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "NOWE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE W ROZWOJU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH dr inż. Krzysztof Symela Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Ośrodek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google