Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

Коpie: 1
Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach"— Zapis prezentacji:

1 Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

2 Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej( )został zamieszczony projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowany przez ekspertów pracujących w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego".

3 Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Oprócz samego projektu podstawy programowej w zawodach, na stronie KOWEZiU zamieszczono także prezentację wyjaśniającą jego strukturę oraz ankietę. Projekt podstawy programowej, gdy uzyska status projektu rozporządzenia, będzie jeszcze podlegał uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom z partnerami społecznymi.

4 Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Wszystkie Państwa opinie będą analizowane przez zespół ekspertów. Odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania będą się sukcesywnie ukazywały na stronie w zakładce „Projekt podstawy programowej".

5 Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Od września 2012 roku w klasach pierwszych techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Równocześnie klasy te obejmie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Ten ostatni dokument obowiązywał też będzie w szkołach policealnych oraz na kursach oferujących przygotowanie zawodowe. Ma on w przyszłości pełnić również rolę standardów wymagań egzaminacyjnych - czyli w oparciu o niego będą przygotowywane i prowadzone wszelkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

6 Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
Zanim ten materiał uzyska formalny status projektu rozporządzenia, może jeszcze ulegać zmianom wynikającym z procesu konsultacji prowadzonych przy Państwa udziale. Prezentowany materiał ma charakter autorski. Do opracowania poszczególnych fragmentów projektu PPKZ powołano zespoły autorów wywodzących się ze środowiska nauczycieli, systemu egzaminów zewnętrznych, pracodawców, uczelni. Były one recenzowane przez rzeczoznawców z listy MEN, przedstawicieli pracodawców oraz uczelni.

7 Podstawa programowa jest określona w trzech załącznikach do rozporządzenia:
1) w załączniku nr 1, określającym: ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego; 2) w załączniku nr 2, określającym: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów, efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, cele kształcenia w zawodzie, nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, warunki realizacji kształcenia w zawodach oraz możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia, określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 3) w załączniku nr 3, określającym efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

8 W załączniku nr 2 opisane są m.inn.:
Podstawa programowa jest określona w trzech załącznikach do rozporządzenia: W załączniku nr 2 opisane są m.inn.: Efekty kształcenia (stanowiące integralną część podstawy programowej kształcenia w każdym zawodzie) wspólne dla wszystkich zawodów: bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG) język obcy wspomagający kształcenie zawodowe (JOZ) kompetencje personalne i społeczne (KPS) oraz dodatkowo w technikum i szkole policealnej organizacja pracy małych zespołów (OMZ)

9 Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów zapisane są w sposób dość ogólny. Doprecyzowanie (w odniesieniu dla konkretnych zawodów) nastąpi na etapie programów nauczania.

10 Podstawa programowa jest określona w trzech załącznikach do rozporządzenia:
W załączniku nr 2 opisane są m.inn.: Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia Do celów kształcenia zawody pogrupowano, pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych, w 8 obszarach kształcenia, oznaczonych odpowiednio:   ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A) BUDOWLANY (B) ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E) MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M) ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R) TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T) MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z) ARTYSTYCZNY (S) W obrębie każdego obszaru kształcenia zawody uporządkowano według typu szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna.

11 Podstawa programowa jest określona w trzech załącznikach do rozporządzenia:
W załączniku nr 3 opisane są efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach.

12 „Układając” podstawę programową dla zawodu należy korzystać z planu zamieszczonego w rozporządzeniu (str.4) : Cyt. „Szkoła w procesie kształcenia w danym zawodzie uwzględnia: 1) ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, określone w załączniku nr 1; 2) cele kształcenia w zawodzie określone w załączniku nr 2, w części I; 3) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG), języka obcego wspomagającego kształcenie zawodowe (JOZ), kompetencje personalne i społeczne (KPS)), opisane w załączniku nr 2, w części II.A; 4) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, opisane w załączniku nr 2, w części II.B; 5) efekty kształcenia właściwe dla każdej wyodrębnionej w danym zawodzie kwalifikacji, opisane w załączniku nr 3; 6) warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w załączniku nr 2, w części III. ”

13 Gdy „otworzą” Państwo Rozporządzenie, zachęcam do korzystania ze znajdujących się po lewej stronie zakładek, które umożliwiają przechodzenie do konkretnych punktów.

14 Zachęcam Państwa do zapoznania się z prezentacją „Struktura rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.” oraz do wyrażenia swojej opinii na temat projektu rozporządzenia. Iwona Surdacka


Pobierz ppt "Projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google