Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyja ś nij co to jest: a) ś nieg; b) mg ł a; c) hydrosfera; d) tsunami; e) wody mineralne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyja ś nij co to jest: a) ś nieg; b) mg ł a; c) hydrosfera; d) tsunami; e) wody mineralne."— Zapis prezentacji:

1

2 Wyja ś nij co to jest: a) ś nieg; b) mg ł a; c) hydrosfera; d) tsunami; e) wody mineralne.

3 Rozpoznaj po opisach i podaj nazwy warstw atmosfery. a) W warstwie tej znajduje si ę niemal ca ł a para wodna zawarta w atmosferze. b) W niej zachodz ą zjawiska pogodowe. c) Warstwa atmosfery, w której temperatura spada do –273°C. d) W niej temperatura wzrasta do oko ł o 1000°C. e) Tam znajduje si ę cienka warstwa ozonowa, chroni ą ca Ziemi ę przed nadmiernym promieniowaniem UV. f) W tej warstwie temperatura spada wraz ze wzrostem wysoko ś ci n.p.m. o 0,6°C na ka ż de 100 m.

4 Na podstawie opisów warunków, w których powstaj ą rozpoznaj i podaj nazwy osadów atmosferycznych. a) Powstaje w dodatniej temperaturze powietrza na skutek skroplenia pary wodnej w zetkni ę ciu z wych ł odzonym pod ł o ż em. b) Tworzy si ę w mgliste, mro ź ne dni, kiedy przech ł odzone kropelki wody z mg ł y zamarzaj ą na cienkich, wych ł odzonych przedmiotach. c) Powstaje w ujemnej temperaturze powietrza na skutek resublimacji pary wodnej w zetkni ę ciu z wych ł odzonym pod ł o ż em.

5 Rozpoznaj rodzaje chmur na podstawie ich opisów. a) Zbudowane s ą z kryszta ł ków lodu. Maj ą posta ć oddzielnych, bia ł ych delikatnych w ł ókien. b) Przykrywaj ą niebo ciemn ą, grub ą warstw ą. Ich podstawa znajduje si ę nisko nad ziemi ą. c) Sk ł adaj ą si ę z kropelek wody. Ich podstawa jest zazwyczaj ciemna, a górna cz ęść – l ś ni ą co bia ł a.

6 Na podstawie poni ż szego klimatogramu wykonaj polecenia. a) Odczytaj i zapisz warto ść najni ż szej i najwy ż szej ś redniej miesi ę cznej temperatury powietrza. b) Oblicz ś redni ą roczn ą amplitud ę temperatury powietrza. c) Odczytaj i zapisz warto ść najwy ż szej i najni ż szej miesi ę cznej sumy opadów atmosferycznych, a nast ę pnie podaj nazw ę miesi ą ca, w którym j ą zanotowano.

7

8 Oblicz, jakiej temperatury powietrza mog ą spodziewa ć si ę tury ś ci na szczycie Giewontu (1894 m n.p.m.), je ż eli termometr umieszczony za oknem schroniska (1344 m n.p.m.), z którego wyruszaj ą, wskazuje 15,5°C.

9 Podaj nazwy wiatrów przedstawionych na poni ż szych ilustracjach. Nast ę pnie wymie ń po dwie cechy tych wiatrów. a)b) c)

10 Posegreguj poni ż sze terminy i wpisz w odpowiednim miejscu. - rozk ł ad l ą dów i mórz, - ci ś nienie atmosferyczne, - cyrkulacja atmosferyczna, - zachmurzenie, - wysoko ść nad poziomem morza, - opad atmosferyczny, - temperatura powietrza, - pr ą d morski, - szeroko ść geograficzna Elementy klimatu: Czynniki klimatotwórcze:

11 Napisz liter ę P – je ś li zdanie jest prawdziwe lub F – je ś li jest fa ł szywe. a) Wody s ł one stanowi ą 92% obj ę to ś ci hydrosfery. b) Oceanem, który zajmuje najwi ę ksz ą powierzchni ę, jest Ocean Arktyczny. c) Przyczynami najwi ę kszego zasolenia wód wszechoceanu w strefie zwrotnikowej s ą intensywne parowanie i bardzo ma ł e opady atmosferyczne. d) Si ł y przyci ą gania Ksi ęż yca i S ł o ń ca powoduj ą powstawanie fal morskich. e) Wody wszechoceanu zajmuj ą 71% powierzchni Ziemi. f) Najmniejsze zasolenie wód wszechoceanu w strefie oko ł obiegunowej jest wynikiem cz ę stego zamarzania wody i topnienia lodu oraz niewielkiego parowania. g) Pr ą dy morskie ciep ł e ł agodz ą klimat i zwi ę kszaj ą ilo ść opadów, na wybrze ż ach które op ł ywaj ą. h) Gejzery to ź ród ł a zimnej wody wydostaj ą cej si ę na powierzchni ę ziemi pod wysokim ci ś nieniem.

12 Wymie ń : a) 2 ró ż nice mi ę dzy monsunem i bryz ą. b) 4 czynniki wp ł ywaj ą ce na zró ż nicowanie ilo ś ci opadów na Ziemi. c) Typy mórz. d) Rodzaje ruchów wody morskiej.

13 Przerysuj do zeszytu schemat i wykonaj poni ż sze polecenia. a) Wpisz w odpowiednie miejsca na schematach brakuj ą ce warto ś ci izobar. b) Zaznacz wy ż baryczny liter ą W oraz ni ż baryczny – liter ą N.


Pobierz ppt "Wyja ś nij co to jest: a) ś nieg; b) mg ł a; c) hydrosfera; d) tsunami; e) wody mineralne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google