Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JAKIE PUBLIKACJE MOŻNA ZALICZYĆ DO DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW AGH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JAKIE PUBLIKACJE MOŻNA ZALICZYĆ DO DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW AGH"— Zapis prezentacji:

1 JAKIE PUBLIKACJE MOŻNA ZALICZYĆ DO DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW AGH
wg stanu na 30 października 2012 roku

2 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 13 lipca 2012 r. (Dz. U poz. 877) – określa zasady punktowania różnych publikacji Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach – wykazy tytułów czasopism (3 części) Zarządzenie nr 19/2012 JM Rektora AGH w sprawie oceny okresowej pracowników z dn. 29 czerwca 2012 r. – Formularz nr 1, pkt. III (działalność naukowo-badawcza) Zarządzenie nr 10/2011 JM Rektora AGH w sprawie stosowania ujednoliconej formy nazwy Uczelni podawanej jako afiliacja w publikacjach naukowych z dn. 31 maja 2011 r. – określa zasady afiliowania publikacji

3 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Afiliacja: wg Rozporządzenia MNiSW (§9.1) : Autor lub współautor publikacji lub monografii naukowej wskazuje jednostkę naukową lub jednostki naukowe jako miejsce realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowią podstawę do opracowania tej publikacji lub monografii naukowej, zwane dalej „afiliacją” , afiliacja MUSI wystąpić przy nazwisku Autora wg Zarządzenia JM Rektora AGH formy afiliacji: (dla wersji polskojęzycznych) - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza lub AGH w Krakowie (dla wersji anglojęzycznych) – AGH University of Science and Technology lub AGH University (dla pozostałych wersji językowych) – zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 108/2011 z dn. 31 maja 2011 r. – ważne, aby w nazwie pojawił się skrót: AGH

4 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
W bazie Web of Science występują 164 warianty nazwy AGH, co powoduje, że nie wszystkie publikacje są wyszukiwane w ramach działalności Uczelni (zwłaszcza formy typu: University of Science and Technology, które występują w nazwach wielu uczelni na świecie i nie pozwalają na zidentyfikowanie AGH, czy podawanie wyłącznie nazwy wydziału bez nazwy Uczelni).

5 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Co można zaliczyć do dorobku: artykuły w czasopismach wymienionych w wykazach Ministra (tytuł MUSI pojawić się na liście – jeśli brak tytułu można interweniować w Ministerstwie - Kontakt: Agnieszka Drogowska, Wydział Działalności Statutowej, Departament Instrumentów Polityki Naukowej, tel.:  (22) , WYŁĄCZNIE dla grupy nauk humanistycznych i społecznych (WH i WZ) także artykuły w niewymienionych na liście Ministra czasopismach, o ile jest to czasopismo zagraniczne, w języku: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim i jego objętość przekracza 0,5 arkusza wydawniczego (ponad znaków liczonych ze spacjami).

6 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Artykuły opublikowane w zeszytach specjalnych, suplementach czasopism, materiałach konferencyjnych NIE SĄ ZALICZANE DO DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW z wyjątkiem materiałów konferencyjnych zarejestrowanych w Web of Science (TYLKO dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich i grupy nauk o życiu – liczba punktów za taką publikację jest stała i wynosi 10, bez względu na liczbę punktów przyznanych tytułowi czasopisma), Abstrakty i postery z konferencji opublikowane na łamach czasopism NIE OTRZYMUJĄ PUNKTÓW, nawet jeśli zostały opublikowane w regularnych numerach czasopism czy zostały zarejestrowane w bazie Web of Science.

7 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Co można zaliczyć do dorobku: Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science (TYLKO dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupy nauk o życiu) – liczba punktów wynosi 10, Publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji (TYLKO dla grupy nauk humanistycznych i społecznych), o ile spełniają łącznie warunki: są recenzowane, zawierają bibliografię naukową (załącznikową, wykaz wykorzystanej literatury), posiadają objętość 6 arkuszy wydawniczych (dla całości materiałów konferencyjnych, dla referatu ½ arkusza wydawniczego tj. co najmniej znaków), są opublikowane jako książki lub odrębne tomy, przedstawiają zagadnienie w sposób twórczy – liczba punktów zależna od języka (4-5 punktów dla referatu).

8 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Co można zaliczyć do dorobku: monografie naukowe, jeśli spełniają łącznie warunki: są recenzowane, zawierają bibliografię naukową (załącznikową), posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (tj. pow znaków), są opublikowane jako książka, przedstawiają zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy); mogą to być także tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, słowniki bio-bibliograficzne, atlasy i mapy wieloaspektowe. Nie są uwzględniane: artykuły monograficzne opublikowane w czasopismach, skrypty i PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE, zbiory opowiadań i reportaży, dzienniki oraz wznowienia monografii naukowych. Liczba punktów za redakcję i autorstwo monografii wieloautorskiej sumuje się.

9 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Co można zaliczyć do dorobku: rozdziały w monografiach naukowych, o ile ich objętość przekracza 0,5 arkusza wydawniczego (co najmniej znaków liczonych ze spacjami), odrębne mapy. Liczba punktów zależna jest od języka publikacji. UWAGA: dla celów oceny jednostki liczba punktów za rozdziały w monografii nie może przekroczyć liczby punktów za monografię (np. jeśli w monografii naukowej w języku polskim autorzy AGH opublikowali 6 rozdziałów, każdy po 4 punkty (zatem suma punktów za rozdziały wyniesie 24) to jednostka otrzyma tylko 20 punktów (jak za całą monografię).

10 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Co można zaliczyć do dorobku poza publikacjami: Pełnienie przez pracownika jednostki naukowej funkcji REDAKTORA NACZELNEGO czasopisma z listy Ministerstwa, o ile liczba punktów za to czasopismo wynosi co najmniej 8 punktów. Wówczas redaktor/jednostka otrzymuje 2 punkty. Członkostwo pracowników jednostki naukowej w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych w częściach A i C wykazu czasopism Ministerstwa – liczba punktów wynosi 1. Wydawanie przez jednostkę naukową czasopisma naukowego z części A lub C wykazu Ministra – 3 punkty

11 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
Co można zaliczyć do dorobku poza publikacjami: Patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe, zgłoszenia wynalazków – opisy patentowe oraz wzory użytkowe i zgłoszenia patentowe są rejestrowane w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH wraz z odpowiednią liczbą punktów Potencjał naukowy i efekty materialne działalności naukowej

12 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
UWAGA: Do oceny jednostek można przedstawić dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich oraz grupy nauk o życiu TYLKO 10% monografii oraz dla grupy nauk humanistycznych 40% monografii w stosunku do ogólnej liczby publikacji. Liczba punktów dla publikacji powyżej 10 autorów jest dzielona w zależności od % udziału autorów z jednostki wśród wszystkich autorów publikacji (jeśli co najmniej 20% autorów jest pracownikami jednostki wówczas przydziela się 100% punktów, jeśli co najmniej 10% autorów jest pracownikami jednostki wówczas przydziela się 75% punktów, jeśli mniej niż 10% stanowią pracownicy jednostki, wówczas otrzymuje ona 50% punktów).

13 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
NIE SĄ ZNANE zasady najbliższej oceny jednostek – czy będą one bazować na wytycznych z 2012 roku, czy też na zasadach określonych wcześniejszymi rozporządzeniami Ministra. Jeśli jednostki będą oceniane wg zasad z 2012 roku liczba punktów dla jednostek (i AGH) ulegnie zmianie np. w odniesieniu do materiałów konferencyjnych publikowanych na łamach popularnej serii Lecture Notes in Computer Science. Przykładowo w latach liczba publikacji wydanych w ramach tej serii wyniosła 205 – liczba punktów w skali Uczelni to 2421,6 punktów (liczenie wg zasad zgodnych z rokiem wydania publikacji) i 1269 (52% poprzedniej wartości) – liczenie wg zasad z 2012 roku.

14 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
NIE WSZYSTKIE PUBLIKACJE pracowników AGH zostały zgłoszone do zarejestrowania w bazie Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (dotyczy to także publikacji z lat poprzedzających 2012). Zgłaszanie na bieżąco ułatwia i przyspiesza proces rejestracji publikacji w bazie i pozwala na pełniejszą informację zarówno dla celów oceny pracowników/jednostek jak i różnorodnych rankingów.

15 JAKIE PUBLIKACJE W DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW
W związku z pojawiającymi się różnymi oczekiwaniami w odniesieniu do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AGH (dotyczącymi m.in. sposobów wyświetlania, generowania wykazów dla potrzeb oceny, grantów itd.) wszelkie sugestie proszę składać do Biblioteki Głównej (mgr Maria Garczyńska) do dnia 31 listopada 2012 roku. W trakcie rozmów indywidualnych zostaną one omówione i wzięte pod uwagę pod kątem ewentualnej implementacji w nowej wersji bazy.


Pobierz ppt "JAKIE PUBLIKACJE MOŻNA ZALICZYĆ DO DOROBKU JEDNOSTKI/PRACOWNIKÓW AGH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google