Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

spotkania informacyjne marzec 2009 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "spotkania informacyjne marzec 2009 roku"— Zapis prezentacji:

1 spotkania informacyjne 16-26 marzec 2009 roku
Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego. 6 Wyboru treści do niniejszej prezentacji spośród dostępnego materiału dokonał i przeredagował zespół w składzie: Urszula Wojsław-Kozłowska, Bożena Wróbel, Beata Niziołek spotkania informacyjne marzec 2009 roku

2 Przebieg spotkania: Znaczenie wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka – stopień upowszechnienia wychowania przedszkolnego w gminach województwa świętokrzyskiego wg danych na styczeń 2009 roku Proponowane zmiany w systemie oświaty dotyczące edukacji przedszkolnej i I etapu szkoły podstawowej Finansowanie zmian Zadania jednostek samorządu terytorialnego, innych organów prowadzących, dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych oraz kuratorium oświaty

3 Podstawy prawne dotyczące upowszechniania wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawy: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz z późń. zm.) Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2009 r., Nr…, poz….) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

4 Podstawy prawne Rozporządzenia:
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rozporządzenie MEN z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr…, poz….)

5 Podstawy prawne Rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 7, poz. 38) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 104, poz. 667)

6 FILOZOFIA ZMIANY Wyrównywanie szans edukacyjnych:
upowszechnienie wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5-letnich, obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości edukacji: nowa podstawa programowa, zmiany w nadzorze pedagogicznym, zmiany czasu pracy nauczycieli, zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli.

7 Znaczenie wychowania przedszkolnego
Najważniejszy etap w życiu dziecka Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci Polska Kraje UE 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola

8 Gminy wiejskie w Polsce bez przedszkoli (w procentach)
Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008)

9 Wyniki przeprowadzonej w styczniu 2009 roku diagnozy dotyczącej upowszechniania wychowania przedszkolnego w województwie świętokrzyskim

10

11

12

13

14

15

16 Wychowanie przedszkolne, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, może być prowadzone:
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach, tj.: w zespołach wychowania przedszkolnego, gdzie zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia; w punktach przedszkolnych, gdzie zajęcia są prowadzone codziennie.

17 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego
Organizowanie innych form wychowania przedszkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) uzupełniających sieć przedszkoli W latach 2009/2010 i 2010/2011 – prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej Od dnia 1 września 2011 roku prawo dzieci w wieku 5 lat do rocznego wychowania przedszkolnego zostanie przekształcone w obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

18 Dziecko pięcioletnie prawo obowiązek w roku szkolnym w roku szkolnym
dziecko w wieku 5 lat będzie miało prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego obowiązek w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego

19 Dziecko kontynuuje naukę w klasie II
Rok urodzenia dziecka Rok szkolny /2010 Rok szkolny /2011 Rok szkolny /2012 Rok szkolny /2013 ROCZNIK Dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego Dziecko po przedszkolu może realizować na wniosek rodzica obowiązek szkolny Dziecko kontynuuje naukę w klasie II Dziecko kontynuuje naukę w klasie III Dziecko realizuje obowiązek przedszkolny Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, w klasie I Dziecko kontynuuje naukę w klasie II ROCZNIK Dziecko, realizuje obowiązek przedszkolny Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, w klasie I ROCZNIK Dziecko, jako pięciolatek realizuje wprowadzony OBOWIĄZEK PRZEDSZKOLNY Dziecko, jako sześciolatek realizuje OBOWIĄZEK SZKOLNY LUB LUB LUB LUB LUB 19

20 Przypominamy, że: Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci sześcioletnich, wynosi 25. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pracujących z grupami dzieci sześcioletnich wynosi 22.

21 Przypominamy, że: Dzienny czas pracy przedszkola przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

22 Przypominamy, że: Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

23 Należy wiedzieć ! Zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków do realizacji prawa do odbycia rocznego wychowania przedszkolnego dziecka w wieku 5 lat.

24 Należy wiedzieć ! W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego wychowania przedszkolnego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przekracza 3 km.

25 Należy wiedzieć ! Od 1 września 2009 roku w szkołach podstawowych mogą być zorganizowane: oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, które odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, oddziały klasy pierwszej, w których dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązek szkolny.

26 Diagnoza przedszkolna

27 Zadaniem nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego jest prowadzenie obserwacji mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Zadaniem nauczycieli jest także przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej (oceny stanu gotowości szkolnej dziecka) w roku szkolnym poprzedzającym termin rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela mogą pomóc: rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

28 Diagnoza przedszkolna
Nauczyciel w trakcie diagnozy może wykorzystać arkusze obserwacyjne przygotowane przez CMPPP, inne ogólnodostępne lub opracowane w przedszkolu. Materiały informacyjne i szkoleniowe projektu realizowanego przez CMPPP „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” są dostępne na stronie:

29 Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej.

30 Sześciolatek w szkole Lata: 2009/2010 2010/2011 2011/2012
3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły 2. Wniosek rodzica do dyrektora szkoły 4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: warunki organizacyjne szkoły objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki Sześciolatek w szkole Lata: 2009/2010 2010/2011 2011/2012 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej 5. Możliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii ppp 5. Możliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w klasie pierwszej

31 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 o wcześniejszym pójściu
W latach szkolnych: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują rodzice i dyrektor szkoły !

32 1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie
obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

33 Przykładowy WNIOSEK O PRZYJĘCIE do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr …… w ……………………… gmina……………….. Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna w roku szkolnym 2009/2010 do klasy pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr …… w ……………………… Dane osobowe dziecka: Nazwisko:…………………....Imiona:……………………………………………………... Data i miejsce urodzenia: dzień………..miesiąc…………rok…………………… w………………………….woj. ……………………………..kraj………………..………… PESEL:…………………………………………………………………………………..……. Imiona rodziców:……………………………………………………………………….……. Adres stałego zameldowania: kod pocztowy……………………………………..… miejscowość…………………………….ulica i nr domu………………… woj…………………tel. domowy……………………tel. kom……………………………... …………………………………………………………………………………….……. Adres do korespondencji:……………………..………………………………………………….………. Dodatkowe informacje dotyczące dzieci urodzonych w roku 2003: Czy dziecko realizowało, jako pięciolatek, wychowanie przedszkolne ? TAK / NIE* Jeśli tak, to proszę podać adres placówki……………………………………………………………………………………… Jeżeli nie, to proszę o załączenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej . Czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicowej? TAK / NIE* Jeśli, tak to w jakich godzinach……………………………….. Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia? TAK / NIE* Podpis rodzica/opiekuna prawnego ……………………………………………………………….. * Niepotrzebne skreślić

34 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastosowanie powyższe uregulowania.

35 Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?
Od 1 września 2009 roku w pierwszych klasach znajdą się dzieci z dwóch roczników - dzieci sześcioletnie i siedmioletnie będą się uczyły razem. Wymaga to: znajomości przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadbania o adaptację dzieci do warunków szkolnych (poczucie bezpieczeństwa), właściwego zorganizowania sal lekcyjnych tak, by składały się z części edukacyjnej (wyposażonej w tablice, stoliki itp.) i rekreacyjno-zabawowej (wyposażonej w materace, zabawki itp.), zespoły klasowe powinny liczyć nie więcej niż 26 osób.

36 Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?
zintegrowana forma kształcenia, formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.

37 Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?
Zadbanie o zaspokojenie potrzeb dzieci przez organizowanie: – zajęć opiekuńczych (możliwość wykorzystania sali zajęć po zakończonych lekcjach), – zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce).

38 Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do:
poznania bazy szkoły, uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica), uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków.

39 Dziecko sześcioletnie w szkole ma prawo do:
udziału w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę, opieki przed i po lekcjach, korzystania z sali gimnastycznej, komputerów, innych pomocy znajdujących się w szkole, objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zindywidualizowanego wspomagania rozwoju, stosownie do jego potrzeb i możliwości, korzystania z posiłków, bezpłatnego dowozu na warunkach określonych w ustawie.

40 podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

41 Podstawa programowa Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia. Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji. Nowa podstawa programowa zastąpi w przyszłości standardy wymagań egzaminacyjnych.

42 Od 1 września 2009 r. nowa podstawa programowa będzie realizowana w:
Przedszkolu, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego opisuje podstawowe założenia wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym klasie I szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum.

43 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych będzie realizowana w klasach I od roku szkolnego 2009/2010. W pozostałych klasach szkoły podstawowej, tj. kl. II-VI, do zakończenia cyklu kształcenia w tej szkole stosuje się dotychczasową podstawę programową. Jednakże w zależności od potrzeb i możliwości szkoły podstawowej, w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/ w klasach IV – VI (w których stosuje się dotychczasową podstawę programową), dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może postanowić o stosowaniu dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka „nowej” podstawy programowej.

44 Istota reformy: spójność programowa
Przedszkole Szkoła Podstawowa diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców, łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej, opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf …

45 Jak osiągnąć spójność programową?
Precyzyjny opis efektów kształcenia Większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia Nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły Znajomość i respektowanie w praktyce przez nauczycieli podstawy programowej – świadome i odpowiedzialne prowadzenie procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego Odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli Włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Przedszkole Szkoła Podstawowa

46 Nowa podstawa programowa
Efekty kształcenia wyrażone są w języku wymagań na koniec każdego etapu kształcenia. Wymagania ogólne – opisują cele kształcenia. Wymagania szczegółowe – opisują treści kształcenia.

47 Nowa podstawa programowa cele wychowania przedszkolnego
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

48 Nowa podstawa programowa cele wychowania przedszkolnego
Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa zabawach i grach sportowych; Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie. społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

49 Nowa podstawa programowa cele wychowania przedszkolnego
Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

50 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Przedstawia obszary działalności edukacyjnej przedszkola, dla których określone są umiejętności i wiadomości, którymi powinny charakteryzować się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Opis kompetencji jest na tyle precyzyjny, by dzieci rozpoczynające naukę w szkole, były do niej przygotowane, niezależnie od tego, do jakiej formy edukacji przedszkolnej uczęszczały. W celu zobrazowania powyższego przytacza się wybrane fragmenty nowej podstawy programowej.

51 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

52 EDUKACJA POLONISTYCZNA Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I:
potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, nauki pisania:

53 EDUKACJA POLONISTYCZNA Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I:
interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

54 rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

55 EDUKACJA MATEMATYCZNA Dziecko, które kończy przedszkole i rozpoczyna naukę w klasie I:
liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; wyznacza wynik dodawania i odejmowania pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi; rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; wie na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;

56 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Intencją autorów podstawy programowej była troska o zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki, w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest proporcjonalne zagospodarowanie czasu pobytu dziecka w przedszkolu na zabawę, gry zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dydaktyczne oraz czynności opiekuńcze, samoobsługowe organizacyjne i inne.

57 Zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym
co najmniej czasu czasu Zabawa Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne co najmniej czasu, w przypadku młodszych dzieci czasu Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia dydaktyczne Najwyżej czasu 57

58 Nowa podstawa programowa
ciągła precyzyjna Nowa podstawa programowa spójna Indywidualne podejście do dziecka

59 Dlaczego nowa podstawa programowa wyodrębnia klasę pierwszą SP?
Podkreśla to ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Uwzględnia przez to możliwości rozwojowe ucznia klasy I, a także właściwe rozmieszczenie treści kształcenia w ramach I etapu edukacyjnego.

60 Nowa podstawa programowa I etap edukacyjny: klasy I – III
Kształcenie w klasach I – III nosi nazwę edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie tak jak dotychczas w formie kształcenia zintegrowanego. W podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej wyodrębniono poszczególne obszary edukacyjne: edukacja polonistyczna, język obcy, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, etyka.

61 Nowa podstawa programowa – szkoły podstawowe
Edukacja wczesnoszkolna opisana jest poprzez: Zestaw celów kształcenia i wynikających z nich ogólnych zadań szkoły; Wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I i ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.

62 Cele kształcenia - wymagania ogólne:
Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk; Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

63 Umiejętności, jakie zdobywa uczeń w szkole podstawowej
czytanie – rozumiane jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadzące do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki tam, gdzie wymagają tego potrzeby codziennego życia oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa.

64 Umiejętności, jakie zdobywa uczeń w szkole podstawowej
komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się pracy zespołowej.

65 – klasa I szkoły podstawowej
Treści nauczania – klasa I szkoły podstawowej (wybrane fragmenty)

66 EDUKACJA POLONISTYCZNA Dziecko, które kończy naukę w klasie I
W zakresie umiejętności czytania i pisania: rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji (lub przekazów słownych); odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy, zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty, pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii), posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela, korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela

67 Dziecko, które kończy naukę w klasie I
EDUKACJA MATEMATYCZNA Dziecko, które kończy naukę w klasie I W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych: sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje) manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania; radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania; zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

68 Formy kształcenia Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego; Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści kształcenia powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, tzn. że w każdym następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia mają być powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane.

69 Uzdolnienia dzieci: Każde dziecko jest uzdolnione;
Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać; W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

70 Nowa podstawa programowa
Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego opiera się na: precyzyjnym opisie efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym zwiększeniu autonomii szkół w kierowaniu efektywnym procesem kształcenia.

71 Nowa podstawa programowa
Swoboda wyboru przez szkoły programów podręczników środków dydaktycznych zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.

72 Warto wiedzieć Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła: zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym

73 Czas pracy nauczyciela
Od 1 września 2009 roku, każdy nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał obowiązek przeprowadzenia i rejestrowania jednej godziny zajęć tygodniowo poza pensum, proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć. Od 1 września 2010 roku, zgodnie z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli obowiązek przeprowadzenia i rejestrowania dwóch godzin zajęć tygodniowo poza pensum, proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć.

74 Czas pracy nauczyciela
Obowiązku prowadzenia zajęć w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli przedszkoli publicznych, szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego).

75 Finansowanie upowszechnienia wychowania przedszkolnego:
z dochodów własnych gmin ze środków unijnych

76 Finansowanie obniżenia wieku szkolnego
Wszystkie dzieci sześcioletnie, które w latach rozpoczną naukę w pierwszej klasie zostaną objęte subwencją oświatową od r. MEN podjęło działania w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie przygotowania szkół do wprowadzenia nowej podstawy programowej.

77 Od jednostek samorządu terytorialnego zależy:
zapewnienie dzieciom pięcioletnim miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach lub w innych formach wychowania przedszkolnego od r. zapewnienie dzieciom sześcioletnim miejsc w klasie I wsparcie dyrektorów w tworzeniu warunków do przyjęcia dzieci pięcioletnich i sześcioletnich

78 „Wszyscy pragniemy, aby dzieci z radością szły do szkoły.
Chcemy, żeby było to miejsce, z którego wyruszają poznawać, badać, podziwiać i uczyć się rozumieć szeroki świat oraz rządzące nim prawa…” Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "spotkania informacyjne marzec 2009 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google