Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ obowiązującej od 2009 roku w klasie pierwszej

2 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA
Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego przedmiotu i każdego etapu edukacyjnego: etap I - edukacja wczesnoszkolna Podstawa programowa określa: - wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć, - umiejętności, które uczniowie powinni opanować, - postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować.

3 UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE
UMIEJĘTNOŚCI najważniejsze zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej Czytanie Myślenie matematyczne Myślenie naukowe oparte na obserwacjach Umiejętność komunikowania się Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi Umiejętność uczenia się Umiejętność pracy zespołowej

4 TREŚCI NAUCZANIA / obszary I etap edukacyjny: klasy I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego 1. edukacja polonistyczna 2. język obcy nowożytny 3. edukacja muzyczna 4. edukacja plastyczna 5. edukacja społeczna 6. edukacja przyrodnicza 7. edukacja matematyczna 8. zajęcia komputerowe 9. zajęcia techniczne 10. wychowanie fizyczne 11. etyka

5 TREŚCI NAUCZANIA / obszary
Edukacja polonistyczna Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych. Język obcy nowożytny Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem. Edukacja muzyczna Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki: śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie. Edukacja plastyczna Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby. Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu. Edukacja społeczna Wychowanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami i dorosłymi.

6 TREŚCI NAUCZANIA / obszary
Edukacja przyrodnicza Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej. Edukacja matematyczna Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci. Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci. Wychowanie fizyczne Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna. Etyka Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego.

7 Edukacja wczesnoszkolna w Podstawie programowej opisana jest poprzez:
zestaw celów kształcenia wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I i ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Powodem wyodrębnienia klasy I szkoły podstawowej jest podkreślenie ciągłości procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna jest rozłożona na 3 lata nauki. Umiejętności zdobywane w klasie I będą powtarzane i rozszerzane w klasie II i III.

8 Umiejętności w zakresie czytania i pisania po klasie I
rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy; zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty; pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii); posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

9 Umiejętności w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych po klasie I
sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20), zapisuje liczby cyframi (zakres do 10); wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania; radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.

10 Umiejętności w zakresie rozumienia i poszanowania przyrody po klasie I
zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych; wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych (burza, huragan, powódź, pożar).

11 Organizacja pracy w klasie I
Sala lekcyjna jest wyposażona w nowoczesne środki multimedialne – tablica interaktywna, laptop z dostępem do Internetu. Korzystamy z multibooka – interaktywnego podręcznika i kart pracy. Połowę czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie zajmują się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Wprowadzane liter rozłożone jest na cały rok szkolny. Podczas pisania – szczególną uwagę zwracamy na sposób trzymania ołówka, w razie nieprawidłowości, dokonujemy korekty chwytu i stosujemy nasadki.

12 Organizacja pracy w klasie I
Przeważają czynnościowe metody nauczania - dominującą formą zajęć matematycznych są gry, zabawy i sytuacje zadaniowe. Pakiet edukacyjny dostosowany jest do możliwości dziecka letniego (wyprawka spełnia wymóg manipulowania materiałem edukacyjnym). Stosujemy elementy oceniania kształtującego: podanie celu zajęć, kryteriów oceniania (NaCoBeZu - na co będziemy zwracali uwagę), informacja zwrotna słowna (jakie umiejętności uczeń opanował, nad czym musi jeszcze popracować i w jaki sposób). Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni komputerowej lub multimedialnej. Każdy uczeń ma do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.

13 Organizacja pracy w klasie I
Organizujemy zajęcia zwiększające szanse edukacyjne – dla uczniów zdolnych oraz dla uczniów mających trudności dydaktyczne (dodatkowe zajęcia z czytania i pisania, terapia pedagogiczna). W miarę potrzeb zakładamy karty KIPU (Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia) oraz opracowujemy PDW (Plany Działań Wspierających). Uczestniczymy w różnych konkursach, nawet o zasięgu ogólnopolskim. Przystąpiliśmy do Programu „Szkoła z klasą”, który kształtuje umiejętność odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

14 Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy
Opracowanie Sylwia Brzyska


Pobierz ppt "NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google