Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Plan prezentacji Jaka jest filozofia zmiany? Kiedy dziecko idzie do szkoły? Dlaczego wychowanie przedszkolne? Jakie zmiany w edukacji przedszkolnej? Czemu służy diagnoza przedszkolna? Jakie zmiany w edukacji szkolnej? Jakie są różnice w teściach nauczania wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej? Kuratorium Oświaty w Warszawie 2

3 v3 Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku obowiązku szkolnego, Podniesienie jakości edukacji nowa podstawa programowa

4 Filozofia zmiany Filozofia zmiany Edukacja przedszkolna ma płynnie przechodzić we wczesnoszkolną. Szkoła podstawowa jest miejscem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom, miejscem, w którym są zabawki, w którym uczy się poprzez zabawę, miejscem zapewniającym dobrą opiekę i rozwój zainteresowań. Przedszkole i szkoła mają obowiązek w większym niż dotychczas stopniu starać się wychodzić naprzeciw predyspozycjom, zdolnościom, zainteresowaniom, trudnościom każdego ucznia z osobna. Nauczyciel poświęci na to więcej czasu niż do tej pory. Kuratorium Oświaty w Warszawie v4

5 Kuratorium Oświaty w Warszawie k5

6 Kuratorium Oświaty w Warszawie k6 Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z zm.),Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693),Rozporządzenie MEN z dnia 27 maja 2009r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2009 r. Nr 83, poz. 693), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r, Nr 4, poz. 17),Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r, Nr 4, poz. 17),

7 Kuratorium Oświaty w Warszawie k7 Dzieci 6-letnie pójdą do szkoły obowiązkowo 1 września 2012 roku

8 Kuratorium Oświaty w Warszawie v8 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły decydują R O D Z I C E i Dyrektor szkoły

9 Kuratorium Oświaty w Warszawie v9 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodziców, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny

10 Kuratorium Oświaty w Warszawie v10 W A Ż N E ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają zastosowanie powyższe uregulowania.Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają zastosowanie powyższe uregulowania.

11 Kuratorium Oświaty w Warszawie v11 w szkołach podstawowych mogły być zorganizowane: oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, które odbywały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, oddziały klasy pierwszej, w których dzieci sześcioletnie realizowały obowiązek szkolny. Od 1 września 2009 roku

12 Kuratorium Oświaty w Warszawie v12 Z dniem 1 września 2011 roku dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne wychowanie przedszkolne. Z dniem 1 września 2011 roku dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne wychowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W A Ż N E !

13 Kuratorium Oświaty w Warszawie v13 wspomaganie rozwoju i wyrównywanie szans edukacyjnych, wczesne rozwijanie uzdolnień, wsparcie rozwoju emocjonalnego, społecznego, fizycznego i intelektualnego, dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dobrą opiekę pedagogiczną, bezpieczne i atrakcyjne warunki. Wychowanie przedszkolne zapewni:

14 Kuratorium Oświaty w Warszawie v14 Nowa podstawa programowa Reforma programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego opiera się na precyzyjnym opisie efektów kształcenia na każdym etapie edukacyjnym oraz zwiększeniu autonomii przedszkoli i szkół w kierowaniu efektywnym procesem edukacji. Od 1 września 2011 nowa podstawa programowa będzie realizowana w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, klasach I – III szkół podstawowych oraz wszystkich klasach gimnazjów.

15 Nowa podstawa programowa – wychowanie przedszkolne Gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym)Gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) Podstawą pracy powinna być zabawa i różnorodna działalność dziecka, związana z prawidłowym rozwojem procesów poznawczych, uzyskaniem dobrego poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej, gotowości do nauki pisania i nauki szkolnej. Kuratorium Oświaty w Warszawie v15

16 Kuratorium Oświaty w Warszawie v16 Diagnoza przedszkolna Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej nauczyciele wychowania przedszkolnego muszą przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej nauczyciele wychowania przedszkolnego muszą przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Wyniki diagnozy pomogą opracować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.Wyniki diagnozy pomogą opracować indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Wyniki obserwacji mogą pomóc - w razie potrzeby - w pogłębionej diagnozie przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.Wyniki obserwacji mogą pomóc - w razie potrzeby - w pogłębionej diagnozie przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

17 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej Przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaja rodzicom dziecka, objętego wychowaniem przedszkolnym, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informacja zawiera: mocne strony dziecka, zauważone trudności, podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka, wskazówki dla rodziców w obszarach określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Kuratorium Oświaty w Warszawie 17

18 Kuratorium Oświaty w Warszawie k18 Nowa podstawa programowa – edukacja wczesnoszkolna sformułowana w języku wymagań efekt połączenia podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych w jednym dokumencie nauczyciele będą wiedzieć czego mają nauczyć, a rodzice – co powinno umieć dziecko, aby z powodzeniem przystąpić do sprawdzianu i egzaminu.

19 Kuratorium Oświaty w Warszawie k19 Powodzenie edukacyjne dzieci zapewnia ciągłość wychowania przedszkolnego i kształcenia. Nauczyciele muszą znać zarówno podstawę programową wychowania przedszkolnego jak i edukacji wczesnoszkolnej. Dla poczucia bezpieczeństwa dzieci konieczna jest ich adaptacja w warunkach szkolnych. Wskazane jest, aby edukacja odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób. Warunki i sposób realizacji edukacji wczesnoszkolnej

20 Kuratorium Oświaty w Warszawie k20 Warunki i sposób realizacji edukacji wczesnoszkolnej zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z dwóch części: edukacyjnej /wyposażonej w tablice stoliki itp./ i rekreacyjnej wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć, zintegrowaną formę kształcenia powierzenie edukacji jednemu nauczycielowi /możliwość prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, języka obcego przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje/ formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe

21 Porównanie treści nauczania w zakresie umiejętności czytania i pisania, np. : Kuratorium Oświaty w Warszawie k21 Dziecko kończące przedszkole: 1) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu; 2) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 3) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania, Dziecko kończące I klasę: 1) rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy; 2) pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii); 3)zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

22 Porównanie treści nauczania w zakresie umiejętności czytania i pisania, np. : Dziecko kończące przedszkole: 4) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 5) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 6) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; Dziecko kończące I klasę: 4) interesuje się książką i czytaniem; słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy),w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela 5) posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, 6) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela; k22 Kuratorium Oświaty w Warszawie

23 Porównanie treści nauczania w zakresie edukacji przyrodniczej, np. : Kuratorium Oświaty w Warszawie k23 Przedszkole Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: Uczeń kończący klasę I: Uczeń kończący klasę III: - wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie -rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka), -wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice, -opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych; -wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;

24 Porównanie treści nauczania w zakresie edukacji przyrodniczej, np.: k24 Kuratorium Oświaty w Warszawie Przedszkole Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: Uczeń kończący klasę I: Uczeń kończący klasę III: - potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu zwierząt i roślin w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę; - zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy; - wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;

25 WAŻNE! Nauczyciel realizując podstawę programową może wzbogacać i pogłębiać treści programowe dostosowując je do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Daje to nauczycielowi szerokie możliwości w doborze metod i form pracy z dziećmi. k25 Kuratorium Oświaty w Warszawie

26 RADOSNA SZKOŁA PROGRAM RZĄDOWY, KTÓREGO REALIZACJAZAPLANOWANA ZOSTAŁA NA LATA 2009-2014 Dzięki programowi Radosna szkoła najmłodsi uczniowie będą mieli ku temu stworzone odpowiednie warunki i będą mogli uczyć się w szkole także przez zabawę. k26 Kuratorium Oświaty w Warszawie

27 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie, ul. Oławska 3 k27 Kuratorium Oświaty w Warszawie

28 28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google