Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wczesna edukacja dzieci w okresie od 1 września 2009 r. do 1 września 2012 r. marzec 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wczesna edukacja dzieci w okresie od 1 września 2009 r. do 1 września 2012 r. marzec 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Wczesna edukacja dzieci w okresie od 1 września 2009 r. do 1 września 2012 r. marzec 2010 r.

2 Najmłodsze dzieci w reformie….

3 Przed reformą: Niski odsetek dzieci 3-5 letnich objętych przedszkolem. Powtarzanie w I klasie szkoły podstawowej treści programowych realizowanych z dziećmi 6-letnimi. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6- letnich /wrzesień 2004 r./ realizowany w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

4 Rodzice dziecka wnioskują o odroczenie obowiązku szkolnego /lub wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły/. Większość przedszkoli zapewnia dostęp do wczesnej diagnozy i interwencji specjalistycznej. Dążenie do jednakowych warunków kształcenia, wychowania i opieki przez starania o eliminowanie dwuzmianowości /wieczorówek - organizowanych w godz.13 -18 dla 6-latków/.

5 Po reformie: Szersze objęcie przedszkolem lub jego inną formą dzieci 3-5 letnich. Obniżenie wieku szkolnego do 6-lat. Reforma programowa – nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

6 Trzyletni okres wprowadzania obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego – najważniejsze fakty…

7 przedszkola, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego 2009/2010 i 2010/2011 2011 / 2012 dzieci w wieku 5 lat dzieci w wieku 5 lat mają prawo mają obowiązek do odbycia rocznego odbycia rocznego przygotowania przygotowania przedszkolnego przedszkolnego

8 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków

9 Lata 2009 – 2011: - rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej, o przyjęciu – decyduje dyrektor szkoły, -dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, -dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w szkole mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego /w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/.

10 Sześciolatek w szkole /w sześciu krokach /w sześciu krokach/

11 Krok 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej. Krok 2. Wniosek rodziców do dyrektora szkoły Krok 3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły Krok 4. Podstawy przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: a) warunki organizacyjne szkoły, a) warunki organizacyjne szkoły, b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki.

12 Krok 5. Możliwość rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie dana dziecku nieobjętemu wcześniej edukacją przedszkolną – opinia PP-P. Krok 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego, dla tych, którzy nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie

13 Dziecko urodzone w 2004 roku od 1 września 2010 r. lublub ma obowiązek rocznego przygotowaniaprzedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem

14 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnych JST subwencja oświatowa państwa

15 Warto wiedzieć... Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych jest realizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r. Zmieniła się zatem organizacja, metody i formy pracy. Zmieniła się zatem organizacja, metody i formy pracy.

16 Warto wiedzieć... W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego

17 Warto wiedzieć... Warto wiedzieć... Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami korzystają z opieki świetlicowej Od 1 września 2009 r. uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami korzystają z opieki świetlicowej

18 Warto wiedzieć... Od 1 września 2009 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła: studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

19 Szkoła podstawowa – klasa pierwsza… – klasa pierwsza…

20 Zalecane sposoby i warunki realizacji nowej podstawy programowej dla pierwszej klasy

21 Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez: znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego,znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zadbanie o adaptację dzieci do warunków (okres adaptacji),zadbanie o adaptację dzieci do warunków (okres adaptacji), zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z dwóch części (edukacyjnej, rekreacyjnej) oraz umożliwienie pozostawienia w szkole części przyborów i podręczników,zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z dwóch części (edukacyjnej, rekreacyjnej) oraz umożliwienie pozostawienia w szkole części przyborów i podręczników,

22 zespoły rówieśnicze nie liczniejsze niż 26 osób,zespoły rówieśnicze nie liczniejsze niż 26 osób, zintegrowaną formę kształcenia,zintegrowaną formę kształcenia, powierzenie edukacji jednemu nauczycielowi (w wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość przydzielenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego innym nauczycielom),powierzenie edukacji jednemu nauczycielowi (w wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość przydzielenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego innym nauczycielom), formy zajęć, tj.: zabawy, gry, sytuacje zadaniowe.formy zajęć, tj.: zabawy, gry, sytuacje zadaniowe.

23 Dbanie o zaspokojenie istniejących potrzeb przez organizowanie: zajęć opiekuńczych,zajęć opiekuńczych, zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce).zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce).

24 Ważne! Nowe rozwiązania /szczególnie na etapie edukacji wczesnoszkolnej/ wymagają uczynienia szkoły podstawowej swoim statusem i organizacją pracy – bliższej przedszkolu, niż szkole na kolejnych etapach edukacyjnych.

25 Co sprzyja zmianom... Co sprzyja zmianom...

26 zmiany w ustawie Karta Nauczyciela (art. 42): dodatkowa 1, a od 1 IX 2010 r. – 2 godziny tygodniowo na zajęcia opieki opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora

27 zmiany w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: nadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły

28 Rządowy program Radosna szkoła Rządowy program Radosna szkoła Na 2010 rok zaplanowano w programie kwotę 150 milionów złotych. Zgodnie z założeniami programu Radosna szkoła wsparcie finansowe udzielane jest w następującej kolejności na: 1. zakup pomocy dydaktycznych 2. ponowne wnioski na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych 3. ponowne wnioski nautworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw 3. ponowne wnioski na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw 4. zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, utworzenie lub modernizację placów zabaw, zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji placów zabaw.

29 Projekt edukacyjny Kuratorium Oświaty w Katowicach Lekki jak piórko-multimedialna szafka dla ucznia = lekki tornister.

30 Programy informacyjno-promocyjne, np.: PEWNIAK – wojewódzki program realizowany przez RODN Metis w Katowicach i Kuratorium Oświaty w Katowicach /www.metis.pl/ 6-latek w tyskiej szkole – kampania na rzecz obniżania wieku szkolnego w Tychach /www.mzo.tychy.pl/

31 Po więcej informacji warto sięgnąć do: www.men.gov.pl – banner Radosna szkoła link Sześciolatek w szkole lub Pytania i odpowiedzi www.ore.edu.plwww.ore.edu.pl /CMPPP/

32 Do zobaczenia w radosnej w radosnej szkole!!! szkole!!!


Pobierz ppt "Wczesna edukacja dzieci w okresie od 1 września 2009 r. do 1 września 2012 r. marzec 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google