Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły
6

2 Kraje UE Polska Dolny Śląsk Zespół Szkół
Znaczenie wychowania przedszkolnego Najważniejszy etap w życiu dziecka. Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych. Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci. Kraje UE Polska Dolny Śląsk Zespół Szkół 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 66% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 67% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 2

3 Gminy wiejskie w Polsce bez przedszkoli (w procentach)
Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008) 3

4 Gminy wiejskie w województwie dolnośląskim bez przedszkoli
4

5 Dzieci 6 - letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku.

6 W latach 2009 - 2011 o rozpoczęciu nauki w klasie I przez dziecko 6 – letnie zdecydują RODZICE
i Dyrektor Szkoły.

7 W roku szkolnym 2011/2012 dzieci urodzone w roku 2005, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

8 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2012 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

9 Ważne ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym, wymagana jest pozytywna opinia PPP o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

10 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6 - letniego do innej szkoły podstawowej niż ta w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastosowanie powyższe uregulowania.

11 Od 1 września 2009 roku - (tj. w okresie przejściowym) w szkole podstawowej znajdą się 6 – latki uczęszczające do: oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub klasy pierwszej, w której dzieci sześcioletnie będą realizowały obowiązek szkolny.

12 Od 1 września 2009r. Dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego zorganizowanego w różnych formach (przedszkole, oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, zespoły i punkty wychowania przedszkolnego).

13 WAŻNE ! Z dniem 1 września 2011r. Wprowadza się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 – letnich. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

14 1 września 2012 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach od 1 września 2011r. (przedszkole, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej, zespoły i punkty wychowania przedszkolnego).

15

16 Warto wiedzieć W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od placówki wychowania przedszkolnego.

17 Ważne! Od 1 września 2009r. w: przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w SP, innych formach wychowania przedszkolnego, klasach pierwszych szkoły podstawowej będzie obowiązywała nowa podstawa programowa.

18 Ważne! We wszystkich formach wychowania przedszkolnego; tych działających tylko godzin również, będzie obowiązywała cała podstawa programowa co sprawi, że wszystkie dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym będą uczyły się tego samego. Od 1 września 2011r. wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 – letnich. Zatem dzieci sześcioletnie zanim trafią do szkoły będą objęte wychowaniem przedszkolnym

19 Nowa podstawa programowa
PRECYZJA CIĄGŁOŚĆ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA SPÓJNOŚĆ

20 Nowa podstawa programowa
Połączenie podstaw programowych i standardów egzaminacyjnych w jeden dokument – podstawę programową, sformułowaną w języku wymagań, dzięki któremu nauczyciele będą wiedzieć czego mają nauczyć, a rodzice, co powinno umieć dziecko.

21 Nowa podstawa programowa
Swoboda wyboru programów, podręczników i środków dydaktycznych przez szkoły, zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów.

22 Nowa podstawa programowa
Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania.

23 Nowa podstawa programowa
Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

24 Nowa podstawa programowa
Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania.

25 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Głównym zadaniem wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne wspomaga dzieci w rozwoju: - emocjonalnym, - społecznym, - etycznym, - estetycznym, - fizycznym, - intelektualnym.

26 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa kompetencje, którymi powinny wykazywać się dzieci kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole.

27 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zapewnia dziecku poznawanie otaczającej rzeczywistości przez: przeżywanie, doświadczanie, działanie.

28 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Wychowanie przedszkolne przygotowuje dziecko do przejścia od schematu: PERCEPCJA → DZIAŁANIE → MYŚLENIE do schematu: PERCEPCJA → MYŚLENIE → DZIAŁANIE

29 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Wychowanie przedszkolne nie nakłada obowiązku nauki czytania i pisania, a jedynie rozbudza zainteresowanie czytaniem i pisaniem i przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania. Rozwija mowę i pamięć oraz kształtuje dojrzałość emocjonalną.

30 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Najlepszą formą pracy w przedszkolu jest zabawa, która przynosi dziecku satysfakcję oraz zapewnia choćby małe sukcesy.

31 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, zaleca się określone proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

32 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
1) Co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela). 2) Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).

33 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
3) Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

34 Zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu
Zabawa Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia dydaktyczne Czynności opiekuńcze, samoobsłu-gowe, organiza-cyjne i inne. 34

35 U W A G A Od 1 września 2009 roku Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, nauczyciel ma obowiązek przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

36 Diagnoza przedszkolna
Wyniki obserwacji prowadzonej przez nauczyciela mogą pomóc: Rodzicom w poznaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju. Nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. Pracownikom poradni psychologiczno-pedagogiczne, w razie konieczności dokonania pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.

37 Diagnoza przedszkolna
Nauczyciel w trakcie diagnozy może wykorzystać arkusze obserwacyjne przygotowane przez CMPPP, inne ogólnodostępne lub opracowane w przedszkolu. Materiały informacyjne i szkoleniowe projektu realizowanego przez CMPPP „Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) i wspomaganie dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole” są dostępne na stronie

38 U W A G A Od 1 września 2009 roku W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

39 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Określa: wykaz wiadomości i umiejętności ucznia kończącego klasę I i ucznia kończącego klasę III szkoły podstawowej. Zapewnia ciągłość procesu edukacji rozpoczętego w przedszkolu i kontynuowanego w szkole podstawowej.

40 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Treści nauczania przewidziane dla klas I – III obejmują: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację muzyczną, edukację plastyczną, edukację społeczną, edukację przyrodniczą, edukację matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne, etykę.

41 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI - KLASY I - III Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej).

42 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI - KLASY I – III Wskazane jest, aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób. Edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej realizowana jest w formie kształcenia zintegrowanego. W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

43 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI - KLASY I – III Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać w trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej.

44 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI - KLASY I – III W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

45 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Dziecko tak jak do tej pory będzie uczyło się czytać i pisać w wieku lat 6 – ciu, z tą jednak różnicą, że tylko raz będzie rozpoczynać naukę czytania i pisania – obecnie dzieci uczą się czytać i pisać w ,,zerówkach”, a potem zaczynają tę naukę jeszcze raz w klasie I.

46 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Istotnym zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.

47 Podstawa programowa I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Nauczyciel realizujący treści podstawy programowej, podobnie jak w przedszkolu powinien ułatwić dzieciom uczenie się przez: działanie, przeżywanie, doświadczanie, odkrywanie.

48 Nowa podstawa programowa
Proces obniżania wieku szkolnego wymaga zmiany metod pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, ale również nauczycieli klas starszych.

49 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego
Od 1 września 2009r. prawo dziecka sześcioletniego do edukacji w I klasie szkoły podstawowej. Warunki przyjęcia do szkoły: wniosek rodziców, wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni psychologiczno -pedagogicznej, warunki organizacyjne szkoły, decyzja dyrektora szkoły.

50 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego
Obniżenie wieku obowiązku szkolnego połączone będzie z poszerzeniem działalności opiekuńczej szkoły. Najmłodsze dzieci powinny być w szkole otoczone opieką poza lekcjami podobnie jak dzieci w przedszkolu. Od 1 września 2009 roku dzieci klas pierwszych, wymagające opieki poza lekcjami, będą mogły skorzystać z opieki organizowanej podobnie jak w przedszkolu (świetlice dla małych dzieci mogą być organizowane w salach lekcyjnych).

51 Kwalifikacje nauczycieli
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła: studia wyższe na kierunku (specjalności) przygotowującej do pracy dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

52 Czas pracy nauczyciela
Od 1 września 2009 roku każdy nauczyciel zatrudniony w szkole będzie miał obowiązek przeprowadzenia i rejestrowania jednej godziny zajęć tygodniowo poza pensum. Od 1 września 2010 roku nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli obowiązek przeprowadzenia i rejestrowania dwóch godzin zajęć tygodniowo poza pensum.

53 Dziękujemy za uwagę 53


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google