Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."— Zapis prezentacji:

1 Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach praktycznych, uwzględniając potrzeby zarówno regionalnej, jak i globalnej gospodarki, wychowując studentów na ludzi społecznie odpowiedzialnych, otwartych, o szerokich horyzontach. Źródło:

2 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w UMK w Toruniu na kierunku zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Obejmują cztery semestry zajęć dydaktycznych, co odpowiada 120 punktom ECTS. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych dla magistra zarządzania. Kierunek studiów umiejscowiony jest w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego.

3 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Efekty kształcenia wynikające z zakresu wiedzy, to: posiadanie pogłębionej wiedzy o charakterze i historycznej ewolucji nauk o zarządzaniu oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych; rozumienie i rozpatrywanie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesów gospodarczych i społecznych zachodzących w instytucjach i ich otoczeniu, także globalnym oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji; znajomość i rozumienie z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu relacji instytucji z ich interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zasady ich kształtowania adekwatnego zarówno do norm etycznych i zasad społecznej odpowiedzialności, jak i do celów rozwojowych instytucji; pogłębiona znajomość wybranych systemów norm i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych i etycznych wraz z ich prawidłowościami, naturą, źródłami, zmianami i sposobami działania; posiadanie wiedzy o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym; znajomość i rozumienie podstawowych zasad zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; znajomość ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu.

4 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Z zakresu umiejętności najważniejsze efekty kształcenia w procesie edukacji studentów WNEiZ UMK w Toruniu to: znajomość metod prognozowania zjawisk gospodarczych, identyfikacja problemów, które wiążą się z praktyką funkcjonowania i rozwoju instytucji; samodzielne identyfikowanie problemów badawczych i zawodowych oraz poszukiwanie ich rozwiązań, przewidywanie konsekwencji zastosowanych koncepcji; posiadanie umiejętności przygotowania pracy magisterskiej w zakresie zarządzania z wykorzystaniem wszelkich dostępnych źródeł oraz metod badawczych niezbędnych do rozwiązania określonego problemu; znajomość języka angielskiego na poziomie B 2+ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim; projektowanie, analizowanie i stosowanie nowoczesnych i zaawansowanych metod i technik zarządzania w różnorodnych pracach badawczych.

5 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent WNEiZ UMK w Toruniu w zakresie kompetencji społecznych posiada następujące cechy: rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz konieczności stałego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, a także posiadanie umiejętności inspirowania do tego innych; posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując różne zadania do wykonania, wykazując przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość; jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy własnej i osób z otoczenia zawodowego, a także właściwie postępuje w stanach zagrożenia; potrafi myśleć i działa w sposób przedsiębiorczy, spełnia warunki społecznej odpowiedzialności biznesu oraz etyki zawodowej i życiowej.

6 Koncepcja kształcenia na kierunku zarządzanie
Absolwent kierunku zarządzanie Wydziału Nauk ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu posiada przygotowanie do: podjęcia studiów III stopnia; podjęcia pracy w podmiotach gospodarczych, w instytucjach różnych szczebli, w gospodarce narodowej i w odpowiednich jednostkach samorządu terytorialnego; pracy w instytutach badawczych z zakresu nauk o zarządzaniu i w jednostkach resortowych, w konsultingu ekonomicznym i doradztwie; prowadzenia własnej działalności gospodarczej, konsultingowej i doradczej.

7 Moduł kształcenia - Business English 30 2,0
Zarządzanie Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – Zarządzanie Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności - treści podstawowe i kierunkowe Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Moduł kształcenia - Business English Egzamin 30 2,0 Moduł kształcenia - zajęcia ogólnouczelniane lub prowadzone na innym kierunku studiów Zaliczenie 45 4,0 BHP Współczesne koncepcje zarządzania 5,0 Współczesne problemy makroekonomiczne 15 3,0 Prawo gospodarcze Etyka w zarządzaniu Zastosowania statystyki w zarządzaniu Seminarium magisterskie 105 20,0 Zarządzanie strategiczne 6,0 Zarządzanie procesami Rachunkowość zarządcza Przedsiębiorczość Psychologia w zarządzaniu Badania operacyjne Laboratorium treningu kierowniczego I Źródło:

8 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W ramach specjalności realizujemy koncepcję kształcenia opartą na przekonaniu, że sukces zawodowy gwarantuje: rzetelna, nowoczesna i specjalistyczna wiedza, umiejętności proceduralne, narzędziowe i interpersonalne, postawy warunkujące skuteczność społeczną. Program specjalności odzwierciedla główną tezę nowoczesnego kształcenia - coraz bardziej potrzebne jest równoległe i równoprawne rozwijanie kompetencji merytorycznych i interpersonalnych (komunikowania się, współpracy, motywowania siebie i innych).

9 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Studia stacjonarne II stopnia Uchwała Rady Wydziału z dnia r. (z późn. zmianami) Program kształcenia – specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Przedmioty dedykowane specjalności Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Razem godzin Razem Wykład Ćwiczenia ECTS Polityka zatrudnienia i rynku pracy egzamin 30 15 4 Procesy personalne w organizacji 5 Systemy wynagradzania w organizacji 6 Społeczne funkcje przedsiębiorstwa zaliczenie 3 Demografia i polityka ludnościowa Socjologia pracy z elementami metod badań społecznych Psychologia pracy Prawo pracy Technologie informacyjne w zarządzaniu kadrami 45 8 Komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego Źródło:

10 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Opiekunem merytorycznym specjalności ZZL jest Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy Główne kierunki badań naukowych w Katedrze obejmują szeroko pojętą problematykę płac, zatrudnienia i polityki rynku pracy. Mocną stroną ośrodka toruńskiego są analizy uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi i efektywności polityki rynku pracy w kontekście europejskim. Zespół Katedry realizuje z tego zakresu duże projekty naukowe na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Katedra posiada szeroko rozbudowaną współpracę z prestiżowymi ośrodkami naukowymi w Niemczech, takimi jak Instytut Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnej Agencji Pracy w Norymberdze, Wissenschaftszentrum fuer Sozialforschung Berlin, Uniwersytetami w Bambergu, Mannheim i Monachium, a także z brytyjskimi uniwersytetami w Leicester, Hull i Worcester.

11 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kadra realizująca program specjalności prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – kierownik Katedry Badania naukowe prof. Zenona Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce zatrudnienia, rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Opublikował ponad 200 prac naukowych, z czego 50 zostało wydanych za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, RFN, Wielkiej Brytanii, Austrii i Holandii. Dwukrotnie był zapraszany do pracy w charakterze visiting professor przez Uniwersytet w Monachium. Uczestniczy aktywnie w pracach European Economic Association (EEA), European Association of Labour Economists (EALE) i Societas Humboldtiana Polonorum. Pełni drugą kadencję obowiązki wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Toruniu. Przedmiot: polityka zatrudnienia i rynku pracy, seminarium magisterskie.

12 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kadra realizująca program specjalności dr hab., Hanna Karaszewska, prof. UMK Główny obszar zainteresowań badawczych prof. Hanny Karaszewskiej to zarządzanie zasobami pracy, w tym w szczególności zarządzanie wynagrodzeniami i wynagrodzenia jako kategoria rynku pracy. Przedmiot: systemy wynagradzania w organizacji, seminarium magisterskie. dr Aleksandra Bronk Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Zainteresowania naukowo-badawcze dr Aleksandry Bronk koncentrują się wokół problematyki rynku pracy i polityki społecznej. W szczególności zajmuje się zagadnieniami związanymi z uwarunkowaniami aktywności zawodowej grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiot: socjologia pracy z elementami metod badań społecznych, technologie informacyjne w zarządzaniu kadrami, seminarium magisterskie.

13 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kadra realizująca program specjalności dr Edward Dolny Doktor nauk ekonomicznych. Zajmuje się polityką rynku pracy oraz analizami sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów demograficznych i społecznych. Przedmiot: społeczne funkcje przedsiębiorstwa, demografia i polityka ludnościowa, seminarium magisterskie. dr Monika Maksim Doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi badania w obszarze rynku pracy, specjalizuje się w zagadnieniach aktywizacji zawodowej bezrobotnych i jej skuteczności, interesuje się również problematyką budowania kapitału ludzkiego organizacji, szczególnie w aspekcie rozwoju kompetencji, ekspert projektów badawczych realizowanych na zlecenie MPiPS oraz WUP w Toruniu. Przedmiot: procesy personalne w organizacji, polityka zatrudnienia i rynku pracy, seminarium magisterskie.

14 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kadra realizująca program specjalności dr Paweł Modrzyński Doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania badawcze to efektywne systemy transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań, systemy zarządzania projektami - ZZL w zespołach badawczych, narzędzia i mechanizmy finansowe wspierające transfer wiedzy. W latach 2009 – 2012 kanclerz UMK, od XII 2012 r z-ca kanclerza UMK. Przedmiot: procesy personalne w organizacji. dr Jarosław Oczki Doktor nauk ekonomicznych. Główne tematy badawcze dr. Jarosława Oczki to zmiany strukturalne na polskim rynku pracy oraz nierówności dochodowe w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Członek Royal Economic Society oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Przedmiot: systemy wynagradzania w organizacji, seminarium magisterskie.

15 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kadra realizująca program specjalności dr Jan Piątkowski Pracownik Katedry Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMK. Zainteresowania badawcze dr. Jana Piątkowskiego koncentrują się wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem zbiorowego prawa pracy. Wielokrotnie zapraszany do prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy. Od kilkunastu lat jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.   Przedmiot: prawo pracy. dr Monika Wojdyło-Preisner Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo – badawcze skupiają się wokół zagadnień związanych z zatrudnieniem i funkcjonowaniem rynku pracy. Szczególną uwagę poświęca działaniom sprzyjającym zwiększaniu skuteczności polityki rynku pracy. Przedmiot: technologie informacyjne w zarządzaniu kadrami, seminarium magisterskie.

16 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kadra realizująca program specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dr Kamil Zawadzki Doktor nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowo – badawcze dr. Kamila Zawadzkiego koncentrują się na zagadnieniach z zakresu polityki rynku pracy, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz ekonomii kultury i przemysłów kreatywnych. Przedmiot: Cultural and Creative Industries – wykład ogólnouczelniany mgr Hanna Dolna Trener treningu interpersonalnego i warsztatu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (lista krajowa). Główny obszar zainteresowań to formy i warunki doskonalenia kompetencji społecznych oraz wykorzystanie metod e-learningowych w procesie kształcenia dorosłych. Przedmiot: komunikacja i negocjacje w praktyce menedżera personalnego, psychologia pracy.

17 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wymagania wstępne - merytoryczne Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, w szczególności programu Excel, Podstawy makroekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi, Podstawy psychologii społecznej i socjologii.

18 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wymagania wstępne - osobowościowe RB Serwis komputerowy BR Informatyk REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) RK Planista Zdolności mechaniczne, techniczne, koordynacja w pracy z obiektami, maszynami lub zwierzętami, sprawność fizyczna Zdolności intelektualne lub analityczne do obserwacji, badania zjawisk, budowania teorii w celu rozwiązywania problemów BA Analityk rynku pracy Analityk biznesowy Ekonomista KR Księgowy Doradca inwestycyjny AB Reklama KONWENCJONALNY (K) Zdolności do dokładnego i szczegółowego zbierania, gromadzenia i organizowania danych zgodnie z procedurami Zdolności artystyczne, twórcze, ekspresja w wyrażaniu uczuć i wizji estetycznych w formie słów, ruchów, barw, dźwięków ARTYSTYCZNY (A) KP Kadrowiec (aspekty formalno-prawne) Specjalista ds wynagrodzeń AS Grafik komputerowy Zdolności do pracy z ludźmi w celu instruowania, wyjaśniania, pomagania, szkolenia, rozwijania Zdolności perswazyjne, nadzorcze, kierownicze i przywódcze w celu osiągania skuteczności SA Marketing PRZEDSIĘBIORCZY (P) PS Menedżer personalny Kierownik SP Trener biznesu Coach, konsultant Doradca zawodowy Pośrednik pracy SPOŁECZNY (S) Źródło: Holland J. L., Making Vocational Choices, Psychological Assessment Resources, Inc., Florida, 1997.

19 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wymagania wstępne – osobowościowe REALISTYCZNY (R) BADAWCZY (B) Zrób test Kwestionariusz preferencji zawodowych ARTYSTYCZNY (A) KONWENCJONALNY (K) PRZEDSIĘBIORCZY (P) SPOŁECZNY (S)

20 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne (postawy)

21 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia wiedza Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student: zna kluczowe procesy personalne w organizacji , rozumie wpływ procesów personalnych na kształtowanie się kapitału ludzkiego organizacji, zna metody i techniki niezbędne w realizacji procesów personalnych: metody analizy pracy, rekrutacji i selekcji, oceny pracowniczej, rozwoju kompetencji zawodowych i zarządzania talentami, kształtowania ścieżek karier, zna i wyjaśnia teorie rynku pracy, rozumie mechanizmy funkcjonowania rynku pracy, rozumie cele i zadania polityki rynku pracy, zna programy rynku pracy i metody badania ich skuteczności,

22 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia wiedza Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student: zna, rozumie i rozpatruje w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pozyskiwania danych o płacach, rozumie związki pomiędzy procesami ludnościowymi i gospodarczymi i potrafi je interpretować, zna uwarunkowania przebiegu procesów demograficznych oraz potrafi wskazać ich społeczne i gospodarcze skutki, zna konsekwencje zachodzących zjawisk demograficznych oraz skutki społeczne i gospodarcze określonego przebiegu procesów demograficznych, zna i rozumie związki i zależności występujące pomiędzy zaspokajaniem potrzeb materialnych i społecznych pracowników a funkcjonowaniem organizacji gospodarczej,

23 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia wiedza Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student: zna zasady prowadzenia i finansowania działalności socjalno-bytowej w polskich przedsiębiorstwach, zna podstawowe zasady i normy zapewniające ochronę zdrowia i życia w środowisku pracy oraz podstawowe prawa pracownicze, zna różne modele zbiorowych stosunków pracy i potrafi wskazać podstawowe właściwości społecznego ustroju pracy w Polsce, zna podstawowe standardy prawne z zakresu prawa pracy, zna podstawowe reguły wykładni przepisów prawa pracy, zna instytucje prawa pracy mających wpływ na strategię zarządzania zasobami ludzkimi ( politykę kadrową ),

24 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia wiedza Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student: posiada wiedzę o uwarunkowaniach zachowań ludzi, wynikających z funkcjonowania w grupie społecznej. Rozumie konieczność uwzględniania tych uwarunkowań w procesie kierowania zespołem pracowniczym, zna aktywa i pasywa pracy zespołowej. Potrafi zdefiniować i rozpoznać procesy zachodzące w pracy zespołowej (facylitację społeczną, próżniactwo społeczne, syndrom grupowego myślenia), zna wybrane metody i techniki badań społecznych, zna podstawowe dokumenty pracowniczych i cywilnoprawnych form zatrudnienia, posiada wiedzę psychologiczną na temat podstawowych patologii występujących w sytuacji pracy,

25 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia wiedza Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student: zna kategorie błędów spostrzegania wpływających na praktykę zarządzania, posiada podstawową wiedzę z zakresu różnic indywidualnych i kompetencji poznawczych, definiuje podstawowe procesy motywacyjne, posiada wiedzę na temat istoty kompetencji interpersonalnych i ich znaczenia w różnych typach prac, posiada wiedzę o znaczeniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach międzyludzkich, zna dynamikę konfliktu, procesu negocjacyjnego i podstawowe techniki negocjacyjne.

26 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia umiejętności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student potrafi: zastosować znane i dostępne narzędzia zapewniające skuteczną i efektywną realizację procesów personalnych w organizacji, opracować nowe narzędzia służące realizacji polityki personalnej dostosowane do specyfiki organizacji, np. scenariusze wywiadu kompetencyjnego opierające się na metodzie STAR, arkusze oceny 360 stopni, kwestionariusze do badania potrzeb szkoleniowych i oceny szkoleń, projektować przedsięwzięcia wiążące się z rozwiązywaniem problemów dotyczących systemów wynagrodzeń i kierować realizacją takich przedsięwzięć, sprawnie stosować nowoczesne i zaawansowane metody i techniki zarządzania wynagrodzeniami w przedsiębiorstwie,

27 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia umiejętności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student potrafi: analizować informacje statystyczne dotyczące rynku pracy, obliczać i interpretować wskaźniki opisujące sytuację na rynku pracy, opracować program zatrudnienia adekwatny do sytuacji na rynku pracy oraz ocenić jego efektywność , stosować wybrane metody badań ludnościowych oraz liczyć i interpretować współczynniki demograficzne, projektować przebieg zjawisk demograficznych w przyszłości i wskazać ich konsekwencje, rozpoznać rodzaj stosowanej polityki ludnościowej i potrafi wskazać możliwe konsekwencje stosowanych narzędzi polityki ludnościowej,

28 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia umiejętności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student potrafi: identyfikować podstawowe problemy związanych z funkcjonowaniem w ramach stosunków pracy, w tym negatywnych zjawisk, jak mobbing, molestowanie czy niedozwolony monitoring, diagnozować i weryfikować problemy wynikające z rozdźwięku między prawem w znaczeniu normatywnym a prawem w działaniu, projektować procedury z zakresu prawa pracy, zwłaszcza dotyczących właściwej polityki kadrowej w zakładzie pracy, zidentyfikować oraz rozwiązać problemy wynikające z funkcjonowania jednostki w grupie społecznej, przygotować projekt i zrealizować badania zjawisk społecznych, wykorzystując wybrane metody badawcze,

29 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia umiejętności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student potrafi: obsługiwać wybrany informatyczny system zarządzania kadrami, dokonać wyboru metod selekcyjnych minimalizujących błędy wyboru kandydata , wskazać przyczyny patologii w sytuacji pracy i zaprojektować adekwatny program naprawczy, wskazać kompetencje adekwatne do wymagań stanowiska pracy, wykorzystywać konstruktywne procedury komunikacyjne do formułowania celów, wydawania poleceń, udzielania krytyki i pochwał oraz diagnozowania potrzeb rozmówcy, odpierać presję i manipulację, wywierać wpływ poprzez stosowanie asertywnych procedur, zdefiniować cel, przedmiot i zakres negocjacji.

30 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia kompetencje społeczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student posiada kompetencje w zakresie: tworzenia pozytywnego klimatu organizacyjnego w zespołach, w których uczestniczy, a zwłaszcza w tych, którymi kieruje, pracy zespołowej poprzez wykonywanie zadań, ćwiczeń i projektów grupowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, twórczego udziału w projektach zespołowych, wystąpień publicznych, ciągłego rozwijania swej wiedzy i umiejętności oraz inspirowania do tego innych, stosowania instrumentów zdobywania informacji i wiedzy niezbędnych do funkcjonowania instytucji ,

31 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Kluczowe efekty kształcenia kompetencje społeczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Po ukończeniu specjalności student posiada kompetencje w zakresie: prawidłowej identyfikacji problemów merytorycznych, kreatywnego rozwiązywania problemów zawodowych wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności, konstruktywnego komunikowania swoich opinii, uważnego słuchania oraz wzrostu empatii, dokonywania wyboru adekwatnego instrumentu komunikacyjnego w danej sytuacji.

32 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Projekt realizowany przez studentów WNEiZ UMK Opiekunem koła jest dr Monika Maksim, adiunkt w Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy

33 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
KN ZZL HRM p. 127 WNEiZ Początek Koło powstało przy Katedrze Gospodarowania Zasobami Pracy WNEiZ UMK w listopadzie 2006 r. Cel pomoc studentom UMK w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy poprzez pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi

34 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Konferencje Naukowe I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji dorosłych. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań na rynku pracy. Zarządzanie różnorodnością w praktyce Student vs Rynek Pracy

35 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Konkurs wiedzy z zakresu ZZL

36 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Warsztaty Z zakresu: tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, negocjacji w biznesie, aktywnych metod pracy z grupą, asertywności, technik pamięciowych, wystąpień publicznych, zarządzania czasem, i wiele innych.

37 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
A już 4 czerwca… pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla edukacji dorosłych

38 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Perspektywy zatrudnienia Firmy konsultingowe: analizy funkcji personalnej w firmach, budowanie programów naprawczych dla firm w zakresie ZZL, itp. Publiczne służby zatrudnieniowe: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy Agencje doradztwa personalnego Biura karier Działy personalne firm: specjalista ds. szkoleń, rekrutacji, systemów motywacyjnych, wynagrodzeń, analityk rynku pracy

39 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Perspektywy zatrudnienia Firmy szkoleniowe: trener biznesu, coach Administracja publiczna: zarządzanie infrastrukturą społeczną, wydziały zdrowia, wydziały oświaty, itp. Instytucje użytku publicznego: pomoc społeczna, jednostki służby zdrowia, placówki oświatowe, itp. Kierownicy liniowi różnych szczebli zarządzania Właściciele firm

40 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Specjalność interdyscyplinarna - zarządzanie + ekonomia + psychologia socjologia Wymagania wstępne - podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera, w szczególności programu Excel, podstawy makroekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie SAP: Capital Management, Symfonia: moduł Płatnik i Płace Metody aktywizujące w nauczaniu - wykłady interaktywne, ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, warsztaty kompetencji interpersonalnych Nowoczesne technologie w nauczaniu - blended learning - nauczanie tradycyjne wzbogacone nauczaniem e-learningowym Dla osób o typie przedsiębiorczym, społecznym, badawczym lub konwencjonalnym - tutaj możesz wykonać test


Pobierz ppt "Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu   Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując."

Podobne prezentacje


Reklamy Google