Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk,"— Zapis prezentacji:

1 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 15.04.2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232 Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych

2 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu AGENDA PREZENTACJI: Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku: 1. Prezentacja Biura ds. Funduszy Zewnętrznych 2. Program Mobilność Plus – MNiSW 3. Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 3.1 Stypendia konferencyjne 3.2 Program KOLUMB 3.3 Program KWERENDA 3.4 Program POMOST 3.5 Program START 3.6 Program MONOGRAFIE 4. Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 4.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

3 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych 1. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych AP w Słupsku W celu sprawnego funkcjonowania Biura zostało zatwierdzone zarządzenie regulujące sposób przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych - Zarządzenie Nr R/0210/04/11 Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 21 lutego 2011 r. Zarządzenie określa zadania i obowiązki pracowników zatrudnionych w BFZ, procedury związane z przygotowaniem wniosków finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz sposób realizacji projektów zatwierdzonych do finansowania. Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

4 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych AP w Słupsku Aby ujednolicić zasady postępowania związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie projektu finansowanych z funduszy strukturalnych oraz z innych środków zewnętrznych, opracowano procedury obowiązującą w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Wszystkie propozycje wniosków zgodnie z obowiązującym zarządzeniem powinny być złożone na formularzu zgłoszeniowym propozycji projektów AP w Słupsku. Dokumenty ww. są udostępnione na stronie internetowej Biura ds. Funduszy Zewnętrznych: www.apsl.edu.pl/bfz Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

5 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Załącznik nr 1 Procedura składania propozycji wniosków projektowych do Biura ds. Funduszy Zewnętrznych W celu ujednolicenia zasad postępowania związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu finansowanych z funduszy strukturalnych oraz z innych środków zewnętrznych, ustala się obowiązującą w Akademii Pomorskiej w Słupsku procedurę: 1. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych informuje o aktualnych konkursach na stronie internetowej biura oraz przesyła odpowiednią informację newsletterem. 2. Jednostka organizacyjna Akademii Pomorskiej w Słupsku zamierzająca ubiegać się o środki z funduszy strukturalnych lub z innych środków europejskich i międzynarodowych składa w Biurze ds. Funduszy Zewnętrznych wypełniony formularz zgłoszeniowy. 3. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej Biura ds. Funduszy Zewnętrznych. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

6 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 4. Do formularza zgłoszeniowego jednostka dołącza oświadczenie podpisane przez kierownika jednostki organizacyjnej o posiadaniu wystarczających środków finansowych w celu pokrycia udziału własnego (o ile jest wymagany) w projekcie oraz środków niezbędnych do przygotowania projektu (np. studium wykonalności). W przypadku składania wniosków ogólnouczelnianych środki finansowe potwierdza Kwestor. 5. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych dokonuje rejestracji formularza zgłoszeniowego poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego. 6. Zarejestrowany formularz zgłoszeniowy upoważnia kierownika jednostki organizacyjnej do podjęcia działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

7 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 7. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych wspólnie z koordynatorem projektu wyznaczonym przez kierownika przystępują do sporządzania wniosku o dofinansowanie. 8. Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych odpowiedzialne jest za formalne wypełnienie wniosku o dofinansowanie oraz za wpisanie do wniosku zagadnień merytorycznych uzyskanych od koordynatora. 9. Koordynator projektu sporządza na prośbę Biura ds. Funduszy Zewnętrznych wszystkie informacje i dane niezbędne do wypełnienia wniosku. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

8 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Załącznik nr 2 FORMULARZ ZŁOSZENIOWY PROPOZYCJI PROJEKTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1. NAZWA JEDNOSTKI WNIOSKUJĄCEJ ………………………………………………………………………………………………… 2. Autorzy: Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………... Tytuł naukowy i stanowisko:……………………………………………………….…………. tel:……………………………; kom……………………; e-mail:………………….…………. 3. TYTUŁ PROJEKTU........................................................................................................................................ Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

9 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 4. OPIS PROJEKTU 4.1. Streszczenie projektu : 4.1.1. Uzasadnienie potrzeb realizacji projektu (diagnoza problemów do rozwiązania poprzez działania projektu):…....................………………………………..… 4.2.2. Cel główny (strategiczny) projektu:………………………………………………... 4.2.3. Cele szczegółowe (operacyjne) projektu:......................................................... 4.2.4. Działania projektu:............................................................................................ 4.2. Grupa docelowa (proszę scharakteryzować grupę odbiorców działań w projekcie i uzasadnienie jej wyboru oraz proszę podać liczebność tej grupy) – nie dotyczy projektów inwestycyjnych............................................................................ 4.3. Okres realizacji projektu (planowany, szacunkowy – ile np. m-cy, lat, semestrów) Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

10 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 4.4. Korzyści wynikające z realizacji projektu (rezultaty i produkty) 4.4.1. Korzyści dla bezpośrednich odbiorców działań projektu......................... 4.4.2. Korzyści dla AP w Słupsku………………………....…………………… 4.4.3 Korzyści dla regionu pomorskiego............................................................. 4.4.4 Znaczenie krajowe i międzynarodowe....................................................... 4. PARTNERZY UCZESTNICZĄCY W PROJEKCIE (jeśli przewiduje się udział partnera) …………...……. 5. WARTOŚĆ PROJEKTU ………………………………………………………………………………………..…. 6. INFORMACJE DODATKOWE ………………………………………………………………………….…..….. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

11 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku 2. Program Mobilność Plus– MNiSW Celem programu pn. „Mobilność Plus” jest umożliwienie naukowcom udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Adresaci programu: Pracownik naukowy ze stopniem doktora uzyskanym nie dalej niż 7 lat temu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę lub mianowanie, który w ciągu ostatnich 2 lat nie brał udziału w trwającym dłużej niż 6 miesięcy stażu, stypendium lub projekcie zagranicznym. Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

12 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Finansowanie: Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. -10 000 zł na miesiąc na pobyt pracownika naukowego przebywającego za granicą - 2 000 zł na miesiąc na pobyt małżonka - 1 000 zł na miesiąc na pobyt dziecka Środki finansowe przyznawane są na okres od 6 do 36 miesięcy. Wsparcie przyznawane jest we wszystkich dziedzinach nauki. Planowany termin ogłoszenia konkursu: wrzesień 2011 r. Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

13 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.1 PROGRAM EXTERIUS/ POZA SZLAKIEM Cel programu: Wsparcie finansowe na wyjątkowe inicjatywy o istotnym znaczeniu dla nauki w Polsce, które nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł i nie są objęte pozostałymi programami Fundacji. FNP nie określa listy działań, które mogą zostać objęte programem, lecz rozpatruje indywidualnie każdy wniosek. Ocenie podlega przede wszystkim zasadność wniosku oraz jego walory naukowe, społeczne lub techniczne. Ważnym kryterium jest również znaczenie danej inicjatywy dla środowiska naukowego. Zgłaszana do programu inicjatywa nie może również stać w sprzeczności z ogólnymi zasadami finansowania przyjętymi przez FNP Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

14 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 2.1 PROGRAM EXTERIUS/ POZA SZLAKIEM Beneficjenci: Do programu mogą zgłaszać się zarówno instytucje naukowe i organizacje wspierające rozwój nauki w Polsce, jak też uczeni indywidualni i zespoły naukowe. Termin składania wniosku: Listy intencyjne i wnioski można składać w dowolnym terminie, w ciągu całego roku. Procedura konkursowa jest dwuetapowa. W pierwszym etapie Wnioskodawca składa w Fundacji list intencyjny prezentujący ideę i założenia projektu, którego dotyczyć ma subwencja. Decyzję o przyjęciu projektu do konkursu podejmuje Zarząd Fundacji. Na podstawie decyzji o przyjęciu projektu do konkursu, w drugim etapie procedury konkursowej, Wnioskodawca wypełnia wniosek i przesyła go do biura Fundacji.list intencyjnywniosek Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

15 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3. Programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 3.1 STYPENDIA KONFERENCYJNE Cel programu: Dofinansowanie uczestnictwa polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. Beneficjenci: O stypendium mogą ubiegać się osoby, które zamierzają wygłosić na konferencji zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat, lub przedstawić plakat, jednocześnie zaś mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie odpowiadającej tematycznie konferencji. Muszą one być pracownikami lub doktorantami w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji prowadzącej badania naukowe. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

16 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.1 STYPENDIA KONFERENCYJNE Termin składania wniosków: do 30 kwietnia, do 30 czerwca, do 30 października. Forma składania wniosków: on-line na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Informacje dodatkowe: Stypendium przeznaczone jest dla obywateli polskich, w wieku do 35 lat, a może być wykorzystane na dofinansowanie kosztów podróży, opłat konferencyjnych, zakwaterowania bądź wyżywienia w czasie konferencji. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

17 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.2 PROGRAM KOLUMB Cel programu: Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie Stypendia zagraniczne przyznawane są najlepszym spośród młodych uczonych, aby umożliwić im pobyt (od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych ośrodkach naukowych świata. Stypendia przyznawane są na pobyt w jednym lub - w uzasadnionych przypadkach – w więcej niż w jednym ośrodku naukowym. Stypendyści, którzy chcieliby przedłużyć swój pobyt za granicą, mogą jednorazowo ubiegać się o dodatkowe środki (maksymalnie na 3 miesiące), czas trwania stypendium nie może jednak przekroczyć 15 miesięcy. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

18 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.2 PROGRAM KOLUMB Beneficjenci: O stypendium mogą ubiegać się osoby, które posiadają stopień naukowy doktora, składają wniosek o stypendium nie później niż cztery lata od daty uzyskania stopnia doktora, przy czym okres ten ulega przedłużeniu o 2 lata w następujących przypadkach: - kandydatów, którzy przez co najmniej 3 miesiące korzystali z udokumentowanych urlopów ojcowskich lub wychowawczych; - kandydatek, które urodziły lub przysposobiły dziecko - na podstawie aktu urodzenia lub postanowienia orzekającego przysposobienie, - posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, - podczas planowanego wyjazdu nie będą jednocześnie beneficjentami innych programów stypendialnych FNP (z wyjątkiem stypendium konferencyjnego). Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

19 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.2 PROGRAM KOLUMB Wysokość stypendium wynosi średnio 3 500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie), w zależności od miejsca odbywania stażu. Fundacja ponadto pokrywa koszty podróży stypendysty i jego współmałżonka, jeśli zamierza on przebywać ze stypendystą co najmniej przez połowę okresu trwania stypendium, a także koszty ubezpieczenia stypendysty w czasie pobytu za granicą. Terminy składania wniosków : od 15 września do15 października 2011 r. Informacje dodatkowe: Kandydaci oceniani są na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz przedstawionego planu pracy, jaki zamierzają realizować w zagranicznym ośrodku. Istotnym kryterium przyznania stypendium jest ranga naukowa wybranego ośrodka. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

20 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.3 PROGRAM KWERENDA Cel programu: Są to stypendia na prowadzenie za granicą specjalistycznych kwerend archiwistycznych, których celem jest poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda dotyczyć ma wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn. materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym (rękopisy, starodruki, cimelia, etc.). Stypendium może być przyznane raz na 2 lata, na okres do 2 miesięcy, na pobyt w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach - w większej liczbie bibliotek lub archiwów za granicą. Wysokość stypendium wynosi średnio 2500 euro miesięcznie (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Podstawą oceny wniosku jest przedstawiony projekt badawczy, wymagający przeprowadzenia zagranicznej kwerendy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem celowości wyjazdu, a także udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

21 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.3 PROGRAM KWERENDA Beneficjenci: O stypendia te mogą ubiegać się osoby, które: mają stopień naukowy doktora; składają wniosek o stypendium nie później niż 6 lat od chwili uzyskania stopnia doktora są zatrudnione w krajowej szkole wyższej lub innej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych; posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Polsce zezwolenie na osiedlenie się bądź na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Termin składania wniosków : do 30 kwietnia 2011 r., on-line na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Informacje dodatkowe: Program nie obejmuje wyjazdów, których celem jest zapoznanie się z najnowszą literaturą przedmiotu, ogólnodostępnymi książkami, czasopismami lub materiałami, które znajdują się w zbiorach różnych bibliotek naukowych na świecie. Nie obejmuje też wyjazdów związanych z projektami badawczymi, które można zrealizować w ramach grantów badawczych finansowanych przez inne instytucje (MNiSzW, fundacje polskie i zagraniczne, etc.). Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

22 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu ● 3.4 PROGRAM POMOST Cel programu (w ramach dwóch rodzajów wsparcia): umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy naukowej oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Beneficjenci: 1. GRANT POWROTOWY - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci wychowujących małe dzieci Finansowaniu podlega: a) grant badawczy w wysokości 140 000 zł rocznie (m.in. wynagrodzenie kierownika projektu, koszty prac badawczych, aparatura, materiały badawcze, koszty wymiany międzynarodowej); b) stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych (studentów lub doktorantów) wyłonionych w trybie konkursowym. Wysokość stypendiów dla nich wynosi odpowiednio: 1 000 zł lub 3 000 zł. Projekt realizowany w ramach programu może trwać od 1 roku do 3 lat. Termin składania wniosków: od 30 lipca do 30 września 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

23 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.4 PROGRAM POMOST 2. WSPARCIE DLA KOBIET realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w przypadku pracy naukowej, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży. Adresatkami tej formy wsparcia są kobiety, które posiadają co najmniej tytuł magistra, biorą udział w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych instytucji zatrudniającej (np. grantach promotorskich, projektach innych pracowników naukowych, własnych projektach badawczych etc.) oraz pracują w warunkach szkodliwych dla zdrowia (np. styczność z promieniowaniem, substancjami chemicznymi, operowanie niebezpiecznymi urządzeniami, częste wyjazdy itd.) Finansowanie w ramach wsparcia dla kobiet w ciąży obejmuje pokrycie kosztów zatrudnienia (lub delegacje) pracownika zastępującego kobietę w ciąży w zadaniach niezbędnych dla zrealizowania projektu badawczego, których nie może ona wykonywać. Termin składania wniosków: w trybie ciągłym Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

24 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.5 PROGRAM START Cel programu: Program skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

25 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.5 PROGRAM START Beneficjenci: O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy: - nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich), - są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych, - mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe). Termin składania wniosków: od 1 września do 31 października 2011 Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

26 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.6 PROGRAM MONOGRAFIE Cel programu: W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Beneficjenci: Prace na konkurs mogą zgłaszać: autorzy polscy lub autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

27 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu 3.6 PROGRAM MONOGRAFIE Termin składania wniosków: Konkurs w ramach programu odbywa się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w jednym egzemplarzu, wraz z wypełnionym wnioskiem, w dowolnym terminie. Informacje dodatkowe: Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się: - wysokim poziomem naukowym, - odkrywczością założeń i wagą wyników, - oryginalnością ujęcia, - integralnością tematyki i formy, - interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

28 4. Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych w latach 2007 – 2013 4.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Stwarza on nowe możliwości rozwoju systemu edukacji, ułatwia proces kształcenia i lepszego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

29 Priorytet III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Typ projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dot. m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

30 Priorytet III WYSOKA JAKOŚĆ SYSTEMU OŚWIATY Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Typy projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Planowany termin ogłoszenia konkursu : II kwartał 2011 Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

31 Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Typy projektów: 1. Programy rozwojowe uczelni w tym jedynie następujące elementy: a) podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie zarządzania uczelnią b) wdrożenie modeli zarządzania jakością w uczelni Planowany termin ogłoszenia konkursu: II kwartał 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

32 Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy projektów: projekty mające na celu podniesienie świadomości pracowników systemu B+R w zakresie wagi badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki, a także potrzeb sektora nauki i gospodarki w tym zakresie Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

33 PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym Typy projektów: projekty w zakresie podnoszenia umiejętności pracowników systemu B+R ( np. kursy, szkolenia, studia podyplomowe) w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej) Planowany termin ogłoszenia konkursu: III kwartał 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

34 Priorytet VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Typy projektów: 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m. in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, 3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

35 4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy/lub poradnictwo zawodowe staże/praktyki zawodowe szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych subsydiowane zatrudnienie 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m. in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m. in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

36 7. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna), 8. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe). Termin naboru wniosków: od 21 lutego 2011 r. do 31 marca 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

37 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Minimalna wartość projektu 50 000 zł Poziom dofinansowania: 85 % Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

38 Typy projektów: 1. Ogólne i specjalistyczne szkolenia* oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych**, 2. Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi)***. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

39 * Projekty szkoleniowe inne niż możliwe do realizacji w procedurze konkursowej w ramach Priorytetu II (zasięg terytorialny). Projekty nie mogą obejmować szkoleń obowiązkowych, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. z zakresu BHP) – dotyczy wszystkich szkoleń w ramach Priorytetu VIII. ** W przypadku szkoleń adresowanych do pracowników wykonujących pracę u przedsiębiorców, którzy stali się zagrożeni (w rozumieniu Komunikatu Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego – 2009/C 83/01) po dniu 1 lipca 2008 r., uczestnikom projektu może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. *** Beneficjent wsparcia zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych związanych z danym projektem. Z wsparcia w ramach tego Poddziałania wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem jest oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

40 Termin naboru wniosków: od dnia 28 lutego 2011 roku do dnia 4 kwietnia 2011 roku Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

41 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETNENCJI W REGIONACH Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych* prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych**) w szczególności obejmujące: 1. dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

42 2. doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym), 3. programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki, 4. dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych, Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

43 5. rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno zawodowym, informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne ośrodki kariery), 6. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, 7. wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

44 Termin naboru wniosków: od 15 lutego 2011 roku do 29 marca 2011 roku Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

45 PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETNENCJI W REGIONACH Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

46 Typy projektów: 1. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. 2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji). 3. Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

47 4. Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: - monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy - podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację. Termin ogłoszenia konkursu II kwartał 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

48 4. Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych 4.2 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Poziom dofinansowania - 75 % Minimalna wartość projektu – 2 mln zł Cel główny działania : Tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

49 Typy projektów: Budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową. Termin naboru wniosków: od 23 marca 2011 r. do 06 maja 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

50 2. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku 2.3 Fundusze strukturalne dla uczelni wyższych 2.3.3 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM VENTURES Cel programu: Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

51 PROGRAM VENTURES Beneficjenci: Program adresowany jest do najmłodszych naukowców: - studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia; - absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych; - doktorantów (uczestników studiów doktoranckich). Termin naboru wniosków: 15 kwietnia 2011 r. Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

52 PROGRAM VENTURES Informacje dodatkowe: W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych. W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

53 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Szczegółowych informacji nt. programów udziela Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Wydział Filologiczno-Historyczny, p. 31 tel. 59 840 05 13, wew. 232 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl www.apsl.edu.pl/bfzbiurofunduszy@apsl.edu.pl Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232

54 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UWAGĘ Możliwości dofinansowania działalności naukowo – dydaktycznej pracowników naukowych AP w Słupsku ze źródeł zewnętrznych Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych http: www.apsl.edu.pl ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.plbiurofunduszy@apsl.edu.pl tel.: +48 59 840 05 13, wew. 232


Pobierz ppt "Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI NAUKOWO – DYDAKTYCZNYMI INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google