Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1."— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1

2 2 WĘGLOWODORY NASYCONE : ALKANY

3 3 Polecenie Wykonaj zdjęcia ilustrujące przebieg doświadczeń wykonanych na lekcji. Umieść je w swoim portfolio pt. Ciekawe eksperymenty chemiczne.

4 Budowa węglowodorów WĘGLOWODORY związki chemiczne, zawierające w swej cząsteczce atomy węgla ( C ) i wodoru ( H )

5 5 Budowa węglowodorów WĘGLOWODORY łańcuchowe pierścieniowe nasycone nienasycone nasycone nienasycone aromatyczne alkany alkenyalkiny np. etan np. cykloheksannp. cyklobuten np. benzen np. eten np. etyn

6 Przypomnijmy Atomy węgla w związkach organicznych są IV-wartościowe

7 Atomy węgla w cząsteczkach alkanów są połączone wiązaniami pojedynczymi. Mówimy wówczas, że są one nasycone. Wiązanie pojedyncze, wiązanie σ, powstaje w wyniku oddziaływania pary elektronowej, która skupia się na osi łączącej wiązane atomy – para ta nosi nazwę wiązania σ. 7 Budowa alkanów

8 Najprostszy węglowodór: 8 Budowa alkanów

9 Najprostszy węglowodór: 9 metan Budowa alkanów

10 Model cząsteczki metanu

11 1.Przeanalizuj, w jaki sposób łączą się ze sobą atomy węgla i wodoru w metanie. 2.Za pomocą programu ChemSkech narysuj wzór metanu. 3.Obejrzyj narysowaną przez Ciebie strukturę w przestrzeni trójwymiarowej, wykorzystując funkcje programu ChemSketch o nazwie 3D Viewer. Polecenie

12 SZEREG HOMOLOGICZNY ALKANÓW szereg związków organicznych o podobnej strukturze i właściwościach, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego o jedną grupę –CH 2 – SZEREG HOMOLOGICZNY ALKANÓW szereg związków organicznych o podobnej strukturze i właściwościach, w którym każdy następny związek różni się od poprzedniego o jedną grupę –CH 2 – Szereg homologiczny alkanów

13 13 Szereg homologiczny alkanów Nazwa alkanu i liczba atomów węgla w cząsteczce Wzór sumarycznypółstrukturalny metan 1 CH 4 etan 2 C2H6C2H6 CH 3 ─ CH 3 propan 3 C3H8C3H8 CH 3 ─ CH 2 ─ CH 3 butan 4 C 4 H 10 CH 3 ─ CH 2 ─ CH 2 ─ CH 3 pentan 5 C 5 H 12 CH 3 ─ CH 2 ─ CH 2 ─ CH 2 ─ CH 3

14 Polecenie Korzystając z dowolnego programu, utwórz ciekawą formę prezentacji kolejnych pięciu alkanów z szeregu homologicznego (nazwa, wzór sumaryczny, wzór półstrukturalny).

15 15 Budowa alkanów C n H 2n+2 liczba atomów węgla liczba atomów wodoru Wzór ogólny alkanów:

16 16 Budowa alkanów metan grupa metylowa CH 4 CH 3 ─

17 Utwórz tabelę zbudowaną z czterech kolumn: wzór alkanu, nazwa alkanu, wzór grupy alkilowej, nazwa grupy alkilowej. Tabela ma zawierać sześć wierszy. 17 Polecenie

18 18 Polecenie Wzór alkanuNazwa alkanuWzór grupy alkilowej Nazwa grupy alkilowej CH 4 metan-CH 3 metyl (grupa metylowa) C2H6C2H6 etan-C 2 H 5 etyl (grupa etylowa) C3H8C3H8 propan-C 3 H 7 propyl (grupa propylowa) C 4 H 10 butan-C 4 H 9 butyl (grupa butylowa) C 5 H 12 pentan-C 5 H 11 pentyl (grupa pentylowa)

19 19 Rozgałęzione alkany: 1. Szukamy najdłuższego łańcucha węglowego Nazewnictwo alkanów

20 20 Rozgałęzione alkany: 1. Szukamy najdłuższego łańcucha węglowego Nazewnictwo alkanów

21 21 Rozgałęzione alkany: 2. Zaznaczamy podstawniki Nazewnictwo alkanów

22 22 Rozgałęzione alkany: 2. Zaznaczamy podstawniki Nazewnictwo alkanów

23 23 Rozgałęzione alkany: 3. Podstawniki wymieniamy alfabetycznie (muszą mieć jak najniższy lokant), dlatego numerujemy najdłuższy łańcuch węglowy od prawej strony Nazewnictwo alkanów

24 24 Rozgałęzione alkany: 3. Podstawniki wymieniamy alfabetycznie (muszą mieć jak najniższy lokant), dlatego numerujemy najdłuższy łańcuch węglowy od prawej strony Nazewnictwo alkanów

25 25 Rozgałęzione alkany: 4. Podstawniki wymieniamy alfabetycznie; numer atomu węgla, przy którym się one znajdują oddzielamy od ich nazw (oraz od kolejnych podstawników) poziomą kreską Nazewnictwo alkanów

26 26 Rozgałęzione alkany: 4. Podstawniki wymieniamy alfabetycznie; numer atomu węgla, przy którym się one znajdują oddzielamy od ich nazw (oraz od kolejnych podstawników) poziomą kreską Nazewnictwo alkanów 4-bromo-5-chloro-4-etylo-6-fluoro-7-metylo

27 27 Rozgałęzione alkany: 5. Węglowodór ma 8 atomów węgla. Ósmym alkanem w szeregu homologicznym jest oktan. Zapisujemy jego nazwę bezpośrednio za ostatnim podstawnikiem Nazewnictwo alkanów 4-bromo-5-chloro-4-etylo-6-fluoro-7-metylo

28 28 Rozgałęzione alkany: 5. Węglowodór ma 8 atomów węgla. Ósmym alkanem w szeregu homologicznym jest oktan. Zapisujemy jego nazwę bezpośrednio za ostatnim podstawnikiem Nazewnictwo alkanów 4-bromo-5-chloro-4-etylo-6-fluoro-7-metylooktan

29 29 Rozgałęzione alkany: Jeśli przy jednym atomie węgla występuje więcej niż jeden podstawnik, między kreską a nazwą podstawnika wstawiamy przedrostki pochodzące od greckich liczebników: Nazewnictwo alkanów 2di 3tri 4tetra

30 30 Rozgałęzione alkany: przykład: Nazewnictwo alkanów 2di 3tri 4tetra 1,1- di chloropropan

31 Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru 2,3-dibromo-3-metylopentan Polecenie

32 Narysuj wzór półstrukturalny węglowodoru 2,3-dibromo-3-metylopentan Polecenie

33 CYKLOALKANY węglowodory nasycone o budowie cyklicznej, czyli pierścieniowej. Najprostszym cykloalkanem jest cyklopropan CYKLOALKANY węglowodory nasycone o budowie cyklicznej, czyli pierścieniowej. Najprostszym cykloalkanem jest cyklopropan Budowa alkanów

34 34 CYKLOALKANY NazwaWzór grupowyWzór umowny cyklobutan cyklopentan cykloheksan Budowa alkanów

35 Podaj nazwę systematyczną węglowodoru Polecenie

36 Podaj nazwę systematyczną węglowodoru Polecenie 1-chloro-3-etylocyklopentan

37 IZOMERIA zjawisko występowania związków chemicznych o identycznym wzorze sumarycznym, a różnych wzorach strukturalnych IZOMERIA zjawisko występowania związków chemicznych o identycznym wzorze sumarycznym, a różnych wzorach strukturalnych Budowa alkanów

38 38 Izomery butanu C 4 H 10 butan ( n-butan ) T wrz. = -0,5 o C 2-metylopropan ( izobutan ) T wrz. = -12 o C Budowa alkanów

39 39 Izomery butanu C 4 H 10 Budowa alkanów izomery konstytucyjne

40 RZĘDOWOŚĆ ATOMU WĘGLA liczba innych atomów węgla związanych bezpośrednio z danym atomem węgla. RZĘDOWOŚĆ ATOMU WĘGLA liczba innych atomów węgla związanych bezpośrednio z danym atomem węgla. Budowa alkanów

41 RZĘDOWOŚĆ ATOMU WĘGLA liczba innych atomów węgla związanych bezpośrednio z danym atomem węgla. RZĘDOWOŚĆ ATOMU WĘGLA liczba innych atomów węgla związanych bezpośrednio z danym atomem węgla. I-rzędowyII-rzędowyIII-rzędowyIV-rzędowy Budowa alkanów

42 42 Wzór alkanu Nazwa alkanu Temperatura topnienia [ o C] Temperatura wrzenia [ o C] CH 4 metan-182-162 C2H6C2H6 etan-183-89 C3H8C3H8 propan-187 -42 C 4 H 10 butan-138 0,5 C 5 H 12 pentan-13036 C 6 H 14 heksan-9569 Właściwości fizyczne alkanów

43 1. Przeanalizuj dane z powyższej tabeli. 2. Zrób w dowolnym programie wykres zależności temperatur wrzenia i topnienia tych alkanów w zależności od liczby atomów węgla w ich cząsteczkach. Polecenie

44 Właściwości fizyczne alkanów liczba atomów węgla stan skupienia alkanu 1-4gazy 5-16ciecze 17>substancje stałe

45 Właściwości fizyczne alkanów → im większa liczba atomów węgla, tym wyższa temperatura topnienia i wrzenia → nierozpuszczalne w wodzie → mieszają się między sobą bez ograniczeń → dobrze rozpuszczają tłuszcze i związki organiczne

46 Właściwości fizyczne alkanów Wartości gęstości ciekłych alkanów są niższe od gęstości wody – tworzą na jej powierzchni warstwę. Stąd tak niebezpieczne są wycieki z tankowców.

47 Właściwości fizyczne alkanów Wartości elektroujemności 2,5 C 2,1 H Wiązanie w alkanach: kowalencyjne niespolaryzowane

48 Właściwości fizyczne alkanów Długości wiązań w cząsteczce metanu: 109 pm (1pm = 1 * 10 -12 m) Kształt: tetraedr (czworościan foremny)

49 Właściwości chemiczne alkanów Alkany są bierne chemicznie. Przyczyna : trwałość wiązań pojedynczych C─C i C─H. Są odporne na działanie kwasów, zasad i wielu innych substancji. Są natomiast łatwopalne, dzięki czemu znalazły zastosowanie jako paliwa.

50 Otrzymywanie i badanie właściwości metanu Otrzymywanie alkanów

51 51 Polecenie Korzystając z dowolnego programu, narysuj schemat otrzymywania metanu z octanu sodu.

52 Właściwości chemiczne alkanów SPALANIE WĘGLOWODORÓW 1.spalanie całkowite CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O 2. spalanie niecałkowite 2CH 4 + 3O 2 2CO + 4H 2 O CH 4 + O 2 C + 2H 2 O

53 Identyfikacja produktów spalania metanu Właściwości chemiczne alkanów

54 Efektowne spalanie metanu w bańkach mydlanych Właściwości chemiczne alkanów

55 55 Właściwości chemiczne alkanów Metan staje się wybuchowy przy stężeniu 5-15%. Jest głównym składnikiem gazów występujących w pokładach węgla. Wybuchy i pożary metanu to najczęstsze naturalne przyczyny górniczych katastrof na całym świecie.

56 56 Polecenie Korzystając z programu Word, napisz równania reakcji węgliku glinu z wodą oraz z kwasem chlorowodorowym.

57 Al 4 C 3 + 12H 2 O 3CH 4 + 4Al(OH) 3 Al 4 C 3 + 12HCl 3CH 4 + 4AlCl 3 Al 4 C 3 + 12H 2 O 3CH 4 + 4Al(OH) 3 Al 4 C 3 + 12HCl 3CH 4 + 4AlCl 3 Polecenie

58 Badanie redukujących właściwości metanu Właściwości chemiczne alkanów

59 Co to jest substytucja? Co to jest substytucja? Właściwości chemiczne alkanów

60 SUBSTYTUCJA ( podstawienie ) reakcja chemiczna zastąpienia atomu wodoru w cząsteczce alkanu innym atomem (lub grupą atomów) SUBSTYTUCJA ( podstawienie ) reakcja chemiczna zastąpienia atomu wodoru w cząsteczce alkanu innym atomem (lub grupą atomów) Właściwości chemiczne alkanów

61 61 SUBSTYTUCJA ( podstawienie ) chlorometanchlorowodór Właściwości chemiczne alkanów

62 62 Polecenie Korzystając z zasobów Internetu, wyszukaj informacje na temat rodników.

63 RODNIK atom lub cząsteczka zawierająca niesparowany elektron. Reakcja chlorowania metanu jest reakcją wolnorodnikową. RODNIK atom lub cząsteczka zawierająca niesparowany elektron. Reakcja chlorowania metanu jest reakcją wolnorodnikową. Właściwości chemiczne alkanów

64 MECHANIZM WOLNORODNIKOWY ETAPY: I inicjacja – zapoczątkowanie reakcji II propagacja – wzrost łańcucha III terminacja – zakończenie łańcucha 64 Właściwości chemiczne alkanów

65 MECHANIZM WOLNORODNIKOWY I inicjacja – zapoczątkowanie reakcji 65 Właściwości chemiczne alkanów

66 MECHANIZM WOLNORODNIKOWY II propagacja – wzrost łańcucha 66 Właściwości chemiczne alkanów

67 MECHANIZM WOLNORODNIKOWY II propagacja – wzrost łańcucha 67 Właściwości chemiczne alkanów

68 MECHANIZM WOLNORODNIKOWY II propagacja – wzrost łańcucha Jest to reakcja łańcuchowa, więc może biec dalej. Jakie produkty mogą powstać? CH 3 Cl, CH 2 Cl 2, CHCl 3, CCl 4 68 Właściwości chemiczne alkanów

69 MECHANIZM WOLNORODNIKOWY III terminacja – zakończenie łańcucha 69 Właściwości chemiczne alkanów

70 Korzystając z dowolnego programu do modelowania struktury związków chemicznych (na przykład ISIS Draw) narysuj cząsteczkę pentanu. Polecenie

71 Bromowanie alkanów – mechanizm reakcji substytucji wolnorodnikowej Właściwości chemiczne alkanów

72 72 Polecenie Zilustruj w dowolnym programie równanie reakcji bromowania pentanu na świetle.

73 Wykazanie bierności chemicznej pentanu i innych alkanów Właściwości chemiczne alkanów

74 Model cząsteczki bromoetanu

75 Korzystając z informacji znalezionych w Internecie, przygotuj kartę charakterystyki bromoetanu. Polecenie

76 ALKANY 1.Atom wodoru ma stopień utlenienia równy I. 2. W cząsteczce etanu jest sześć atomów węgla, więc jej ładunek wynosi +6. 76 Stopień utlenienia węgla w związkach organicznych

77 ALKANY 3. Całkowity ładunek cząsteczki związku organicznego wynosi zero. 4. Atomy węgla muszą więc mieć ładunek równy -6. Dzielimy -6 przez 2 (dwa atomy węgla). Stopień utlenienia atomu węgla w etanie wynosi -III. 77 Stopień utlenienia węgla w związkach organicznych

78 78 Zastosowanie alkanów 1. C 1 -C 2 składniki gazu ziemnego; produkcja wodoru i nawozów sztucznych 2. C 3 -C 4 składniki LPG oraz gazu nośnego w rozpylaczach 3. C 5 -C 8 składniki benzyny 4. C 9 -C 16 składniki nafty, paliwa lotniczego

79 79 METAN paliwo w silnikach surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych główny składnik gazu ziemnego - przemysł energetyczny Zastosowanie alkanów

80 80 Polecenie Korzystając z zestawu Mini-Lab wykonaj doświadczenie „Badanie palności gazu do zapalniczek”. Przygotuj: probówkę klamerkę wykałaczkę podgrzewacz zapalniczkę napełnioną gazem

81 81 Polecenie Badanie palności gazu do zapalniczek Wykonaj: 1. Przyłóż zapalniczkę do wylotu probówki. 2. Przez 20 sekund naciskaj spust gazu (wprowadź do probówki zawartość zapalniczki). 3. Do wylotu probówki przyłóż zapaloną wykałaczkę. 4. Obróć kilkakrotnie probówkę do góry dnem.

82 Powtórzmy budowę i nazewnictwo alkanów GRA EDUKACYJNA MEMORY 1.Skorzystaj z gotowej gry Memory. Klikaj w zakryte karty i szukaj par. 2.Przygotuj samodzielnie podobną grę, korzystając z dowolnego programu (np. Scratch lub Flash). Polecenie

83


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka + 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google