Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace Społecznie Użyteczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace Społecznie Użyteczne"— Zapis prezentacji:

1 Prace Społecznie Użyteczne
Drawsko Pomorskie 12 luty 2015 rok

2 Powiatowy Urząd w Drawsku Pomorskim
Podstawy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 149 tekst jednolity), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 921), Ustawa z dnia z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 223, ze zm.), Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318). Powiatowy Urząd w Drawsku Pomorskim

3 Prace Społecznie Użyteczne krok po kroku
Gmina do 31 stycznia sporządza roczny plan potrzeb (rodzaje prac, liczbę godzin, liczbę bezrobotnych) Starosta / PUP zawiera z gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane Porozumienie. Kierownik Ośrodka Pomocy sporządza listę osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

4 Prace Społecznie Użyteczne krok po kroku cd…
Na wniosek gminy PUP kieruje do wykonywania prac społecznie użytecznych: bezrobotnego bez prawa do zasiłku, korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej; osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeśli uczestniczą w tych formach w wyniku skierowania PUP na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. Gmina lub podmiot poucza osobę o konieczności przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania prac oraz zapoznaje z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Gmina lub podmiot prowadzą ewidencję osób. Na wniosek gminy PUP refunduje ze środków FP, kwotę należnych świadczeń za miesiąc poprzedni. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

5 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Wymiar do 10 godzin pracy w tygodniu. Osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy. PUP refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

6 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Zmiana zapisu w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 73a Został dodany pkt 5a: „ Świadczenie, które przysługuje bezrobotnemu, nieposiadającemu prawa do zasiłku, w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych może być w całości finansowane z budżetu gminy” Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

7 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obowiązujące od 1 czerwca 2014 roku 8,10 zł – wysokość świadczenia wypłacanego przez gminy 4,86 zł – wysokość refundacji wypłacanej przez PUP Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

8 Realizacja prac społecznie użytecznych w latach 2011-2014
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

9 Prace społecznie użyteczne w 2011 roku
Kwota Funduszu Pracy ,00 zł Kwota przeznaczona na PSU ,09 zł : 6 porozumień ( ze wszystkimi gminami powiatu) 312 osób zostało skierowanych na PSU Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

10 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
L.p. G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1. Drawsko Pom. 59 77.008,68 2. Złocieniec 60 72.210,84 3. Czaplinek 70 63.774,96 4. Kalisz Pom. 63 56.968,71 5. Wierzchowo 30 35.716,20 6. Ostrowice 25.544,70 R A Z E M : 312 ,09 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

11 Prace społecznie użyteczne w 2012 roku
Kwota Funduszu Pracy ,00 zł Kwota przeznaczona na PSU ,63 zł : 6 porozumień (ze wszystkimi gminami powiatu) 220 osób zostało skierowanych na PSU Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

12 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
L.p. G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1. Drawsko Pom. 45 73.458,84 2. Złocieniec 60 83.087,10 3. Czaplinek 40 57.087,24 4. Kalisz Pom. 65.718,87 5. Wierzchowo 20 33.591,30 6. Ostrowice 15 25.694,28 R A Z E M : 220 ,63 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

13 Prace społecznie użyteczne w 2013 roku
Kwota Funduszu Pracy ,00 zł Kwota przeznaczona na PSU ,34 zł : 6 porozumień ( ze wszystkimi gminami powiatu) 367 osób zostało skierowanych na PSU Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

14 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
L.p. G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1. Drawsko Pom. 71 81.142,02 2. Złocieniec 70 87.208,86 3. Czaplinek 105 69.572,16 4. Kalisz Pom. 64 55.948,30 5. Wierzchowo 30 38.915,40 6. Ostrowice 27 31.413,60 R A Z E M : 367 ,34 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

15 Prace społecznie użyteczne w 2014 roku
Kwota Funduszu Pracy ,00 zł Kwota przeznaczona na PSU ,84 zł : 6 porozumień ( ze wszystkimi gminami powiatu) 323 osób zostało skierowanych na PSU Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

16 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
L.p. G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1. Drawsko Pom. 63 82.013,40 2. Złocieniec 84 94.556,58 3. Czaplinek 67 54.158,00 4. Kalisz Pom. 54 57.042,96 5. Wierzchowo 32 44.644,20 6. Ostrowice 23 38.861,70 R A Z E M : 323 ,84 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

17 Prace Społecznie Użyteczne z podziałem na Gminy w latach 2011-2014
Lp. Gminy 2011 2012 2013 2014 Kwota liczba osób skierowanych w porozumieniu liczba osób liczba osób w porozumieniu liczba osób Skierowanych liczba osób w porozumieniu 1 Drawsko Pom. 77 008,68 60 45 73 458,84 63 81 142,02 71 82 013,40 2 Złocieniec 72 210,84 40 83 087,10 81 87 208,86 70 55 94 556,58 84 50 3 Czaplinek 63 774,96 57 087,24 69 572,16 105 75 54 158,00 67 4 Kalisz Pom. 56 968,71 65 718,87 73 55 948,30 64 57 042,96 54 5 Wierzchowo 35 716,20 30 20 33 591,30 6 38 915,40 21 44 644,20 32 24 Ostrowice 25 544,70 15 25 694,28 33 31 413,60 27 38 861,70 23 Razem: ,09 313 200 ,63 326 220 ,34 367 256 ,84 323 234 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

18 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Efektywność Efektywność zatrudnieniowa w 2014 roku osób, które były skierowane na prace społecznie użyteczne wyniosła % - tj. 56 osób spośród 323 osób, które po zakończeniu prac społecznie użytecznych podjęły zatrudnienie bądź wyrejestrowane zostały z ewidencji osób bezrobotnych z innego powodu. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

19 Rozwiązania mające na celu ulepszenie współpracy
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY GMINA PUP OPS Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

20 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 27 maja 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

21 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Art. 33 ust.2c ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

22 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
I profil pomocy Pośrednictwo pracy W uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy (szkolenia, koszty egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, środki na działalność gospodarczą, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na działalność gospodarczą, bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie) Osoby bezrobotne które najlepiej współpracują z urzędem pracy Są blisko rynku pracy i są gotowe do podjęcia pracy, bez wsparcia instrumentami rynku pracy. Posiadane przez nie kwalifikacje są najczęściej przydatne na rynku pracy, a motywacja do podjęcia pracy wysoka. Osoby te, chcą podjąć pracę dla niej samej, bo nie wyobrażają sobie, że mogłyby żyć bez pracy. Rodzina i konieczność jej utrzymania, to często bardzo ważny powód, dla którego nie tylko chcą, ale i muszą pracować. W sytuacji bezrobocia czują się niekomfortowo i gotowe są zrobić wiele, aby ten stan zmienić. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

23 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
II profil pomocy Usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń) Instrumenty rynku pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne) Działania aktywizacyjne zlecone przez PUP Bezrobotnych tych cechuje średnia gotowość do powrotu na rynek pracy i średnie oddalenie od rynku pracy. Często posiadają kwalifikacje, które jednak nie korespondują z oczekiwaniami pracodawców. Część osób spełnia wymogi pracodawców, jednak brakuje im motywacji do podjęcia rzetelnych starań w celu uzyskania zatrudnienia. Niska motywacja wynika z nieskutecznych prób podjęcia pracy. Kontaktowały się z pracodawcami, odbywały rozmowy kwalifikacyjne, wysyłały szablonowe dokumenty aplikacyjne, jednak nie dawały one pozytywnych rezultatów. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

24 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
III profil pomocy Program Aktywizacja i Integracja Działania aktywizacyjne zlecone przez PUP Programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne W uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe Osoby bezrobotne z profilu pomocy III najtrudniej przywrócić na rynek pracy, bowiem albo utraciły całkowicie motywację do pracy i jej poszukiwania albo w zamierzony sposób unikają wszelkich form pomocy. Ich celem jest utrzymanie statusu bezrobotnego z uwagi na możliwość korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych. Często są to osoby, które nie mają żadnego zawodu, nie mają doświadczenia zawodowego, albo mają długą przerwę w zatrudnieniu. Często wskazują na ograniczenia zdrowotne, niepotwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności, jednak stanowiące w ich opinii barierę nie do pokonania w powrocie na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

25 Pomoc w zależności od profilu pomocy
prace społecznie użyteczne tylko dla osób z II profilu pomocy i z III profilu pomocy tylko w ramach programów specjalnych; Program Aktywizacja i Integracja (PAI) tylko osoby z III profilu pomocy. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

26 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) - art.62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

27 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Program Aktywizacja i Integracja Opinia powiatowej rady rynku pracy. 2. Realizacja przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

28 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Uczestnicy PAI W pierwszej kolejności objęci powinni zostać ci bezrobotni, którzy spełniają łącznie następujące warunki: korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, objęci zostali przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym, powiatowy urząd pracy ustalił dla nich III profil pomocy. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

29 PSU – zapotrzebowanie gmin na rok 2015
Gmina Wnioskowana liczba Proponowana liczba Uzupełnienie/ program specjalny Czaplinek 20 19 Drawsko Pomorskie 45 25 Kalisz Pomorski 30 10 Ostrowice 5 Wierzchowo 26 8 16 Złocieniec 53 28 Razem 182 92 110 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim

30 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim 5 czerwca 2014 roku
Program specjalny Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz mogą być wspierane innymi środkami. Łączna kwota wydatków poniesionych w roku budżetowym na realizację programów specjalnych nie może przekroczyć 10% wysokości środków Funduszu Pracy. Maksymalna wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych w ramach jednego programu specjalnego na działania w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Łączna kwota wydatków poniesionych na specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, związane z realizacją programu specjalnego, nie może przekroczyć 20% wysokości środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programu specjalnego. Program specjalny może być realizowany przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z pracodawcą lub innym podmiotem. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim 5 czerwca 2014 roku

31 Program specjalny na rok 2015 dla osób znajdujących się w III profilu pomocy
Lp. Gmina Chęć skorzystania z programu specjalnego PSU 3 m-ce liczba osób Koszt organizacji PSU Roboty publiczne 3 m-ce liczba osób Koszt organizacji RP  Kwota organizacji programu Zatrudnienie ½ etatu liczba osób Refundacja z FP Łącznie do wypłacenia osobom uprawnionym PUP 1. Czaplinek + 20 11 664,00 19 440,00 12 72 000,00 83 664,00 7 776,00 2. Drawsko Pom. 19 440,00 3. Kalisz Pom. 4. Ostrowice - 5 2 916,00 4 860,00 3 18 000,00 20 916,00 1 944,00 5. Wierzchowo 16 9 331,20 15 552,00 10 60 000,00 69 331,20 6 220,80 6. Złocieniec 28 16 329,60 27 216,00 17 102 000,00 118 329,60 10 886,40 RAZEM 109 63 568,80 105 948,00 66 396 000,00 459 568,80 42 379,20 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim 5 czerwca 2014 roku

32 Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
Dziękuję za uwagę. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim


Pobierz ppt "Prace Społecznie Użyteczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google