Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace Społecznie Użyteczne DRAWSKO POMORSKIE 12 LUTY 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace Społecznie Użyteczne DRAWSKO POMORSKIE 12 LUTY 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 Prace Społecznie Użyteczne DRAWSKO POMORSKIE 12 LUTY 2015 ROK

2 POWIATOWY URZĄD W DRAWSKU POMORSKIM  Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2015 roku poz. 149 tekst jednolity),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 155, poz. 921),  Ustawa z dnia z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 223, ze zm.),  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1318). Podstawy prawne

3 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Prace Społecznie Użyteczne krok po kroku 1.Gmina do 31 stycznia sporządza roczny plan potrzeb (rodzaje prac, liczbę godzin, liczbę bezrobotnych) 2.Starosta / PUP zawiera z gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane Porozumienie. 3.Kierownik Ośrodka Pomocy sporządza listę osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych.

4 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM 4.Na wniosek gminy PUP kieruje do wykonywania prac społecznie użytecznych:  bezrobotnego bez prawa do zasiłku, korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej;  osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeśli uczestniczą w tych formach w wyniku skierowania PUP na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa. 5.Gmina lub podmiot poucza osobę o konieczności przestrzegania ustalonego porządku i dyscypliny w miejscu wykonywania prac oraz zapoznaje z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. 6.Gmina lub podmiot prowadzą ewidencję osób. 7.Na wniosek gminy PUP refunduje ze środków FP, kwotę należnych świadczeń za miesiąc poprzedni. Prace Społecznie Użyteczne krok po kroku cd…

5 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Wymiar do 10 godzin pracy w tygodniu. Osobie przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy. PUP refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia.

6 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Zmiana zapisu w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 73a Został dodany pkt 5a: „ Świadczenie, które przysługuje bezrobotnemu, nieposiadającemu prawa do zasiłku, w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych może być w całości finansowane z budżetu gminy”

7 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych obowiązujące od 1 czerwca 2014 roku 8,10 zł – wysokość świadczenia wypłacanego przez gminy 4,86 zł – wysokość refundacji wypłacanej przez PUP

8 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Realizacja prac społecznie użytecznych w latach 2011-2014

9 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Prace społecznie użyteczne w 2011 roku 1.Kwota Funduszu Pracy 5.459.900,00 zł 2.Kwota przeznaczona na PSU 331.224,09 zł :  6 porozumień ( ze wszystkimi gminami powiatu)  312 osób zostało skierowanych na PSU

10 L.p.G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1.Drawsko Pom. 5977.008,68 2.Złocieniec 6072.210,84 3.Czaplinek 7063.774,96 4.Kalisz Pom. 6356.968,71 5.Wierzchowo 3035.716,20 6.Ostrowice 3025.544,70 R A Z E M : 312331.224,09 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

11 Prace społecznie użyteczne w 2012 roku 1.Kwota Funduszu Pracy 4.091.400,00 zł 2.Kwota przeznaczona na PSU 338.637,63 zł :  6 porozumień (ze wszystkimi gminami powiatu)  220 osób zostało skierowanych na PSU

12 L.p.G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1.Drawsko Pom. 4573.458,84 2.Złocieniec 6083.087,10 3.Czaplinek 4057.087,24 4.Kalisz Pom. 4065.718,87 5.Wierzchowo 2033.591,30 6.Ostrowice 1525.694,28 R A Z E M : 220338.637,63 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

13 Prace społecznie użyteczne w 2013 roku 1.Kwota Funduszu Pracy 4.641.800,00 zł 2.Kwota przeznaczona na PSU 364.200,34 zł :  6 porozumień ( ze wszystkimi gminami powiatu)  367 osób zostało skierowanych na PSU

14 L.p.G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1.Drawsko Pom. 7181.142,02 2.Złocieniec 7087.208,86 3.Czaplinek 10569.572,16 4.Kalisz Pom. 6455.948,30 5.Wierzchowo 3038.915,40 6.Ostrowice 2731.413,60 R A Z E M : 367364.200,34 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

15 Prace społecznie użyteczne w 2014 roku 1.Kwota Funduszu Pracy 2 481 200,00 zł 2.Kwota przeznaczona na PSU 371.276,84 zł :  6 porozumień ( ze wszystkimi gminami powiatu)  323 osób zostało skierowanych na PSU

16 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM L.p.G m i n a L i c z b a s k i e r o w a n y c h o s ó b K w o t a 1.Drawsko Pom. 6382.013,40 2.Złocieniec 8494.556,58 3.Czaplinek 6754.158,00 4.Kalisz Pom. 5457.042,96 5.Wierzchowo 3244.644,20 6.Ostrowice 2338.861,70 R A Z E M : 323371.276,84

17 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Prace Społecznie Użyteczne z podziałem na Gminy w latach 2011-2014 Lp.Gminy 2011201220132014 Kwota liczba osób skierowanych liczba osób w porozumieniu Kwota liczba osób skierowanych liczba osób w porozumieniu Kwota liczba osób Skierowanych liczba osób w porozumieniu Kwota liczba osób Skierowanych liczba osób w porozumieniu 1 Drawsko Pom.77 008,68604573 458,84634581 142,02714582 013,406345 2Złocieniec72 210,84604083 087,10816087 208,86705594 556,588450 3Czaplinek63 774,96704057 087,24704069 572,161057554 158,006755 4Kalisz Pom.56 968,71634065 718,87734055 948,30644057 042,965440 5Wierzchowo35 716,20302033 591,3062038 915,40302144 644,203224 6Ostrowice25 544,70301525 694,28331531 413,60272038 861,702320 Razem: 331 224,09313200338 637,63326220364 200,34367256371 276,84323234

18 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Efektywność Efektywność zatrudnieniowa w 2014 roku osób, które były skierowane na prace społecznie użyteczne wyniosła 17% - tj. 56 osób spośród 323 osób, które po zakończeniu prac społecznie użytecznych podjęły zatrudnienie bądź wyrejestrowane zostały z ewidencji osób bezrobotnych z innego powodu.

19 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Rozwiązania mające na celu ulepszenie współpracy POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACYGMINA PUP OPS

20 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 27 maja 2014 roku

21 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Art. 33 ust.2c ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili

22 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM I profil pomocy  Pośrednictwo pracy  W uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub formy pomocy (szkolenia, koszty egzaminów, zwrot kosztów przejazdu, środki na działalność gospodarczą, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na działalność gospodarczą, bon szkoleniowy, bon stażowy, bon zatrudnieniowy, bon na zasiedlenie)  Osoby bezrobotne które najlepiej współpracują z urzędem pracy. Są blisko rynku pracy i są gotowe do podjęcia pracy, bez wsparcia instrumentami rynku pracy. Posiadane przez nie kwalifikacje są najczęściej przydatne na rynku pracy, a motywacja do podjęcia pracy wysoka. Osoby te, chcą podjąć pracę dla niej samej, bo nie wyobrażają sobie, że mogłyby żyć bez pracy. Rodzina i konieczność jej utrzymania, to często bardzo ważny powód, dla którego nie tylko chcą, ale i muszą pracować. W sytuacji bezrobocia czują się niekomfortowo i gotowe są zrobić wiele, aby ten stan zmienić.

23 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM II profil pomocy  Usługi rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń)  Instrumenty rynku pracy (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne)  Działania aktywizacyjne zlecone przez PUP Bezrobotnych tych cechuje średnia gotowość do powrotu na rynek pracy i średnie oddalenie od rynku pracy. Często posiadają kwalifikacje, które jednak nie korespondują z oczekiwaniami pracodawców. Część osób spełnia wymogi pracodawców, jednak brakuje im motywacji do podjęcia rzetelnych starań w celu uzyskania zatrudnienia. Niska motywacja wynika z nieskutecznych prób podjęcia pracy. Kontaktowały się z pracodawcami, odbywały rozmowy kwalifikacyjne, wysyłały szablonowe dokumenty aplikacyjne, jednak nie dawały one pozytywnych rezultatów.

24 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM III profil pomocy  Program Aktywizacja i Integracja  Działania aktywizacyjne zlecone przez PUP  Programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne  W uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe Osoby bezrobotne z profilu pomocy III najtrudniej przywrócić na rynek pracy, bowiem albo utraciły całkowicie motywację do pracy i jej poszukiwania albo w zamierzony sposób unikają wszelkich form pomocy. Ich celem jest utrzymanie statusu bezrobotnego z uwagi na możliwość korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych. Często są to osoby, które nie mają żadnego zawodu, nie mają doświadczenia zawodowego, albo mają długą przerwę w zatrudnieniu. Często wskazują na ograniczenia zdrowotne, niepotwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności, jednak stanowiące w ich opinii barierę nie do pokonania w powrocie na rynek pracy.

25 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Pomoc w zależności od profilu pomocy prace społecznie użyteczne tylko dla osób z II profilu pomocy i z III profilu pomocy tylko w ramach programów specjalnych; Program Aktywizacja i Integracja (PAI) tylko osoby z III profilu pomocy.

26 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Program Aktywizacja i Integracja (PAI) - art.62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

27 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Program Aktywizacja i Integracja 1. Opinia powiatowej rady rynku pracy. 2. Realizacja przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

28 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Uczestnicy PAI W pierwszej kolejności objęci powinni zostać ci bezrobotni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,  objęci zostali przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym,  powiatowy urząd pracy ustalił dla nich III profil pomocy.

29 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM PSU – zapotrzebowanie gmin na rok 2015 Gmina Wnioskowana liczba Proponowana liczba Uzupełnienie/ program specjalny Czaplinek 201920 Drawsko Pomorskie 452520 Kalisz Pomorski 301020 Ostrowice 1055 Wierzchowo 26816 Złocieniec 532528 Razem 18292110

30 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM 5 CZERWCA 2014 ROKU Program specjalny  Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz mogą być wspierane innymi środkami.  Łączna kwota wydatków poniesionych w roku budżetowym na realizację programów specjalnych nie może przekroczyć 10% wysokości środków Funduszu Pracy.  Maksymalna wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych w ramach jednego programu specjalnego na działania w przeliczeniu na jednego uczestnika wynosi dziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.  Łączna kwota wydatków poniesionych na specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, związane z realizacją programu specjalnego, nie może przekroczyć 20% wysokości środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację programu specjalnego.  Program specjalny może być realizowany przez powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z pracodawcą lub innym podmiotem.

31 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM 5 CZERWCA 2014 ROKU Lp.Gmina Chęć skorzystania z programu specjalnego PSU 3 m-ce liczba osób Koszt organizacji PSU Roboty publiczne 3 m-ce liczba osób Koszt organizacji RP Kwota organizacji programu Zatrudnienie ½ etatu liczba osób Refundacja z FP Łącznie do wypłacenia osobom uprawnionym PUPGmina 1.Czaplinek + 2011 664,0019 440,001272 000,0083 664,007 776,0012 2.Drawsko Pom. + 2011 664,0019 440,001272 000,0083 664,007 776,0012 3.Kalisz Pom. + 2011 664,0019 440,001272 000,0083 664,007 776,0012 4.Ostrowice - 52 916,004 860,00318 000,0020 916,001 944,003 5.Wierzchowo - 169 331,2015 552,001060 000,0069 331,206 220,8010 6.Złocieniec - 2816 329,6027 216,0017102 000,00118 329,6010 886,4017 RAZEM 10963 568,80105 948,0066396 000,00459 568,8042 379,2066 Program specjalny na rok 2015 dla osób znajdujących się w III profilu pomocy

32 POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Prace Społecznie Użyteczne DRAWSKO POMORSKIE 12 LUTY 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google