Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku

2 Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy woj. zachodniopomorskiego)

3 Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (projekty pozakonkursowe) Typ beneficjenta: PUP województwa zachodniopomorskiego Grupa docelowa: osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

4 DEFINICJA : za osobę z kategorii NEET, zgodnie z PO WER, uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

5 TYPY PROJEKTÓW OBLIGATORYJNE: Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 1.Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne): a.Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, b.Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;

6 WAŻNE: W przypadku gdy osoba przystępująca do projektu posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzyma wsparcie, a którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, może się kwalifikować do projektu, a udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być ponownie udzielane w ramach projektu.

7 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: a.Kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, b.Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia; TYPY PROJEKTÓW FAKULATYWNE:

8 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: a.Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, b.Wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem);

9 4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): a.Wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży) b.Wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie; TYPY PROJEKTÓW FAKULATYWNE:

10 5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: a.Niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. TYPY PROJEKTÓW FAKULATYWNE:

11 6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: a.Wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. TYPY PROJEKTÓW FAKULATYWNE:

12 UWAGA: 1.Wsparcie dla osób młodych do 29 r.ż. będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. 2.W przypadku projektów powiatowych urzędów pracy okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia osobom: a.do 25 r.ż., liczony jest od dnia rejestracji w urzędzie pracy, b.powyżej 25 r.ż. od dnia przystąpienia do projektu.

13 Dokumenty i wytyczne: 1.PO WER z dnia 18 grudnia 2014 r. 2.Opis działania 1.1 osi I PO WER (wyciąg z SZOOP) przekazany przez IZ w dniu 3 lutego 2015 r. 3.Kryteria dostępu dla projektów poza konkursowych PUP zatwierdzone przez Pre-Komitet 26 stycznia 2015 r. 4.Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków FP w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020 zatwierdzone 30 stycznia 2015 r. 5.Porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskim a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju podpisane w dniu 13 stycznia 2015 r.

14 WAŻNE INFORMACJE: Kwalifikowalność wydatków: od 1 stycznia 2015 r. Koniec okresu realizacji: do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 109 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia…, warunkiem umożliwiającym wydatkowanie środków na projekty współfinansowane z EFS jest zawarte w dniu 13 stycznia 2015 r. Porozumienie w sprawie realizacji PO WER 2014-2020 pomiędzy Zarządem Województwa a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju.

15 Alokacja na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2014- 2018* Alokacja na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata –projekty PUP Alokacja na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata- projekty konkursowe 32 464 732 EURO27 595 022 EURO4 869 710 EURO *W przypadku województw objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych warunkiem realizacji projektów poza Inicjatywą, jest pełne wykorzystanie alokacji przeznaczonej na Inicjatywę, tj. 32 464 732 EURO

16 Limit środków Funduszu Pracy na 2015 rok w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER: 32 320 400 PLN

17 Lp.Powiat Projekty współfinansowane z EFS (w tys. zł) PO WER EFS Krajowy wkład publiczny Łącznie 1.Białogard1 332,3117,61 449,9 2.Choszczno1 355,1119,61 474,7 3.Drawsko Pomorskie1 375,5121,41 496,9 4.Goleniów1 300,7114,81 415,5 5.Gryfice1 462,4129,01 591,4 6.Gryfino1 683,4148,51 831,9 7.Kamień Pomorski1 129,499,71 229,1 8.Kołobrzeg1 014,889,51 104,3 9.Koszalin + Miasto Koszalin3057,6269,83 327,4 10.Łobez1 113,298,21 211,4 11.Myślibórz1 232,6108,71 341,3 12.Police1 154,1101,81 255,9 13.Pyrzyce1 153,0101,71 254,7 14.Sławno1 424,0125,61 549,6 15.Stargard Szczeciński2 006,8177,12 183,9 16.Szczecin3 228,8284,93 513,7 17.Szczecinek1 929,8170,32 100,1 18.Świdwin1 239,5109,41 348,9 19.Świnoujście469,641,4511,0 20.Wałcz1 037,391,51 128,8 Województwo29 699,92 620,532 320,4

18 Typ wskaźnikaWskaźnikCel pośredni na 2018 rok Wskaźnik produktuLiczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 10 987 osób Wskaźnik produktuLiczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 4 214 osób

19 Szczegółowe kryteria dostępu projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy zatwierdzone przez Pre – Komitet Monitorujący PO WER w dniu 26 stycznia 2015 r.: 1.Uczestnikami projektów są osoby młode w wieku 18‐29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. 2.Proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2015 r.

20 3.Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - liczony jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie: a.dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%, b.dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%, c.dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%, d.dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%;

21 Polska = 11,5 Stopa bezrobocia (w %) w województwach – stan na koniec grudnia 2014 roku

22 Stopa bezrobocia (w %) w powiatach województwa zachodniopomorskiego – stan na koniec grudnia 2014 roku Zachodniopomorskie = 15,6 Polska = 11,5

23 WAŻNE: Instytucja Pośrednicząca może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie podawana jest przez Instytucję Pośredniczącą w informacji o naborze projektów.

24 4.Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych ‐ w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18‐29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18‐29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.). 5.Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych ‐ w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18‐29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18‐29 lat (wg stanu na 30.11.2014 r.).

25 Status osób na rynku pracy : POWIATY Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem Osoby długotrwale bezrobotne Osoby powyżej 50 roku życia Osoby bez kwalifikacji zawodowych Osoby bez doświadczenia zawodowego Osoby bez wykształcenia średniego Osoby niepełno- sprawne 01345678 ZACHODNIOPOMORSKIE 78 97851 25226 63929 11321 07055 0314 370 Białogardzki 3 7652 6181 1361 6207712 958213 Choszczeński 2 9461 9918201 0211 0862 172117 Drawski 3 8702 4761 2521 4888462 948144 Goleniowski 2 5571 4119328947411 896162 Gryficki 3 7062 2661 1431 5049692 677177 Gryfiński 3 9762 6901 0861 1891 1312 817203 Kamieński 2 6561 6969479448231 90689 Kołobrzeski 2 4811 2699668987591 769140 Miasto Koszalin 4 3642 8751 7871 4478402 694410 Koszaliński 4 1072 6741 2821 6639953 215216 Łobeski 2 2851 5847601 1757521 78643 Myśliborski 2 7591 7488861 0577592 049198 Policki 2 3841 5578668738211 589124 Pyrzycki 2 5381 8447147317851 81895 Sławieński 3 4012 1761 2471 5276802 602260 Stargardzki 5 3423 4681 5811 7991 4943 488402 Szczecinecki 5 4523 6531 6752 1711 2433 717411 Świdwiński 3 0481 9049591 1617232 321120 Miasto Świnoujście 84542337832928361233 Wałecki 2 4491 5957598625401 633146 Miasto Szczecin 14 0479 3345 4634 7604 0298 364667

26 PRZYGOTOWANIE PRZEZ WUP INFORMACJI O NABORZE SPOTKANIE W SPRAWIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO OGŁOSZENIE PRZEZ WUP NABORU W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.1.2 PO WER WNIOSEK ZŁOŻONY W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZONY NABOR ZA POŚREDNICTWEM SOWA + W FORMIE PAPIEROWEJ OCENA FORMALNA ORAZ MERYTORYCZNA WNIOSKÓW 2.2015 3.2015 2.2015 3.2015 3/4.2015

27 Dostęp do systemu SOWA możliwy jest pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl

28 Dnia 30 stycznia 2015 r. zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 jedynie do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem do wysokości określonej w art. 9 ust. 2d Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

29 SCHEMAT KONSTRUOWANIA BUDŻETU PROJEKTU PUP: LIMIT FP CZĘŚĆ WOJEWÓDZKA LIMIT FP CZĘŚĆ POWIATOWA PROJEKT PUP CZĘŚĆ WOJEWÓDZKA FPCZĘŚĆ POWIATOWA FP ŚRODKI LIMITU FP PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z EFS ŚRODKI LIMITU FP PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW Z EFS ORAZ ŚRODKI FP NA FINANSOWANIE INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ PRZEZNACZONE NA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (DO WYSOKOŚCI 3% KWOTY BĘDĄCEJ W DYSPOZYCJI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PRZYZNANEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS) WARTOŚĆ PROJEKTU = DOFINANSOWANIE PROJEKTU EFS WSPÓŁFINANSOWANIE UE (%)WKŁAD KRAJOWY (%)

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 101


Pobierz ppt "Szczecin, dnia 9 lutego 2015 roku. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google