Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Renata Babińska- Górecka. Przedmiot ochrony: a) tzw. „bardziej trwała” niezdolność do pracy ; b) niezdolność do samodzielnej egzystencji ; c)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Renata Babińska- Górecka. Przedmiot ochrony: a) tzw. „bardziej trwała” niezdolność do pracy ; b) niezdolność do samodzielnej egzystencji ; c)"— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Renata Babińska- Górecka

2 Przedmiot ochrony: a) tzw. „bardziej trwała” niezdolność do pracy ; b) niezdolność do samodzielnej egzystencji ; c) utrata żywiciela rodziny.

3 Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

4 Pojęcie niezdolności do pracy w ubezpieczeniu rentowym: niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. (art.12)

5  Całkowita niezdolność do pracy- całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.  Częściowa niezdolność do pracy-częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

6

7 W konstrukcji niezdolności do pracy wyróżniamy:  element ekonomiczny – wyrażony w sformułowaniu „utrata zdolności do pracy zarobkowej”;  element biologiczny – naruszenie sprawności organizmu oceniane pod kątem możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności w drodze leczenia lub rehabilitacji; rokowanie odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.

8 Stwierdzenie rokowań odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu nie wyłącza możliwości orzeczenia niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów rentowych, powoduje jedynie brak podstaw do przyznania ubezpieczonemu renty z tytułu niezdolności do pracy, czyni natomiast możliwym przyznanie renty szkoleniowej.

9 Kryteria uwzględniane przy ocenie niezdolności do pracy:  kryteria medyczne (stopnień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwości przywrócenia niezbędnej sprawności do pracy w drodze leczenia i rehabilitacji);  kryteria zawodowe (możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego).

10 Zasadą jest orzekanie niezdolności na okres nie dłuższy niż 5 lat (zasada wprowadzona w 2005 r.), jednocześnie ustawa nie określa minimalnego okresu, na który można orzec niezdolność do pracy.

11 Tryb orzekania o niezdolności do pracy:  orzekanie jest dwuinstancyjne w ZUS-ie;  następuje na wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy,  organ pierwszej instancji - organ jednoosobowy – lekarz orzecznik ZUS-u dokonuje oceny w formie orzeczenia lekarskiego,  organ wyższej instancji - komisja lekarska ZUS-u (orzekają w składach trzyosobowych).

12 W orzeczeniu lekarz orzecznik ZUS dokonuje oceny: 1) daty powstania niezdolności do pracy, 2) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, 3) związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, 4) trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, 5) celowości przekwalifikowania zawodowego.

13 Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

14 Orzeczenie wydawane jest na podstawie bezpośredniego badania danej osoby oraz posiadanej dokumentacji, komisja dokonuje ponownej oceny oceny niezdolności do pracy, jej stopnia, jej orzeczenie stanowi podstawę wydania decyzji przez organ rentowy.

15 Niezdolność do samodzielnej egzystencji W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji.

16 Niezdolność do samodzielnej egzystencji jest odrębnym ryzykiem socjalnym, ale niesamodzielnym, ponieważ jest normatywnie powiązana z innym ryzykiem – całkowitą niezdolnością do pracy.

17 Przesłanki orzekania niezdolność do samodzielnej egzystencji:  naruszenie sprawności organizmu;  konieczność opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych;  stały lub długotrwały charakter tej konieczności.

18 Niezdolności do samodzielnej egzystencji:  jest ryzykiem odmiennej natury niż niezdolność do pracy;  tryb orzekania o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest analogiczny jak przy orzekaniu o niezdolności do pracy.

19 Ryzyko utraty żywiciela Utrata żywiciela, jako zdarzenie ubezpieczeniowe oznacza, że obowiązek dostarczenia środków utrzymania członkom rodziny ubezpieczonego, którzy stracili żywiciela przejmuje ubezpieczenie rentowe.

20 Warunki nabycia prawa do renty z tytułu ci do pracy: a) częściowa lub całkowita niezdolność do pracy; b) wymagany okres składkowy i nieskładkowy; c) powstanie niezdolności do pracy w czasie trwania ubezpieczenia (tj. w okresach enumeratywnie wymienionych w ustawie) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (tzw. przedłużony okres ochrony ubezpieczeniowej).

21 Wyjątek Warunek stażu ubezpieczeniowego (od 1 do 5 lat) nie jest wymagany w przypadku ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

22 Wypadek w drodze do pracy i z pracy – ochrona przemieszczania się ubezpieczonych ze sfery spraw prywatnych do sfery spraw służbowych i odwrotnie. W zależności od tego, czy skutkiem wypadku jest czasowa lub bardziej trwała niezdolność do pracy - przysługuje ubezpieczonemu roszczenie o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego lub rentowego.

23 Droga z domu do pracy lub z pracy do domu – zakres pojęciowy drogi do pracy lub z pracy obejmuje: 1) drogę z domu do pracy lub z pracy do domu również 2) drogę do miejsca lub z miejsca: a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; c) zwykłego spożywania posiłków;  odbywania nauki lub studiów.

24 Dom to miejsce takiego pobytu ubezpieczonego, któremu można nadać cechę stałości i gdzie następuje wkroczenie przez ubezpieczonego w sferę jego spraw prywatnych, niezwiązanych z pracą, tj. każde miejsce nie tylko mieszkanie.

25 Rozpoczęcie drogi „do pracy” - pracownik rozpoczyna drogę do pracy po przekroczeniu progu swego mieszkania. Zakończenie drogi „z pracy”- np. przekroczenie drzwi wejściowych domku jednorodzinnego. Miejsce zwykłego spożywania posiłków jest to punkt świadczący usługi gastronomiczne (restauracja, bar, stołówka) albo miejsce, w którym poszkodowany zwyczajowo spożywał posiłki (np. prywatne mieszkanie, stancja itp.).

26

27

28

29

30

31

32

33


Pobierz ppt "Dr hab. Renata Babińska- Górecka. Przedmiot ochrony: a) tzw. „bardziej trwała” niezdolność do pracy ; b) niezdolność do samodzielnej egzystencji ; c)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google