Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bądź LEP-iej przygotowany Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Luty 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bądź LEP-iej przygotowany Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Luty 2011."— Zapis prezentacji:

1 1 Bądź LEP-iej przygotowany Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Luty 2011

2 2 ORZECZNICTWO

3 3 Pytanie nr 1 Lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego orzekają o: A. stopniu niepełnosprawności. B. niezdolności do służby wojskowej. C. całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. D. niepełnosprawności dzieci. E. niezdolności do pracy.

4 4 Pytanie nr 2 Badania wstępne, okresowe, kontrolne są przeprowadzane przez: A. lekarzy orzeczników ZUS. B. lekarzy rzeczoznawców KRUS. C. lekarzy uprawnionych do badań profilaktycznych. D. komisje lekarskie ZUS. E. powiatowe Zespoły orzekania o stopniu niepełnosprawności.

5 5 Pytanie nr 3 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość podaje się z zastosowaniem kodów literowych: Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość podaje się z zastosowaniem kodów literowych: - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą oznacza się: A.kodem A. B.kodem B. C.kodem C. D.kodem D. E.kodem E.

6 6 Pytanie nr 4 Decyzję stwierdzającą chorobę zawodową po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje: A. lekarz medycyny pracy. B. Instytut Medycyny Pracy. C. Centralny Instytut Ochrony Pracy. D. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. E. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

7 7 Pytanie nr 5 W rozumieniu Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych osoba ubezpieczona, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy jest: A. inwalidą III grupy. B. długotrwale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym. C. częściowo niezdolna do pracy. D. całkowicie niezdolna do pracy. E. niepełnosprawna w stopniu lekkim.

8 8 Pytanie nr 6 Zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych renty z tytułu niezdolności do pracy są wypłacane z: A. Funduszu Rentowego. B. Funduszu Emerytalnego. C. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. D. Funduszu Chorobowego. E. budżetu państwa.

9 9 Pytanie nr 7 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby numer statystyczny choroby, ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych wpisuje się na: A. oryginale zaświadczenia. B. pierwszej kopii zaświadczenia. C. drugiej kopii zaświadczenia. D. prawdziwe są odpowiedzi A,C. E. prawdziwe są odpowiedzi A,B.

10 10 Pytanie nr 8 Upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy jest wydawane przez ZUS na okres: A. 3 miesięcy. B. 1 roku. C. 2 lat. D. 3 lat. E. bezterminowo.

11 11 Pytanie nr 9 W przypadku stwierdzenia, że zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA zostało wystawione przez lekarza bez przeprowadzenia bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby ubezpieczonej Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać decyzję o cofnięciu upoważnienia do wystawienia zaświadczeń lekarskich na okres: A. nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. A. nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. B. nieprzekraczający 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. C. nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji. D. nieprzekraczający 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji. E. bezterminowo.

12 12 Pytanie nr 10 Ile zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA należy wydać osobie ubezpieczonej zatrudnionej u trzech pracodawców? A. jedno. B. dwa. C. trzy. D. cztery. E. pięć.

13 13 Pytanie nr 11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadzi rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej dla osób ubezpieczonych zagrożonych utratą zdolności do pracy z powodu schorzeń: A. narządu ruchu. B. układu oddechowego. C. układu pokarmowego. D. układu krążenia. E. psychosomatycznych.

14 14 Pytanie nr 12 Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz prawidłowość wystawiania zaświadczeń lekarskich podlegają kontroli, którą wykonują: A. lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. B. lekarze rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. C. Wojskowe Komisje Lekarskie. D. Komisje Lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. E. Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności.

15 15 Pytanie nr 13 Druki zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy są formularzami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one wydawane: A. lekarzom specjalistom. B. lekarzom leczącym. C. lekarzom rodzinnym. D. lekarzom mającym upoważnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń lekarskich. E. wszystkim lekarzom mającym prawo wykonywania zawodu.

16 16 Pytanie nr 14 Dodatek (zasiłek) pielęgnacyjny nie przysługuje: A. dziecku w wieku do 16 lat, jeśli zostało uznane za niepełnosprawne. B. osobie w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym, a także w przypadku, gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego na dziecko. C. osobom uprawnionym do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. D. osobom, które ukończyły 75 lat, bez względu na stan zdrowia i upośledzenie funkcji organizmu. E. osobom, które ukończyły 70 lat, bez względu na stan zdrowia i upośledzenie funkcji organizmu.

17 17 Pytanie nr 15 Chorobami zawodowymi są choroby wymienione w wykazie chorób zawodowych, które zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. W rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym chorób zawodowych nie figuruje: A. pylica płuc. B. astma oskrzelowa. C. alergiczny nieżyt nosa. D. zawał mięśnia sercowego. E. zespół wibracyjny.

18 18 Pytanie nr 16 W postępowaniach o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników nie są wydawane orzeczenia lekarskie w sprawach dotyczących ustalenia: A. czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni. B. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. C. stopnia niepełnosprawności. D. jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. E. celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

19 19 Pytanie nr 17 Zgodnie z Ustawą o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego za niezdolność do pracy w związku z pobytem na przymusowym zesłaniu lub deportacji do ZSRR uważa się niezdolność do pracy, będącą następstwem zranień, kontuzji bądź innych obrażeń lub chorób pozostających w związku z tym pobytem. O niezdolności do pracy i jej związku z pobytem na przymusowym zesłaniu lub deportacji do ZSRR orzekają: A. wojewódzkie i okręgowe komisje lekarskie podległe MSWiA. B. terenowe i rejonowe wojskowe komisje lekarskie. C. lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS. D. lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS. E. powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

20 20 Pytanie nr 18 Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub transportowymi oraz osoby kierujące tymi pojazdami podlegają badaniom lekarskim w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania te są przeprowadzane przez: A. lekarzy orzeczników i komisje lekarskie ZUS. B. lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie KRUS. C. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. D. lekarzy uprawnionych do wydania orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. E. lekarzy rodzinnych.

21 21 Pytanie nr 19 Zasiłek chorobowy z Funduszu Chorobowego przysługuje przez okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Osoba ubezpieczona wykonująca pracę zawodową w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy lub wykorzystująca zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z wymienionymi w nim zaleceniami lekarskimi: A. otrzymuje 20% podstawy wymiaru zasiłku. B. otrzymuje 40% podstawy wymiaru zasiłku. C. otrzymuje 50% podstawy wymiaru zasiłku. D. otrzymuje 75% podstawy wymiaru zasiłku. E. traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

22 22 Pytanie nr 20 Jeżeli czasowa niezdolność do pracy: - przypada w okresie ciąży, - powstała wskutek poddania się niezbędnymi badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, - powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy; - powstała wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej to miesięczny zasiłek chorobowy wynosi: A. 40 % podstawy wymiaru. B. 50 % podstawy wymiaru. C. 70 % podstawy wymiaru. D. 80 % podstawy wymiaru. E. 100 % podstawy wymiaru.

23 23 Pytanie nr 21 Lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS nie wydają orzeczeń o: A. całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. B. czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni. C. niezdolności do samodzielnej egzystencji. D. stopniu niepełnosprawności. E. celowości przekwalifikowania zawodowego z powodu trwałej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

24 24 Pytanie nr 22 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej czasowej niezdolności do pracy pracę zarobkową, traci prawo do zasiłku chorobowego: A. za cały okres tego zwolnienia. B. za pierwsze 2 dni tego zwolnienia. C. za pierwsze 3 dni tego zwolnienia. D. za pierwsze 5 dni tego zwolnienia. E. za 7 dni tego zwolnienia.

25 25 Pytanie nr 23 Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może być wystawione na okres wsteczny poprzedzający dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy. Okres ten nie może być dłuższy niż: A. 1 dzień poprzedzający badanie. B. 2 dni poprzedzające badanie. C. 3 dni poprzedzające badanie. D. 4 dni poprzedzające badanie. E. 5 dni poprzedzających badanie.

26 26 Pytanie nr 24 Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy wystawia się z dwiema kopiami. Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego – lekarz wystawiający zaświadczenie przekazuje: A. terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. B. centrali ZUS. C. ubezpieczonemu. D. NFZ. E. pracodawcy.

27 27 Pytanie nr 25 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lekarz wystawiający zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy jest zobowiązany do przekazania oryginału tego zaświadczenia bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS w ciągu: A. 1 dnia od dnia wystawienia zaświadczenia. B. 3 dni od dnia wystawienia zaświadczenia. C. 5 dni od dnia wystawienia zaświadczenia. D. 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia. E. 9 dni od dnia wystawienia zaświadczenia.

28 28 Pytanie nr 26 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa drugą kopię zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres: A. 1/2 roku. B. 1 roku. C. 3 lat. D. 5 lat. E. 7 lat.

29 29 Pytanie nr 27 W zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy, które jestdokumentem poufnym, numer statystyczny choroby ustalony wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, wpisuje się na: A. oryginale zaświadczenia lekarskiego. B. oryginale i pierwszej kopii zaświadczenia lekarskiego. C. oryginale i drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego. D. pierwszej kopii zaświadczenia lekarskiego. E. drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego.

30 30 Pytanie nr 28 Lekarz leczący nie może wystawić wniosku osobie ubezpieczonej narehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS, z powodu schorzeń: A. układu krążenia. B. narządu ruchu. C. psychosomatycznych. D. gastroenterologicznych. E. układu oddechowego.

31 Pytanie nr 29 Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane maksymalnie na okres do: A.3 miesięcy. B.6 miesięcy. C.8 miesięcy. D.9 miesięcy. E.12 miesięcy. 31

32 Pytanie nr 30 Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy może być wystawione na okres wsteczny, nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że osoba ubezpieczona w tym okresie była niewątpliwie niezdolna do pracy. Kto może wystawić zaświadczenie na okres wcześniejszy niż 3 dni poprzedzające dzień badania osoby ubezpieczonej? A. kierownik przychodni. B. dyrektor szpitala. C. lekarz psychiatra. D. lekarz orzecznik ZUS. E. lekarz leczący po uzyskaniu zgody Prezesa ZUS. 32

33 Pytanie nr 31 Czy osoba ubezpieczona w ZUS może wykonywać pracę zarobkową w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego? A. tak. B. nie może wykonywać pracy zarobkowej. C. tak, w wymiarze 1/3 etatu. D. tak, w wymiarze 1/2 etatu. E. tak, w ograniczonym wymiarze godzin. 33

34 Pytanie nr 32 W ciągu ilu dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, lekarz powinien przekazać oryginał tego zaświadczenia do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? A.3 dni. B.5 dni. C.7 dni. D.10 dni. E.14 dni. 34

35 Pytanie nr 33 W jakim terminie od otrzymania przez osobę ubezpieczoną orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności od pracy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej ZUS? A.3 dni. B.7 dni. C.14 dni. D.21 dni. E.30 dni. 35

36 Pytanie nr 34 W postępowaniu o ustalenie prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników nie są wydawane przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie KRUS orzeczenia o: A. czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni. B. całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. C. stopniu niepełnosprawności. D. procentowym uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. E. niezdolności do samodzielnej egzystencji. 36

37 Pytanie nr 35 W przypadku zagubienia przez osobę ubezpieczoną zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA) lekarz, który wydał zagubione zaświadczenie na wniosek tej osoby: A. wydaje drugą kopię zaświadczenia lekarskiego. B. wydaje kserokopię z drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego. C. wydaje kserokopię z oryginału przesłanego do placówki terenowej ZUS. D. wypisuje nowe zaświadczenie (ZUS ZLA) za ten sam okres. E. sporządza wypis z drugiej kopii zaświadczenia lekarskiego. 37


Pobierz ppt "1 Bądź LEP-iej przygotowany Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Luty 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google