Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mo ż liwo ś ci badawcze Laboratorium Mi ę dzyuczelnianego dla Przemysłu Spawalniczego Stalowa Wola marzec 2014 r. „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mo ż liwo ś ci badawcze Laboratorium Mi ę dzyuczelnianego dla Przemysłu Spawalniczego Stalowa Wola marzec 2014 r. „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja."— Zapis prezentacji:

1 Mo ż liwo ś ci badawcze Laboratorium Mi ę dzyuczelnianego dla Przemysłu Spawalniczego Stalowa Wola marzec 2014 r. „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjno ś ci bran ż y spawalniczej w Polsce Wschodniej” Stalowa Wola, dn. 23 stycznia 2015 r.

2 Ś rodki finansowe w PLN Warto ść projektu: 28 817 140,00 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 24 494 569,00 Bud ż et pa ń stwa: 1 440 857,00 Wkład własny Beneficjenta 2 881 714,00 Beneficjent Gmina Stalowa Wola ul. Wolno ś ci 7 37- 450 Stalowa Wola „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Mi ę dzyuczelnianego w Stalowej Woli ”

3 Przedsi ę biorstwa Laboratorium Uczelnie -inicjowanie współpracy sektora nauki i przedsi ę biorstw poprzez stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej, -intensyfikacja transferu wiedzy i technologii poprzez zawi ą zanie współpracy mi ę dzy jednostkami b+r, -rozwój potencjału intelektualnego mikroregionu poprzez stworzenie warunków do nabycia kwalifikacji i do ś wiadczenia

4 www.alp-carp.com Naukowo-badawcze Laboratorium Mi ę dzyuczelniane w Stalowej Woli Laboratorium zaawansowanych technik laserowych Laboratorium wysokozaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych

5 LABORATORIUM ZAAWANSOWANYCH TECHNIK LASEROWYCH zrobotyzowane stanowisko spawania laserowego, laserowe stanowisko do mikronapawania, zestaw do pomiaru parametrów powierzchni, profilometr, poroscop, ferrytoskop, przyrz ą d do pomiaru gł ę boko ś ci p ę kni ęć, dualscope, zestaw twardo ś ciomierzy, defektoskop magnetyczny, zestaw do opracowywania modeli 3D z głowic ą skanuj ą c ą ), helowy detektor szczelno ś ci.

6 LABORATORIUM WYSOKOZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I STRUKTUR KOMPOZYTOWYCH spektrometr FT-raman i FT-IR, mikroskop IR, dyspersyjny spektrometr ramanowski, mikroskop sił atomowych, spektrometr fotoelektronów, mikroskop elektronowy z detektorem EDS, dyfraktometr rentgenowski, tomograf rentgenowski, spektrometry ICP MS i OES, system ablacji laserowej, analizator fluorescencji rentgenowskiej.

7 -metody nieniszcz ą ce, -brak/minimalne przygotowanie próbek, -szybkie, -czułe, -precyzyjne,

8 In ż ynieria materiałowa Ochrona ś rodowiskaMedycyna Inne: archeologia, kryminalistyka, geochemia…

9 Obserwacja Mikroskop stereoskopowy z lamp ą UV Skaningowy mikroskop elektronowy Mikroskop AFM Skaner 3D Tomograf rentgenowski Analiza chemiczna Detektor EDS Analizator XRF Spektrometr ICP OES Spektrometr ICP MS Analiza molekularna Spektrometr podczerwieni Spektrometr ramanowski Spektrometr fotoelektronów Analiza strukturalna Dyfraktometr rentgenowski Analiza mechaniczna Mikro/nanotwrado ś ciomierz Głowica nanoindentacyjna AFM

10 - mikroskop stereoskopowy z lamp ą UV - skaningowy mikroskop elektronowy - mikroskop AFM - skaner 3D - tomograf rentgenowski

11 Mikroskop AFM

12 - detektor EDS - analizator XRF - spektrometr ICP OES - spektrometr ICP MS Analiza składu od % do ppt – ng/kg (1x10 12 )

13 - spektrometr podczerwieni - spektrometr ramanowski - spektrometr fotoelektronów

14 - dyfraktometr rentgenowski Mo ż liwo ś ci pomiarowe dyfraktometru: analiza dyfrakcyjna w kapilarach, badania odbiciowe jak i niskok ą towe, analiza napr ęż e ń, analiza fazowa materiału, analiza reflektometryczna, analiza warstw epitaksjalnych, analiza tekstury.

15 - mikro/nanotwrado ś ciomierz - głowica nanoindentacyjna AFM Mikro odciski na płytkach krzemowych

16 Obserwacja Analiza Identyfikacja Wynik

17 Dzi ę kuj ę za uwag ę dr Jakub Nowak Laboratorium Mi ę dzyuczelniane w Stalowej Woli nowakj@kul.pl tel.: +48 604 534 770


Pobierz ppt "Mo ż liwo ś ci badawcze Laboratorium Mi ę dzyuczelnianego dla Przemysłu Spawalniczego Stalowa Wola marzec 2014 r. „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google