Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30.09.2012r.21.10.2012r.05.11.2012r. Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30.09.2012r.21.10.2012r.05.11.2012r. Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka."— Zapis prezentacji:

1 30.09.2012r.21.10.2012r.05.11.2012r. Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka

2 wysoko ść – około 6.70 m powierzchnia netto – około 2343,68 m 2 powierzchnia zabudowy – około 2750,26 m 2 O B I E K T 1. LABORATORIA LIFE SCIENCE - 425,69 m 2 2.LABORATORIA NANO - BIO – TECH - 532,41 m 2 3. LABORATORIA I POMIESZCZENIA U Ż YTKU WSPÓLNEGO – 699,93 m 2 CENTRUM INNOWACJI – TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA (omne trinuum perfectum)

3 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Zespół laboratoriów telemedycyna Zespół laboratoriów syntezy i bada ń fizykochemicznych Zespół laboratoriów biologia Laboratorium Mikroklimatu Zespół laboratoriów nanomateriały Zespół laboratoriów biodeterioracji mikrobiologicznej Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka

4 dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ kierownik Projektu CI TdZC fizykochemia organiczna j.koziol@wnb.uz.zgora.pl dr hab. Katarzyna Baldy- Chudzik, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Biologia immunogenetyka, immunologia k.baldy-chudzik@wnb.uz.zgora.pl prof. dr hab. in ż. Edward Kowal, Kierownik Lab. Mikroklimatu ergonomia, inżynieria bezpieczeństwa pracy e.kowal@eti.uz.zgora.pl dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Syntezy i Bada ń Fziykochemicznych fizyka teoretyczna, modelowanie komputerowe M.Dudek@if.uz.zgora.pl dr hab. in ż. El ż bieta Krasicka- Cydzik, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Nanomateriały biomateriały, kompozyty E.Krasicka@ibem.uz.zgora.pl dr hab. in ż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Telemedycyna cyfrowe systemy pomiarowe, metrologia elektryczna, pomiary wielko ś ci nieelektrycznych W.Miczulski@ime.uz.zgora.pl dr hab. in ż. Marlena Piontek, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Biodeterioracji Mikrobiologicznej mikrobiologia techniczna, toksykologia ś rodowiska, biologia sanitarna M.Piontek@iis.uz.zgora.pl

5 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Zespół laboratoriów syntezy i bada ń fizykochemicznych Synteza, badanie wła ś ciwo ś ci oraz praktycznych zastosowa ń funkcjonalizowanych nanomateriałów w terapii i diagnostyce biomedycznej konstrukcja biosensorów z receptorami optycznymi na bazie funkcjonalizowanych nanocz ą stek złota oraz tlenków ż elaza konstrukcja biosensorów z receptorami optycznymi na bazie funkcjonalizowanych nanocz ą stek złota oraz tlenków ż elaza kapsułkowanie leków oraz nanoczostek magnetycznych dla zastosowa ń w terapii (hipertermia) oraz technik obrazowania kapsułkowanie leków oraz nanoczostek magnetycznych dla zastosowa ń w terapii (hipertermia) oraz technik obrazowania

6 Zespół laboratoriów nanomateriały Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka AutoLab PGSTAT302N Wytwarzanie nanostruktralnych warstw Ti/TiO 2 implantologia kostna diagnostyka stanów nowotworowych monitorowanie wrastania kości elektrody do wspomagania rehabilitacji biosensory FE SEM JEOL 7600F

7 Zespół laboratoriów nanomateriały Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka obróbka elektrochemiczna materiałów medycznych obróbka elektrochemiczna materiałów medycznych wytwarzanie nanomateriałów, wytwarzanie nanomateriałów, badania trwało ś ci biomateriałów i materiałów konstrukcyjnych (testy korozyjne, techniki polaryzacyjne i impedancyjne) badania trwało ś ci biomateriałów i materiałów konstrukcyjnych (testy korozyjne, techniki polaryzacyjne i impedancyjne)

8 1.Zdalne monitorowanie funkcji ż yciowych. 2.Medyczne systemy informacyjne: - Elektroniczny zapis zdrowia pacjenta (elektron. karta pacjenta), - Rejestry przypadków wzorcowych, - Systemy wspomagania decyzji. 3.Telekonsultacje medyczne: Teleradiologia, Telekardiologia, itp. 4.Wideokonferencje i Telekonferencje. 5.Teleedukacja medyczna: - Biblioteki cyfrowe, Multimedia, - Kształcenie na odległo ść. - Kształcenie na odległo ść. Usługi telemedyczne: Zespół laboratoriów telemedycyna Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka

9 Przypadek dla ośrodka referencyjnego Przyjęcie konsultacji Leczenie na miejscu Wysłanie do ośrodka referencyjnego Dalsze konsultacje Powiadomienie KONSULTANT Zgłoszenie konsultacji Odpowiedź na konsultację Odczyt zaleceń LEKARZ Telekonsultacje medyczne Zespół laboratoriów telemedycyna Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka

10 Zespół laboratoriów biologia Propozycja bada ń i współpracy obejmuje zagadnienia dotycz ą ce chorobotwórczo ś ci i wirulencji wybranych przedstawicieli bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w aspekcie konstrukcji szczepionek ochronnych. Propozycja bada ń i współpracy obejmuje zagadnienia dotycz ą ce chorobotwórczo ś ci i wirulencji wybranych przedstawicieli bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w aspekcie konstrukcji szczepionek ochronnych. Najintensywniej poszukiwane s ą antygeny czy no ś niki do szczepionek koniugatowych, a do składników bakterii branych pod uwag ę jako potencjalne elementy szczepionki, nale żą białka fimbrii. Najintensywniej poszukiwane s ą antygeny czy no ś niki do szczepionek koniugatowych, a do składników bakterii branych pod uwag ę jako potencjalne elementy szczepionki, nale żą białka fimbrii. Konstrukcja szczepionek ochronnych

11 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Zespół laboratoriów biodeterioracji mikrobiologicznej prowadzenie testów toksykologicznych przy u ż yciu organizmów testowych prowadzenie testów toksykologicznych przy u ż yciu organizmów testowych okre ś lenie stopnia toksyczno ś ci substancji pochodzenia naturalnego (mikotoksyny, cyjanotoksyny), prób ś rodowiskowych oraz substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych okre ś lenie stopnia toksyczno ś ci substancji pochodzenia naturalnego (mikotoksyny, cyjanotoksyny), prób ś rodowiskowych oraz substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych Zainfekowany grzybami ple ś niowymi róg łazienki oraz termogram ilustruj ą cy mostek termiczny Grzyby ple ś niowe na przegrodach budowlanych – materiał wyko ń czeniowy farba akrylowa

12 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Zespół laboratoriów biodeterioracji mikrobiologicznej wykonywanie ekspertyz mikologicznych z zainfekowanych grzybami ple ś niowymi przegród budowlanych, wykonywanie ekspertyz mikologicznych z zainfekowanych grzybami ple ś niowymi przegród budowlanych, opracowywanie metod zwalczania patogenów z przegród budowlanych, opracowywanie metod zwalczania patogenów z przegród budowlanych, okre ś lanie stopnia podatno ś ci materiałów budowlanych i wyko ń czeniowych na biodeterioracj ę, okre ś lanie stopnia podatno ś ci materiałów budowlanych i wyko ń czeniowych na biodeterioracj ę, stosowanie ró ż nych materiałów termoizolacyjnych przegród budowlanych pod k ą tem bada ń ró ż nych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach (temperatura T, wilgotno ść RH, V przepływ powietrza w wentylacji, ś wiatło) maj ą cych wpływ na rozwój mikroorganizmów w budynkach. stosowanie ró ż nych materiałów termoizolacyjnych przegród budowlanych pod k ą tem bada ń ró ż nych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach (temperatura T, wilgotno ść RH, V przepływ powietrza w wentylacji, ś wiatło) maj ą cych wpływ na rozwój mikroorganizmów w budynkach. pomiary parametrów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i urz ą dze ń pomiarowych (termometr, RH Hobo, anemometr, higrometr) – pomiary chwilowe i z zapisem w zadanym przedziale czasowym. pomiary parametrów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i urz ą dze ń pomiarowych (termometr, RH Hobo, anemometr, higrometr) – pomiary chwilowe i z zapisem w zadanym przedziale czasowym.

13 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Laboratoriium Mikroklimatu Obszary współpracy analizy procesu narastaj ą cego zm ę czenia w ś ród kierowców. analizy procesu narastaj ą cego zm ę czenia w ś ród kierowców. opracowywanie praktycznych rozwi ą za ń w zakresie kształtowania ergonomicznych warunków pracy. opracowywanie praktycznych rozwi ą za ń w zakresie kształtowania ergonomicznych warunków pracy. wykonywanie prototypów urz ą dze ń wykorzystywanych w procesie rehabilitacji. wykonywanie prototypów urz ą dze ń wykorzystywanych w procesie rehabilitacji.

14 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Laboratoria charakterystyki powierzchni system: mikroskop sił atomowych sprz ęż ony ze spektrometrem ramanowskim system: mikroskop sił atomowych sprz ęż ony ze spektrometrem ramanowskim spektrometr FT IR spektrometr FT IR analizator rozmiaru nanocz ą stek 10 – 1000 nm analizator rozmiaru nanocz ą stek 10 – 1000 nm mikroskop elektronowy mikroskop elektronowy spektrometry UV VIS spektrometry UV VIS spektrometry EPR spektrometry EPR spektrofluorymetry spektrofluorymetry

15 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Laboratoria charakterystyki powierzchni System: mikroskop sił atomowych sprz ęż ony ze spektrometrem ramanowskim obrazowanie powierzchni wraz z pomiarem dyspersji materiału obrazowanie powierzchni wraz z pomiarem dyspersji materiału identyfikacja substancji chemicznych – głównie zwi ą zków organicznych identyfikacja substancji chemicznych – głównie zwi ą zków organicznych

16 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Laboratoria charakterystyki powierzchni analiza rozmiarów technik ą AFM obraz powierzchni - mikroskop optyczny obraz powierzchni - technika obrazowania ramanowskego

17 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Laboratoria charakterystyki powierzchni spektrometr FT IR identyfikacja substancji chemicznych – głównie zwi ą zków organicznych

18 Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka Laboratoria charakterystyki powierzchni analizator rozmiaru nanocz ą stek 10 – 1000 nm nanocz ą stki zlota o rozmiarach ok. 25 i 185 nm

19


Pobierz ppt "30.09.2012r.21.10.2012r.05.11.2012r. Centrum Innowacji – Technologie dla Zdrowia Człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google