Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT+ Koncepcja wstępna Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska Prof. dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT+ Koncepcja wstępna Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska Prof. dr."— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT+ Koncepcja wstępna Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska Prof. dr hab. Jacek Otlewski – Uniwersytet Wrocławski

2 2/15Zagadnienia Otoczenie regionalne Założenia wstępne Status i struktura organizacyjna Specjalności badawcze Finansowanie Lokalizacja Zadania do podjęcia

3 3/15 Potencjał Dolnego Śląska 3 mln mieszkańców3 mln mieszkańców 20 tys km 220 tys km 2 gospodarczy badawczy edukacyjny kulturowy instytucjonalny administracyjny biznesowy

4 4/15 Badania i edukacja na Dolnym Śląsku 23 szkoły wyższe23 szkoły wyższe 2 instytuty PAN2 instytuty PAN instytuty branżowe (IASE, IEl)instytuty branżowe (IASE, IEl) 150 000 studentów150 000 studentów 7 200 pracowników naukowych7 200 pracowników naukowych 1 150 profesorów1 150 profesorów 10,3 % społeczeństwa z wykształceniem wyższym10,3 % społeczeństwa z wykształceniem wyższym Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski - uczelnie z czołówki krajowejPolitechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski - uczelnie z czołówki krajowej

5 5/15 integracja instytucjonalna DolBioMat / EIT+/ DCZT środowiskowa jednostka naukowa wspólne przedsięwzięcie wrocławskich uczelni i m. Wrocławia z osobowością prawną jednostka podlegająca mechanizmom rynkowym – komercjalizacja wiedzy silne powiązania z gospodarką Dolnego Śląska kierunki badań/kształcenia: - NanoMat: materiały zaawansowane, nanotechnologia - Bio: biochemia, biofizyka, biotechnologia - Info-Aplicata: informatyka stosowana DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Założenia wstępne DolBioMat

6 6/15 DolBioMat / EIT+ Schemat struktury - propozycja

7 7/15 Rada Naukowa (wspólna dla jednostki) przedstawiciele nauki, przemysłu, bussinesu nadawanie stopni naukowych funkcje Rady Nadzorczej Rada Konsultacyjna: wybitne osobistości nauki z kraju i z zagranicy (np. goście Funduszu Scientiae Wratislavienses) określanie strategii rozwoju opiniowanie, ocena działań DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Zarządzanie

8 8/15 Kierunki – grupy naukowe NanoMat: materiały zaawansowane i nanotechnologie Bio: biomateriały i zaawansowane technologie medyczne Info-Aplicata: zastosowania IT w nowych technologiach grupy powoływane do zadań / projektów powoływanie grup na drodze otwartych konkursów liderzy zatrudniani na 3-5 lat, możliwe pozostanie w macierzystych jednostkach Laboratoria badawcze stałe elementy struktury kierownictwo niezależne od liderów grup naukowych średni personel zatrudniony na okresy zamknięte DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Grupy i laboratoria naukowe

9 9/15 Materiały i struktury: Nanomateriały, nanokryształy Struktury półprzewodnikowe Materiały fotoniczne Materiały magazynujące i przetwarzające energię Magnetyki i nanomagnetyki Technologia i inżynieria polimerów Materiały hybrydowe i kompozyty Synteza i charakteryzacja materiałów Laboratoria ( metody badawcze ): Metody spektroskopowe Metody optyczne Metody elektryczne Metody mikroskopowe Inżynieria i nanoinżynieria powierzchni....... DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Kierunek NanoMat – propozycja

10 10/15 Urządzenia do technologii i charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych Urządzenia do optycznej charakteryzacja materiałów Zestaw do mikroskopii elektronowej Zestaw do mikroskopii tunelowej AFM, SNOM Aparatura do badań dyfrakcyjnych Stanowisko do badań wytrzymałości biomateriałów Stanowisko do badań struktury materiałów biologicznych oraz biozgodności Komory technologiczne ultrawysokiej i wysokiej czystości Reaktory chemiczne Zestaw aparatury do syntezy i depozycji warstw Zestaw do chromatografii oraz spektrometrii MALDI-TOF Wysokotemperaturowy spektrometr mas z komorą Knudsena Zestaw wysokotemperaturowych kalorymetrów Modułowy analizator termiczny Zestaw do chromatografii cieczowej i żelowej Linia wysokopróżniowa ze spektrometrem XPS/reaktorem plazmowym/FT-IR Wysokorozdzielczy spektrometr masowy (KRATOS MS 50) Zestaw do badań nanokompozytów elektrochemicznych Tomograf do badania nanomateriałów i materiałów w skali atomowej Zestaw do pomiarów materiałów magnetycznych grupy Smart Zestaw do badań materiałów węglowych i nanorurek Rentgenowski spektrometr fotoelektronów (XPS) DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Kluczowa aparatura NanoMat

11 11/15 Wiodące kierunki badawcze : Struktura makrocząsteczek i projektowanie efektorów niskocząsteczkowych Inżynieria białka Zastosowanie biokatalizy Szczepionki i diagnostyka molekularna Biotransformacje ksenobiotyków i surowców odnawialnych Konstrukcja bioreaktorów i bioseparatorów Organizmy transgeniczne Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych i metabolicznych Leki i probiotyki pochodzenia naturalnego Żywność funkcjonalna (designed food) Systemy dostarczania leków (drug delivery systems) Odnawialne źródła energii Struktura organizacyjna Centrum Diagnostyki Medycznej Laboratoria: kierowanych nośników leków inżynierii białka metod biochemicznych i biofizycznych proteomiki biologii strukturalnej bioinformatyki i racjonalnego projektowania leków zastosowań biokatalizy biologii komórki biologii molekularnej biotechnologii inżynierii bioprocesowej DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Kierunek Bio – propozycja

12 12/15 Spektrometry NMR, dyfraktometry rentgenowskie, mikroskopy elektronowe Spektrometry mas, systemy HPLC i elektroforetyczne Mikroskopy konfokalne, transmisyjny mikroskop elektronowy, mikroskop sił atomowych,mikroskop dekonwolucyjny, mikroskopy odwrócone, mikrotomy, cytometry przepływowe z sorterem, licznik scyntylacyjny, sekwenator DNA, syntetyzery oligonukleotydów i peptydów, fluoroimager System mikrodyssekcji laserowej, skanery fluorescencyjne z czytnikiem mikromacierzy Ultrawirówka analityczna, BiaCore, spektrometry: CD, zatrzymanego przepływu, fluorymetry, fermentory do hodowli komórek prokariotycznych i eukariotycznych, aparaty do pomiaru rozpraszania światła Bioreaktory, separatory membranowe, separatory chromatograficzne, wirówki laboratoryjne i przemysłowe Klastery wieloprocesowe, stacje robocze i stacje graficzne, oprogramowanie, roboty do syntezy kombinatorycznej DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Kluczowa aparatura Bio

13 13/15 DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Młoda kadra W perspektywie: Brace badawcze z udziałem doktorantów na kierunkach kompetencji naukowej koszty na poziomie UE preferencja dla tematyki interdyscyplinarnej ( np. bioinformatyka, fotoniczne przetwarzanie informacji, niskowymiarowe struktury półprzewodnikowe)

14 14/15 Koszty utrzymania: 40 – 50 mln zł rocznie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Regionalny Program Operacyjny Wędka Technologiczna współpraca z innowacyjnymi przedsiębiorstwami programy unijne, w tym programy ramowe UE granty rozwojowe, celowe DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Finansowanie

15 15/15 łatwy dostęp z centrum miasta infrastruktura spełniająca nowoczesne wymagania możliwość rozbudowy DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Lokalizacja – Campus Pracze

16 16/15 Wrocławski Klaster EIT+ Centrum Badawcze DolBioMat / EIT+ firmy consultingowe uczelnie instytuty naukowe centra badawcze biuro patentowe biuro prawne instytucje finansowe parki technologiczne inkubatory innowacyjne przedsiębiorstwa spółki technologiczne firmy spin-off Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych DCSR / EIT+ Dolnośląskie CZT DCZT / EIT+

17 17/15 przygotowanie programu badawczego, wytypowanie specjalności badawczych, grup, kluczowych partnerów gospodarczych opracowanie koncepcji laboratoriów badawczych, wytypowanie kluczowej aparatury określenie formuły prawno-organizacyjnej określenie relacji z partnerami trójkąta nauka - edukacja – innowacje/business przygotowanie niezbędnych pozwoleń, dokumentacji, ekspertyz opracowanie wizji architektonicznej opracowanie wstępnego kosztorysu inwestycji i określenie możliwych źródeł jej finansowania DolBioMat / EIT+ DolBioMat / EIT+ Zadania do podjęcia

18 18/15 pierwszy etap organizacji wrocławskiego EIT+ (udział przekształconego Dolnośląskiego CZT) pilotowa inicjatywa środowiskowa w zakresie komercjalizacji wyników badań praktyczna realizacja procesu integracji rozproszonego potencjału naukowego Wrocławia tworzenie masy krytycznej niezbędnej dla skutecznego włączania środowiska naukowego Wrocławia do ERA przedsięwzięcie budujące przewagę konkurencyjną Dolnego Śląska oraz makroregionu w UE (z Saksonią i Płn. Czechami) magnes przyciągający talenty i inwestycje high-tech Podsumowanie DolBioMat / EIT+ to:

19 http://www.eit.pwr.wroc.pl http://www.dczt.wroc.pl

20 20/15


Pobierz ppt "Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów DolBioMat / EIT+ Koncepcja wstępna Prof. dr hab. Juliusz Sworakowski - Politechnika Wrocławska Prof. dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google