Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZY EUROPA MOŻE PRZEJŚĆ W PEŁNI NA RECYKLING? NOWE UNIJNE CELE DOTYCZĄCE RECYKLINGU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 22 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZY EUROPA MOŻE PRZEJŚĆ W PEŁNI NA RECYKLING? NOWE UNIJNE CELE DOTYCZĄCE RECYKLINGU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 22 października."— Zapis prezentacji:

1 CZY EUROPA MOŻE PRZEJŚĆ W PEŁNI NA RECYKLING? NOWE UNIJNE CELE DOTYCZĄCE RECYKLINGU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 22 października 2014 r.

2 Zakres prezentacji 1.Nowe dokumenty KE; 2.Nowe propozycje legislacyjne; 3.Podsumowanie. 2

3 Nowe dokumenty KE  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (COM(2014) 397),  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program ”zero odpadów” dla Europy” (COM(2014) 398), opublikowane w dniu 2 lipca 2014 r. 3

4 Powody zaproponowania zmian legislacyjnych Wymagania zawarte w dyrektywach dotyczące konieczności przeglądu dotychczas ustanowionych celów w zakresie gospodarki odpadami; Potrzeba podjęcia intensywniejszych wysiłków na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów; Zamiar ujednolicenia definicji oraz uproszenia i optymalizacji obowiązków sprawozdawczych, a także wprowadzenia systemu wczesnego ostrzegania w celu monitorowania zgodności z celami. 4

5 Definicja odpadów komunalnych – 1 Art. 3 pkt 1a dyrektywy ramowej o odpadach (2008/98/WE): »odpady komunalne« oznaczają odpady określone w załączniku VI;” Załącznik VI do dyrektywy ramowej o odpadach (2008/98/WE): Odpady komunalne obejmują odpady z gospodarstw domowych i odpady z handlu detalicznego, małych przedsiębiorstw, budynków biurowych i instytucji (takich jak szkoły, szpitale, budynki władz publicznych) o charakterze i składzie podobnym do odpadów z gospodarstw domowych, zbierane przez gminy lub w ich imieniu. 5

6 Definicja odpadów komunalnych – 2 Załącznik VI do dyrektywy ramowej o odpadach – c.d.: Kategoria ta obejmuje: odpady wielkogabarytowe (np. AGD, meble, materace); odpady z terenów zielonych, liście, ściętą trawę, zmiotki z ulic, zawartość pojemników na nieczystości oraz odpady ze sprzątania placów miejskich; odpady z wybranych usług komunalnych, tj. odpady z pielęgnacji parków i ogrodów, odpady z czyszczenia ulic; obejmuje ona także odpady z tych samych źródeł, o podobnym charakterze i składzie, które: nie są zbierane w imieniu gmin, lecz bezpośrednio w ramach systemów odpowiedzialności producenta lub przez prywatne organizacje nienastawione na zysk do celów ponownego użycia i recyklingu, głównie w formie zbiórki selektywnej; pochodzą z obszarów wiejskich nieobjętych regularną zbiórką odpadów. 6

7 Definicja odpadów komunalnych – 3 Załącznik VI do dyrektywy ramowej o odpadach – c.d.: Kategoria ta nie obejmuje: odpadów z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadu ściekowego; odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 7

8 Definicja odpadów opakowaniowych Art. 3 pkt 2 dyrektywy opakowaniach i odpadach opakowaniowych (94/62/WE): »odpady opakowaniowe« oznaczają wszelkie opakowania lub materiały opakowaniowe objęte definicją odpadów zawartą w art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 8

9 Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych Cele (art. 11 ust. 2 lit. a i c oraz ust. 4 dyrektywy ramowej o odpadach):  Terminy: do 1 stycznia 2020 r. i do 1 stycznia 2030 r.;  Wysokość: odpowiednio co najmniej 50% i 70%;  Nowa metodologia liczenia osiągnięcia celów. Odpady powinny być zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – po przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu, kolejne w hierarchii są pozostałe metody odzysku, w tym odzysk energii. Unieszkodliwianie odpadów, w tym składowanie odpadów i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych powinno być zdecydowanie zredukowane. 9

10 Metodologia liczenia osiągnięcia celów Wagę odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi należy rozumieć jako wagę odpadów poddanych procesowi ostatecznego przygotowania do ponownego użycia lub procesowi recyklingu, pomniejszoną o wagę wszelkich materiałów, które zostały usunięte w trakcie tego procesu ze względu na obecność zanieczyszczeń i które muszą zostać unieszkodliwione lub poddane innym procesom odzysku. Jednakże w przypadku gdy usunięte materiały stanowią 2 % lub mniej wagi odpadów poddanych temu procesowi, wagę odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi należy rozumieć jako wagę odpadów poddanych procesowi ostatecznego przygotowania do ponownego użycia lub procesowi recyklingu. 10

11 Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych – 1 Cele (art. 6 ust. 1 lit. f – k dyrektywy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych):  Terminy: do końca 2020 r., do końca 2025 r. i do końca 2030 r.;  Wysokość: ogólne odpowiednio co najmniej 60%, 70% i 80% oraz dla poszczególnych materiałów;  Nowa metodologia liczenia osiągnięcia celów – analogicznie jak w przypadku odpadów komunalnych. 11

12 Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych – 2 Tworzywa sztuczne: 2020 r. – 45%, 2025 r. – 65%. Drewno: 2020 r. – 50%, 2025 r. – 65%, 2030 r. – 80%. Papier i tektura: 2020 r. – 85%, 2025 r. – 90%. 12

13 Przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych – 3 Metale żelazne: 2020 r. – 70%, 2025 r. – 80%, 2030 r. – 90%. Aluminium: 2020 r. – 70%, 2025 r. – 80%, 2030 r. – 90%. Szkło: 2020 r. – 70%, 2025 r. – 80%, 2030 r. – 90%. 13

14 Czy zaproponowane cele są możliwe do osiągnięcia? Elementy, które leży uwzględnić: Formalne: zmianie ulegają definicje odpadów, terminy, cele i sposób liczenia celów; Właściwości odpadów, w szczególności drewna, papieru i tektury, tworzyw sztucznych; Rozwiązania technologiczne, np. możliwość rozdziału materiałów, doczyszczenia do standardów wymaganych w produkcji itd.; Główny cel działań: traktowanie odpadów jako zasobów, ale wykorzystywanych w sposób zrównoważony, czyli optymalny pod względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym; Odpowiedź na pytanie, czy recykling ma być wysokiej jakości (otrzymujemy produkty, które mają pewne zastosowanie, bo spełniają standardy) czy też dopuszczalny jest „downcycling”. 14

15 Podsumowanie – 1 Niewątpliwie odpady, w tym odpady komunalne, należy traktować jako zasoby: nieenergetyczne, energetyczne. Biorąc pod uwagę stan gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz aspiracje niektórych krajów, z pewnością poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu ulegną znacznemu podwyższeniu, ale należy oczekiwać, że będą to poziomy racjonalne. Wykorzystanie odpadów komunalnych w sposób „materiałowy” (jako zasoby nieenergetyczne) wymaga zapewnienia odpowiedniej ich czystości (wysokiej ze względu na istniejące w kraju instalacje pozwalające na recykling wysokiej jakości), co w konsekwencji oznacza konieczność zbierania ich w sposób selektywny. 15

16 Podsumowanie – 2 Konieczna jest pogłębiona analiza w celu wyboru najbardziej efektywnych i wydajnych systemów selektywnego zbierania odpadów oraz podjęcie odpowiednich działań w celu ich ustanowienia i utrzymania (analiza powinna obejmować m.in. następujące zagadnienia: rodzaje odpadów odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i sposoby ich odbierania (np. pneumatyczne), wymagania odnośnie do gniazd na odpady opakowaniowe i ich rozmieszczenia, warunki wprowadzenia systemu depozytowego na opakowania po napojach, wymagania dotyczące punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i ich rozmieszczenia, rodzaje odpadów możliwych do zbierania w instytucjach publicznych). 16

17 Podsumowanie – 3 Konieczne będzie zapewnienie odpowiednich instalacji do recyklingu selektywnie zbieranych bioodpadów – biorąc pod uwagę ich właściwości, preferowaną metodą ich zagospodarowania powinna być fermentacja. Niezbędna jest refleksja nad przyszłością instalacji mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – instalacji, których głównych celem działania jest przygotowanie tych odpadów do składowania poprzez rozkład odpadów ulegających biodegradacji; biorąc pod uwagę cel, jakim jest wykorzystanie odpadów jako zasobów – w pierwszej kolejności nieenergetycznych – w przyszłości (w obecnej formie) nie będą one miały racji bytu; w przyszłości – o ile zostały wybudowane na odpowiednim poziomie – część mechaniczna będzie mogła być wykorzystana do doczyszczania frakcji materiałowych selektywnie zebranych, a część biologiczna – do zagospodarowania selektywnie zbieranych bioodpadów. 17

18 Podsumowanie – 4 Odpady, które nie nadają się do recyklingu, a mają wartość opałową powinny być wykorzystywane energetycznie (odzysk energii) – „elektrociepłownie na odpady”. Konieczne jest przeprowadzenie na szeroką skalę w kraju badań morfologicznych odpadów, aby możliwe było wiarygodne oszacowanie niezbędnych mocy przerobowych poszczególnych typów instalacji, biorąc pod uwagę również działania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. Stymulowaniu właściwych rozwiązań technologicznych powinny również służyć odpowiednio dobrane instrumenty ekonomiczno- finansowe i wsparcie ze środków publicznych wyłącznie inwestycji rzeczywiście służących osiąganiu celów. 18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 22 października 2014 r.


Pobierz ppt "CZY EUROPA MOŻE PRZEJŚĆ W PEŁNI NA RECYKLING? NOWE UNIJNE CELE DOTYCZĄCE RECYKLINGU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, 22 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google