Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce

2 Rachunek narodowy 2

3 Systemy rachunków narodowych 3  MPS – Material Product System System MPS wykorzystywany jest przy obliczaniu dochodu narodowego w krajach o gospodarce centralnie planowanej i opiera się na klasyfikacji gospodarki narodowej, w której wyróżnia się dwie sfery*: Produkcyjną – wytwarza DN Nieprodukcyjną – wpływa na sferę produkcyjną  SNA – System of National Accounts System stosowany do obliczania dochodu narodowego w krajach gospodarki rynkowej, w których zarówno sfera materialna jak i niematerialna tworzy dochód narodowy * Zalega T., Makroekonomia, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa,2001, s.22

4 Dobra pośrednie a dobra finalne 4 Dobra pośrednie służą do produkcji dóbr finalnych, czyli takich, które są sprzedawane odbiorcy końcowemu. Przykład: Mleko sprzedawane w osiedlowym sklepie osobie fizycznej jest dobrem finalnym. Mleko sprzedawane do zakładów produkujących sery jest dobrem pośrednim.

5 Metody ustalania PKB 5  Metoda sumowania produktów – polega na sumowaniu wartości produkcji dóbr i usług wytwarzanych w gospodarce w ciągu roku.  Metoda sumowania dochodów – polega na zsumowaniu płac i zysków, jakie uzyskiwane są przez różne podmioty gospodarcze wytwarzające PKB  Metoda sumowania wydatków – polega na sumowaniu wartości pieniężnej wszystkich produktów finalnych

6 Metody ustalania PKB 6 DobroSprzedawcaNabywcaWartość transakcji Wartość dodana Wydatki na dobra finalne Dochody czynników wytwórczych StalProducent staliProducent maszyn 1000 - StalProducent staliProducent samochodów 3000 - MaszynaProducent maszyn Producent samochodów 2000100020001000 OponyProducent oponProducent samochodów 500 - SamochodyProducent samochodów konsumenci5000150050001500 Całkowita wartość transakcji11500 Produkt Krajowy Brutto7000

7 Metody ustalania PKB 7 PKB w cenach rynkowych Jest miarą produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców, a więc obejmujących podatki pośrednie (VAT, akcyza). Wyraża ją równanie PKB = C + I + G + NX PKB w cenach czynników produkcji Jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich i z uwzględnieniem subsydiów. Ta kategoria PKB odpowiada obliczaniu PKB metodami sumowania produktów i sumowania dochodów. Wyraża ją równanie PKB = C + I + G + NX – Te Gdzie: C – konsumpcja I – inwestycje G – wydatki rządowe NX – eksport netto (eksport – import) Te – podatki pośrednie pomniejszone o subsydia

8 PKB a PNB 8  Produkt Krajowy Brutto (Gross Domestic Product - GDP) – stanowi miarę produkcji wytworzonej w ciągu roku przez czynniki wytwórcze znajdujące się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.  Produkt Narodowy Brutto (Gross National Product – GNP) – stanowi miarę produkcji wytworzonej w ciągu roku przez rezydentów danego kraju (niezależnie od lokalizacji produkcji)

9 PNB – produkt narodowy brutto 9 PNB = C + I + G + NX + D N gdzie, D N – dochód netto z tytułu własności za granicą D N = D U – D Z gdzie, D U – dochody z tytułu własności lub pracy za granicą rezydentów D Z – dochody z tytułu własności lub pracy w kraju nierezydentów

10 PNN – produkt narodowy netto 10 PNN = PNB – A gdzie, A - amortyzacja (zużycie kapitału trwałego)

11 Inwestycje 11 I N = I B – A gdzie, I N – Inwestycje netto I B – Inwestycje brutto A – Amortyzacja (zużycie kapitału trwałego)

12 DN – Dochód narodowy 12 DN = PNN – T E gdzie, T E – podatki pośrednie

13 Rachunek dochodu narodowego 13 PNB (w cenach rynkowych) C Dochód netto z własności za granicą I G NX PKB ( w cenach rynkowych) Dochód netto z własności za granicą Amortyzacja PNN (w cenach rynkowych) DN = PNN (w cenach bazowych) TETE RDO Podatki osobiste Podatki firm i zyski niepodzielone DO

14 Deflator 14 Deflator PNB wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w PNB w danym roku w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w tym samym roku lecz skalkulowanych wg cen bazowych (cen stałych z danego roku). Deflator PNB = nominalny PNB realny PNB X 100

15 Ruch okrężny w gospodarce 15

16 Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa – wstęp do ruchu okrężnego  Dysponują czynnikami produkcji dostarczanymi przedsiębiorstwom (własna praca, kapitał, ziemia)  Otrzymują dochody od przedsiębiorstw w zamian za dostarczane czynniki wytwórcze  Wydają dochody na dobra i usługi wytwarzane przez przedsiębiorstwa  Wykorzystują czynniki produkcji dostarczane przez gospodarstwa domowe do wytwarzania dóbr i usług  Płacą gospodarstwom domowym za wykorzystywanie czynników wytwórczych  Sprzedają dobra i usługi gospodarstwom domowym 16 Gospodarstwa domowePrzedsiębiorstwa

17 Ruch okrężny (1) - przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe 17 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Dobra i usługi Wydatki na dobra i usługi Usługi czynników wytwórczych Dochody z czynników wytwórczych

18 Ruch okrężny (2) 18 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Produkty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Dobra i usługi Usługi czynników wytwórczych Wydatki na dobra i usługi Dochody z czynników wytwórczych Oszczędności Inwestycje

19 Wielkość produkcji 19 Produkcja globalna Y= C + I Dochód gospodarstw domowych Y = C + S To, co wydają gospodarstwa domowe na konsumpcję To, co wydają przedsiębiorstwa na inwestycje Cześć dochodu gospodarstw domowych, które wydają na konsumpcję Cześć dochodu gospodarstw domowych, które oszczędzają

20 Kluczowe założenie 20  Skoro: Y= C + I oraz Y = C + S To przyrównując do siebie równości otrzymujemy: C + I = C + S czyli I = S

21 Ruch okrężny (3) + Państwo 21 Przedsiębiorstwa Państwo Usługi czynników wytwórczych Wydatki na dobra i usługi Dochody z czynników wytwórczych Oszczędności Inwestycje Płatności transferowe Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie Subsydia Wydatki państwa Podatki bezpośrednie Dobra i usługi Gospodarstwa domowe

22 Równowaga w modelu trzysektorowym 22 PKB w cenach rynkowych = C + I + G Y = PKB w cenach czynników produkcji = C + I + G – Te, gdzie Te – podatki pośrednie pomniejszone o subsydia Rozporządzalne dochody osobiste Y + B – Td, gdzie: B – płatności transferowe, Td – podatki bezpośrednie S = (Y + B – Td) – C Y = (C + S – B + Td) C + S – B + Td = Y = C + I + G – Te S + Td + Te = I + G + B S – I = G + B – Td - Te

23 Równowaga w modelu trzysektorowym 23 = S + Td + TeI + G + B Łączny odpływ S - I G + B – Td - Te Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe jako jedna zbiorowość Dopływy netto pochodzące od państwa Łączny dopływ W sektorze prywatnym jako całości może istnieć nadwyżka tylko wówczas, gdy w budżecie państwa występuje deficyt i odwrotnie

24 Równowaga w modelu trzysektorowym 24  Założenie: Planowane odpływy z ruchu okrężnego muszą się równać planowanym dopływom*: S + T = G + I Implikacja: S - I = G - T * Na podstawie: D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch (2003) Makroekonomia, PWE, Warszawa Deficyt budżetowy T – podatki netto, czyli wpływy podatkowe pomniejszone o płatności transferowe

25 Model czterosektorowy 25  Eksportem (X lub E) nazywamy dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicę.  Import (Z lub Im) nazywamy dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej  Gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy i państwo mogą dokonywać importu, który nie jest częścią produkcji krajowej i nie kreuje dochodów czynników wytwórczych. Dobra importowane nie zostają wykazane w PKB, ujmowanym od strony produkcji, który odnosi się tylko do wartości dodanej przez producentów krajowych. Import zostaje jednakże ujęty w wydatkach na dobra finalne.

26 Model czterosektorowy 26 Eksport Import  Nie zmienia się główne założenie: Planowane odpływy z ruchu okrężnego muszą się równać planowanym dopływom: S + T + Z = G + I + X Uwaga: Różnica między eksportem (X) a importem (Z) to Eksport netto (NX): NX = X - Z

27 Równowaga ogólna – sektorowe bilanse 27 0 = ( I – S) + (G – T) + (X – Z) Deficyt sektora prywatnego Deficyt sektora publicznego Deficyt „reszty świata”/ w relacjach z zagranicą T – podatki netto, czyli wpływy podatkowe pomniejszone o płatności transferowe


Pobierz ppt "Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google