Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce

2 Rachunek narodowy 2

3 Systemy rachunków narodowych 3  MPS – Material Product System System MPS wykorzystywany jest przy obliczaniu dochodu narodowego w krajach o gospodarce centralnie planowanej i opiera się na klasyfikacji gospodarki narodowej, w której wyróżnia się dwie sfery*: Produkcyjną – wytwarza DN Nieprodukcyjną – wpływa na sferę produkcyjną  SNA – System of National Accounts System stosowany do obliczania dochodu narodowego w krajach gospodarki rynkowej, w których zarówno sfera materialna jak i niematerialna tworzy dochód narodowy * Zalega T., Makroekonomia, Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa,2001, s.22

4 Dobra pośrednie a dobra finalne 4 Dobra pośrednie służą do produkcji dóbr finalnych, czyli takich, które są sprzedawane odbiorcy końcowemu. Przykład: Mleko sprzedawane w osiedlowym sklepie osobie fizycznej jest dobrem finalnym. Mleko sprzedawane do zakładów produkujących sery jest dobrem pośrednim.

5 Metody ustalania PKB 5  Metoda sumowania produktów – polega na sumowaniu wartości produkcji dóbr i usług wytwarzanych w gospodarce w ciągu roku.  Metoda sumowania dochodów – polega na zsumowaniu płac i zysków, jakie uzyskiwane są przez różne podmioty gospodarcze wytwarzające PKB  Metoda sumowania wydatków – polega na sumowaniu wartości pieniężnej wszystkich produktów finalnych

6 Metody ustalania PKB 6 DobroSprzedawcaNabywcaWartość transakcji Wartość dodana Wydatki na dobra finalne Dochody czynników wytwórczych StalProducent staliProducent maszyn StalProducent staliProducent samochodów MaszynaProducent maszyn Producent samochodów OponyProducent oponProducent samochodów SamochodyProducent samochodów konsumenci Całkowita wartość transakcji11500 Produkt Krajowy Brutto7000

7 Metody ustalania PKB 7 PKB w cenach rynkowych Jest miarą produkcji krajowej w kategoriach cen płaconych przez ostatecznych odbiorców, a więc obejmujących podatki pośrednie (VAT, akcyza). Wyraża ją równanie PKB = C + I + G + NX PKB w cenach czynników produkcji Jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich i z uwzględnieniem subsydiów. Ta kategoria PKB odpowiada obliczaniu PKB metodami sumowania produktów i sumowania dochodów. Wyraża ją równanie PKB = C + I + G + NX – Te Gdzie: C – konsumpcja I – inwestycje G – wydatki rządowe NX – eksport netto (eksport – import) Te – podatki pośrednie pomniejszone o subsydia

8 PKB a PNB 8  Produkt Krajowy Brutto (Gross Domestic Product - GDP) – stanowi miarę produkcji wytworzonej w ciągu roku przez czynniki wytwórcze znajdujące się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem.  Produkt Narodowy Brutto (Gross National Product – GNP) – stanowi miarę produkcji wytworzonej w ciągu roku przez rezydentów danego kraju (niezależnie od lokalizacji produkcji)

9 PNB – produkt narodowy brutto 9 PNB = C + I + G + NX + D N gdzie, D N – dochód netto z tytułu własności za granicą D N = D U – D Z gdzie, D U – dochody z tytułu własności lub pracy za granicą rezydentów D Z – dochody z tytułu własności lub pracy w kraju nierezydentów

10 PNN – produkt narodowy netto 10 PNN = PNB – A gdzie, A - amortyzacja (zużycie kapitału trwałego)

11 Inwestycje 11 I N = I B – A gdzie, I N – Inwestycje netto I B – Inwestycje brutto A – Amortyzacja (zużycie kapitału trwałego)

12 DN – Dochód narodowy 12 DN = PNN – T E gdzie, T E – podatki pośrednie

13 Rachunek dochodu narodowego 13 PNB (w cenach rynkowych) C Dochód netto z własności za granicą I G NX PKB ( w cenach rynkowych) Dochód netto z własności za granicą Amortyzacja PNN (w cenach rynkowych) DN = PNN (w cenach bazowych) TETE RDO Podatki osobiste Podatki firm i zyski niepodzielone DO

14 Deflator 14 Deflator PNB wyraża koszt nabycia dóbr i usług finalnych uwzględnionych w PNB w danym roku w stosunku do kosztu nabycia tych samych pozycji w tym samym roku lecz skalkulowanych wg cen bazowych (cen stałych z danego roku). Deflator PNB = nominalny PNB realny PNB X 100

15 Ruch okrężny w gospodarce 15

16 Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa – wstęp do ruchu okrężnego  Dysponują czynnikami produkcji dostarczanymi przedsiębiorstwom (własna praca, kapitał, ziemia)  Otrzymują dochody od przedsiębiorstw w zamian za dostarczane czynniki wytwórcze  Wydają dochody na dobra i usługi wytwarzane przez przedsiębiorstwa  Wykorzystują czynniki produkcji dostarczane przez gospodarstwa domowe do wytwarzania dóbr i usług  Płacą gospodarstwom domowym za wykorzystywanie czynników wytwórczych  Sprzedają dobra i usługi gospodarstwom domowym 16 Gospodarstwa domowePrzedsiębiorstwa

17 Ruch okrężny (1) - przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe 17 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Dobra i usługi Wydatki na dobra i usługi Usługi czynników wytwórczych Dochody z czynników wytwórczych

18 Ruch okrężny (2) 18 Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe Produkty inwestycyjne dla przedsiębiorstw Dobra i usługi Usługi czynników wytwórczych Wydatki na dobra i usługi Dochody z czynników wytwórczych Oszczędności Inwestycje

19 Wielkość produkcji 19 Produkcja globalna Y= C + I Dochód gospodarstw domowych Y = C + S To, co wydają gospodarstwa domowe na konsumpcję To, co wydają przedsiębiorstwa na inwestycje Cześć dochodu gospodarstw domowych, które wydają na konsumpcję Cześć dochodu gospodarstw domowych, które oszczędzają

20 Kluczowe założenie 20  Skoro: Y= C + I oraz Y = C + S To przyrównując do siebie równości otrzymujemy: C + I = C + S czyli I = S

21 Ruch okrężny (3) + Państwo 21 Przedsiębiorstwa Państwo Usługi czynników wytwórczych Wydatki na dobra i usługi Dochody z czynników wytwórczych Oszczędności Inwestycje Płatności transferowe Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie Subsydia Wydatki państwa Podatki bezpośrednie Dobra i usługi Gospodarstwa domowe

22 Równowaga w modelu trzysektorowym 22 PKB w cenach rynkowych = C + I + G Y = PKB w cenach czynników produkcji = C + I + G – Te, gdzie Te – podatki pośrednie pomniejszone o subsydia Rozporządzalne dochody osobiste Y + B – Td, gdzie: B – płatności transferowe, Td – podatki bezpośrednie S = (Y + B – Td) – C Y = (C + S – B + Td) C + S – B + Td = Y = C + I + G – Te S + Td + Te = I + G + B S – I = G + B – Td - Te

23 Równowaga w modelu trzysektorowym 23 = S + Td + TeI + G + B Łączny odpływ S - I G + B – Td - Te Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe jako jedna zbiorowość Dopływy netto pochodzące od państwa Łączny dopływ W sektorze prywatnym jako całości może istnieć nadwyżka tylko wówczas, gdy w budżecie państwa występuje deficyt i odwrotnie

24 Równowaga w modelu trzysektorowym 24  Założenie: Planowane odpływy z ruchu okrężnego muszą się równać planowanym dopływom*: S + T = G + I Implikacja: S - I = G - T * Na podstawie: D. Begg, S. Fisher, R. Dornbusch (2003) Makroekonomia, PWE, Warszawa Deficyt budżetowy T – podatki netto, czyli wpływy podatkowe pomniejszone o płatności transferowe

25 Model czterosektorowy 25  Eksportem (X lub E) nazywamy dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicę.  Import (Z lub Im) nazywamy dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej  Gospodarstwa domowe, przedsiębiorcy i państwo mogą dokonywać importu, który nie jest częścią produkcji krajowej i nie kreuje dochodów czynników wytwórczych. Dobra importowane nie zostają wykazane w PKB, ujmowanym od strony produkcji, który odnosi się tylko do wartości dodanej przez producentów krajowych. Import zostaje jednakże ujęty w wydatkach na dobra finalne.

26 Model czterosektorowy 26 Eksport Import  Nie zmienia się główne założenie: Planowane odpływy z ruchu okrężnego muszą się równać planowanym dopływom: S + T + Z = G + I + X Uwaga: Różnica między eksportem (X) a importem (Z) to Eksport netto (NX): NX = X - Z

27 Równowaga ogólna – sektorowe bilanse 27 0 = ( I – S) + (G – T) + (X – Z) Deficyt sektora prywatnego Deficyt sektora publicznego Deficyt „reszty świata”/ w relacjach z zagranicą T – podatki netto, czyli wpływy podatkowe pomniejszone o płatności transferowe


Pobierz ppt "Podstawy Ekonomii Rachunek narodowy Ruch okrężny w gospodarce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google